x

ACTUALIZAREA ONLINE A DATELOR
Pentru clienții OTP Bank

Pentru actualizarea datelor personale sau a datelor companiei şi ale reprezentanţilor legali/convenţionali

Click aici

Conditii generale de afaceri pentru Persoane Fizice

Conditii generale de afaceri pentru Persoane Juridice și Categorii Asimilate

 

 

1. Introducere

 

1.1. Prezentele Conditii Generale de Afaceri reglementeaza relatiile dintre Banca si fiecare dintre Clientii sai persoane fizice, din Romania si din strainatate. Conditiile Generale de Afaceri sunt obligatorii, atat pentru Clienti cat si pentru Banca, si au valoare de contract, fiind valabile din momentul in care Clientul a semnat de luare la cunostinta. Prezentele Conditii Generale de Afaceri constituie parte integranta din orice acord/contract incheiat intre Client si Banca.

 

1.2. “Banca” este reprezentata de OTP BANK ROMANIA S.A., societate comerciala administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, inregistrata la Registul Comertului sub nr J40/10296/1995, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/10296/1995, CUI 7926069, CIF RO7926069, inregistrata in Registrul Bancar sub Nr. RB – PJR – 40 – 028/ 1999, numar de inregistrare operator de date cu caracter personal 2689, atat prin sediul central, cat si prin oricare dintre unitatile sale teritoriale.

 

1.3. “Client”, in acceptiunea prezentelor Conditii Generale de Afaceri, reprezinta orice persoana fizica, romana sau straina, titular de conturi sau co-titular pe conturi comune, orice persoana care utilizeaza sau beneficiaza de un serviciu sau de un produs oferit de Banca sau orice persoana imputernicita sa opereze in conturile unui Client al Bancii. (Nota: Conform art.111 alin. (2) din OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, “(2) In intelesul prezentului capitol se considera Client al unei instituitii de credit, orice persoana cu care, in desfasurarea activitatilor prevazute la art. 18 si la art. 20, institutia de credit a negociat o tranzactie, chiar daca respectiva tranzactie nu s-a finalizat si orice persoana care beneficiaza de serviciile unei institutii de credit, inclusiv persoanele care au beneficiat in trecut de serviciile unei institutii de credit”).

 

Sfera de aplicare

 

1.4. Prezentele Conditii Generale de Afaceri formeaza cadrul general in relatia Banca-Client si se vor aplica oricarui tip de contract, urmand a completa, dupa caz, dispozitiile specifice fiecarui tip de produs sau serviciu prin contractele incheiate intre Banca si Client.

 In caz de neconcordanta intre prevederile exprese din orice contract sau document semnat intre Client si Banca si prezentele prevederi, vor prevala prevederile exprese din contractele si documentele specifice.

Aceste Conditii Generale de Afaceri sunt generale si nu exhaustive, ele putand fi completate cu practicile international uniforme si cu cele referitoare la diverse tipuri de operatiuni, acolo unde acestea exista si Banca decide sa le urmeze.

 

1.5. Banca are dreptul sa modifice periodic, in tot sau in parte prezentele Conditii Generale de Afaceri, in cazul in care circumstantele de natura tehnica, economica sau legala o impun. Clientul va fi informat despre modificarile aduse Conditiilor Generale de Afaceri prin afisare la sediile unitatilor Bancii, respectiv prin publicare pe pagina de web: https://www.otpbank.ro/, fiind valabile incepand cu a 5- a zi lucratoare de la data afisarii lor. 

In cazul in care in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la afisarea prezentelor Conditii, Clientul nu inainteaza in scris Bancii nici o obiectie exclusiv asupra circumstantelor de natura tehnica si/sau economica, se prezuma ca respectivele modificari au fost acceptate de Client.

 

1.6. Orice derogare de la aplicarea prezentelor Conditii Generale de Afaceri fata de Client trebuie convenita in mod expres, in scris, intre Banca si respectivul Client.

 

2. Deschiderea de cont

 

2.1 Banca va putea, fara insa a fi obligata la aceasta, sa deschida pe numele Clientilor, prin unitatile sale teritoriale sau canale alternative,  produse precum conturi curente, conturi de economii, junior si conturi de depozit in lei si/sau valuta, ca urmare a cererii acestora si in conformitate cu procedurile interne emise de Banca in acest scop.

 

2.2 Banca pune la dispozitia Clientului un cod unic de identificare in vederea initierii sau executarii corecte a unui ordin de plata. Prin codul unic de identificare, in acceptiunea prezentului document se intelege codul IBAN aferent contului bancar curent (de plati). Ordinul de plata reprezinta orice instructiune data de platitor sau de beneficiarul platii catre prestatorul sau de servicii de plata prin care se solicita executarea unei operatiuni de plata.

 

2.3 Banca nu va deschide si nu va opera conturi anonime pentru care identitatea titularului nu este cunoscuta, evidentiata in mod corespunzator si nici conturi sub nume fictive.

 

2.4. Clientul este obligat sa prezinte Bancii si sa actualizeze ori de cate ori este necesar toate documentele solicitate precum si datele de identificare, conform legislatiei in vigoare, normelor bancare precum si a reglementarilor interne (in special, normelor privind cunoasterea clientelei, normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, regulamentului valutar), precum si orice alte documente solicitate de Banca. Banca isi rezerva dreptul de a restricționa temporar efectuarea operațiunilor dispuse de Client, pentru oricare din canalele ghiseu, carduri, OTPdirekt, Call Center, etc., in cazul in care Clientul nu isi respecta obligatia mentionata.

 

2.5. Banca are obligatia de a nu efectua tranzactia, ori de a nu incepe relatia de afaceri sau de a termina relatia de afaceri si de a semnala de indata acest aspect Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor in cazul in care:
 
a) nu poate identifica Clientul si verifica identitatea acestuia pe baza de documente;
b) nu poate identifica, daca este cazul beneficiarul real;
c) nu obtine informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri;

 

2.6. Odata cu prima tranzactie aferenta produselor de investitii, de tipul plasamentelor financiare a caror distributie prin intermediul Bancii a fost autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (“ASF”) sau de institutiile de resort, Banca va crea automat registru electronic de evidenta a tranzactiilor cu produse de investitii (“registru”) care se va identifica printr-un cod unic alocat Clientului. Acest registru reprezinta o evidenta: (i) a operatiunilor efectuate prin intermediul Bancii cu produse de investititii de tipul plasamentelor financiare reglementate de ASF sau de institutiile de resort care nu sunt tranzactionabile pe o piata financiara reglementata, si (ii) a operatiunilor de subscriere (achizitionare) a produselor de investitii de tipul plasamentelor financiare reglementate de ASF sau de institutiile de resort, dar care vor fi tranzactionabile, ulterior achizitiei, pe piete financiare reglementate. Clientul intelege si accepta ca acest registru este activ pe durata detinerii produselor de investitii descrise anterior de tipul celor netrazactionabile pe piete financiare reglementate. De asemenea, Banca isi rezerva dreptul ca in mod unilateral sa dezactiveze acest registru in momentul in care Clientul nu mai detine produse de investitii de tipul plasamentelor financiare, reglementate de ASF sau de institutiile de resort, care sunt netranzactionabile pe piete financiare reglementate, distribuite de aceasta, dezactivarea fiind urmata de transmiterea unei notificari in conditiile pct. 6.4 si 6.5 din prezentele Conditii Generale de Afaceri.

 

2.7. Clientul imputerniceste Banca sa retina impozitul pe venit aferent dobanzilor care in baza reglementarilor legale in vigoare se supune regimului de impozitare la sursa. De asemenea, Clientul imputerniceste Banca sa efectueze orice operatiune necesara platii impozitului astfel retinut. Impozitul aferent tranzactiilor cu produse de investitii de tipul plasamentelor financiare a caror distributie se realizeaza prin intermediul Bancii se supune reglementarilor legale in vigoare, sarcina declararii veniturilor obtinute apartinand exclusiv investitorului (Clientul). 

 

2.8. Banca poate refuza deschiderea de conturi sau efectuarea de operatiuni dispuse de clienti, in conditiile in care Clientul:
 
a) Nu respecta legislatia in vigoare;
b) Furnizeaza informatii false, insuficiente, eronate sau incomplete;
c) Genereaza suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate sau a documentelor furnizate;
d) Poate prezenta risc de imagine pentru Banca;
e) Refuza sa furnizeze informatii total sau partial in forma solicitata de Banca, in conformitate cu normele sale interne.

 

2.9. Conturile pot fi accesate prin intermediul oricarei unitati teritoriale sau prin canalele electronice, in baza contractelor semnate intre Client si Banca.
 
2.10. Asupra sumelor aflate in conturile bancare deschise (curente (de plati), de economii, junior si de depozit), pot dispune liber, cu respectarea legislatiei in vigoare, urmatoarele persoane fizice:
 
a) titularul contului si/sau co-titularul in cazul conturilor comune, in baza dispozitiilor mentionate la art 2.44-2.47 de mai jos;
b) persoanele imputernicite de titular, numai pe timpul vietii titularului (titularul este considerat ca decedat din momentul declararii acestei stari catre Banca, in baza certificatului de deces in copie legalizata sau original sau a oricarui alt document emis de: Casa Nationala/Judeteana de Pensii, Notarul Public, Serviciul de Stare Civila, etc. care cuprinde aceasta informatie) sau pana la revocarea scrisa a drepturilor;
c) mostenitorii titularului care dovedesc cu certificat de mostenitor sau cu hotarare judecatoreasca aceasta calitate. Acestia vor avea calitatatea de Imputerniciti pe conturile titularului decedat in momentul efectuarii operatiunilor;
d) in orice alta situatie prevazuta de legislatia in vigoare.

 

2.11. In cazul in care apare o disputa referitoare la desemnarea, limitele sau revocarea mandatului persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni pe contul Clientului, Banca are dreptul de a bloca accesul acestora la contul Clientului pana la solutionarea disputei, in baza unei dovezi concludente primita de Banca in acest sens.


2.12. Clientul - in calitate de titular al relatiei de cont deschisa cu Banca - isi asuma intreaga responsabilitate in ceea ce priveste efectuarea de operatiuni in conturile sale de catre imputerniciti sau co-titular in cazul conturilor comune, Banca verificand numai identitatea imputernicitului sau co-titularului.
 
2.13. Persoanelor imputernicite sau co-titularilor pe cont in numele Clientului, li se solicita furnizarea catre Banca a acelorasi documente ca si cele cerute Clientului, precum si depunerea semnaturilor in Banca.
 
2.14. Cand sunt indeplinite instructiunile Clientului, Banca se bazeaza pe prezumtia caracterului original al semnaturilor care apar pe instructiunile Clientului si nu raspunde in legatura cu consecintele care ar putea sa apara ca urmare a folosirii frauduloase a acestor semnaturi.
 
