Confidențialitate

Confidențialitate

1. Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale operatorului

Operatorul datelor este OTP BANK ROMANIA SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 1, str. Buzesti nr. 66-68, inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-028/1999, EUID: ROONRCJ40/10296/1995, legal reprezentata,  inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/10296/1995, avand cod fiscal RO7926069, operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2689,  tel: 0800 88 22 88 /(+4) 021 308 57 10,  e-mail: office@otpbank.ro.

 

2. Responsabilul cu protectia datelor / Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor

2.1 In cadrul operatorului, responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat la sediul operatorului, OTP BANK ROMANIA SA, str. Buzesti nr. 66-68, sector 1, Bucuresti, Romania, precum si la telefon: 0800 88 22 88 /(+4) 021 308 57 10 sau e-mail: dpo@otpbank.ro.

2.2 Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti, in calitate de persoana vizata, cu privire la protectia datelor, va rugam sa contactati responsabilul cu protectia datelor, folosind datele de contact de mai sus. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, pentru a va identifica in mod corespunzator pentru a va raspunde la solicitare, este posibil sa va solicitam documente sau informatii suplimentare. Toate solicitarile vor fi solutionate cu promptitudine, in conformitate cu legislatia aplicabila si in mod gratuit. Totusi, in cazul in care cererile din partea unei persoane vizate sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, conform legii, Banca poate: (a) fie sa perceapa o taxa rezonabila, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate, (b) fie sa refuze sa dea curs cererii.

 

3. Datele cu caracter personal

Datele prelucrate, in functie de serviciul/produsul si/sau contractul incheiat cu Banca, sunt, dupa caz, urmatoarele:

•  numele si prenumele, CNP sau NIF, dupa caz;
•  copia actului de identitate;
•  data si locul nasterii, cetattenia, starea civila, seria si numar CI/BI/Pasaport, alte date din actele de stare civila;
•  adresa de domiciliu/resedinta;
•  telefonul, faxul, e-mailul;
•  date privind situatia profesionala, ocupatia, functia, locul de munca;
•  date privind studiile;
•  expunerea politica, daca este cazul, si functia publica detinuta;
•  date privind sanctiuni, daca este cazul;
•  date privind beneficiarul real;
•  apartenenta la un grup de clienti;
•  participatii/actiuni detinute la diferite entitati/societati, calitatea dettinuta in cadrul acestora;
•  nume utilizator Internet Banking, seria si nr. token-ului alocat, adresa IP de conectare;
•  semnatura/specimen de semnatura, dupa caz.

 

4. Transferul catre terte tari si masuri de siguranta

4.1 In functie de locatiile in care se afla serverele OTP sau ale imputernicitilor sai, pe care vor fi stocate datele sau in functie de locul in care se afla anumiti destinatari ai datelor, datele personale ar putea fi transferate, dupa caz, in alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv ale Spatiului Economic European.

4.2 Cu exceptia cazului in care legea impune expres altfel sau a cazului in care este strict necesar pentru indeplinirea de catre Banca a contractului, respectiv a obligatiilor asumate, nu vom transfera datele cu caracter personal in afara Spatiului Economic European. In ipoteza in care Banca, in vederea executarii contractului si a obligatiilor asumate, trebuie sa transfere date in terte tari, vom transfera numai acele date personale strict necesare in vederea executarii contractului si/sau obligatiilor asumate (spre exemplu, ne ordonati efectuarea unui transfer bancar international sau utilizati cardul bancar in state din afara Spatiului Economic European). Recomandam ca, inainte de a ne ordona executarea unor obligatii contractuale (inainte de a ordona transferuri, de a utiliza cardul in strainatate etc.) sa verificati daca statul respectiv respecta anumite masuri minime si asigura un nivel de protectie adecvat al datelor.

4.3 In alte situatii decat cele mentionate mai sus, daca, cu titlu exceptional, in vederea executarii unui contract cu un tert si/sau a unor obligatii asumate fata de terti, Banca efectueaza, din proprie initiativa sau la initiativa unui tert, un transfer de date cu caracter personal ce va priveste, intr-un stat tert, masuri de protectie determinate vor fi implementate in situatia unui astfel de transfer, iar persoanele vizate vor fi notificate in consecinta.

