Conditii generale de afaceri Persoane Fizice

Conditii generale de afaceri Persoane Juridice

 

1. Introducere

 
1.1. Prezentele Conditii Generale de Afaceri reglementeaza relatiile dintre Banca si fiecare dintre Clientii sai, persoane fizice si entitati fara personalitate juridica, din Romania si din strainatate.
Conditiile Generale de Afaceri sunt obligatorii, atat pentru Clienti cat si pentru Banca, si au valoare de contract, fiind valabile din momentul in care Clientul a semnat de luare la cunostinta. Prezentele Conditii Generale de Afaceri constituie parte integranta din orice acord/ contract incheiat intre Client si Banca.
 
1.2. “Banca” este reprezentata de OTP BANK ROMANIA S.A., societate comerciala administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, inregistrata la Registul Comertului sub nr J40/10296/1995, CUI 7926069, CIF RO7926069, inregistrata in Registrul Bancar sub Nr. RB – PJR – 40 – 028/ 1999, nr. de inregistrare operator de date cu caracter personal 2689, atat prin sediul central, cat si prin oricare dintre unitatile sale teritoriale.
 
1.3. “Client”, in acceptiunea prezentelor Conditii Generale de Afaceri, reprezinta orice persoana fizica sau entitate fara personalitate juridica, romana sau straina, titular de conturi sau co-titular pe conturi comune, orice persoana sau entitate care utilizeaza sau beneficiaza de un serviciu sau de un produs oferit de Banca sau orice persoana imputernicita sa opereze in conturile unui Client al Bancii. (Nota: Conform art.111 alin. (2) din OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, “(2) In intelesul prezentului capitol se considera client al unei instituitii de credit, orice persoana cu care, in desfasurarea activitatilor prevazute la art. 18 si la art. 20, institutia de credit a negociat o tranzactie, chiar daca respectiva tranzactie nu s-a finalizat si orice persoana care beneficiaza de serviciile unei institutii de credit, inclusiv persoanele care au beneficiat in trecut de serviciile unei institutii de credit”).
 
Sfera de aplicare
 
1.4. Prezentele Conditii Generale de Afaceri formeaza cadrul general in relatia Banca-Client si se vor aplica oricarui tip de contract, urmand a completa, dupa caz, dispozitiile specifice fiecarui tip de produs sau serviciu prin contractele incheiate intre Banca si Client.
 
In caz de neconcordanta intre prevederile exprese din orice contract sau document semnat intre Client si Banca si prezentele prevederi, vor prevala prevederile exprese din contractele si documentele specifice.
Aceste Conditii Generale de Afaceri sunt generale si nu exhaustive, ele putand fi completate cu practicile internationale uniforme si cu cele referitoare la diverse tipuri de operatiuni, acolo unde acestea exista si Banca decide sa le urmeze.
 
1.5. Banca are dreptul sa modifice periodic, in tot sau in parte prezentele Conditii Generale de Afaceri, in cazul in care circumstantele de natura tehnica, economica sau legala o impun. Clientul va fi informat despre modificarile aduse Conditiilor Generale de Afaceri prin afisare la sediile unitatilor Bancii, respectiv prin publicare pe pagina de web: https://www.otpbank.ro/, fiind valabile incepand cu a 5- a zi lucratoare de la data afisarii lor. 
In cazul in care in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la afisarea prezentelor Conditii, Clientul nu inainteaza in scris Bancii nici o obiectie exclusiv asupra circumstantelor de natura tehnica si/sau economica, se prezuma ca respectivele modificari au fost acceptate de Client.
 
1.6. Orice derogare de la aplicarea prezentelor Conditii Generale de Afaceri fata de Client trebuie convenita in mod expres, in scris, intre Banca si respectivul Client.
 

2. Deschiderea de cont

 
2.1. Banca deschide conturi curente, conturi de economii si de depozit in lei si/sau valuta, conform procedurii interne si a reglementarilor legale in vigoare la cererea expresa a Clientilor, prin unitatile sale teritoriale sau canale alternative, prin completarea formularelor standard ale Bancii, in baza documentelor solicitate de Banca.
 
2.2. Banca nu va deschide si nu va opera conturi anonime pentru care identitatea titularului nu este cunoscuta, evidentiata in mod corespunzator si nici conturi sub nume fictive.
 
2.3. Clientul este obligat sa prezinte Bancii toate documentele solicitate, conform legislatiei in vigoare, normelor bancare precum si a reglementarilor interne (in special, normelor privind cunoasterea clientelei, normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, regulamentului valutar) precum si orice alte documente solicitate de Banca.
 
2.4. Banca are obligatia de a nu efectua tranzactia, ori de a nu incepe relatia de afaceri sau de a termina relatia de afaceri si de a semnala de indata acest aspect Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor in cazul in care:
 
a) nu poate identifica clientul si verifica identitatea acestuia pe baza de documente; 
b) nu poate identifica, daca este cazul beneficiarul real;
c) nu obtine informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri;
 
2.5. Odata cu prima tranzactie aferenta produselor de investitii, de tipul plasamentelor financiare a caror distributie prin intermediul Bancii a fost autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (“ASF”) sau de institutiile de resort, Banca va crea automat registru electronic de evidenta a tranzactiilor cu produse de investitii (“registru”) care se va identifica printr-un cod unic alocat clientului. Acest registru reprezinta o evidenta: (i) a operatiunilor efectuate prin intermediul Bancii cu produse de investititii de tipul plasamentelor financiare reglementate de ASF sau de institutiile de resort care nu sunt tranzactionabile pe o piata financiara reglementata, si (ii) a operatiunilor de subscriere (achizitionare) a produselor de investitii de tipul plasamentelor financiare reglementate de ASF sau de institutiile de resort, dar care vor fi tranzactionabile, ulterior achizitiei, pe piete financiare reglementate. Clientul intelege si accepta ca acest registru este activ pe durata detinerii produselor de investitii descrise anterior de tipul celor netrazactionabile pe piete financiare reglementate. De asemenea, Banca isi rezerva dreptul ca in mod unilateral sa dezactiveze acest registru in momentul in care clientul nu mai detine produse de investitii de tipul plasamentelor financiare, reglementate de ASF sau de institutiile de resort, care sunt netranzactionabile pe piete financiare reglementate, distribuite de aceasta, dezactivarea fiind urmata de transmiterea unei notificari in conditiile pct. 6.4 si 6.5 din prezentele Conditii Generale de Afaceri.
 
2.6. Clientul imputerniceste Banca sa retina impozitul aferent oricarei tranzactii, care in baza reglementarilor legale in vigoare se supune regimului de impozitare la sursa. De asemenea, Clientul imputerniceste Banca sa efectueze orice operatiune necesara platii impozitului astfel retinut.
 
2.7. Banca poate refuza deschiderea de conturi sau efectuarea de operatiuni dispuse de clienti, in conditiile in care Clientul:
 
a) Nu respecta legislatia in vigoare;
b) Furnizeaza informatii false, insuficiente, eronate sau incomplete;
c) Genereaza suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate sau a documentelor furnizate;
d) Poate prezenta risc de imagine pentru Banca.
e) Refuza sa furnizeze informatii total sau partial in forma solicitata de Banca, in conformitate cu normele sale interne
2.8. Conturile pot fi accesate prin intermediul oricarei unitati teritoriale sau prin canalele electronice, in baza contractelor semnate intre Client si Banca.
 
2.9. Asupra sumelor aflate in conturile deschise (curente, de economii si de depozit), pot dispune liber, cu respectarea legislatiei in vigoare, urmatoarele persoane:
 
1) Pentru conturile apartinand persoanelor fizice:
a) titularul contului si/sau co-titularul in cazul conturilor comune, in baza dispozitiilor mentionate la art 2.39-2.42 de mai jos;
b) persoanele imputernicite de titular, numai pe timpul vietii titularului (titularul este considerat ca decedat din momentul declararii acestei stari catre Banca, in baza certificatului de deces in copie legalizata sau original sau a oricarui alt document emis de: Casa Nationala/Judeteana de Pensii, Notarul Public, Serviciul de Stare Civila etc. care cuprinde aceasta informatie) sau pana la revocarea scrisa a drepturilor;
c) mostenitorii titularului care dovedesc cu certificat de mostenitor sau cu hotarare judecatoreasca aceasta calitate. Acestia vor avea calitatatea de Imputerniciti pe conturile titularului decedat in momentul efectuarii operatiunilor;
d) in orice alta situatie prevazuta de legislatia in vigoare.
2) Pentru alte entitati decat persoanele fizice:
 
a) reprezentantii legali sau, dupa caz, conventionali, pana la revocarea scrisa a drepturilor de reprezentare, in baza actelor constitutive ale Clientului;
b) alte persoane, in conditiile speciale prevazute de legislatia in vigoare.
2.10. In cazul in care apare o disputa referitoare la desemnarea, limitele sau revocarea mandatului persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni pe contul Clientului, Banca are dreptul de a bloca accesul acestora la contul Clientului pana la solutionarea disputei, in baza unei dovezi concludente primita de Banca in acest sens.
 