2.15. Clientul declara ca nu a mai avut cont bancar curent (de plati) deschis in OTP Bank Romania S.A. In caz contrar, Clientul declara ca nu a avut in posesie si nu a eliberat instrumente de plata (cec/bilet la ordin/cambie) pe contul respectiv. In cazul in care Banca, in urma verificarilor efectuate la reinceperea relatiei de afaceri cu Clientul (la deschiderea contului bancar curent (de plati) pe acelasi cod de client), constata ca solicitantul a avut in posesie instrumente de debit de la OTP Bank Romania S.A. care nu au fost decontate (refuzate, platite sau anulate/pierdute/furate/distruse declarate in conformitate cu reglementarile sau legile in vigoare aplicabile cecului, cambiei si biletului la ordin) sau restituite Bancii, Banca nu va da curs solicitarii Clientului de reincepere a relatiei de afaceri, decat dupa o analiza efectuata de linia de business care administreaza Clientul si cu aprobarea responsabililor din cadrul Ariei Risc.

De asemenea, daca in urma verificarilor efectuate la reinceperea relatiei de afaceri cu Clientul (la deschiderea contului bancar curent (de plati) sau a contului junior pe codul de client detinut anterior de acesta), se constata ca solicitantul a avut taxe si/sau comisioane restante care au fost trecute pe cheltuiala Bancii, se va reincepe relatia de afaceri numai dupa plata de catre Client a respectivelor taxe si/sau comisioane.
 
2.16. In situatiile in care Banca:
 
a) nu poate identifica Clientul si verifica identitatea acestuia pe baza de documente si, dupa caz, de informatii obtinute din surse de incredere independente;
b) nu poate identifica, daca este cazul, beneficiarul real;
c) nu obtine informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri, aceasta are obligatia, dupa caz, de a nu efectua tranzactia, de a nu incepe relatia de afaceri sau de a termina relatia de afaceri si de a semnala de indata acest aspect Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

 

Modificari ale datelor de identificare

 

2.17. Clientul se obliga sa aduca la cunostinta Bancii, in scris si in termen de 30 de zile lucratoare orice modificare intervenita in situatia sa, in datele de identificare proprii sau ale imputernicitilor, astfel incat la data efectuarii operatiunilor, acestea sa fie inregistrate in baza de date a Bancii.
Clientul are obligatia prezentarii documentelor aferente modificarilor survenite. In caz contrar, Clientul va suporta toate consecintele ce decurg din necunoasterea de catre Banca a acestor modificari. Banca nu raspunde de operatiunile efectuate si care prejudiciaza, din motivul prezentat mai sus, titularul de cont.
Comunicarea transmisa Bancii va fi considerata primita de catre aceasta atunci cand este dovedita cu stampila Bancii (data/ nr.inregistrare in Banca), aplicata pe copia comunicarii Clientului.
 
2.18. Clientul va suporta costurile derivate din verificarile efectuate de catre Banca asupra datelor furnizate de acesta.

 

Operatiuni bancare privind contul bancar curent (de plati)

 

2.19. Banca efectueaza in conturile deschise Clientilor sai operatiuni dispuse de acestia sau de reprezentantii lor, in scris sau prin alte mijloace convenite intre Banca si Client, in limita disponibilului din cont si cu respectarea legislatiei romane in vigoare, respectiv a regulilor si uzantelor bancare internationale.
 
2.20. Clientul va respecta zilele bancare lucratoare si orele de program ale Bancii, asa cum sunt ele afisate la sediile Bancii sau pe site-ul Bancii.
Documentele de decontare la intern si la extern ale Clientului se considera intrate in Banca daca au fost transmise sau depuse si inregistrate la ghiseele unitatilor teritoriale, in cadrul programului de lucru cu publicul sau prin intermediul instrumentelor de plata cu acces la distanta pe baza unor contracte specifice. Programul de lucru cu publicul se afiseaza la unitatile teritoriale la loc vizibil.
 
2.21. Banca garanteaza executarea corecta in timp util, conform instructiunilor Clientului, a operatiunilor in lei sau valuta daca:
 
a) Documentele prezentate Bancii sunt completate in mod corespunzator si semnate de reprezentantii autorizati, conform legislatiei in vigoare si a procedurilor Bancii;
b) Banca este in posesia tuturor informatiilor necesare pentru efectuarea operatiunilor, Banca nefiind obligata sa verifice autenticitatea acestor informatii;
c) Clientul are in cont suficiente fonduri pentru efectuarea operatiunilor si pentru perceperea comisioanelor/spezelor aferente;
d) Nu exista vreo interdictie de a efectua plati din cont, ca urmare a primirii de catre Banca a unui titlu executoriu sau alta situatie similara;
e) Clientul nu are datorii scadente neachitate fata de Banca;
f) Operatiunea este conforma cu legislatia in vigoare, precum si cu reglementarile bancare in vigoare;
g) Clientul prezinta Bancii, la solicitarea acesteia, documentele justificative ale tranzactiilor solicitate;
h) Nu intervin aspecte legate de prevederile pct. 2.7. sau 2.11.
i) Nu exista pentru Banca motive temeinice de a se indoi de autenticitatea/conformitatea instructiunilor de plata referitor la continutul acestora sau la semnatura Clientului.
 

2.22. Banca va primi (receptiona)/accepta instrumente de plata de debit (cec, bilet la ordin, cambii) la executare pentru ziua curenta pana la ora precizata la sediile Bancii, ordinele de plata primite dupa aceasta ora vor fi considerate a fi primite in ziua lucratoare urmatoare. Clientul este obligat sa depuna la Banca instrumentele de plata de debit in vederea decontarii lor, in termenele legale stabilite de reglementarile in vigoare care le guverneaza, astfel incat sa permita Bancii prezentarea lor la plata in intervalul de timp necesar pentru incasarea lor. Banca nu este raspunzatoare pentru nerespectarea de catre Client a termenelor mai sus amintite.

 

2.23. Banca nu are obligatia de a verifica atributele de identificare ale beneficiarului specificate de catre Client in ordinul sau.
 
2.24. Banca va instiinta Clientul in cazul neefectuarii unui ordin de plata sau a unei instructiuni a acestuia care a fost primita (receptionata)/acceptata. In acest caz, la cererea Clientului, va face investigatii si va instiinta Clientul cu privire la rezultatele investigatiilor.
 
2.25. Clientul poate solicita Bancii anularea unei instructiuni de plata cu conditia ca aceasta sa nu se fi executat inca sau sa nu fi fost inmanat Clientului un exemplar al instructiunii de plata stampilat de catre Banca. Orice cost sau prejudiciu suferit de catre Banca, decurgand dintr-o astfel de instructiune va fi suportat de catre Client. Orice astfel de anulare/modificare trebuie solicitata in scris de catre Client si trebuie sa indice clar care este instructiunea care se cere a fi anulata sau modificata.

 

2.26. In cazul incasarilor valutare unde moneda primita este diferita de moneda contului indicat in mesajul de incasare primit, iar Clientul nu are contul deschis in moneda primita, Clientul acorda un mandat expres Bancii de a efectua creditarea contului Clientului, in moneda contului instructat in mesajul de incasare primit de la bancile corespondente precum si pentru efectuarea automata a schimbului valutar la cursul standard al Bancii.


2.27. In cazul platilor valutare in care Clientul nu are contul deschis in moneda ce se doreste a fi transferata,Clientul acorda un mandat expres Bancii dea a procesa plata  prin debitarea contului bancar curent (de plati) indicat de Client in instructiunea de plata cu efectuarea automata a schimbului valutar la cursul standard al Bancii. Aceste plati vor fi comisionate in functie de moneda transferata, conform tarifului de comisioane aferent platilor valutare.


2.28. In cazul incasarilor in moneda nationala primite prin sistemele electronice de plati nationale, Clientul acorda un mandat expres Bancii de a efectua creditarea contului bancar curent (de plati) al Clientului aferent monedei instructate in mesajul de incasare. In cazul in care Clientul nu are cont bancar curent (de plati) in moneda instructata in mesajul de incasare primit sau contul indicat in mesaj nu este cont bancar curent (de plati), Banca va returna fondurile.


2.29. In cazul platilor de mare valoare Banca va efectua platile Clientilor sai conform legislatiei in vigoare.
Orice modificare a legislatiei privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare si a oricaror alte reglementari aplicabile acestor transferuri, va determina modificarea corespunzatoare implicita a prezentelor Conditii Generale de Afaceri.
 
2.30. Clientul este obligat ca in cazul identificarii unei operatiuni care nu-i apartine sa anunte imediat Banca. In cazul unei erori, din partea Bancii, inregistrate pe contul Clientului, Clientul autorizeaza in mod expres Banca sa corecteze, din proprie initiativa, fara acordul prealabil al Clientului, sumele inregistrate eronat.
 
2.31. Banca este autorizata sa opereze in orice cont bancar curent (de plati) deschis de Client la Banca, si/sau conturi de economii, junior, fara acordul prealabil al acestuia, in urmatoarele cazuri:
 
a) efectuarea platilor pentru care exista angajamente asumate de Client fata de Banca;
b) stornarile operatiunilor eronate, inclusiv eventualele dobanzi aferente;
c) efectuarea platilor in cadrul executarii silite, conform legii, Banca fiind autorizata/mandatata pentru efectuarea schimbului valutar in vederea crearii disponibilitatilor necesare efectuarii acestor plati din cadrul executarii silite, sa utilizeze cursul de schimb propriu al Bancii, inclusiv sa semneze ordinele de vanzare/cumparare lei/valuta si/sau valuta/valuta;
d) recuperarea oricaror sume datorate de catre Client, Bancii, sau unor banci terte si care au aparut in urma executarii de catre Banca a unor instructiuni date de catre Client, perceperea comisioanelor si spezelor bancare pentru plata serviciilor oferite de Banca;
e) instituirea ordonantelor de supraveghere a conturilor bancare curente (de plati) de catre autoritatile stabilite de lege;
f) blocarea conturilor in situatiile de executare silita prin poprire sau a popririi asiguratorii dispusa de organele jurisdictionale abilitate, in cazul primirii notificarii de deschidere a procedurii de insolventa precum si in alte cazuri prevazute expres de lege;
g) decontarea finala a cardurilor si a altor instrumente de debit;
h) analizarea, in conformitate cu prevederile legale, a situatiilor intervenite pe contul clientului referitoare la incasari/plati, în cazul fraudelor sau al erorilor, semnalate/confirmate prin mijloace prevazute de lege, inclusiv prin mesaje primite de Banca prin canal bancar securizat de la alte banci, in legatura cu anumite sume de bani cu care a(u) fost creditat(e)/debitate contu(ri)l(e) Clientului, in vederea reversarii acestora;
i) luarea oricaror masuri  referitoare la alte operaţiuni necesare in situatii de tipul celor mentionate la punctul de mai sus, precum si în orice alte situaţii prevăzute de reglementările aplicabile, inclusiv luarea oricărei alte masuri pe care o consideră adecvată pentru prevenirea/ combaterea/inlaturarea riscului reputational la care Banca ar putea fi expusa ca urmare a unor operatiuni bancare efectuate in legatura cu contul/conturile Clientului, precum si pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor Bancii cu privire la prevenirea şi combaterea fraudei, a spălării banilor, a finanţării actelor de terorism, a oricaror altor fapte prevazute de legea penala, precum şi a obligaţiilor Bancii cu privire la furnizarea serviciilor unor persoane care pot fi supuse sancţiunilor economice, atunci când Banca are suspiciuni de fraudă sau are suspiciuni cu privire la scopul sau la natura tranzacţiei sau cand exista dispute/neclaritati/orice fel de probleme cu privire la provenienta  fondurilor sau la calitatea Clientului de beneficiar al acestora. Aceste măsuri pot include, dar fără a se limita la, restrictionarea contului/conturilor Clientului, restituirea către platitor a fondurilor ce au creditat contul/conturile Clientului ca urmare a unei fraude/erori/operatiuni in legatura cu care exista suspiciuni/ dispute/neclaritati/orice fel de probleme privind provenienta  fondurilor, investigarea şi neprocesarea plăţilor ordonate/efectuate în şi din contul/conturile Clientului, investigarea sursei fondurilor/beneficiarului acestora, investigaţii în scopul de a determina dacă o anumită persoană este supusă sancţiunilor, sesizarea organelor judiciare sau a oricaror altor institutii/organe/autoritati competente. Luarea unor astfel de masuri de către Banca poate conduce la întârzierea si/sau la refuzul de a da curs si/sau la oprirea executării instrucţiunilor de plată sau a încasării sumelor şi, respectiv, a decontării tranzacţiilor în şi din contul/conturile Clientului si/sau, dupa caz, la refuzul Bancii de a pune fondurile la dispozitia Clientului (inclusiv refuzul Bancii de a da curs solicitarii Clientului de retragere in numerar a unor sume de bani din contul/conturile sale). Pentru acoperirea cheltuielilor cauzate Bancii de luarea oricareia dintre masurile anterior mentionate, Clientul este de acord sa achite Bancii comisionul pentru operatiuni suplimentare prevazut in lista de “Tarife si Comisioane” in vigoare la data respectiva. Banca nu va putea fi ţinută răspunzătoare pentru nicio masura/operaţiune luata/efectuata in conformitate cu prevederile prezentei clauze şi nici nu va compensa Clientul pentru vreo daună in legatura cu astfel de masuri/operatiuni.Clientul declara  ca aceasta clauza reprezinta acordul/consimtamantul sau expres si irevocabil ca Banca sa procedeze in acest fel;
j) alte situatii conforme cu legislatia in vigoare si cu prezentele Conditii Generale de Afaceri.