 

5. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

5.1 Datele cu caracter personal nu vor fi dezvaluite altor persoane, cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Bancii care au acces/necesita acces la aceste informatii in contextul furnizarii serviciilor lor si a cazurilor in care Banca trebuie sa respecte obligatii impuse de legislatia in vigoare.

5.2 In cadrul operatiunilor de prelucrare, in functie de scopurile specifice pentru care prelucram datele, vom divulga, dupa caz, catre anumite persoane (destinatari), fizice sau juridice, date personale, astfel incat, spre exemplu, respectivii destinatari sa ne poata furniza servicii necesare indeplinirii scopurilor prelucrarii sau conexe operatiunilor de prelucrare ori sa ne indeplinim obligatii legale in legatura cu scopurile prelucrarii, dupa cum urmeaza:

•  societati afiliate OTP Grup - detalii despre OTP Grup gasiti pe pagina web a Bancii www.otpbank.ro;;
•  parti contractante, in legatura cu transferul de fonduri, efectuarea de plati si alte tranzactii;
•  agenti, contractori sau furnizori de servicii care asigura servicii operationale Bancii, precum: servicii de curierat, telecomunicatii, IT, servicii juridice, prelucrare date, stocare, arhivare, marketing si publicitate, servicii aferente asistentei pentru clienti;
•  parteneri de afaceri sau investitori, cesionari (actuali sau potentiali) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale (care pot include orice fuziune, achizitie sau oricare datorie sau vanzare de bunuri) ce implica Banca si/sau activele sale;
•  entitati asociate pentru produse bancare comune si alti parteneri de afaceri (societati impreuna cu care asiguram beneficii, avantaje, produse sau servicii co-branded, co-emitenti, agenti de vanzari sau intermediari de produse sau servicii ale Bancii, fonduri de garantare sau alte institutii (inclusiv de credit) cu care Banca are incheiate Conventii) - detalii despre parteneriatele noastre gasiti pe pagina web a Bancii www.otpbank.ro;
•  consilieri profesionisti, precum auditori, avocati, notari, evaluatori, executori, agenti autorizati AEGRM etc.;
•  agenti de colectare si reposedare in legatura cu executarea obligatiilor de rambursare a sumelor datorate bancii;
•  autoritati relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritatile si/sau agentii responsabile cu aplicarea legii, la nivel local sau international, pentru a ne conforma oricaror legi, reguli, ghiduri, reglementari sau scheme emise sau administrate de oricare dintre acestea;
•  oricare alta persoana fata de care am fost autorizati sa dezvaluim datele cu caracter personal.

5.3 Detalii despre destinatari (numele/denumirea) se regasesc pe pagina noastra web, accesand www.otpbank.ro. 

5.4 Cu privire la alte categorii de destinatari, specifice, aplicabile produsului sau serviciului bancar pe care l-ati contractat de la noi sau pe care doriti sa il contractati de la noi, respectiv situatiei concrete in care va aflati in relatia cu noi, va rugam sa consultati sectiunea 9 de mai jos.

 

6.Perioada stocarii datelor / Criteriile determinarii perioadei de stocare

6.1 Vom pastra datele cu caracter personal pentru perioada de timp necesara executarii obligatiilor si drepturilor asumate contractual, respectiv pentru o perioada egala cu perioada stabilita de cerintele legale de pastrare a informatiilor aplicabile in domeniul bancar, al legislatiei fiscale/financiare, al altor legi, reglementari si/sau altor prevederi specifice normelor aplicabile in sectorul bancar.

6.2 Banca va desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat este necesar. Prin urmare, Banca va putea dispune periodic stergerea anumitor date/categorii de date (spre exemplu, in masura in care stocarea acestora nu mai este necesara pentru scopurile in care au fost colectate sau pentru indeplinirea obligatiilor legale ce tin de arhiva societatii si arhivarea documentelor financiar-contabile justificative etc.).