2.11. Clientul - in calitate de titular al relatiei de cont deschisa cu Banca - isi asuma intreaga responsabilitate in ceea ce priveste efectuarea de operatiuni in conturile sale de catre imputerniciti sau co-titular in cazul conturilor comune, Banca verificand numai identitatea imputernicitului sau co-titularului.
 
2.12. Persoanelor imputernicite sau co-titularilor pe cont in numele Clientului, li se solicita furnizarea catre Banca a acelorasi documente ca si cele cerute Clientului, precum si depunerea semnaturilor in Banca.
 
2.13. Cand sunt indeplinite instructiunile clientului, Banca se bazeaza pe prezumtia caracterului original al semnaturilor care apar pe instructiunile clientului si nu raspunde in legatura cu consecintele care ar putea sa apara ca urmare a folosirii frauduloase a acestor semnaturi.
 
2.14. Clientul declara ca nu a mai avut cont curent deschis in OTP Bank Romania SA. In caz contrar, Clientul declara ca nu a avut in posesie si nu a eliberat instrumente de plata (cec/bilet la ordin/cambie) pe contul respectiv. In cazul in care Banca, in urma verificarilor efectuate la reinceperea relatiei de afaceri cu Clientul (la deschiderea contului curent pe acelasi cod de client), constata ca solicitantul a avut in posesie instrumente de debit de la OTP Bank Romania SA  care nu au fost decontate (refuzate, platite sau anulate/pierdute/furate/distruse declarate in conformitate cu reglementarile sau legile in vigoare aplicabile cecului, cambiei si biletului la ordin) sau restituite Bancii, Banca nu va da curs solicitarii clientului de reincepere a relatiei de afaceri, decat dupa o analiza efectuata de linia de business care administreaza clientul si cu aprobarea responsabililor din cadrul Ariei Risc.
 
2.15. In situatiile in care Banca:
 
a) nu poate identifica clientul si verifica identitatea acestuia pe baza de documente si, dupa caz, de informatii obtinute din surse de incredere independente;
b) nu poate identifica, daca este cazul, beneficiarul real;
c) nu obtine informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri, aceasta are obligatia, dupa caz, de a nu efectua tranzactia, de a nu incepe relatia de afaceri sau de a termina relatia de afaceri si de a semnala de indata acest aspect Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
Modificari ale datelor de identificare
 
2.16. Clientul se obliga sa aduca la cunostinta Bancii, in scris si in termen de 30 de zile lucratoare orice modificare intervenita in situatia sa, in datele de identificare proprii sau ale imputernicitilor, astfel incat la data efectuarii operatiunilor, acestea sa fie inregistrate in baza de date a Bancii. 
Clientul are obligatia prezentarii documentelor aferente modificarilor survenite. In caz contrar, Clientul va suporta toate consecintele ce decurg din necunoasterea de catre Banca a acestor modificari. Banca nu raspunde de operatiunile efectuate si care prejudiciaza, din motivul prezentat mai sus, titularul de cont.
Comunicarea transmisa Bancii va fi considerata primita de catre aceasta atunci cand este dovedita cu stampila Bancii (data/ nr.inregistrare in banca), aplicata pe copia comunicarii Clientului.
 
2.17. Clientul va suporta costurile derivate din verificarile efectuate de catre Banca asupra datelor furnizate de acesta.
 
Operatiuni bancare privind contul curent
 
2.18. Banca efectueaza in conturile deschise Clientilor sai operatiuni dispuse de acestia sau de reprezentantii lor, in scris sau prin alte mijloace convenite intre Banca si Client, in limita disponibilului din cont si cu respectarea legislatiei romane in vigoare, respectiv a regulilor si uzantelor bancare internationale.
 
2.19. Clientul va respecta zilele bancare lucratoare si orele de program ale Bancii, asa cum sunt ele afisate la sediile Bancii sau pe site-ul Bancii.
Documentele de decontare la intern si la extern ale Clientului se considera intrate in Banca daca au fost transmise sau depuse si inregistrate la ghiseele unitatilor teritoriale, in cadrul programului de lucru cu publicul sau prin intermediul instrumentelor de plata cu acces la distanta pe baza unor contracte specifice. Programul de lucru cu publicul se afiseaza la unitatile teritoriale la loc vizibil.
 
2.20. Banca garanteaza executarea corecta in timp util, conform instructiunilor Clientului, a operatiunilor in lei sau valuta daca:
 
a) Documentele prezentate Bancii sunt completate in mod corespunzator si semnate de reprezentantii autorizati, conform legislatiei in vigoare si a procedurilor Bancii.;
b) Banca este in posesia tuturor informatiilor necesare pentru efectuarea operatiunilor, Banca nefiind obligata sa verifice autenticitatea acestor informatii;
c) Clientul are in cont suficiente fonduri pentru efectuarea operatiunilor si pentru perceperea comisioanelor/spezelor aferente;
d) Nu exista vreo interdictie de a efectua plati din cont, ca urmare a primirii de catre Banca a unui titlu executoriu sau alta situatie similara;
e) Clientul nu are datorii scadente neachitate fata de Banca;
f) Operatiunea este conforma cu legislatia in vigoare, precum si cu reglementarile bancare in vigoare;
g) Clientul prezinta Bancii, la solicitarea acesteia, documentele justificative ale tranzactiilor solicitate;
h) Nu intervin aspecte legate de prevederile pct. 2.7. sau 2.11.
i) Nu exista pentru Banca motive temeinice de a se indoi de autenticitatea/conformitatea instructiunilor de plata referitor la continutul acestora sau la semnatura Clientului.
 
2.21. Banca va primi (receptiona)/accepta instrumente de plata de debit (cec, bilet la ordin,cambii) la executare pentru ziua curenta pana la ora precizata la sediile Bancii, ordinele de plata primite dupa aceasta ora vor fi considerate a fi primite in ziua lucratoare urmatoare. Clientul este obligat sa depuna la Banca instrumentele de plata de debit in vederea decontarii lor, in termenele legale stabilite de reglementarile in vigoare care le guverneaza, astfel incat sa permita Bancii prezentarea lor la plata in intervalul de timp necesar pentru incasarea lor. Banca nu este raspunzatoare pentru nerespectarea de catre Client a termenelor mai sus amintite
 
2.22. Banca nu are obligatia de a verifica atributele de identificare ale beneficiarului specificate de catre Client in ordinul sau.
 
2.23. Banca va instiinta Clientul in cazul neefectuarii unui ordin de plata sau a unei instructiuni a acestuia care a fost primita (receptionata)/ acceptata. In acest caz, la cererea Clientului, va face investigatii si va instiinta Clientul cu privire la rezultatele investigatiilor.
 
2.24. Clientul poate solicita Bancii anularea unei instructiuni de plata cu conditia ca aceasta sa nu se fi executat inca sau sa nu fi fost inmanat Clientului un exemplar al instructiunii de plata stampilat de catre Banca. Orice cost sau prejudiciu suferit de catre Banca, decurgand dintr-o astfel de instructiune va fi suportat de catre Client. Orice astfel de anulare/modificare trebuie solicitata in scris de catre Client si trebuie sa indice clar care este instructiunea care se cere a fi anulata sau modificata.
 
2.25. In cazul platilor de mare valoare Banca va efectua platile Clientilor sai conform legislatiei in vigoare.
Orice modificare a legislatiei privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare si a oricaror alte reglementari aplicabile acestor transferuri, va determina modificarea corespunzatoare implicita a prezentelor Conditii Generale de Afaceri.
 
2.26. Clientul este obligat ca in cazul identificarii unei operatiuni care nu-i apartine sa anunte imediat Banca. In cazul unei erori, din partea Bancii, inregistrate pe contul Clientului, Clientul autorizeaza in mod expres Banca sa corecteze, din proprie initiativa, fara acordul prealabil al Clientului, sumele inregistrate eronat.
 