 

2.32. In baza relatiilor de afaceri cu un Client, Banca este imputernicita sa primeasca bani pentru Client si/ sau in contul bancar curent (de plati) al acestuia. Sumele primite vor fi operate in contul bancar curent (de plati) al Clientului exceptand cazul in care s-au primit instructiuni contrare sau incomplete.
 
2.33. Daca informatiile privind ordonatorul/ beneficiarul unei plati/ incasari nu sunt complete, Banca va lua masurile corespunzatoare pentru obtinerea tuturor informatiilor, conform legislatiei privind standardele de cunoastere a clientelei si, dupa caz, pentru restituirea fondurilor catre sursa de la care le-a primit.
 
2.34. In relatiile cu Clientul, Banca este singura care dirijeaza operatiile propuse de acesta prin sistemele de plati adecvate sau prin reteaua sa de banci corespondente.

 

2.35. Banca nu raspunde pentru daunele suferite de Client ca urmare a formelor si instrumentelor de decontare dispuse de acesta, a instructiunilor necorespunzatoare sau incomplete date prin instrumentele de decontare, a modificarilor de decizii ulterior depunerii documentelor la unitatile teritoriale ale Bancii sau a altor interventii din initiativa titularului de cont/ imputernicitilor acestora. Banca poate refuza sa execute instructiunile incomplete ale Clientului, scrise cu creionul sau continand taieturi, stersaturi, suprascrieri ori corectii de orice fel si/sau a celor care nu respecta formatul sau dispozitiile legale specifice.

 

2.36. Clientul se obliga sa respecte instructiunile Bancii si sa dovedeasca buna credinta in relatiile cu aceasta, pentru a nu-i afecta interesele si a nu prejudicia terte persoane.
 

2.37. Clientul se obliga sa cunoasca si sa respecte legislatia in vigoare cu privire la operatiunile cu numerar.
 
2.38. Atat pentru retragerile in numerar la ghiseu ce depasesc 5.001 EUR sau echivalent in lei, cat si pentru orice suma solicitata intr-o valuta lenta (USD, HUF, CHF, GBP) este necesara o programare prealabila cu cel putin o zi (1 zi) lucratoare din partea Clientului, in intervalul orar 09:00 – 16:00 la unitatea teritoriala de unde se face retragerea sau prin Contact Center in intervalul orar 08:30 – 16:00. In cazul neefectuarii programarii prealabile conform specificatiilor contractuale nu se va putea efectua retragerea decat in conditiile in care unitatea teritoriala de la care se efectueaza retragerea, dispune de un excedent de numerar in casierie cel putin egal cu suma neprogramata - prin aceasta se va intelege ca retragerea in numerar a sumei neprogramate nu va afecta desfasurarea activitatii cu numerar a unitatii teritoriale in ziua respectiva - iar in acest caz Clientul va plati un comision de retragere pentru plata neprogramata astfel cum este evidentiat in Tariful (Brosura) de taxe si comisioane valabile la data efectuarii operatiunii, care se adauga la comisionul standard de retragere numerar astfel cum este evidentiat in Tariful (Brosura) de taxe si comisioane valabile la data efectuarii operatiunii si se aplica pe client/zi.
 
2.39. Clientul are obligatia sa cunoasca reglementarile aplicabile cecului, cambiei si biletului la ordin si sa comunice Bancii filele cec, cambiile si biletele la ordin pierdute, furate, distruse sau anulate, in conformitate cu legislatia in vigoare, fara ca prin aceasta sa fie absolvit de obligatia legala de anulare a instrumentului prin formularea unei cereri de anulare catre instanta competenta. Cilentul are obligatia sa foloseasca cu prudenta instrumentele de debit (cec, bilet la ordin, cambii), consecintele utilizarii necorespunzatoare pot genera refuzuri la plata, care pot afecta serios relatiile de afaceri cu partenerii, iar in unele cazuri se ajunge la inscrierea la Centrala Incidentelor de Plati (CIP).

 

2.40. In cazul operatiunilor cu numerar a caror valoare depaseste 15.000 EUR in echivalent precum si in orice alta situatie in care Banca o solicita, Clientul are obligatia completarii “Declaratiei privind sursa fondurilor”.
 
2.41. In orice moment si fara notificare prealabila, Banca poate sa debiteze orice cont deschis de Client la Banca cu soldul sumelor datorate Bancii sau cu o parte a acestora, indiferent de valuta in care este exprimata datoria, in vederea stingerii oricaror debite sau a altor obligatii de plata ale Clientului fata de Banca, precum si fata de diversi creditori ai Clientului, in considerarea calitatii Bancii de tert poprit. De asemenea, Clientul mandateaza Banca sa semneze in numele si pe seama sa ordinele de vanzare/cumparare lei/valuta si/sau valuta/valuta, care vor fi executate la cursul de schimb cotat de Banca, pentru crearea disponibilitatilor necesare decontarii instrumentelor de plata de debit sosite la plata si/sau recuperarii creantelor datorate Bancii, sau altor creditori ai Clientului (in situatiile de executare silita prin poprire sau prin poprire asiguratorie, efectuarea de operatiuni dispuse de organele jurisdictionale abilitate si in alte cazuri prevazute expres de lege), precum si orice alte instrumente de plata necesare in scopul realizarii acestui mandat. Clientul mandateaza Banca sa semneze in numele si pe seama sa ordinele de plata de transfer sume din oricare cont bancar curent (de plati) al Clientului pentru crearea disponibilitatilor necesare decontarii instrumentelor de plata de debit, sosite la plata.


2.42. Dispozitiile alineatului anterior sunt aplicabile si in situatia in care s-a dispus infiintarea popririi asupra sumelor existente in conturi, Banca fiind autorizata/mandatata pentru efectuarea schimbului valutar in vederea crearii disponibilitatilor necesare efectuarii acestor plati din cadrul executarii silite, sa utilizeze cursul de schimb propriu al Bancii, inclusiv sa semneze ordinele de vanzare/cumparare lei/valuta si/sau valuta/valuta, in situatia in care Banca detine o ipoteca mobiliara si dreptul de control asupra contului Clientului, sarcini reale asupra bunurilor care confera Bancii un drept de prioritate care se stabileşte de la momentul în care acestea au fost fãcute publice prin oricare dintre metodele prevãzute de lege.
 
2.43. Clientul ia la cunostinta de faptul ca Banca a aderat la debitarea directa interbancara SEPA si participa la casa de compensare automata (SENT), putand actiona atat in calitate de Institutie platitoare, cat si in calitate de Institutie colectoare. De asemenea, Clientul, in calitatea sa de platitor, ia la cunostinta si se obliga ca anterior validarii de catre Banca a unui Mandat SEPA DIRECT DEBIT, in cazul in care acesta opteaza pentru emiterea unui astfel de mandat, sa incheie si sa semneze cu Banca, Termenii si Conditiile SEPA DIRECT DEBIT, ca parte integranta si anexa la Mandatul SEPA DIRECT DEBIT, indiferent de modalitatea de emitere a acestui mandat ( a) la Institutia Platitoare la care Clientul are cont deschis, sau b) direct la Creditor (Beneficiarul platii)). Lipsa semnarii Termenilor si conditiilor SEPA DIRECT DEBIT pusi la dispozitie de Banca, da dreptul acesteia de a nu valida Mandatul.            

 

Contul Comun

 

2.44. În cazul Contului Comun, Banca este autorizată să acţioneze în baza instrucţiunilor primite de la oricare dintre co-titulari, în cazul în care nu există o dispoziţie contrară, co-titularii fiind consideraţi creditori sau debitori în solidar şi indivizibil pentru soldul contului. Titularii sunt raspunzatori a face impreuna sau separat rambursarea oricaror sume datorate Bancii aferente derularii relatiei contractuale cu Banca. Co-titularii au drepturi depline de tranzactionare pe contul comun utilizand Internet banking si/sau mobile banking, SmartBank.

 

2.45. Inchiderea Contului se va face numai la instrucţiunea comuna a co-titularilor.

 

2.46. In caz de deces al unuia dintre co-titulari, co-titularul supravietuitor va fi tinut in continuare raspunzator pentru toate obligatiile defunctului co-titular către Banca, nascute inainte ca Banca sa fie notificata de deces. Pana la efectuarea partajului, mostenitorii co-titularului sunt considerati titulari coindivizari ai contului, impreuna cu co-titularul supravietuitor, pentru efectuarea operatiunilor in cont fiind necesar consimtamantul tuturor coindivizarilor. Co-titularul supravietuitor va notifica deindata Banca despre decesul celuilalt co-titular, cat si despre orice disputa cu mostenitorii co-titularului defunct. In situatia decesului unuia dintre co-titulari, de la momentul la care acest eveniment este adus la cunostinta Bancii, sumele existente in cont se vor elibera numai persoanelor indreptatite la aceste sume si numai in baza unui document notarizat, care sa ateste drepturile asupra fondurilor din cont.