6.3 Prelucrarea datelor (inclusiv stocarea), in cazul in care nu s-a incheiat o relatie contractuala cu dumneavoastra, va fi realizata pe o durata de 5 ani conform Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.

6.4 Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele luam in calcul durata contractuala pana la executarea/expirarea obligatiilor contractuale precum si termenele de arhivare aplicabile. Cu privire la perioadele de stocare a datelor, specifice produsului sau serviciului bancar pe care l-ati contractat de la noi sau pe care doriti sa il contractati de la noi, respectiv situatiei concrete in care va aflati in relatia cu noi, va rugam sa consultati sectiunea 9 de mai jos.

 

7.Drepturile persoanei vizate cu privire la datele cu caracter personal

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

7.1 Dreptul de acces

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii:

a) scopurile prelucrarii;
b) categoriile de date vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
e) dreptul de a solicita Bancii rectificarea sau stergerea datelor ori restrictionarea prelucrarii datelor referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii;
f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
g) in cazul in care datele nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora;
h) existenta (daca e cazul) a unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

Banca furnizeaza la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate Banca poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. Cu privire la cuantumul acestei taxe, puteti consulta documentul intitulat Tariful de taxe si comisioane Persoane fizice, postat pe pagina noastra de internet www.otpbank.ro. In cazul in care persoana vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format, informatiile vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent.

7.2 Dreptul la rectificare

Aveti dreptul de a obtine de la Banca, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

7.3 Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveti dreptul de a obtine din partea Bancii stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care exista unul dintre urmatoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
c) va exercitati, in orice moment, dreptul la opozitie, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al Bancii, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
d) va exercitati, in orice moment dreptul la opozitie, cu privire la prelucrarea in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv;
e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
f) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Bancii.

In anumite situatii, legea prevede anumite limitari in privinta exercitarii acestui drept, spre exemplu, prin exceptie, stergerea datelor nu se va putea face de indata, iar Banca poate refuza stergerea datelor, daca prelucrarea (stocarea) este necesara pentru respectarea unei obligatii legale (spre exemplu, activitati legate de arhiva de documente a Bancii), pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta de catre Banca ori pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare.

7.4 Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

a) contestati exactitatea datelor – restrictionarea sa va aplica pentru o perioada care ii permite Bancii sa verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
c) Banca nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra i le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
d)v-ati opus prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii in temeiul intemeiate pe interesul legitim al Bancii, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari – restrictionarea sa va aplica pentru o perioada care ii permite Bancii a verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

7.5 Dreptul la portabilitatea datelor

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal, care va privesc si pe care le-ati furnizat Bancii, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea Bancii, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau necesitatea executarii unui contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

In exercitarea dreptului la portabilitate aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de catre Banca altui operator, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nici drepturilor si libertatilor altora.

7.6 Dreptul la opozitie

In orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii intemeiate pe interesul legitim al Bancii, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari. Intr-un asemenea caz Banca nu va mai prelucra datele, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Atunci cand prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv, iar Banca nu va mai prelucra datele cu caracter personal in asemenea asemenea scopuri in nicio situatie.

Mai mult, in toate cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, aveti dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a fi prejudiciat in vreun fel. Conform legii, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuate de catre Banca inainte de retragerea consimtamantului.

7.7 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare

In calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia:

a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si Banca;
b)este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica Bancii si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor dumneavoastra legitime sau
c)are la baza consimtamantul explicit al dumneavoastra.

In cazul in care veti fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform celor de mai sus, veti avea de asemenea dreptul de a obtine interventia umana din partea Bancii, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta respectiva decizie.

Va puteti exercita oricand, oricare dintre drepturi, va puteti accesa si actualiza oricand datele sau obtine informatii suplimentare utilizand datele de contact din sectiunea Responsabilul cu protectia datelor / Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor. Veti primi informatii privind actiunile intreprinse in urma unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastra, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Conform legii, aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Veti fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor intarzierii. In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic, informatiile sunt furnizate in format electronic acolo unde este posibil. De asemenea, daca nu luam masuri cu privire la cererea care ne-a fost inaintata, veti fi informat, fara intarziere si in termen de cel mult o luna de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care Banca nu ia masuri si la posibilitatea de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

7.8 Dreptul de a depune o plangere

In cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate, va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente.