2.27. Banca este autorizata sa opereze in orice cont curent deschis de Client la Banca, si/sau conturi de economii, fara acordul prealabil al acestuia, in urmatoarele cazuri:
 
a) efectuarea platilor pentru care exista angajamente asumate de Client fata de Banca;
b) stornarile operatiunilor eronate, inclusiv eventualele dobanzi aferente;
c) efectuarea platilor in cadrul executarii silite, conform legii, banca fiind autorizata/mandatata pentru efectuarea schimbului valutar in vederea crearii disponibilitatilor necesare efectuarii acestor plati din cadrul executarii silite, sa utilizeze cursul de schimb propriu al Bancii, inclusiv sa semneze ordinele de vanzare/cumparare lei/valuta si/sau valuta/valuta;
d) recuperarea oricaror sume datorate de catre Client, Bancii, sau unor banci terte si care au aparut in urma executarii de catre Banca a unor instructiuni date de catre Client, perceperea comisioanelor si spezelor bancare pentru plata serviciilor oferite de Banca;
e) instituirea ordonantelor de supraveghere a conturilor curente de catre autoritatile stabilite de lege;
f) blocarea conturilor curente in situatiile de executare silita prin poprire sau a popririi asiguratorii dispusa de organele jurisdictionale abilitate, in cazul primirii notificarii de deschidere a procedurii de insolventa precum si in alte cazuri prevazute expres de lege;
g) decontarea finala a cardurilor si a altor instrumente de debit;
h) alte situatii conforme cu legislatia in vigoare si cu prezentele Conditii Generale de Afaceri.
2.28. In baza relatiilor de afaceri cu un Client, Banca este imputernicita sa primeasca bani pentru Client si/ sau in contul curent al acestuia. Sumele primite vor fi operate in contul curent al Clientului exceptand cazul in care s-au primit instructiuni contrare sau incomplete.
 
2.29. Daca informatiile privind ordonatorul/ beneficiarul unei plati/ incasari nu sunt complete, Banca va lua masurile corespunzatoare pentru obtinerea tuturor informatiilor, conform legislatiei privind standardele de cunoastere a clientelei si, dupa caz, pentru restituirea fondurilor catre sursa de la care le-a primit.
 
2.30. In relatiile cu Clientul, Banca este singura care dirijeaza operatiile propuse de acesta prin reteaua sa de banci corespondente.
 
2.31. Banca nu raspunde pentru daunele suferite de Client ca urmare a formelor si instrumentelor de decontare dispuse de acesta, a instructiunilor necorespunzatoare sau incomplete date prin instrumentele de decontare, a modificarilor de decizii ulterior depunerii documentelor la unitatile teritoriale ale Bancii sau a altor interventii din initiativa titularului de cont/ imputernicitilor acestora. Banca poate refuza sa execute instructiunile incomplete ale Clientului, scrise cu creionul sau continand taieturi, stersaturi, suprascrieri ori corectii de orice fel.
 
2.32. Clientul se obliga sa respecte instructiunile Bancii si sa dovedeasca buna credinta in relatiile cu aceasta, pentru a nu-i afecta interesele si a nu prejudicia terte persoane.
 
2.33. Clientul se obliga sa cunoasca si sa respecte legislatia in vigoare cu privire la operatiunile cu numerar.
 
2.34. Atat pentru retragerile in numerar la ghiseu ce depasesc 5,001 EUR sau echivalent in RON, cat si pentru orice suma solicitata intr-o valuta lenta (USD, HUF, CHF, GBP) este necesara o programare prealabila cu cel putin o zi (1 zi) lucratoare din partea Clientului, in intervalul orar 08:30 – 16:00 la unitatea teritoriala de unde se face retragerea, In cazul neefectuarii programarii prealabile conform specificatiilor contractuale nu se va putea efectua retragerea decat in conditiile in care unitatea teritoriala de la care se efectueaza retragerea, dispune de un excedent de numerar in casierie cel putin egal cu suma neprogramata - prin aceasta se va intelege ca retragerea in numerar a sumei neprogramate nu va afecta desfasurarea activitatii cu numerar a unitatii teritoriale in ziua rescpectiva - iar in acest caz clientul va plati un comision de retragere pentru plata neprogramata astfel cum este evidentiat in Tariful (Brosura) de taxe si comisioane valabile la data efectuarii operatiunii, care se adauga la comisionul standard de retragere numerar astfel cum este evidentiat in Tariful (Brosura) de taxe si comisioane valabile la data efectuarii operatiunii si se aplica pe client/zi.
 
2.35. Clientul are obligatia sa cunoasca reglementarile aplicabile cecului, cambiei si biletului la ordin si sa comunice Bancii filele cec, cambiile si biletele la ordin pierdute, furate, distruse sau anulate, in conformitate cu legislatia in vigoare, fara ca prin aceasta sa fie absolvit de obligatia legala de anulare a instrumentului prin formularea unei cereri de anulare catre instanta competenta. Cilentul are obligatia sa foloseasca cu prudenta instrumentele de debit (cec, bilet la ordin, cambii), consecintele utilizarii necorespunzatoare pot genera refuzuri la plata, care pot afecta serios relatiile de afaceri cu partenerii, iar in unele cazuri se ajunge la inscrierea la Centrala Incidentelor de Plati (CIP).
 
2.36. In cazul operatiunilor cu numerar a caror valoare depaseste 15.000 EUR in echivalent precum si in orice alta situatie in care Banca o solicita, Clientul are obligatia completarii “Declaratiei privind identitatea beneficiarului real”.
 
2.37. In orice moment si fara notificare prealabila, Banca poate sa debiteze orice cont curent deschis de Client la Banca, si/sau conturi de economii, cu soldul sumelor datorate Bancii sau cu o parte a acestora indiferent de valuta in care este exprimata datoria, in vederea stingerii oricaror debite sau a altor obligatii de plata ale Clientului fata de Banca, precum si fata de diversi creditori ai Clientului, in considerarea calitatii Bancii de tert poprit, in conditiile legii.Clientul mandateaza Banca sa semneze in numele si pe seama sa ordinele de vanzare/cumparare valuta, care vor fi executate la cursul de schimb cotat de Banca, pentru crearea disponibilitatilor necesare decontarii instrumentelor de plata de debit sosite la plata si pentru recuperarea creantelor Bancii, sau a creantelor datorate altor creditori ai Clientului (in situatiile de executare silita prin poprire sau a popririi asiguratorii, efectuarea de operatiuni dispuse de organele jurisdictionale abilitate si in alte cazuri prevazute expres de lege).
 
2.38. Dispozitiile alineatului anterior sunt aplicabile si in situatia in care s-a dispus infiintarea popririi asupra sumelor existente in conturi, banca fiind autorizata/mandatata pentru efectuarea schimbului valutar in vederea crearii disponibilitatilor necesare efectuarii acestor plati din cadrul executarii silite, sa utilizeze cursul de schimb propriu al Bancii, inclusiv sa semneze ordinele de vanzare/cumparare lei/valuta si/sau valuta/valuta. In situatia in care Banca detine o ipoteca mobiliara si dreptul de control asupra contului Clientului, sarcini reale asupra bunurilor care confera bancii un drept de prioritate care se stabileşte de la momentul în care acestea au fost fãcute publice prin oricare dintre metodele prevãzute de lege.
 
Contul Comun
 
2.39. În cazul Contului Comun, Banca este autorizată să acţioneze în baza instrucţiunilor primite de la oricare dintre co-titulari, în cazul în care nu există o dispoziţie contrară, co-titularii fiind consideraţi creditori sau debitori în solidar şi indivizibil pentru soldul contului. Titularii sunt rãspunzãtori a face împreunã sau separat rambursarea oricãror sume datorate Bãncii aferente derulãrii relaţiei contractuale cu Banca. Co-titularii au drepturi depline de tranzactionare pe contul comun utilizand Internet banking si/sau mobile banking, SmartBank
 

2.40. Închiderea Contului se va face numai la instrucţiunea comună a co-titularilor.

 

2.41. În caz de deces al unuia dintre co-titulari, co-titularul supravieţuitor va fi ţinut în continuare răspunzător pentru toate obligaţiile defunctului co-titular către Bancă, născute înainte ca Banca să fie notificată de deces. Până la efectuarea partajului, moştenitorii co-titularului sunt consideraţi titulari coindivizari ai contului, împreună cu co-titularul supravieţuitor, pentru efectuarea operaţiunilor în cont fiind necesar consimţământul tuturor coindivizarilor. Co-titularul supravieţuitor va notifica deîndată Banca despre decesul celuilalt co-titular, cât şi despre orice dispută cu moştenitorii co-titularului defunct. În situaţia decesului unuia dintre co-titulari, de la momentul la care acest eveniment este adus la cunoştinţa Băncii, sumele existente în cont se vor elibera numai persoanelor îndreptăţite la aceste sume şi numai în baza unui document notarizat, care să ateste drepturile asupra fondurilor din cont.