 

2.47. In situatia instituirii de catre un organ competent, conform legii, a unui ordin de indisponibilizare a sumelor ce apartin oricaruia din titularii contului comun, sau in caz de executare silita, masurile pe care Banca trebuie sa le ia in astfel de cazuri vor fi aplicate asupra tuturor sumelor existente in contul comun.

 

Acordarea de credite

 

2.48. Banca poate acorda credite Clientilor sai care indeplinesc conditiile stabilite de Banca in vederea creditarii, deschizand conturi separate pentru fiecare categorie de credite. Clientii se obliga sa utilizeze creditele acordate de Banca numai pentru destinatiile stabilite prin contractele de credit incheiate.

 

2.49. Rata anuala a dobanzii practicata la creditele acordate clientilor este fixa sau variabila, in conformitate cu contractele de credit semnate de clienti. Dobanda variabila se calculeaza conform urmatoarei formule de calcul: indice de referinta + marja bancii (fixa). Rata de dobanda variabila se modifica in functie de valoarea indicelui de referinta astfel: pentru creditele in lei indicele de referinta este Indicele de referinta pentru creditele acordate in lei cu dobanda variabila, pentru creditele in EUR indicele de referinta este EURIBOR, pentru creditele in CHF indicele de referinta este LIBOR CHF, pentru creditele in USD indicele de referinta este LIBOR USD.
 
EURIBOR inseamna rata dobanzii pentru depozite in EUR, astfel cum este anuntata la ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului sau la orice alta ora ulterioara, acceptabila pentru Banca, pe pagina Reuters EURIBOR. Evolutia acestui indicator poate fi urmarita, de exemplu, si pe web-site-ul: http://www.euribor-rates.eu. Daca nu este publicata o asemenea rata, Banca va utiliza media aritmetica a ratelor de dobanda oferite bancilor principale pe piata interbancara europeana (de catre bancile de referinta), ratele la care depozitele in EUR, cu valoare similara, sunt oferite de fiecare dintre ele, la aproximativ ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului, la data de restabilire, catre principalele banci de pe piata interbancara din zona euro pentru o perioada egala cu perioada reprezentativa.
 
LIBOR inseamna rata dobanzii de decontare pentru plasarea de depozite in valuta relevanta, stabilita de Asociatia Bancherilor Britanici, afisata pe ecranele Reuters la ora 11:00 a.m., ora Londrei sau la o ora ulterioara acceptabila pentru Banca. Daca nu este publicata o asemenea rata, Banca va utiliza media aritmetica a ratelor de dobanda oferite bancilor principale de pe piata interbancara din Londra (de catre bancile de referinta), rata la care depozitele in valuta relevanta, de valoare similara sunt oferite de fiec are dintre ele la aproximativ ora 11:00 a.m., ora Londrei, la data de restabilire. Evolutia acestui indicator poate fi urmarita, de exemplu, si pe web-site-ul: http://www.snb.ch/en/iabout/stat/statpub/zidea/id/current_interest_exchange_rates pentru CHF sau http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/american-dollar/2015.aspx pentru USD.
 
Indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica pentru trimestrul urmator. . Evolutia acestui indice poate fi urmarita, de exemplu, pe website-ul: www.bnro.ro.

 

Conditiile de actualizare a indicilor de referinta sunt prevazute in contractele de credit semnate de Clienti cu Banca.

 

2.50. Noul procent de dobanda se va aplica la soldul creditului ramas de rambursat incepand cu data de aplicare. Modificarea dobanzii va duce la recalcularea dobanzii datorate.

 

2.51. Ordinea de incasare a debitelor este urmatoarea:
 
-    In cazul creditelor care nu sunt in restanta: primele de asigurare aferente politelor de asigurare, comisioane, speze, taxe datorate Bancii, dobanda curenta si rata de capital (principal) curenta. Incasarea debitelor se va face la data scadentelor lunare, conform graficului de rambursare.
-    In cazul creditelor care sunt in restanta: primele de asigurare aferente politelor de asigurare, comisioane, taxe, dobanzi penalizatoare si dobanda respectiv, capital (principal) restante, incasate in ordinea vechimii acestora. Incasarea debitelor se va face in orice zi, daca soldul contului bancar curent (de plati) este mai mare ca zero.

 

Garantii

 

2.52. Clientul este obligat ca in conformitate cu conventiile, acordurile si contractele incheiate cu Banca sa constituie garantii adecvate in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor sale catre Banca. Daca o garantie constituita in favoarea Bancii a devenit inadecvata, Clientul este obligat sa inlocuiasca sau sa suplimenteze o astfel de garantie, la cererea Bancii.

 

2.53. Clientul va efectua sau va permite a fi efectuate orice acte si fapte pe care Banca, in mod rezonabil, le poate solicita in scopul exercitarii sau punerii in executare a drepturilor Bancii.

 

2.54. In cazul in care Clientul nu-si indeplineste oricare din obligatiile sale la scadenta, Banca are dreptul de a declara unilateral toate sau oricare dintre datoriile Clientului catre Banca, ca fiind imediat scadente si exigibile si de a notifica aceasta masura Clientului, in conditiile pct. 6.5 si 6.6 din prezentele Conditii Generale de Afaceri. Banca va avea dreptul de a-si valorifica oricare din drepturile sale, in baza contractelor, acordurilor si coventiilor semnate cu Clientul, precum si al prezentelor Conditii Generale de Afaceri. Acest drept al Bancii este irevocabil si se extinde pe toata durata relatiei de afaceri dintre Banca si Client si chiar dupa terminarea acestei relatii in cazul neindeplinirii obligatiilor Clientului fata de Banca, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

Depozite

 

2.55 Depozitele se constituie la cererea Clientului, in moneda nationala sau valuta, pentru suma si termenul indicate de catre Client in instrucţiunile de constituire ale unui depozit bancar din Contractele pentru Depozit la termen. In documentul Nivelul ratelor dobanzilor Cont bancar curent (de plati)– Cont Junior – Cont de Economii – Depozite – Pachet OTP Sincron, sunt mentionate dobanzile aplicabile depozitelor la termen, sumele minime pentru constituirea unui depozit si termenele standard.

 

2.56 Pentru Depozitele la termen care nu mai sunt disponibile in oferta curenta, prima scadenta a depozitului o constituie prima zi lucratoare la care se implineste termenul pentru care a fost constituit depozitul (cu bonificarea dobanzii pana la scadenta in zi lucratoare). Pentru depozitele constitute dupa data intrarii in vigoare a prezentelor Conditii Generale de Afaceri, scadenta depozitului si formula de calcul a dobanzii bonificate sunt detaliate in Contractul de depozit semnat la constituire. La prima prelungire a depozitelor care nu mai sunt disponibile in oferta curenta, in cazul in care depozitele expira intr-o zi nelucratoare, prelungirea acestora se va face astfel incat data noii maturitati sa fie o zi lucratoare.

 

2.57 In cazul depozitelor constituite dupa data intrarii in vigoare a prezentelor Conditii Generale de Afaceri care expira intr-o zi nelucratoare, data scadentei se prelungeste automat pana in urmatoarea zi lucratoare.

 

2.58 Nivelul ratei dobanzii anuale mentionat in cadrul Contractului de depozit la termen este fix pe toata perioada angajata, de la data constituirii depozitului pana la data scadentei. Clientul poate opta pentru prelungirea automatã a depozitului pentru o perioadã egalã cu cea iniţialã iar rata anuala de dobanda acordata va fi cea practicata de Banca in ziua prelungirii contractului si afisata la sediul unitatilor teritoriale, cat si pe web-site-ul: www.otpbank.ro. Optiunile disponibile la momentul prelungirii depozitului automate sunt:  capitalizarea dobanzii calculate pentru termenul initial al depozitului sau creditarea dobanzii in contul bancar curent (de plati) sau de economii al Clientului deschis la Banca, din care a fost constituit depozitul.

 

2.59 Ratele dobanzilor aplicabile depozitelor pentru Persoane Fizice sunt puse la dispozitia clientilor Bancii zilnic la sediile Bancii si pe pagina web www.otpbank.ro. Rata dobanzii stabilita la constituirea depozitului ramane valabila pe toata perioada de constituire a depozitului.

Depunerile si retragerile aferente depozitului se efectueaza in orice sediu al Bancii.

 

2.60 Contractul de depozit va putea inceta in orice moment fie din initiativa partilor semnatare, fie prin reziliere sau dupa caz, prin ajungere la termen.

 

2.61 In cazul incetarii Depozitului la termen inainte de scadenta din initiativa Clientului, Banca va plati partial dobanda in conformitate cu Contractul de depozit semnat de Client.

 

2.62. Dobanda bonificata se diminueaza cu procentul aferent impozitului pe venituri din dobanzi, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

 

Raspunderi

 

2.63. Banca va fi raspunzatoare de:

 

a) Deficientele in executarea ordinelor dispuse de Client, in masura in care aceste deficiente sunt produse din culpa Bancii si in limita valorii efective pierdute de Client. Banca va notifica/ ii va comunica Clientului, fara intarziere, orice eroare constatata in legatura cu operatiunile efectuate in conturile sale;

b) Oferirea informatiilor generale privind perioada, termenii si conditiile serviciilor bancare oferite. Exceptand alte acorduri scrise privind furnizarea de informatii Clientului, Banca va comunica/ oferi Clientului numai informatiile mentionate in prezentele Conditii Generale de Afaceri.

 

2.64. Banca nu va fi responsabila de:

 

a) Pierderi, distrugeri totale sau partiale de cecuri, bilete la ordin, ordine de plata, care nu s-au produs din culpa Bancii, respectiv pierderi care ar putea rezulta din instructiunile executate pe baza unor date neadevarate sau incomplete furnizate de catre Client.

b) Consecintele intarzierilor si/ sau a pierderilor mesajelor, scrisorilor sau documentelor respectiv a pierderilor cauzate de greseli in documentatie, care nu s-au produs din culpa Bancii.

c) Pierderi datorate perturbarii operatiunilor sale din cauze de forta majora (evenimente viitoare, absolut imprevizibile si insurmontabile, exoneratoare de raspundere pentru partea/partile care le invoca, in conditiile respectarii obligatiei de notificare, precum si a remiterii certificatului de forta majora, emis in conditiile prevazute de lege).

d) Forma, acuratetea, falsitatea sau validitatea, veridicitatea, completarea corecta sau integrala a documentelor, respectiv semnaturile necorespunzatoare prezentate Bancii, exceptand situatiile in care prin acorduri separate asemenea responsabilitate este asumata in mod expres in scris de catre Banca.

e) Pentru pierderile provocate Clientului prin aplicarea legislatiei in vigoare, normelor bancare, precum si a reglementarilor interne (in special normele privind cunoasterea clientelei, normele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, regimul valutar), etc.

f) Pentru intarzierile in executarea serviciilor cauzate de prezentarea de catre Client a unor documente in alta limba decat cea romana si fara traducere legalizata, cu sau fara apostilare sau, dupa caz, supralegalizare, pe care Clientul este obligat sa o realizeze pe cheltuiala sa.

g) Banca nu raspunde fata de mostenitori pentru retragerile de sume efectuate de catre imputerniciti/ co-titular din conturile titularului/ reprezentantului legal decedat, pana la prezentarea actului privind decesul titularului de cont.

h) Efectele si consecintele decurgand din incetarea activitatii sale, ca urmare a unor cazuri de forta majora (incluzand dar fara a se limita la caderea liniilor de comunicatie sau echipamentelor Bancii, intreruperi de curent electric, calamitati naturale, conflicte internationale, masuri luate de orice guvern/autoritate locala sau internationala, etc.).
i) comisioanele retinute de bancile beneficiare in cazul transferurilor de fonduri instructate de Client (indiferent de canalul bancar) cu optiunea SHA, in orice moneda catre banci situate in tari din Uniunea Europeana (UE)/Spatiul Economic European (SEE) sau a comisioanelor retinute de bancile corespondente/beneficiare in cazul transferurilor de fonduri instructate cu optiunea SHA/BEN in orice moneda catre banci situate in tari din afara UE/SEE.