 

8. Securitatea datelor cu caracter personal

Banca va depune toate eforturile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri de securitate adecvate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii sau modificarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

 

9. Aspecte specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal

Accesand link-urile de mai jos veti gasi informatii specifice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in functie de produsul sau serviciul bancar pe care l-ati contractat de la noi sau pe care doriti sa il contractati de la noi, respectiv in functie de anumite situatii specifice in care va aflati in relatia cu noi.

9.1 Sunteti sau doriti sa deveniti client, titular, co-debitor, garant, fideiusor, beneficiar real, utilizator autorizat al urmatoarelor produse si servicii financiar-bancare oferite sau intermediate de noi, ori sunteti imputernicit, delegat sau reprezentant legal al unei persoane din categoriile enumerate anterior

9.1.1 Produse si servicii destinate persoanelor fizice

•   Conturi curente si produse asociate/servicii conexe - pentru detalii, va rugam sa revedeti aici Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal adresata dvs.

 • Cont curent

 • Cont de economii

 • AST (Serviciu economisire periodica automata)

 • Contul de plati cu servicii de baza

 • Private banking

 • Depozit standard

 • Depozit online

 • Depozit cu dobanda progresiva

 • Depozit cu maturitate flexibila

 • Depozit aniversar

 • Depozit adresat pensionarilor

 • Pachetul de economisire OTP Sincron

 • OTPdirekt

 • Conventii salarii

 • Carduri de debit

 • daca ai intre 14 si 18 ani, intra aici pentru a citi Notificarea privind protectia datelor adresata minorilor

•   Asigurari - pentru detalii, va rugam sa revedeti aici si aici Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal adresata dvs.

•   Produse de credit - pentru detalii va rugam sa revedeti aici Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal adresata dvs.

 • Carduri de credit
 • Credit de nevoi personale
 • Refinantare printr-un credit de nevoi personale
 • Credit pentru sanatate
 • Credit Ipotecar
 • Overdraft (descoperire de cont)
 • Credit ipotecar Prima Casa
 • Credit de nevoi personale cu ipoteca
 • Refinantare printr-un credit de nevoi personale cu garantie ipotecara

• MoneyGram - pentru detalii va rugam sa revedeti aici Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal adresata dvs.

• Fonduri de investitii - pentru detalii va rugam sa revedeti aici Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal adresata dvs.

 • Operatiuni cu instrumente financiare derivate
 • OTP Trader
 • Depozite structurate
 • Tranzactii de schimb valutar
 • daca ai intre 14 si 18 ani, intra aici pentru a citi Notificarea privind protectia datelor adresata minorilor

9.1.2. Produse si servicii destinate persoanelor juridice (Profesii Liberale/IMM/Corporatii )

•   Conturi curente si produse asociate/servicii conexe - pentru detalii va rugam sa revedeti aici Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal adresata dvs.

 • Cont curent (cont de capital social/patrimoniu, pentru plata defalcata a TVA)

 • Cont de economii pentru entitati fara personalitate juridica

 • Cont de profit

 • Cont escrow

 • Cont de consemnare executor judecatoresc

 • Administrarea incasarilor (Serviciul de concentrare a lichiditatilor, Electronic RM, Serviciul Extras de Cont SWIFT MT940, Raport Intermediar SWIFT MT942, Cerere de transfer SWIFT MT101)

 • Direct debit
 • Certificat digital semnatura electronica

 • Depozite la termen

 • Depozit cu maturitate flexibila

 • Depozite cu plata dobanzii in avans

 • Depozit pentru garantii de buna executie

 • Depozit pentru garantii gestionari

 • Depozit colateral

 • Depozit Overnight

 • Certificare cecuri

 • Carduri de debit

 • Pachet Smart Business

 • Pachet OTP Smart Start

 • Pachetul pentru Asociatii de Proprietari

 • Pachete case de schimb valutar

 • Pachet OTP POS

 • Pachetul OTP Agricol

 • Pachetul de produse si servicii bancare pentru entitati religioase

 • Pachet Practic

 • Pachet Dinamic

 • Pachet AgriBusiness

 • OTP Trezor

 • OTP Express

 • OTPDirekt

 • Casete de valori

 • Transport valori

• Produse de credit - pentru detalii, va rugam sa revedeti aici Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal adresata dvs.