 

2.42. În situaţia instituirii de către un organ competent, conform legii, a unui ordin de indisponibilizare a sumelor ce aparţin oricăruia din titularii contului comun, sau în caz de executare silită, măsurile pe care Banca trebuie să le ia în astfel de cazuri vor fi aplicate asupra tuturor sumelor existente în contul comun.

 
Acordarea de credite
 
2.43. Banca poate acorda credite Clientilor sai care indeplinesc conditiile stabilite de Banca in vederea creditarii, deschizand conturi separate pentru fiecare categorie de credite. Clientii se obliga sa utilizeze creditele acordate de Banca numai pentru destinatiile stabilite prin contractele de credit incheiate.
 

2.44. Rata anuala a dobanzii practicata la creditele acordate Clientilor  este fixa sau variabila, in conformitate cu contractele de credit semnate de clienti. Dobanda variabila se calculeaza conform urmatoarei formule de calcul: indice de referinta + marja bancii (fixa). Rata de dobanda variabila se modifica in functie de valoarea indicelui de referinta astfel: pentru creditele in RON indicele de referinta este ROBOR, pentru creditele in EUR indicele de referinta este EURIBOR, pentru creditele in CHF indicele de referinta este LIBOR CHF, pentru creditele in USD indicele de referinta este LIBOR USD.

 
EURIBOR inseamna rata dobanzii pentru depozite in EUR, astfel cum este anuntata la ora 11,00 a.m., ora Bruxelles-ului sau la orice alta ora ulterioara, acceptabila pentru Banca, pe pagina Reuters EURIBOR. Evolutia acestui indicator poate fi urmarita, de exemplu, si pe web-site-ul: http://www.euribor-rates.eu. Daca nu este publicata o asemenea rata, Banca va utiliza media aritmetica a ratelor de dobanda oferite bancilor principale pe piata interbancara europeana (de catre bancile de referinta), ratele la care depozitele in EUR, cu valoare similara, sunt oferite de fiecare dintre ele, la aproximativ ora 11,00 a.m., ora Bruxelles-ului, la data de restabilire, catre principalele banci de pe piata interbancara din zona euro pentru o perioada egala cu perioada reprezentativa.
 
LIBOR inseamna rata dobanzii de decontare pentru plasarea de depozite in valuta relevanta, stabilita de Asociatia Bancherilor Britanici, afisata pe ecranele Reuters la ora 11,00 a.m., ora Londrei sau la o ora ulterioara acceptabila pentru Banca. Daca nu este publicata o asemenea rata, Banca va utiliza media aritmetica a ratelor de dobanda oferite bancilor principale de pe piata interbancara din Londra (de catre bancile de referinta), rata la care depozitele in valuta relevanta, de valoare similara sunt oferite de fiecare dintre ele la aproximativ ora 11,00 a.m., ora Londrei, la data de restabilire. Evolutia acestui indicator poate fi urmarita, de exemplu, si pe web-site-ul: http://www.snb.ch/en/iabout/stat/statpub/zidea/id/current_interest_exchange_rates pentru CHF sau http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/american-dollar/2015.aspx pentru USD.
 
ROBOR inseamna rata dobanzii pentru depozitele plasate in RON. Conform Normei BNR nr. 4/1995 privind functionarea pietei monetare interbancare, modificata prin Norma nr.14/01.11.2007, Banca Nationala a Romaniei publica zilnic un nivel de referinţă pentru depozitele atrase (ROBID) si plasate (ROBOR) pe piata interbancara monetara. Evolutia acestui indicator poate fi urmarita, de exemplu, si pe web-site-ul:  www.bnr.ro. 
 

Conditiile de actualizare a indicilor de referinta sunt prevazute in contractele de credit semnate de Clienti cu Banca.

 

2.45. Noul procent de dobanda se va aplica la soldul creditului ramas de rambursat incepand cu data de aplicare. Modificarea dobanzii va duce la recalcularea dobanzii datorate.
 

2.46. Ordinea de incasare a debitelor este urmatoarea:

 
In cazul creditelor care nu sunt in restanta: primele de asigurare aferente politelor de asigurare , comisioane, speze, taxe datorate Bancii, dobanda curenta si rata de capital (principal) curenta. Incasarea debitelor se va face la data scadentelor lunare, conform graficului de rambursare.
In cazul creditelor care sunt in restanta: primele de asigurare aferente politelor de asigurare, comisioane, taxe, dobanzi penalizatoare si dobanda respectiv, capital (principal) restante, incasate in ordinea vechimii acestora. Incasarea debitelor se va face in orice zi, daca soldul contului curent este mai mare ca zero.
 
Garantii
 
2.47. Clientul este obligat ca in conformitate cu conventiile, acordurile si contractele incheiate cu Banca sa constituie garantii adecvate in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor sale catre Banca. Daca o garantie constituita in favoarea Bancii a devenit inadecvata, Clientul este obligat sa inlocuiasca sau sa suplimenteze o astfel de garantie, la cererea  Bancii.
 
2.48. Clientul va efectua sau va permite a fi efectuate orice acte si fapte pe care Banca, in mod rezonabil, le poate solicita in scopul exercitarii sau punerii in executare a drepturilor Bancii.
 
2.49. In cazul in care Clientul nu-si indeplineste oricare din obligatiile sale la scadenta, Banca are dreptul de a declara unilateral toate sau oricare dintre datoriile Clientului catre Banca, ca fiind imediat scadente si exigibile  si de a notifica aceasta masura Clientului, in conditiile pct. 6.5 si 6.6 din prezentele Conditii Generale de Afaceri. Banca va avea dreptul de a-si valorifica oricare din drepturile sale, in baza contractelor, acordurilor si coventiilor semnate cu Clientul, precum si al prezentelor Conditii Generale de Afaceri. Acest drept al Bancii este irevocabil si se extinde pe toata durata relatiei de afaceri dintre Banca si Client si chiar dupa terminarea acestei relatii in cazul neindeplinirii obligatiilor Clientului fata de Banca, in conformitate cu legislatia in vigoare.
 

Depozite

 

2.50 Depozitele se constituie la cererea Clientului, în moneda naţională sau valută, pentru suma şi termenul indicate de către Client în instrucţiunile de constituire ale unui depozit bancar din Contractele pentru Depozit la termen. În documentul Nivelul ratelor dobânzilor Cont curent – Cont Junior – Cont de Economii – Depozite – Pachet OTP Sincron, sunt menţionate dobânzile aplicabile depozitelor la termen, sumele minime pentru constituirea unui depozit şi termenele standard.

 

2.51 Pentru Depozitele la termen care nu mai sunt disponibile in oferta curenta, prima scadenţa a depozitului o constituie prima zi lucratoare la care se împlineşte termenul pentru care a fost constituit depozitul (cu bonificarea dobanzii pana la scadenta in zi lucratoare). Pentru depozitele constitute dupa data intrarii in vigoare a prezentelor Conditii Generale de Afaceri, scadenta depozitului si formula de calcul a dobanzii bonificate sunt detaliate in Contractul de depozit semnat la constituire. La prima prelungire a depozitelor care nu mai sunt disponibile in oferta curenta, in cazul in care depozitele expira intr-o zi nelucratoare, prelungirea acestora se va face astfel incat data noii maturitati sa fie o zi lucratoare.

 

2.52 In cazul depozitelor constituite dupa data intrarii in vigoare a prezentelor Conditii Generale de Afaceri  care expira intr-o zi nelucratoare, data scadentei se prelungeste automat pana in urmatoarea zi lucratoare.

 

2.53 Nivelul ratei dobanzii anuale mentionat in cadrul Contractului de depozit la termen este fix pe toata perioada angajata, de la data constituirii depozitului pana la data scadentei. Clientul poate opta pentru prelungirea automatã a depozitului pentru o perioadã egalã cu cea iniţialã iar rata anuala de dobanda acordata va fi cea practicata de banca in ziua prelungirii contractului si afisata la sediul unitatilor teritoriale, cat si pe web-site-ul: www.otpbank.ro; Optiunile disponibile la momentul prelungirii depozitului automate sunt:  capitalizarea dobânzii calculate pentru termenul iniţial al depozitului sau, cu creditarea dobânzii în contul curent sau de economii al Clientului deschis la Bancã, din care a fost constituit depozitul.

 

2.54 Ratele dobânzilor aplicabile depozitelor pentru Persoane Fizice sunt puse la dispoziţia clienţilor Băncii zilnic la sediile Băncii şi pe pagina web www.otpbank.ro. Rata dobânzii stabilitã la constituirea depozitului rãmâne valabilã pe toatã perioada de constituire a depozitului.