 

2.65. Clientul va raspunde/va despagubi Banca daca prin comportamentul sau conduita inadecvata a acestuia in afaceri a cauzat un prejudiciu (inclusiv de imagine) Bancii.

 

3. Dobanzi, comisioane, taxe si speze

 

3.1. Banca percepe comisioane, speze, taxe si dobanzi clientilor sai pentru operatiuni, servicii, produse bancare si de investitii de tipul plasamentelor financiare reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, la momentul efectuarii acestora, conform Tarifelor standard in vigoare (afisate in orice sediu al Bancii sau pe internet la adresa http://www.otpbank.ro), sau in conformitate cu prevederile din contractele/acordurile/conventiile incheiate referitoare la perceperea de comisioane/speze/taxe diferentiate.
 
3.2. Banca este indreptatita sa modifice nivelul dobanzilor, comisioanelor, spezelor si taxelor in conditiile legii si in conformitate cu contractele incheiate cu clientii.
 
3.3. Orice modificare (incluzand, dar fara a se limita la introducerea unor penalitati, comisioane, speze, taxe ori alte costuri noi) privind dobanzile, comisioanele, spezele si taxele vor fi aduse la cunostinta Clientului in timp util, in conditiile legii si/sau ale contractului incheiat intre parti, dupa caz.
 
3.4. Clientul autorizeaza Banca sa debiteze orice cont bancar curent (de plati), de economii sau Junior deschis de acesta la Banca cu sumele reprezentand primele de asigurare aferente politelor de asigurare, comisioanele, tarifele, taxele, dobanzile si spezele datorate Bancii pentru serviciile/ produsele contractate, respectiv: comisioane, taxe, dobanzi penalizatoare, dobanzi, rate de capital (principal) restante si comisioane, tarife, taxe, dobanzi, rate de capital (principal) curente si/sau, dupa caz, alte costuri (ex. impozite, taxe, tarife postale etc.) si sa incaseze aceste sume in ordinea vechimii lor ori sa compenseze orice suma datorata Bancii cu fondurile disponibile in orice cont bancar curent (de plati), de economii sau Junior, indiferent de valuta in care sunt disponibile, fara nici o alta notificare sau formalitate prealabila , in conditiile pct. 2.41 din prezentele Conditii Generale de Afaceri. In situatia in care contul bancar curent (de plati) astfel debitat este un cont bancar curent (de plati) in alta moneda decat cea in care se datoreaza, atunci suma datorata se va retine in moneda contului debitat utilizand cursul de schimb propriu al Bancii valabil in ziua debitarii contului. Daca in conturile bancare curente (de plati) ale Clientului nu exista disponibil suficient pentru acoperirea oricaror sume datorate Bancii, Banca este autorizata sa efectueze oricare dintre operatiunile reprezentand, dar nelimitandu-se la, efectuarea de schimburi valutare, transferuri intre conturile bancare curente (de plati), Junior si/sau de economii ale Clientului, debitarea/creditarea oricaror sume din/in oricare dintre conturile bancare curente (de plati), Junior si/sau de economii ale Clientului pentru acoperirea sumelor datorate. Daca nici pe aceasta cale Banca nu recupereaza sumele datorate de Client, aceasta are dreptul de a recupera sumele datorate conform dispozitiilor legale in materie.

 

3.5. Banca isi rezerva dreptul de a percepe dobanda la rata aplicabila unui descoperit de cont neautorizat asupra sumelor reprezentand comisioane, tarife si speze sau alte sume datorate Bancii de catre Client, pentru care, la scadenta acestora, nu exista disponibil acoperitor in contul bancar curent (de plati) al Clientului. Atunci cand Clientul nu respecta termenii unui descoperit de cont aprobat de Banca, Banca va percepe de asemenea dobanda aferenta unui descoperit de cont neautorizat.

 

3.6. Clientul imputerniceste Banca sa retina impozitul aferent oricarei tranzactii, care in baza reglementarilor in vigoare se supune regimului de impozitare la sursa. De asemenea, Clientul imputerniceste Banca sa efectueze orice operatiune necesara platii impozitului astfel retinut.

 

3.7. Pentru conturile bancare curente (de plati), Banca bonifica dobanzi calculate in baza ratelor de dobanda in vigoare afisate la ghiseele sale. Clientul este de acord cu rata dobanzii stabilita de catre Banca in functie de piata financiar-bancara si cu modul in care Banca bonifica dobanda.

 

3.8. Banca nu va bonifica dobanda pentru soldurile conturilor bancare curente (de plati), in situatia in care acestea sunt mai mici decat comisionul de administrare lunara a contului.

 

4. Extrase de cont

 

4.1. Operatiunile efectuate in conturile Clientului vor fi reflectate in extrasele de cont, care formeaza parte integranta din contractele incheiate intre Banca si Client, constituind o dovada valabila in cadrul oricaror proceduri judiciare sau de alta natura intre Banca si Client.

 

4.2. Banca are obligatia de a asigura informarea Clientului cu privire la operatiunile efectuate in contul bancar curent (de plati)/Junior/contul de economii/contul de depozit, prin intermediul unui extras de cont, care se va pune la dispozitia Clientului, gratuit, o data pe luna la sediul unitatilor teritoriale ale Bancii. Orice solicitare suplimentara a unui extras de cont, in alte conditii decat cele mentionate la alineatul anterior, va fi comisionata cu comisionul valabil la data solicitarii, astfel cum acesta este prevazut in Tarifului de Taxe si Comisioane al Bancii. In cazul in care Clientul doreste sa i se transmita extrasul lunar la adresa de domiciliu/corespondenta indicata de catre Client, acesta accepta si este de acord ca transmiterea se va face doar ca urmare a efectuarii cel putin a unei tranzactii in contul respectiv si doar daca in contul bancar curent (de plati) al Clientului se regaseste suma aferenta taxei pentru transmiterea extrasului). Banca poate proceda la reactivarea serviciului de transmitere a extrasului la adresa de domiciliu/corespondenta, numai in conditiile achitarii integrale de catre Client, a contravalorii tuturor taxelor ramase neachitate indiferent de provenienta lor.

 

4.3. In cazul in care un client nu mai doreste sa i se trimita extrasul de cont prin posta, trebuie sa depuna la orice unitate teritoriala o cerere scrisa “Cererea renuntare trimitere extras” sau, daca este detinator de OTPdirekt, prin intermediul acestui serviciu.

 

4.4. In cazul in care trei luni consecutiv in contul bancar curent (de plati) al Clientului nu s-a regasit suma aferenta taxei pentru transmiterea extrasului lunar la adresa de domiciliu/ corespondenta, aceasta optiune se va dezactiva automat fara necesitatea vreunei alte formalitati, iar contravaloarea comisioanelor ramase neachitate va fi considerata debit si va trebui sa fie achitata de catre Client.

 

4.5. Clientul este obligat sa verifice continutul extraselor sale imediat dupa primirea acestora. Daca, in maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii extrasului, continutul acestuia nu este constestat, atunci acesta va fi considerat acceptat de catre Client si va avea caracter definitiv si opozabil Clientului, cu exceptia cazului in care contine o eroare clara, dovedita cu documente scrise avand forta probanta conferita de lege, in conditiile prevazute de Codul de Procedura Civila.

 

4.6. In cazul in care Banca se autosesizeaza cu privire la existenta unei erori in unul din documentele predate Clientului, Banca o va rectifica si va notifica imediat Clientul despre acest lucru, chiar si dupa expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice prevazuta la pct 4.5.

 

4.7. Banca este exonerata de raspundere pentru eventualele deficiente si/sau erori ce ar putea sa apara in procesul de transmitere a extraselor de cont, in cazul in care optiunea Clientului a fost remiterea lor prin Posta.

 

4.8. Clientul va informa Banca, imediat ce a luat la cunostinta de existenta sumelor necuvenite din cont. Clientul nu are dreptul sa le retraga, sa transfere sau sa se foloseasca in vreun fel de aceste sume. Daca Clientul utilizeaza, total sau partial, suma necuvenita, acesta se obliga sa restituie indata Bancii suma respectiva, inclusiv dobanda aferenta cuvenita Bancii si sa despagubeasca Banca de orice pierdere suferita ca urmare a acestei utilizari.

 

5. Semnarea documentelor

 

5.1. Documentele prezentate Bancii trebuie sa poarte, obligatoriu, semnaturile Clientului, sau ale Imputernicitului, in deplina concordanta cu specimenele de semnaturi aflate la Banca, in forma agreata de Banca.

 

5.2. Clientul/Imputernicitul vor putea depune specimenele de semnatura in fata reprezentantului Bancii sau in fata notarului public.

 

5.3. Banca verifica identitatea persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni in conturile clientilor sai.

 

5.4. Orice imputernicire de reprezentare si/sau orice dispozitie primita de Banca de la Client, precum si modificarile ulterioare vor fi considerate valabile de la data primirii/operarii acestora in sistem pana la revocarea lor in scris.
 
5.5. In cazul tranzactiilor electronice sau a altor genuri de tranzactii care nu implica prezenta fizica a Clientului, Banca va accepta drept legale semnaturile electronice, inclusiv semnaturile de tip "numar personal de identificare" (PIN) sau parola.
 
5.6. Banca are dreptul să refuze decontarea unui document dacă consideră că semnătura nu corespunde cu specimenul de semnătură de pe “Fisa specimenelor de semnaturi” comunicată Băncii sau din formularele exprese depuse in Banca.

