close

Vă atragem atenția asupra creșterii tentativelor de fraudă, atât prin phishing cât și prin metoda spoofing, prin care atacatorii transmit e-mailuri cu link-uri malițioase sau apelează potențiale victime de pe un număr de telefon care pare a fi al băncii și se prezintă drept angajați ai instituțiilor financiare. Vă recomandăm să fiți vigilenți și să nu comunicați nimănui date confidențiale precum credențialele de acces la contul bancar (IB) sau datele de securitate aferente cardului bancar.

Fondul de Compensare a Investitorilor

OTP BANK ROMANIA SA este membru al Fondului de Compensare a Investitorilor


Fondul de Compensare a Investitorilor este o persoană juridică de drept public, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, în baza actului constitutiv, aprobat în prealabil de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Acesta a fost înființat în iunie 2005 având ca scop compensarea investitorilor eligibili, în situația incapacității membrilor Fondului de a returna fondurile bănești și/sau instrumentele financiare datorate sau aparținând investitorilor, care au fost deținute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii de investiții financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investiții. Sediul Fondului este în Municipiul București, B-dul Carol I nr. 34-36, cam. 1-2, cod poștal 020922, sector 2, datele de contact fiind: telefon +4021 3157348, fax +4021 3157340, e-mail office@fond-fci.ro.

Fondul compensează în mod egal și nediscriminatoriu investitorii, în limita unui plafon maxim, reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro/investitor, plafonul prevăzut de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor. Fondul compensează investitorii, în oricare din următoarele situaţii:
a) C.N.V.M./ASF a constatat că, pentru moment, din punctul lor de vedere, un membru al Fondului, din motive ce sunt legate direct de situaţia financiară a acestuia, nu este în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile rezultate din creanţele investitorilor şi nici nu există perspectiva de a-şi onora aceste obligaţii în cel mai scurt timp;
b) autoritatea judiciară competentă, pentru motive legate direct sau indirect de situaţia financiară a unui membru al Fondului, a emis o hotărâre definitivă, având ca efect suspendarea posibilităţii investitorilor de a-şi exercita drepturile cu privire la valorificarea creanţelor asupra respectivei societăţi.

Sunt exceptate de la compensare următoarele categorii de investitori:
a) investitori profesionali şi instituţionali, inclusiv:
(i) firmele de investiţii, astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
(ii) instituţiile de credit;
(iii) instituţiile financiare;
(iv) societăţile de asigurare şi reasigurare;
(v) organismele de plasament colectiv;
(vi) fondurile de pensii administrate privat;
(vii) alţi investitori profesionali şi instituţionali;
b) organizaţii internaţionale, guverne şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, regionale şi locale;
c) directori, administratori şi membri cu răspundere directă din cadrul participanţilor la Fond, persoane a căror responsabilitate este întocmirea auditului participanţilor la Fond;
d) acţionarii participanţilor la Fond având deţineri de cel puţin 5% din capitalul social;
e) investitori cu statut similar celor menţionaţi la lit. c) şi d) în cadrul altor societăţi din acelaşi grup cu participanţii la Fond;
f) soţi, rude şi afini de gradul I inclusiv, precum şi persoane care acţionează în numele investitorilor menţionaţi la lit. c)-e);
g) persoane juridice din cadrul aceluiaşi grup cu participanţii la Fond;
h) persoane care au o responsabilitate pentru sau au obţinut beneficii de pe urma anumitor situaţii în legătură cu un participant la Fond care au condus la dificultăţile financiare ale participantului sau au fost de natură să conducă la deteriorarea situaţiei financiare a acestuia;
i) societăţi cărora, din cauza mărimii lor, nu li se permite întocmirea unui bilanţ prescurtat conform reglementărilor contabile aplicabile.
 

Pentru recuperarea plăților efectuate pentru compensarea fondurilor bănești și/sau a instrumentelor financiare, Fondul se subrogă de drept în drepturile investitorilor. Astfel, în cazul lichidării judiciare a membrilor săi, Fondul se înscrie în tabloul creditorilor pentru o sumă egală cu plățile efectuate pentru compensarea investitorilor.