Depunerile şi retragerile aferente depozitului se efectuează in orice sediu al Băncii.

 

2.55 Contractul de depozit va putea înceta în orice moment fie din iniţiativa părţilor semnatare, fie prin reziliere sau după caz, prin ajungere la termen.

 

2.56  In cazul încetării Depozitului la termen înainte de scadenta din iniţiativa Clientului,  Banca va plăti parţial dobânda in conformitate cu Contractul de depozit semnat de client.

 

2.57. Dobanda bonificata se diminueaza cu procentul aferent impozitului pe venituri din dobanzi, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

 
Raspunderi
 
2.58. Banca va fi raspunzatoare de:
 
a) Deficientele in executarea ordinelor dispuse de Client, in masura in care aceste deficiente sunt produse din culpa Bancii si in limita valorii efective pierdute de Client. Banca va notifica/ ii va comunica Clientului, fara intarziere, orice eroare constatata in legatura cu operatiunile efectuate in conturile sale;
b) Oferirea informatiilor generale privind perioada, termenii si conditiile serviciilor bancare oferite. Exceptand alte acorduri scrise privind furnizarea de informatii Clientului, Banca va comunica/ oferi clientului numai informatiile mentionate in prezentele Conditii Generale de Afaceri.
2.59. Banca nu va fi responsabila de:
 
a) Pierderi, distrugeri totale sau partiale de cecuri, bilete la ordin, ordine de plata, care nu s-au produs din vina Bancii, respectiv pierderi care ar putea rezulta din instructiunile executate pe baza unor date neadevarate sau incomplete furnizate de catre Client;
b) Consecintele intarzierilor si/ sau a pierderilor mesajelor, scrisorilor sau documentelor, respectiv a pierderilor cauzate de greseli in documentatie, care nu s-au produs din culpa Bancii;
c) Pierderi datorate perturbarii operatiunilor sale din cauze de forta majora (evenimente viitoare, absolut imprevizibile si insurmontabile, exoneratoare de raspundere pentru partea/partile care le invoca, in conditiile respectarii obligatiei de notificare, precum si a remiterii certificatului de forta majora, emis in conditiile prevazute de lege);
d) Forma, acuratetea, falsitatea sau validitatea, veridicitatea, completarea corecta sau integrala a documentelor, respectiv semnaturile necorespunzatoare prezentate Bancii, exceptand situatiile in care prin acorduri separate asemenea responsabilitate este asumata in mod expres in scris de catre Banca;
e) Pentru pierderile provocate Clientului prin aplicarea legislatiei in vigoare, normelor bancare, precum si a reglementarilor interne (in special normele privind cunoasterea clientelei, normele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, regimul valutar), etc.
f) Pentru intarzierile in executarea serviciilor cauzate de prezentarea de catre Client a unor documente in alta limba decat cea romana si fara traducere legalizata, cu sau fara apostilare sau, dupa caz, supralegalizare, pe care Clientul este obligat sa o realizeze pe cheltuiala sa.
g) Banca nu raspunde fata de mostenitori pentru retragerile de sume efectuate de catre imputerniciti/ co-titular din conturile titularului/ reprezentantului legal decedat, pana la prezentarea actului privind decesul titularului de cont.
 

2.60. Clientul  va raspunde / va despagubi Banca daca prin comportamentul sau conduita inadecvata a acestuia in afaceri a cauzat un prejudiciu (inclusiv de imagine) Bancii.

 

3. Dobanzi, comisioane, tarife si speze

 
3.1. Banca percepe comisioane, speze, tarife si dobanzi clientilor sai pentru operatiuni, servicii, produse bancare si de investitii de tipul plasamentelor financiare reglementate de ASF, la momentul efectuarii acestora, conform Tarifelor standard in vigoare (afisate in orice sediu al Bancii sau pe internet la adresa http://www.otpbank.ro), sau in conformitate cu prevederile din contractele/ acordurile/conventiile incheiate referitoare la perceperea de comisioane/ speze/ taxe preferentiale.
 
3.2. Banca este indreptatita sa modifice nivelul dobanzilor, comisioanelor, spezelor si taxelor in conditiile legii si in conformitate cu contractele incheiate cu clientii.
 
3.3. Orice modificare (incluzând, dar fara a se limita la introducerea unor penalitati comisioane, speze, taxe ori alte costuri noi) privind dobânzile, comisioanele, spezele si taxele vor fi aduse la cunostinta clientului in timp util, in conditiile legii si /sau ale contractului incheiat intre parti, dupa caz.
 
3.4. Clientul autorizeaza Banca sa debiteze orice cont curent sau de economii deschis de acesta la Banca cu sumele reprezentand primele de asigurare aferente politelor de asigurare, comisioanele, tarifele, taxele, dobanzile si spezele datorate Bancii pentru serviciile/ produsele contractate, respectiv : comisioane, taxe, dobanzi penalizatoare, dobanzi, rate de capital (principal) restante si comisioane, tarife, taxe, dobanzi, rate de capital (principal) curente si/sau, dupa caz, alte costuri (ex. impozite, taxe, tarife postale etc) si sa incaseze aceste sume in ordinea vechimii lor ori sa compenseze orice suma datorata Bancii cu fondurile disponibile in orice cont curent sau de economii, indiferent de valuta in care sunt disponibile, fara nici o alta notificare sau formalitate prealabila , in conditiile pct. 2.37 din prezentele Conditii Generale de Afaceri. In situatia in care contul curent astfel debitat este un cont curent in alta moneda decat cea in care se datoreaza , atunci comisionul se va retine in moneda contului debitat utilizand cursul de schimb propriu al Bancii valabil in ziua debitarii contului. Daca in conturile curente ale clientului nu exista disponibil suficient pentru acoperirea oricaror sume datorate bancii, Banca este autorizata sa efectueze oricare dintre operatiunile reprezentand, dar nelimitandu-se la, efectuarea de schimburi valutare, transferuri intre conturile curente si/sau de economii ale clientului, debitarea/creditarea oricaror sume din/in oricare dintre conturile curente si/sau de economii ale clientului pentru acoperirea sumelor datorate. Daca nici pe aceasta cale Banca nu recupereaza sumele datorate de client, aceasta are dreptul de a recupera sumele datorate conform dispozitiilor legale in materie.
 
3.5. Banca isi rezerva dreptul de a percepe dobanda la rata aplicabila unui descoperit de cont neautorizat asupra sumelor reprezentand comisioane, tarife si speze sau alte sume datorate Bancii de catre Client, pentru care, la scadenta acestora, nu exista disponibil acoperitor in contul curent al Clientului. Atunci cand Clientul nu respecta termenii unui descoperit de cont aprobat de Banca, Banca va percepe de asemenea dobanda aferenta unui descoperit de cont neautorizat.
 
3.6. Clientul imputerniceste Banca sa retina impozitul aferent oricarei tranzactii, care in baza reglementarilor in vigoare se supune regimului de impozitare la sursa. De asemenea, clientul imputerniceste Banca sa efectueze orice operatiune necesara platii impozitului astfel retinut.
 
3.7. Pentru conturile curente Banca bonifica dobanzi calculate in baza ratelor de dobanda in vigoare afisate la ghiseele sale. Clientuleste de acord cu rata dobanzii stabilita de catre Banca in functie de piata financiar-bancara si cu modul in care Banca bonifica dobanda.
 
3.8. Banca nu va bonifica dobanda pentru soldurile conturilor curente, in situatia in care acestea sunt mai mici decat comisionul de administrare lunara a contului.
 

4. Extrase de cont

 
4.1. Operatiunile efectuate in conturile Clientului vor fi reflectate in extrasele de cont, care formeaza parte integranta din contractele incheiate intre Banca si Client, constituind o dovada valabila in cadrul oricaror proceduri judiciare sau de alta natura intre Banca si Client.
 