 

6. Prevederi finale

 

Confidentialitatea

 

6.1. Banca respecta caracterul privat al datelor cu caracter personal prelucrate in contextul activitatilor sale de furnizare de servicii bancare si se angajeaza sa il protejeze in stricta conformitate cu prevederile legale aplicabile. In acest sens, Banca detine, conform legii, calitatea de operator de date cu caracter personal si prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 si celelalte prevederi legale aplicabile cu privire la protectia persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Banca poate utiliza in procesele sale decizii individuale automatizate, inclusiv ca urmare a crearii unor profiluri, care in anumite circumstante pot afecta Clientul. In acest caz, deciziile automatizate se vor baza intotdeauna pe unul din temeiurile legale prevazute la Articolul 22 din Regulamentul (UE) 2016/679, anume:

       (i)       necesitatea incheierii contractului. Astfel, pentru anumite produse bancare, Banca utilizeaza decizii automatizate bazate pe scoring pentru a putea incheia contractul privind produsul solicitat de Client sau pentru a asigura securitatea produselor si serviciilor Bancii precum si pentru ca Banca sa protejeze Clientul pe cat posibil impotriva riscului de frauda. De exemplu:

                 a.   Banca utilizeaza scoringul de credit pentru a evalua eligibilitatea Clientului pentru contractarea unui produs de credit conform solicitarii Clientului. Algoritmii pe care Banca ii utilizeaza pentru scoringul de credit iau in considerare diverse criterii care pot varia in timp, in acord cu politica Bancii de risc, precum starea financiara, bonitatea, gradul de expunere, comportamentul de plata, situatia la angajator, istoricul datoriilor etc.;

                 b.   Banca monitorizeaza platile pe care Clientul le efectueaza online sau cu cardul si, daca identifica operatiuni suspecte (cum ar fi plati repetitive neobisnuite ca frecventa, valoare etc. sau alte tranzactii cu secvente ilogice - de tipul plati din locatii (orase) diferite la intervale scurte de timp, care nu permiteau deplasarea titularului la acele locatii in acord cu stadiul tehnicii actuale), Banca adopta masuri in consecinta pe baze automatizate (cum ar fi blocarea tranzactiei suspecte, blocarea cardului, blocarea contului, etc.)

      (ii)        autorizarea legala. Astfel, legea impune implementarea unor masuri adecvate de cunoastere a clientelei pentru scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si al finantarii actelor de terorism. In acest scop, Banca verifica daca Clientul este inclus in bazele de date cu persoanele acuzate de finantare a actelor de terorism sau, dupa caz, cu persoane cu risc ridicat de frauda si, daca Clientul se regaseste in aceste baze de date, va refuza Clientului intrarea in relatie de afaceri cu Banca);

      (iii)       consimtamantul explicit al persoanei vizate. Banca poate utiliza decizii individuale automatizate pentru a transmite Clientului (Banca sau societatile din Grupul OTP), in functie de optiunea Clientului) comunicari comerciale personalizate, daca Banca a obtinut de la Client consimtamantul explicit in acest sens.

 

In toate circumstantele, Clientul beneficiaza de garantii adecvate pentru deciziile automatizate pe care le Banca le adopta. In special, Clientul are dreptul: (i) sa isi exprime punctul de vedere cu privire la respectiva decizie automatizata; (ii) sa solicite Bancii o reevaluare a deciziei, in baza unei interventii umane; respectiv (iii) sa conteste decizia automatizata.

Conditiile in care Banca prelucreaza datele cu caracter personal (scopuri, drepturile de care beneficiaza persoana vizata conform legii, destinatarii datelor etc.), care sunt aplicabile in functie de produsele si serviciile alese, se regasesc in Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal, anexata la documentatia aferenta produsului ales. De asemenea, informatii specifice complete legate de prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal de catre OTP Bank Romania SA, in general, se regasesc pe pagina de internet a Bancii web www.otpbank.ro, sectiunea Confidentialitate.

 

6.2. Clientul va asigura intreaga confidentialitate asupra tuturor tranzactiilor incredintate si/ sau derulate prin Banca. Nerespectarea acestor conditii, precum si reaua credinta vor fi considerate drept cauze de culpa din partea Clientului, obligandu-se sa acopere daunele provocate Bancii.

 

6.3. Banca va pastra confidentialitatea informatiilor privind conturile clientilor si operatiunilor dispuse de acestia si nu le va divulga fara consimtamantul acestora. Clauza confidentialitatii nu se va aplica:

 

a) Daca informatia este ceruta de o autoritate competenta in cadrul unei proceduri judiciare (la solicitarea scrisa a procurorului sau a instanţei judecatoresti ori, dupa caz, a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului, ori la solicitarea scrisa a notarului public in cadrul procedurii succesorale notariale.), ori din oficiu, daca prin lege speciala aceste autoritati sau institutii sunt indrituite, in scopul indeplinirii atributiilor lor specifice, sa solicite si/sau sa primeasca astfel de informatii si sunt identificate clar informatiile care pot fi furnizate de catre Banca in acest scop; 

b) Daca Clientul autorizeaza Banca sa dezvaluie informatiile;

c) Imputernicitilor pe conturile titularului, in conformitate si in limita mandatului acordat;

d) Curatorilor/ tutorilor - pentru titularii pusi sub curatela, respectiv tutela in conformitate cu prevederile Codului Civil;

e) Mostenitorilor legali sau testamentari, pe baza atestarii acestei calitati de catre notarul public sau de instantele judecatoresti numai pentru soldul existent la data decesului si pentru eventualele operatiuni efectuate ulterior;

f) Daca dezvaluirea informatiilor protejeaza Banca impotriva unui prejudiciu iminent;

g) In orice alta situatie prevazuta de lege.

 

6.4. Datele cu caracter personal pe care Banca le prelucreaza sunt in principal cele oferite de Client in cadrul interactionarii cu Banca. In conformitate cu prevederile legale aplicabile, Banca va putea de asemenea sa efectueze orice verificari si/sau sa obtina informatii despre Client de la orice institutie competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat, detinator de astfel de informatii, conform competentelor sale legale. In contextul unor produse specifice (credite pentru nevoi personale, credite imobiliare, overdraft, carduri de credit etc.), Banca poate verifica in baze de date proprii si ale unor organisme abilitate de colectare, administrare si prelucrare a datelor si informatiilor privind clientii institutiilor de credit/alte institutii financiare si de asigurari (Centrala Riscului de Credit, Biroul de Credit etc.), in scop de efectuare a calculului preliminar, procesarea cererii de credit, acordarea efectiva a creditului etc. Cu toate acestea, atunci cand legea impune consimtamantul Clientului, verificarea si/sau obtinerea de informatii se va efectua numai pe baza consimtamantului Clientului in acest sens si numai pe durata valabilitatii respectivului consimtamant (cum ar fi Acordul de verificare ANAF - formular standardizat, ce nu apartine Bancii), daca nu opereaza o baza legala distincta de prelucrare (cum ar fi Acordul de interogare Biroul de Credit - formular standardizat, ce nu apartine Bancii).


6.5. In interesul legitim al Bancii de a-si desfasura activitatea comerciala cu buna credinta, in conformitate cu standardele aplicabile in industria bancara si cu respectarea legilor si reglementarilor fiscale si/sau financiare, a reglementarilor interne, corporative sau standardelor ce tin de relatiile cu Clientul, datele Clientului pot fi folosite:
-    in scopul de adresare de comunicari comerciale legate de campaniile promotionale ale Bancii, in conditiile introducerii si oferirii de produse/facilitati noi in contextul produselor pe care Clientul le-a contractat cu Banca sau in conditiile revizuirii, dezvoltarii si imbunatatirii calitatii acestora sub forma de noi facilitati sau beneficii. Se vor comunica Clientului informatii care ii pot fi utile in relatiile de afaceri cu Banca, fiindu-i in mod corespunzator garantat Clientului dreptul de a-si exprima punctul de vedere prin canalele de comunicare puse la dispozitie in mesajul informational ce poate fi transmis prin posta, posta electronica, telefon/SMS, internet banking etc.in procesele Bancii ce implica decizii individuale automatizate, inclusiv ca urmare a crearii unor profiluri, care in anumite circumstante pot afecta Clientul. In acest caz, deciziile automatizate se vor baza intotdeauna pe unul din temeiurile legale prevazute la Articolul 22 din Regulamentul (UE) 2016/679, anume:
(iv)    necesitatea incheierii contractului. Astfel, pentru anumite produse bancare, Banca utilizeaza decizii automatizate bazate pe scoring pentru a putea incheia contractul privind produsul solicitat de Client sau pentru a asigura securitatea produselor si serviciilor Bancii precum si pentru ca Banca sa protejeze Clientul pe cat posibil impotriva riscului de frauda. De exemplu:
a.    Banca utilizeaza scoringul de credit pentru a evalua eligibilitatea Clientului pentru contractarea unui produs de credit conform solicitarii Clientului. Algoritmii pe care Banca ii utilizeaza pentru scoringul de credit iau in considerare diverse criterii care pot varia in timp, in acord cu politica Bancii de risc, precum starea financiara, bonitatea, gradul de expunere, comportamentul de plata, situatia la angajator, istoricul datoriilor etc.;
b.    Banca monitorizeaza platile pe care Clientul le efectueaza online sau cu cardul si, daca identifica operatiuni suspecte (cum ar fi plati repetitive neobisnuite ca frecventa, valoare etc. sau alte tranzactii cu secvente ilogice - de tipul plati din locatii (orase) diferite la intervale scurte de timp, care nu permiteau deplasarea titularului la acele locatii in acord cu stadiul tehnicii actuale), Banca adopta masuri in consecinta pe baze automatizate (cum ar fi blocarea tranzactiei suspecte, blocarea cardului, blocarea contului etc.)
(v)    autorizarea legala. Astfel, legea impune implementarea unor masuri adecvate de cunoastere a clientelei pentru scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si al finantarii actelor de terorism. In acest scop, Banca verifica daca Clientul este inclus in bazele de date cu persoanele acuzate de finantare a actelor de terorism sau, dupa caz, cu persoane cu risc ridicat de frauda si, daca Clientul se regaseste in aceste baze de date, va refuza Clientului intrarea in relatie de afaceri cu Banca);
(vi)    consimtamantul explicit al persoanei vizate. Banca poate utiliza decizii individuale automatizate pentru a transmite Clientului (Banca sau societatile din Grupul OTP), in functie de optiunea Clientului) comunicari comerciale personalizate, daca Banca a obtinut de la Client consimtamantul explicit in acest sens.
In toate circumstantele, Clientul beneficiaza de garantii adecvate pentru deciziile automatizate pe care le Banca le adopta. In special, Clientul are dreptul: (i) sa isi exprime punctul de vedere cu privire la respectiva decizie automatizata; (ii) sa solicite Bancii o reevaluare a deciziei, in baza unei interventii umane; respectiv (iii) sa conteste decizia automatizata.

 

6.6. Conditiile in care Banca prelucreaza datele cu caracter personal (scopuri, drepturile de care beneficiaza persoana vizata conform legii, destinatarii datelor etc.), care sunt aplicabile in functie de produsele si serviciile alese, se regasesc in Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal, anexata la documentatia aferenta produsului ales. Informatii specifice complete legate de prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal de catre OTP Bank Romania SA, in general, se regasesc pe pagina de internet a Bancii www.otpbank.ro, sectiunea Confidentialitate.