4.2. Banca are obligatia de a asigura informarea clientului cu privire la operatiunile efectuate in contul curent/contul de economii/contul de depozit, prin intermediul unui extras de cont, care se va pune la dispozitia clientului, gratuit, o data pe luna la sediul unitatilor teritoriale ale bancii. Orice solicitare suplimentara a unui extras de cont, in alte conditii decat cele mentionate la alineatul anterior, va fi comisionata cu comisionul valabil la data solicitarii, astfel cum acesta este prevazut in Tarifului de Taxe si Comisioane al Bancii In cazul in care Clientul doreste sa i se transmita extrasul lunar la adresa de domiciliu/corespondenta indicata de catre Client, acesta accepta si este de acord ca transmiterea se va face doar ca urmare a efectuarii cel putin a unei tranzactii in contul respectiv si doar daca in contul curent al Clientului se regaseste suma aferenta taxei pentru transmiterea extrasului). In cazul in care, trei luni consecutiv, in contul curent al clientului nu s-a regasit suma aferenta taxei pentru transmiterea extrasului lunar la adresa de domiciliu/ corespondenta, aceasta optiune se va dezactiva automat fara necesitatea vreunei alte formalitati, iar contravaloarea taxelor ramase neachitate va fi considerata debit si va trebui sa fie achitata de catre client. Banca poate proceda la reactivarea serviciului de transmitere a extrasului la adresa de domiciliu/corespondenta, numai in conditiile achitarii integrale de catre Client, a contravalorii tuturor taxelor ramase neachitate indiferent de provenienta lor.
 
4.3. In cazul in care un client nu mai doreste sa i se trimita extrasul de cont prin posta, trebuie sa depuna la orice unitate teritoriala o cerere scrisa “Cererea renuntare trimitere extras” sau, daca este detinator de OTPDirekt, prin intermediul acestui serviciu.
 
4.4. In cazul in care trei luni consecutiv in contul curent al clientului nu s-a regasit suma aferenta taxei pentru transmiterea extrasului lunar la adresa de domiciliu/ corespondenta, aceasta optiune se va dezactiva automat fara necesitatea vreunei alte formalitati, iar contravaloarea comisioanelor ramase neachitate va fi considerata debit si va trebui sa fie achitata de catre client.
 
4.5. Clientul este obligat sa verifice continutul extraselor sale imediat dupa primirea acestora. Daca, in maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii extrasului, continutul acestuia nu este constestat, atunci acesta va fi considerat acceptat de catre Client si va avea caracter definitiv si opozabil Clientului, cu exceptia cazului in care contine o eroare clara, dovedita cu documente scrise avand forta probanta conferita de lege, in conditiile prevazute de Codul de Procedura Civila.
 
4.6. In cazul in care Banca se autosesizeaza cu privire la existenta unei erori in unul din documentele predate Clientului, Banca o va rectifica si va notifica imediat Clientul despre acest lucru, chiar si dupa expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice prevazuta la pct 4.5.
 
4.7. Banca este exonerata de raspundere pentru eventualele deficiente si/sau erori ce ar putea sa apara in procesul de transmitere a extraselor de cont, in cazul in care optiunea Clientului a fost remiterea lor prin Posta.
 
4.8. Clientul va informa Banca, imediat ce a luat la cunostinta de existenta sumelor necuvenite din cont. Clientul nu are dreptul sa le retraga, sa transfere sau sa se foloseasca in vreun fel de aceste sume. Daca Clientul utilizeaza, total sau partial, suma necuvenita, acesta se obliga sa restituie indata Bancii suma respectiva, inclusiv dobanda aferenta cuvenita Bancii si sa despagubeasca Banca de orice pierdere suferita ca urmare a acestei utilizari.
 

5. Semnarea documentelor

 
5.1. Documentele prezentate Bancii trebuie sa poarte, obligatoriu, semnaturile Clientului, sau ale Imputernicitului, in deplina concordanta cu specimenele de semnaturi aflate la Banca, in forma agreata de Banca.
 
5.2. Clientul/Imputernicitul vor putea depune specimenele de semnatura in fata salariatului Bancii sau in fata notarului public.
 
5.3. Banca verifica identitatea persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni in conturile Clientilor sai.
 
5.4. Orice imputernicire de reprezentare si/ sau orice dispozitie primita de Banca de la Client, precum si modificarile ulterioare vor fi considerate valabile pana la revocarea lor in scris.
 
5.5. In cazul tranzactiilor electronice sau a altor genuri de tranzactii care nu implica prezenta fizica a Clientului, Banca va accepta drept legale semnaturile electronice, inclusiv semnaturile de tip "numar personal de identificare"(PIN) sau parola.
 
5.6. Banca are dreptul să refuze decontarea unui document dacă consideră că semnătura nu corespunde cu specimenul de semnătură de pe “Fisa specimenelor de semnaturi” comunicată Băncii sau din formularele exprese depuse in Banca.
 

6. Prevederi finale

 
Confidentialitatea
 
6.1. Clientul declara ca este de acord ca datele de identificare furnizate sa fie prelucrate in baza de date OTP BANK ROMANIA SA, conform prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, informatiile furnizate de Client au ca scop efectuarea operatiunilor bancare, potrivit instructiunilor Clientului si legislatiei in vigoare. Banca este obligata prin lege sa furnizeze aceste informatii catre Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Administratiei si Internelor si Reformei Administrative, Directia Nationala Anticoruptie, Parchetele de pe langa instantele de judecata, Ministerul Economiei si Finantelor, precum si, dupa caz, altor organe abilitate ale statului. In cazul refuzului, Banca va fi obligata sa furnizeze aceste informatii prin forta coercitiva a statului. De asemenea, conform Legii nr.677/2001, Clientului ii sunt garantate urmatoarele drepturi: de informare, de acces la date, de interventie asupra datelor, de opozitie asupra datelor, de a nu fi supus unei decizii individuale, respectiv de a se adresa justitiei.
Orice modificare a reglementarilor aplicabile paragrafului de mai sus, va determina modificarea corespunzatoare implicita a acestuia.
 
6.2. Clientul va asigura intreaga confidentialitate asupra tuturor tranzactiilor incredintate si/ sau derulate prin Banca. Nerespectarea acestor conditii, precum si reaua credinta vor fi considerate drept cauze de culpa din partea Clientului, obligandu-se sa acopere daunele provocate Bancii.
 
6.3. Banca va pastra confidentialitatea informatiilor privind conturile clientilor si operatiunilor dispuse de acestia si nu le va divulga fara consimtamantul acestora. Clauza confidentialitatii nu se va aplica:
 
a) Daca informatia este ceruta de o autoritate competenta in cadrul unei proceduri judiciare (la solicitarea scrisã a procurorului sau a instanţei judecãtoreşti ori, dupã caz, a organelor de cercetare penalã, cu autorizarea procurorului ), ori din oficiu, dacã prin lege specialã aceste autoritãţi sau instituţii sunt îndrituite, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor specifice, sa solicite şi/sau sa primeascã astfel de informaţii şi sunt identificate clar informaţiile care pot fi furnizate de cãtre instituţiile de credit în acest scop; 
b) Daca Clientul autorizeaza Banca sa dezvaluie informatiile;
c) Imputernicitilor pe conturile titularului, in conformitate si in limita mandatului acordat;
d) Curatorilor/ tutorilor- pentru titularii pusi sub curatela, respectiv tutela in conformitate cu prevederile Codului Civil;
e) Mostenitorilor legali sau testamentari, pe baza atestarii acestei calitati de catre notarul public sau de instantele judecatoresti numai pentru soldul existent la data decesului si pentru eventualele operatiuni efectuate ulterior;
f) Daca dezvaluirea informatiilor protejeaza Banca impotriva unui prejudiciu iminent;
g) In orice alta situatie prevazuta de lege.
 
6.4. Banca este autorizata de Client sa solicite/sa furnizeze de la/catre Centrala Incidentelor de Plati, Centrala Riscului de Credit, Biroul de Credit sau instituitii similare, orice informatii referitoare la activitatea sa si ori de cate ori este nevoie.
 
Notificarea
 
6.5. Orice modificare intervenita (incluzand, dar fara a se limita la introducerea/majorarea/ reducerea unor dobanzi, penalitati, comisioane, speze, taxe ori alte costuri noi) in relatia Banca – Client aferente unor operatiuni in privinta carora Clientul are libertate de alegere, cu exceptia celor prevazute in contractele aferente produselor si/sau serviciilor bancare si/sau a celor prevazute in contractele de credit se considera adusa la cunostinta clientului prin afisare in unitatile teritoriale si publicare pe pagina web www.otpbank.ro. In situatia in care clauzele contractelor specifice incheiate cu Clientul nu stipuleaza prevederi contrare prezentelor Conditii Generale de Afaceri, Banca va avea in vedere perceperea acestora, astfel cum sunt prevazute in Tariful de Taxe si Comisioane al Bancii, in vigoare la data efectuarii operatiunii de plata, sau in conformitate cu prevederile din contractele/ acordurile/ conventiile incheiate, in conformitate cu legislatia in vigoare.
 
6.6. Referitor la modificarile intervenite in cazul contractelor de imprumut, orice notificare sau modificare se va face prin una din metodele de mai jos aleasa de client conform contractului de credit semnat cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data aplicarii noilor prevederi/ valori:
 
scrisoare recomandata simpla transmisa la adresa de corespondenta furnizata de client;
SMS transmis la numar de telefon mobil furnizat de client;
E-mail transmis la adresa de e-mail furnizata de client;
6.7. Orice modificare a adresei de corespondenta, adresei de e-mail sau numarului de telefon mobil ale Clientilor va fi comunicata Bancii, aceasta modificare urmand sa produca efecte in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii acesteia de catre Banca. In caz contrar, orice modificare nu este opozabila Bancii.
 
6.8. Notificarile transmise Clientilor prin scrisoare recomandata simpla vor fi considerate primite de catre acestia in termen de 5 zile lucratoare de la data mentionata pe stampila oficiului postal de expediere de pe borderoul de transmitere. Notificarile transmise Clientilor prin SMS vor fi considerate primite de catre acestia la data trimiterii SMS-ului. Notificarile transmise Clientilor prin e-mail vor fi considerate primite de catre acestia la data trimiterii scrisorii electronice catre client.
 
6.9. Orice comunicare scrisa a Bancii este considerata ca valabil expediata prin circuitul posta-mail-SMS-OTPdirekt, daca a fost expediata la ultima adresa/ numar de telefon/adresa de e-mail comunicate Bancii de catre Client. Expedierea prin posta se considera indeplinita daca Banca intra in posesia unei confirmari de orice fel, semnatura in original a Clientului sau a reprezentantului acestuia, sau prin existenta borderourilor de insotire cu stampila Postei.
 
6.10. Orice comunicare/ notificare remisa Bancii de orice persoana va fi efectiva doar din momentul primirii acesteia de catre Banca, la data de pe stampila de intrare in Banca sau, dupa caz, la data semnarii confirmarii de primire, in cazul notificarilor transmise prin posta, pe baza de scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Comunicarile catre Banca transmise prin fax vor fi confirmate prin transmiterea unei scrisori in original.
 
6.11. In cazul in care Clientul completeaza adresa de e-mail in formularele Bancii si/sau in alta solicitare adresata Bancii, Clientul isi exprima consimtamantul de a primi comunicari comerciale din partea Bancii prin posta electronica.
 
Incetarea relatiilor
 
6.12. Incetarea relatiilor poate avea loc:
 
1) Prin acordul dintre Banca si Client, cu efect imediat;
2) In mod unilateral din initiativa si la cererea Clientului sau a Imputernicitilor acestuia pe baza unei procuri speciale autentificata de notar sau pe baza unei imputerniciri avocatiale, cu conditia rambursarii tuturor sumelor datorate Bancii. Fondurile existente se vor transfera intr-un alt cont mentionat de catre client, vor fi retrase cash la solicitarea clientului si conform legislatiei in vigoare, sau vor fi transferate intr-un cont colector. Cererea clientului va fi inregistrata in Banca la data primirii, iar inchiderea contului se va efectua in maxim 3 zile lucratoare daca sunt indeplinite toate conditiile conform legislatiei in vigoare si Normelor interne ale Bancii.
3) In mod unilateral, la initiativa Bancii pe baza unei notificari recomandate cu confirmare de primire, fara nici o alta formalitate si fara interventia unei instante judecatoresti, Banca poate proceda la denuntarea unilaterala a Contractului, cu respectarea prevederilor contractului incheiat cu clientul si a prevederilor legislatiei in vigoare; 
4) Banca este îndreptăţită, în mod unilateral, să închidă orice cont al Clientului, dacă:
 
a. Clientul/ împuternicitul contului apare în una din listele publicate în Monitorul Oficial al Romaniei , fiind suspect de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism; 
b. S-a început urmărirea penală impotriva Clientului/ imputernicitului/ reprezentantului legal / reprezentantului conventional pentru fapte sancţionate de reglementările aplicabile în această materie şi care includ, spre exemplificare dar nu limitativ, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare şi care pot conduce la înregistrarea unui risc reputaţional de către Bancă; 
c. Clientul nu poate fi identificat conform prevederilor legislaţiei privind standardele de cunoaştere a clientelei. În situaţia în care, după deschiderea unui cont, apar probleme legate de verificarea identităţii beneficiarului şi/ sau de provenienţa fondurilor, care nu pot fi soluţionate, Banca va închide contul şi va restitui banii sursei de la care i-a primit, cu respectarea tuturor obligaţiilor instituite prin legislaţia privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, în cazul în care aceste informaţii nu pot fi obţinute; 
d. Societatea a produs incidente de plati majore (raportate de Banca) cu cecuri, bilete la ordin, cambii si nu are datorii fata de Banca;
e. Clientul se face vinovat de utilizarea necorespunzatoare a instrumentelor de plata, inclusiv de emitere de cecuri fara acoperire sau de emitere de cambii si bilete la ordin care nu au fost onorate la scadenta;
f. Clientul nu respecta prezentele Conditii Generale de Afaceri ale Bancii;
g. Clientul se face vinovat de utilizarea necorespunzatoare a instrumentelor de plata;
h. Clientul a furnizat informatii false la deschiderea contului sau ulterior ori Banca are suspiciuni cu privire la realitatea declaratiilor Clientului;
i. Clientul nu a acceptat modificari ale prezentelor Conditii Generale de Afaceri;
j. Clientul a intrat in procedura de dizolvare si lichidare judiciara/insolventa.
k. Alte situatii prevazute de reglementarile interne ale Bancii.
5) In cazul Clientilor persoane fizice, la initiativa Bancii pe baza unei notificãri recomandate cu confirmare de primire, fara nici o altã formalitate si fara interventia unei instante judecatoresti, Banca poate proceda la denuntarea unilaterala a Contractului Cadru, în baza unui preaviz de 2 luni;
 
6) In cazul Entitatilor fara personalitate juridica cazul in care contractul de cont bancar curent este incheiat pe durata nedeterminata, oricare dintre parti poate sa denunte contractul de cont curent, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile, daca din contract sau din uzante nu rezulta alt termen, sub sanctiunea de daune-interese;
 
7) Daca o facilitate de credit s-a incheiat pe durata nedeterminata, fiecare dintre parti poate sa denunte contractul, cu respectarea unui termen de praviz de 15 zile, daca din contract sau din uzante nu rezulta astfel.
 
6.13. Raportul juridic derivat din deschiderea contului va putea sa inceteze si la initiativa Clientului, a imputernicitilor acestuia sau a mostenitorilor pe baza inscrisurilor doveditoare ale calitatii si capacitatii de a dispune de cont.
 
6.14. Clientul are obligatia ca la inchiderea contului curent sa asigure sumele necesare achitarii tuturor comisioanelor si spezelor, precum si toate sumele datorate Bancii.
 
6.15. La data depunerii cererii de inchidere de cont la sediul unitatii teritoriale, Clientul este obligat sa returneze Bancii toate filelele cec/biletele la ordin/ cambiile neutilizate sau gresit completate conform reglementarilor in vigoare inainte de inchiderea efectiva a contului. In caz contrar, Clientul este singurul raspunzator pentru orice prejudiciu care deriva din utilizarea acestora dupa data depunerii cererii de inchidere a contului. De asemenea, Clientul declara ca la data depunerii cererii de inchidere cont nu exista emise cecuri/bilete la ordin/cambii semnate personal sau de imputerniciti conform reglementarilor in vigoare si nici nu exista astfel de titluri deja emise care urmeaza sa fie puse in circuit bancar de beneficiarii acestora, cunoscand ca legea penala sanctioneaza falsul in declaratii.
 
In cazul in care clientul solicita inchiderea unor conturi, si daca, dupa inchiderea conturilor respective, sunt primite la plata file cec/bilete la ordin/cambii pe aceste conturi si, intre timp, nu s-a inchis relatia de afaceri cu Banca (prin inchiderea tuturor conturilor deschise de Client la Banca), Clientul acorda prin Conditiile generale de afaceri, un mandat expres Bancii de a redeschide contul identificat in instrumentul de plata respectiv, asumandu-si intreaga responsabilitate cu privire la constituirea fondurilor necesare pentru plata acestuia, precum si cu privire la orice consecinte ce ar putea deriva din refuzul instrumentului, potrivit reglementarilor specifice in vigoare, dupa caz.
 