 

Notificarea

 

6.7. Orice modificare intervenita (incluzand, dar fara a se limita la introducerea/majorarea/ reducerea unor dobanzi, penalitati, comisioane, speze, taxe ori alte costuri noi) in relatia Banca – Client aferente unor operatiuni in privinta carora Clientul are libertate de alegere, cu exceptia celor prevazute in contractele aferente produselor si/sau serviciilor bancare si/sau a celor prevazute in contractele de credit se considera adusa la cunostinta Clientului prin afisare in unitatile teritoriale si publicare pe pagina web www.otpbank.ro. In situatia in care clauzele contractelor specifice incheiate cu Clientul nu stipuleaza prevederi contrare prezentelor Conditii Generale de Afaceri, Banca va avea in vedere perceperea acestora, astfel cum sunt prevazute in Tariful de Taxe si Comisioane al Bancii, in vigoare la data efectuarii operatiunii de plata, sau in conformitate cu prevederile din contractele/acordurile/conventiile incheiate, in conformitate cu legislatia in vigoare.
 
6.8. Referitor la modificarile intervenite in cazul contractelor de imprumut, orice notificare sau modificare se va face prin una din metodele de mai jos aleasa de Client conform contractului de credit semnat cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data aplicarii noilor prevederi/ valori:
 
-scrisoare recomandata simpla transmisa la adresa de corespondenta furnizata de Client;
-SMS transmis la numar de telefon mobil furnizat de Client;
-E-mail transmis la adresa de e-mail furnizata de Client;

 

6.9. Orice modificare a adresei de corespondenta, adresei de e-mail sau numarului de telefon mobil ale clientilor va fi comunicata Bancii, aceasta modificare urmand sa produca efecte in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii acesteia de catre Banca. In caz contrar, orice modificare nu este opozabila Bancii.
 
6.10. Notificarile transmise Clientilor prin scrisoare recomandata simpla vor fi considerate primite de catre acestia in termen de 5 zile lucratoare de la data mentionata pe stampila oficiului postal de expediere de pe borderoul de transmitere. Notificarile transmise Clientilor prin SMS vor fi considerate primite de catre acestia la data trimiterii SMS-ului. Notificarile transmise Clientilor prin e-mail vor fi considerate primite de catre acestia la data trimiterii scrisorii electronice catre Client.
 
6.11. Orice comunicare scrisa a Bancii este considerata ca valabil expediata prin circuitul posta-mail-SMS-OTPdirekt, daca a fost expediata la ultima adresa/ numar de telefon/adresa de e-mail comunicate Bancii de catre Client. Expedierea prin posta se considera indeplinita daca Banca intra in posesia unei confirmari de orice fel, semnatura in original a Clientului sau a reprezentantului acestuia, sau prin existenta borderourilor de insotire cu stampila Postei.
 
6.12. Orice comunicare/notificare remisa Bancii de orice persoana va fi efectiva doar din momentul primirii acesteia de catre Banca, la data de pe stampila de intrare in Banca sau, dupa caz, la data semnarii confirmarii de primire, in cazul notificarilor transmise prin posta, pe baza de scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Comunicarile catre Banca transmise prin fax vor fi confirmate prin transmiterea unei scrisori in original.

 

6.13. In cazul in care Clientul completeaza adresa de e-mail in formularele Bancii si/sau in alta solicitare adresata Bancii, Clientul isi exprima consimtamantul de a primi comunicari comerciale din partea Bancii prin posta electronica.

 

Incetarea relatiilor

 

6.14. Incetarea relatiilor poate avea loc:
 
1) Prin acordul scris dintre Banca si Client (inclusiv la solicitarea de transfer al contului bancar    curent (de plati) in contextul Legii 258/2017 componenta privind schimbarea contului de plati), cu efect imediat sau la data prevazuta in cadrul formularului de Autorizare privind schimbarea contului de plăți in schimbarii contului de plati conform prevederilor Legii 258/2017.
2) In mod unilateral din initiativa si la cererea Clientului sau a Imputernicitilor acestuia pe baza unei procuri speciale autentificata de notar sau pe baza unei imputerniciri avocatiale, cu conditia rambursarii tuturor sumelor datorate Bancii. Fondurile existente se vor transfera intr-un alt cont mentionat de catre Client, vor fi retrase cash la solicitarea Clientului si conform legislatiei in vigoare, sau vor fi transferate intr-un cont colector. Cererea Clientului va fi inregistrata in Banca la data primirii, iar inchiderea contului se va efectua in maxim 3 zile lucratoare daca sunt indeplinite toate conditiile conform legislatiei in vigoare si Normelor interne ale Bancii.
3) In mod unilateral, la initiativa Bancii pe baza unei notificari recomandate cu confirmare de primire, fara nici o alta formalitate si fara interventia unei instante judecatoresti, Banca poate proceda la denuntarea unilaterala a Contractului, cu respectarea prevederilor contractului incheiat cu Clientul si a prevederilor legislatiei in vigoare;
4) Clientul/imputernicitul contului este supusa sanctiunilor internationale emise de organisme abilitate, fiind suspect de savârsirea sau finantarea actelor de terrorism;;
b. Clientul nu poate fi identificat conform prevederilor legislatiei privind standardele de cunoastere a clientelei. In situatia in care, dupa deschiderea unui cont, apar probleme legate de verificarea identitatii clientului/beneficiarului si/sau de provenienta fondurilor, care nu pot fi solutionate, Banca va analiza oportunitatea inchiderii relatiei de afaceri/restrictionarii temporare a efectuarii operatiunilor dispuse de Client, cu respectarea tuturor obligatiilor instituite prin legislatia privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor;
c. Clientul a produs incidente de plati majore (raportate de Banca) cu cecuri, bilete la ordin, cambii si nu are datorii fata de Banca;
d. Clientul se face vinovat de utilizarea necorespunzatoare a instrumentelor de plata, inclusiv de emitere de cecuri fara acoperire sau de emitere de cambii si bilete la ordin care nu au fost onorate la scadenta;
e. Clientul nu respecta prezentele Conditii Generale de Afaceri ale Bancii;
f. Clientul refuza furnizarea datelor de identificare pentru actualizarea datelor si informatiilor sau furnizeaza informatii false, contradictorii sau informatii care nu pot fi verificate in registre publice, site-uri oficiale ale autoritatilor, etc.;
g. Exista informatii privind participarea in activitati ilegale (de exemplu: trafic de droguri, terorism, crima organizata, traficul ilegal de ființe umane ori activează în industria pornografică), sau despre investigatii privind participarea acestora la astfel de activitati ilegale;
h. Clientul a furnizat informatii false la deschiderea contului sau ulterior ori Banca are suspiciuni cu privire la realitatea declaratiilor Clientului;
i. Clientul nu a acceptat modificari ale prezentelor Conditii Generale de Afaceri;
j. Alte situatii prevazute de reglementarile interne ale Bancii;
k. Exista suspiciuni cu privire la legalitatea sursei fondurilor clientului;
l. Banca are informatii/suspiciuni cu privire la modul de utilizare a conturilor si a sumelor existente in acestea, ca urmare a carora clientul poate expune banca la riscul de spalare a banilor/finantare a terorismului si respectiv riscul reputational;
5) La initiativa Bancii pe baza unei notificãri recomandate cu confirmare de primire, fara nici o altã formalitate si fara interventia unei instante judecatoresti, Banca poate proceda la denuntarea unilaterala a Contractului Cadru, în baza unui preaviz de 2 luni.

6) Daca o facilitate de credit s-a incheiat pe durata nedeterminata, fiecare dintre parti poate sa denunte contractul, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile, daca din contract sau din uzante nu rezulta astfel.
 
6.15. Raportul juridic derivat din deschiderea contului va putea sa inceteze si la initiativa Clientului, a imputernicitilor acestuia sau a mostenitorilor pe baza inscrisurilor doveditoare ale calitatii si capacitatii de a dispune de cont.
 
6.16. Clientul are obligatia ca la inchiderea contului bancar curent (de plati) sau la solicitarea de transfer al contului bancar curent (de plati) in contextul Legii 258/2017 componenta privind schimbarea contului de plati, sa asigure sumele necesare achitarii tuturor comisioanelor si spezelor, precum si toate sumele datorate Bancii.
 
6.17. La data depunerii cererii de inchidere de cont la sediul unitatii teritoriale sau la solicitarea de transfer al contului bancar curent (de plati) in contextul Legii 258/2017 componenta privind schimbarea contului de plati, Clientul este obligat sa returneze Bancii toate filelele cec/biletele la ordin/ cambiile neutilizate sau gresit completate conform reglementarilor in vigoare inainte de inchiderea efectiva a contului. In caz contrar, Clientul este singurul raspunzator pentru orice prejudiciu care deriva din utilizarea acestora dupa data depunerii cererii de inchidere a contului. De asemenea, Clientul declara ca la data depunerii cererii de inchidere cont nu exista emise cecuri/bilete la ordin/cambii semnate personal sau de imputerniciti conform reglementarilor in vigoare si nici nu exista astfel de titluri deja emise care urmeaza sa fie puse in circuit bancar de beneficiarii acestora, cunoscand ca legea penala sanctioneaza falsul in declaratii.
In cazul in care Clientul solicita inchiderea unor conturi, si daca, dupa inchiderea conturilor respective, sunt primite la plata file cec/bilete la ordin/cambii pe aceste conturi si, intre timp, nu s-a inchis relatia de afaceri cu Banca (prin inchiderea tuturor conturilor deschise de Client la Banca), Clientul acorda prin Conditiile Generale de Afaceri, un mandat expres Bancii de a redeschide contul identificat in instrumentul de plata respectiv, asumandu-si intreaga responsabilitate cu privire la constituirea fondurilor necesare pentru plata acestuia, precum si cu privire la orice consecinte ce ar putea deriva din refuzul instrumentului, potrivit reglementarilor specifice in vigoare, dupa caz.
In cazul in care clientul solicita transferul contului bancar curent (de plati) in contextul Legii 258/2017 componenta privind schimbarea contului de plati, iar contul bancar curent (de plăți) este utilizat pentru alte servicii contractate de către acesta, cu exceptia serviciului Direct Debit si OTPdirekt – de exemplu dar fara a ne limita la credit, card de debit, pachete/structuri modulare de produse si servicii bancare, card de credit, descoperit de cont, depozite, produse de investiții, etc., Clientul are posibilitatea să solicite încetarea acestor servicii cu respectarea condițiilor menționate în contractele specifice încheiate cu OTP BANK ROMANIA S.A.