6.16. Contractul de cont curent inceteaza fara notificarea prealabila a Clientului, in cazul în care prin contul Clientului nu se efectuează operaţiuni de plăţi şi încasări (cu excepţia dobânzilor, comisioanelor) pe o perioadă de timp de 12 luni, daca acesta nu are nici un alt produs activ (credit, card de credit, facilitate de overdraft pe cont, depozit, , orice alt produs de creditare sau de economisire), daca soldul contului este mai mic decat limita minima stabilita de Banca in RON sau echivalent in alte valute ori contul a acumulat debite aferente comisionului de administrare cont curent sau debite aferente tranzactiilor ce depasesc contravaloarea soldului creditor al contului. 
Clientul accepta in mod expres si este de acord ca in acest caz inchiderea contului sa se faca fara nicio notificare prealabila din partea bancii
 
6.17. Banca este exonerata de raspundere pentru prejudiciile pe care Clientul le-ar putea suferi ca urmare a inchiderii conturilor sale/suspendarii operatiunilor pe conturile sale de catre Banca.
 
6.18. In toate cazurile de inchidere a unui cont, termenul in care clientul va putea solicita restituirea sumelor care au reprezentat soldul creditor al respectivului cont la data inchiderii acestuia, este termenul general de prescriptie care incepe sa curga de la data la care notificarea de inchidere a contului se considera efectiv primita de catre Client. Pe aceasta perioada, soldurile conturilor inchise se vor pastra de catre Banca in conturi nepurtatoare de dobanda.
 
Nerenuntarea tacita
 
6.19. Omisiunea, in tot sau in parte, a Bancii, precum si orice intarziere din partea Bancii de a exercita orice drepturi nascute in baza unui contract incheiat cu Clientul sau de a beneficia de orice remedii in temeiul unui asemenea contract, nu va impiedica Banca sa isi exercite acest drept si nu va putea fi considerata ca reprezentand o renuntare la drepturile acesteia si, in niciun caz nu se va prezuma acordul Bancii tacit la rescadentarea datoriei sau la renuntarea la datorie, cu exceptia cazurilor in care se incheie in acest sens un act scris. Renuntarea de catre Banca la indeplinirea oricarei conditii suspensive prevazute in contractele incheiate cu Clientii, nu va fi considerata ca reprezentand renuntarea din partea Bancii la cerinta ca acea conditie sa fie indeplinita ulterior.
 
Litigii. Legea aplicabila
 
6.20. Relatiile dintre Banca si Client sunt guvernate de legislatia romana, chiar si in cazul in care un proces se desfasoara in strainatate. Banca are dreptul de a opune Clientului prevederile legislatiei interne in materie, inclusiv normele cu caracter obligatoriu emise de Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de Banca Centrala, regulile si uzantele internationale in orice diferend decurgand din aplicarea acestora, chiar daca Clientul invoca pierderi sau daune din aplicarea lor. Clientul nu poate invoca Bancii motivul necunoasterii acestor norme si uzante.
 
6.21.

Eventualele litigii derivate din incheierea, executarea, incetarea sau, dupa caz, intepretarea contractului dintre Banca si Client se vor solutiona pe cale amiabila. Cand acest lucru nu este posibil, instantele judecatoresti, precum si Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB), sunt competente pentru solutionarea acestor litigii, conform normelor procedurale in vigoare.Prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori și comercianti, a fost infiintat Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB). Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 38/2015, CSALB este abilitat sa organizeze si sa administreze solutionarea, prin mijloace alternative, litigiilor din domeniul financiar-bancar dintre consumatorii si comerciantii a caror activitate este reglementata, autorizata si supravegheata/ monitorizata de Banca Nationala a Romaniei, precum si sucursalele comerciantilor straini ce desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.

CSALB are sediul in Bucuresti, Str. Sevastopol 24, et 2, sector 1 si asigura facilitatile necesare derularii procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor prevazute de actul normativ mentionat anterior. Mai multe detalii pot fi consultate pe website-ul: www.csalb.ro sau prin apel la numarul de telefon: 021 9414 (numar cu tarif normal).
 
6.22. Toate costurile pe care Banca va trebui sa le suporte in cazul in care aceasta ar fi implicata intr-un litigiu cu Clientul sau, dupa caz, intr-un conflict cu un tert, ca urmare a indeplinirii unor instructiuni primite de la Client, vor fi recuperate de la Client, in conformitate cu legislatia in vigoare.
 
Conditii speciale
 
6.23. Nevalabilitatea uneia sau mai multor dispozitii din prezentele Conditii Generale de Afaceri nu atrage dupa sine invalidarea celorlalte prevederi din cuprinsul acestora, astfel cum a fost convenit intre Banca si Client.
 
6.24. Prezentele Conditii Generale de Afaceri completeaza prevederile tuturor conventiilor, acordurilor si contractelor incheiate intre Banca si Client. In cazul in care prevederile prezentelor Conditii Generale de Afaceri au un inteles divergent sau sunt in contradictie cu prevederile exprese stipulate in conventiile, acordurile sau contractele specifice, incheiate intre Banca si Client, prevederile acestora din urma vor prevala.
 
6.25. Clientul autorizeaza Banca, prin prezentele Conditii Generale de Afaceri, sa compenseze orice suma datorata bancii cu fondurile disponibile in orice cont curent si/sau de economii, indiferent de valuta in care sunt disponibile. Clientul are obligatia sa acopere din surse proprii debitul, inclusiv dobanda penalizatoare aferenta descoperitului de cont neautorizat. In situatia in care in conturile Clientului nu exista disponibil suficient pentru acoperirea oricaror sume datorate Bancii, Banca este autorizata sa efectueze oricare dintre operatiunile reprezentand, dar nelimitandu-se la, efectuarea de schimburi valutare, transferuri intre conturile curente si/sau de economii ale Clientului, debitarea/creditarea oricaror sume din/in oricare dintre conturile curente si/sau de economii ale Clientului, pentru acoperirea sumelor datorate. Daca nici pe aceasta cale Banca nu recupereaza sumele datorate de Client, aceasta are dreptul de a recupera sumele datorate conform dispozitiilor legale in materie.
 
6.26. Clientul declara ca a luat la cunostinta si este de acord ca in cazul in care inregistreaza 3 luni consecutive de restante pentru orice serviciu/produs contractat, din ziua imediat urmatoare inregistrarii sumei restante pentru cea de-a treia luna, accesul la serviciu/produs va fi suspendat (cu exceptia produselor de economisire si creditare). In cazul in care produsele/serviciile au fost achizitionate fara un pachet, pe perioada suspendarii accesului clientul nu datoreaza Bancii costul abonamentului lunar. In cazul in care produsele/serviciile au fost achizitionate impreuna cu un pachet de produse, clientul datoreaza Bancii doar abonamentul lunar aferent pachetului. Doar la achitarea integrala a restantelor serviciile pot fi reactivate.
In cazul in care Clientul inregistreaza restante timp de 6 luni consecutive pentru orice serviciu/produs contractat, Banca are dreptul de a inchide pachetul contractat (daca este cazul), precum si produsele si serviciile incluse sau nu in pachet(cu exceptia produselor de economisire si creditare la care vor deveni aplicabile elementele de cost standard astfel cum acestea sunt evidentiate in contractele aferente produselor solicitate). Astfel, contractul/contractele aferente acestora se considera desfiintat/desfiintate de drept, fara interventia vreunei instante de judecata, fara alta punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila judiciara sau extrajudiciara (fara notificarea clientului).
 

6.27 Banca îşi rezervă dreptul de a suspenda orice tranzacţii/servicii în cazul în care ia la cunoştinţă despre orice litigiu sau divergenţă între co-titularii unui cont comun, iar până la data la care primeşte o dovadă satisfăcătoare referitoare la finalizarea litigiului/divergenţei sau un document încheiat în formă autentică semnat de către părţile implicate care să stipuleze încetarea litigiului/divergenţei, nu va permite efectuarea de operaţiuni pe contul respectiv.

 

6.28. Clientul nu poate opune Bancii conditiile contractelor incheiate cu tertii.

 
6.29. Clientul este de acord ca, in conformitate cu prevederile legale, OTP BANK ROMANIA S.A. sa efectueze orice verificari, sa solicite si sa obtina orice informatii despre client de la orice institutie competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat, detinator de astfel de informatii. Clientul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale, direct sau prin intermediul tertilor contractanti, in scopul indeplinirii de catre OTP BANK ROMANIA S.A. a obligatiilor legale si a realizarii intereselor legitime ale acesteia, precum si in vederea derularii oricaror raporturi juridice intre Banca si Client, in conditiile Legii nr. 677/2001.
 

6.30. La data intrarii in vigoare a prezentelor Conditii Generale de Afaceri se abroga versiunile anterioare de Conditii Generale de Afaceri si de Conditii Generale Bancare. Clientii vor fi instiintati de modificarea Conditiilor Generale de Afaceri prin afisarea acestora in sediile unitatilor teritoriale si prin publicarea lor pe pagina de web: https://www.otpbank.ro/.