 

6.18. Contractul de cont bancar curent (de plati), cu exceptia contului de plati cu servicii de baza, inceteaza fara notificarea prealabila a Clientului, in cazul in care prin contul Clientului nu se efectueaza operatiuni de plati si incasari (cu exceptia sumelor datorate bancii ex. dar fara a se limita la: dobanzi, comisioane, etc.) pe o perioada de timp de 12 luni, daca acesta nu are nici un alt produs activ (credit, card de credit, facilitate de overdraft pe cont, pachet/structura modulara de produse si servicii bancare, cont Junior, depozit, orice alt produs de creditare sau de economisire), daca soldul contului/rilor este mai mic sau egal decat limita minima stabilita de Banca in lei sau echivalent in alte valute ori contul/rile a/au acumulat debite aferente comisionului de administrare cont curent sau debite aferente tranzactiilor ce depasesc contravaloarea soldului creditor al contului. La data prezentelor Conditii Generale de Afaceri, limita minima stabilita de Banca este de 100 lei sau echivalent in alte valute. Clientul accepta in mod expres si este de acord ca in acest caz inchiderea contului sa se faca fara nicio notificare prealabila din partea Bancii.
Aceasta masura nu este aplicabila clientilor care, desi nu au inregistrat operatiuni pe cont in ultimile 12 luni calendaristice, in afara taxelor, comisioanelor si a dobanzilor, acestia detin produse/servicii si instrumente de debit eliberate de banca, sold creditor care depaseste limita minima stabilita de banca in lei sau echivalent in alte valute, situatie in care Banca ii va notifica potrivit prevederilor pct 6.9 din prezentul document, cu cel putin 15 zile calendaristice anterioare datei de incetare a contractului, termenul de notificare fiind corelat cu termenele mentionate in contractele specifice aferente produselor si serviciilor in derulare.

In cazul conturilor de plati cu servicii de baza, contractul inceteaza in cazul în care prin contul Clientului nu se efectuează operaţiuni de plăţi şi încasări (cu exceptia sumelor datorate bancii ex. dar fara a se limita la: dobanzi, comisioane, etc.) pe o perioadă de timp de peste 24 luni si daca soldul contului/rilor este mai mic sau egal decat limita minima stabilita de Banca in lei. Contractul inceteaza cu notificarea in scris a clientului, emisa cu 2 luni inainte de inchiderea efectiva a contului.

 

6.19. Banca este exonerata de raspundere pentru prejudiciile pe care Clientul le-ar putea suferi ca urmare a inchiderii conturilor sale/ suspendarii operatiunilor pe conturile sale de catre Banca.
 
6.20. In toate cazurile de inchidere a unui cont, termenul in care Clientul va putea solicita restituirea sumelor care au reprezentat soldul creditor al respectivului cont la data inchiderii acestuia, este termenul general de prescriptie care incepe sa curga de la data la care notificarea de inchidere a contului se considera efectiv primita de catre Client. Pe aceasta perioada, soldurile conturilor inchise se vor pastra de catre Banca in conturi nepurtatoare de dobanda.

 

6.21. Clientul are obligatia sa returneze cardurile cu 30 de zile inainte de data efectiva a inchiderii conturilor, cat si inchiderea tuturor contractelor incheiate cu Banca.

 

Nerenuntarea tacita

 

6.22. Omisiunea, in tot sau in parte, a Bancii, precum si orice intarziere din partea Bancii de a exercita orice drepturi nascute in baza unui contract incheiat cu Clientul sau de a beneficia de orice remedii in temeiul unui asemenea contract, nu va impiedica Banca sa isi exercite acest drept si nu va putea fi considerata ca reprezentand o renuntare la drepturile acesteia si, in niciun caz nu se va prezuma acordul Bancii tacit la rescadentarea datoriei sau la renuntarea la datorie, cu exceptia cazurilor in care se incheie in acest sens un act scris. Renuntarea de catre Banca la indeplinirea oricarei conditii suspensive prevazute in contractele incheiate cu Clientii, nu va fi considerata ca reprezentand renuntarea din partea Bancii la cerinta ca acea conditie sa fie indeplinita ulterior.

 

Litigii. Legea aplicabila

 

6.23. Relatiile dintre Banca si Client sunt guvernate de legislatia romana, chiar si in cazul in care un proces se desfasoara in strainatate. Banca are dreptul de a opune Clientului prevederile legislatiei interne in materie, inclusiv normele cu caracter obligatoriu emise de Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de Banca Centrala, regulile si uzantele internationale in orice diferend decurgand din aplicarea acestora, chiar daca Clientul invoca pierderi sau daune din aplicarea lor. Clientul nu poate invoca Bancii motivul necunoasterii acestor norme si uzante.
 
6.24. Eventualele litigii derivate din incheierea, executarea, incetarea sau, dupa caz, intepretarea contractului dintre Banca si Client se vor solutiona pe cale amiabila. Cand acest lucru nu este posibil, instantele judecatoresti, precum si Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB), sunt competente pentru solutionarea acestor litigii, conform normelor procedurale in vigoare. Prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori și comercianti, a fost infiintat Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB). Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 38/2015, CSALB este abilitat sa organizeze si sa administreze solutionarea, prin mijloace alternative, litigiilor din domeniul financiar-bancar dintre consumatorii si comerciantii a caror activitate este reglementata, autorizata si supravegheata/ monitorizata de Banca Nationala a Romaniei, precum si sucursalele comerciantilor straini ce desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.
CSALB are sediul in Bucuresti, Str. Sevastopol 24, et. 2, sector 1 si asigura facilitatile necesare derularii procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor prevazute de actul normativ mentionat anterior. Mai multe detalii pot fi consultate pe website-ul: www.csalb.ro sau prin apel la numarul de telefon: 021 9414 (numar cu tarif normal). In ceea ce priveste solutionarea amiabila a oricaror divergente in legatura cu produsele si serviciile Bancii achizitionate online, Clientii au posibilitatea de a se adresa platformei SOL (solutionarea online a litigiilor), accesand link-ul https://webgate.ec.europa.eu/odr/, in sectiunea „romana”.   
 
6.25. Toate costurile pe care Banca va trebui sa le suporte in cazul in care aceasta ar fi implicata intr-un litigiu cu Clientul sau, dupa caz, intr-un conflict cu un tert, ca urmare a indeplinirii unor instructiuni primite de la Client, vor fi recuperate de la Client, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

6.26. Orice reclamatie scrisa a Clientului cu privire la calitatea produselor sau serviciilor prestate de Banca este procesata intr-un termen de 30 de zile/15 zile in cazul reclamatiilor privind serviciile de plata, iar Clientul va fi informat cu privire la masura luata, prin orice mijloc de comunicare agreat conform prezentelor Conditii Generale de Afaceri si/sau conform contractelor specifice. In cazul in care Clientul nu este multumit de modul de solutionare a reclamatiei, se poate adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (www.anpc.ro).

 

Conditii speciale

 

6.27. Nevalabilitatea uneia sau mai multor dispozitii din prezentele Conditii Generale de Afaceri nu atrage dupa sine invalidarea celorlalte prevederi din cuprinsul acestora, astfel cum a fost convenit intre Banca si Client.
 
6.28. Prezentele Conditii Generale de Afaceri completeaza prevederile tuturor conventiilor, acordurilor, contractelor incheiate intre Banca si Client. In cazul in care prevederile prezentelor Conditii Generale de Afaceri au un inteles divergent sau sunt in contradictie cu prevederile exprese stipulate in conventiile, acordurile sau contractele specifice, incheiate intre Banca si Client, prevederile acestora din urma vor prevala.
 
6.29. Clientul autorizeaza Banca, prin prezentele Conditii Generale de Afaceri, sa compenseze orice suma datorata Bancii cu fondurile disponibile in orice cont bancar curent (de plati), de economii si/sau Junior, indiferent de valuta in care sunt disponibile. Clientul are obligatia sa acopere din surse proprii debitul, inclusiv dobanda penalizatoare aferenta descoperitului de cont neautorizat. In situatia in care in conturile Clientului nu exista disponibil suficient pentru acoperirea oricaror sume datorate Bancii, Banca este autorizata sa efectueze oricare dintre operatiunile reprezentand, dar nelimitandu-se la, efectuarea de schimburi valutare, transferuri intre conturile curente si/sau de economii ale Clientului, debitarea/creditarea oricaror sume din/in oricare dintre conturile bancare curente (de plati), de economii si/sau Junior ale Clientului, pentru acoperirea sumelor datorate. Daca nici pe aceasta cale Banca nu recupereaza sumele datorate de Client, aceasta are dreptul de a recupera sumele datorate conform dispozitiilor legale in materie.
 
6.30. Clientul declara ca a luat la cunostinta si este de acord ca in cazul in care inregistreaza 3 luni consecutive de restante pentru orice serviciu/produs contractat, din ziua imediat urmatoare inregistrarii sumei restante pentru cea de-a treia luna, accesul la serviciu/produs va fi suspendat (cu exceptia produselor de economisire si creditare). In cazul in care produsele/serviciile au fost achizitionate fara un pachet/structura modulara de produse si servicii bancare, pe perioada suspendarii accesului Clientul nu datoreaza Bancii costul abonamentului lunar. In cazul in care produsele/serviciile au fost achizitionate impreuna cu un pachet/ structura modulara de produse si servicii bancare, clientul datoreaza Bancii doar abonamentul lunar aferent pachetului/structurii modulare de produse si servicii bancare. Doar la achitarea integrala a restantelor serviciile pot fi utilizate iar.
In cazul in care Clientul inregistreaza restante timp de 6 luni consecutive pentru orice serviciu/produs contractat, Banca are dreptul de a inchide pachetul/structura modulara contractat/a (daca este cazul), precum si produsele si serviciile incluse sau nu in pachet/structura modulara (cu exceptia produselor de economisire si creditare la care vor deveni aplicabile elementele de cost standard astfel cum acestea sunt evidentiate in contractele aferente produselor solicitate). Astfel, contractul/contractele aferente acestora se considera desfiintat/desfiintate de drept, fara interventia vreunei instante de judecata, fara alta punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila judiciara sau extrajudiciara (fara notificarea Clientului).
 
6.31 Banca isi rezerva dreptul de a suspenda orice tranzactii/servicii in cazul in care ia la cunostinta despre orice litigiu sau divergenta intre co-titularii unui cont comun, iar pana la data la care primeste o dovada satisfacatoare referitoare la finalizarea litigiului/divergentei sau un document incheiat in forma autentica semnat de catre partile implicate care sa stipuleze incetarea litigiului/divergentei, nu va permite efectuarea de operatiuni pe contul respectiv.

 

6.32. Clientul nu poate opune Bancii conditiile contractelor incheiate cu tertii.
 
6.33. Clientul este de acord ca, in conformitate cu prevederile legale, OTP BANK ROMANIA S.A. sa efectueze orice verificari, respectiv sa solicite, sa confirme si/sau sa obtina informatii despre Client de la orice institutie competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat sa emita documente oficiale despre Client. Clientul/co-titularii/imputernicitii sunt de acord cu prelucrarea datelor sale personale, direct sau prin intermediul tertilor contractanti, in scopul indeplinirii de catre OTP BANK ROMANIA S.A. a obligatiilor legale si a realizarii intereselor legitime ale acesteia, precum si in vederea derularii oricaror raporturi juridice intre Banca si Client, in conditiile Regulamentului (UE) 2016/679 precum și a celorlalte prevederi legale aplicabile cu privire la protectia persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


6. 34. La data intrarii in vigoare a prezentelor Conditii Generale de Afaceri, 16.09.2019 se abroga versiunile anterioare de Conditii Generale de Afaceri si de Conditii Generale Bancare. Clientii vor fi instiintati de modificarea Conditiilor Generale de Afaceri prin afisarea acestora in sediile unitatilor teritoriale si prin publicarea lor pe pagina de web: https://www.otpbank.ro/.