 • Card de credit
 • Overdraft
 • Credite pentru nevoi generale, nenominalizate (inclusiv produsul STANDARD)
 • Credit pentru finantare TVA

 • Credit pentru achizitia de imobile

 • Credit  pentru finanțarea achiziției echipamentelor agricole

 • Credit pentru achizitii terenuri agricole

 • Overdraft fara garantii imobiliare ONLINE

 • Creditul Anotimpul tau

 • Credit pentru prefinantarea subventiilor APIA SAPS

 • Credit pentru prefinantare subventii APIA - Masura 14T

 • Credit pentru prefinantare subventii sector zootehnic

 • Credit rapid pentru finantarea capitalului de lucru (inclusiv online)

 • Credit rapid pentru achizitionare de echipamente (inclusiv online)

 • Credit cu dobanda fixa

 • Credit pentru investitii (inclusiv produsul STANDARD)

 • Credit cash pe termen scurt

 • Credit cash pe termen mediu

 • Plafon de credit multi-valuta, multi-borrower, cu utilizari multiple

 • Plafon de cont non cash pentru deschidere acreditive, certificari cecuri si emitere scrisori de garantie

 • Plafon de cont cash acordat pe baza de cecuri, bilete la ordin si facturi (inclusiv produsul STANDARD)

 • Linie de credit (inclusiv produsul STANDARD)

 • Certificari de cecuri

 • Parteneri de finantare: FNGCIMM (Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri), Banca de Export – Import a Romaniei – EximBank si FGCR (Fondul de Garantare a Creditului Rural)

 • Credit pentru proiecte finantate din fonduri europene

 • Credite din surse BEI (Banca Europeana de Investitii)

 • Factoring Comercial

 • Factoring Comercial Intern si de Export

 • Scrisoare de confort

 • Scrisoare de garantie bancara  (inclusiv pana la 50.000 LEI)

 • Operatiuni documentare import-export

 • Incasso

 • Acreditiv documentar

 • Linie de credit semi-standard

 • Overdraft semi-standard

 • Credit Cash semi-standard

 • Credit pentru dubla prefinanțare a subvențiilor APIA SAPS

•Asigurari - pentru detalii, va rugam sa revedeti aici si aici Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal adresata dvs.

•Fonduri de investitii - pentru detalii, va rugam sa revedeti aici Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal adresata dvs.

 • Operatiuni cu instrumente financiare derivate
 • OTP Trader
 • Depozite structurate
 • Tranzactii de schimb valutar

9.2 Va aflati intr-una din situatiile urmatoare:

 doriti sa transferati (sau ati transferat) fonduri intr-un cont al altei persoane deschis la Banca;

• doriti sa depuneti (sau ati depus) numerar intr-un asemenea cont;

 sunteti beneficiar al unor fonduri transferate dintr-un cont al altei persoane deschis la Banca sau prin alt mijloc de transfer de bani;

 ati folositi sau doriti sa folosit reteaua noastra de ATM-uri pentru a retrage numerar, cu un card care este emis de o alta institutie financiara;

 doriti sa efectuati sau ati efectuat plati folosind un card emis de o alta institutie financiara, printr-un POS pus la dispozita comerciantului de catre Banca;

 sunteti beneciarul real al unor fonduri depuse la Banca sau transferate prin Banca, prin orice tip de conturi.

Scopurile prelucrarii

Banca va colecteaza, utilizeaza si divulga datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

1. verificarea identitatii si facilitarea relatiei bancare cu dumneavoastra si pentru activitati de suport client;
2. furnizarea efectiva a serviciilor solicitate, efectuarea operatiunilor financiar-bancare solicitate (primirea fondurilor, transferul fondurilor, depuneri, retrageri, schimb valutar etc.);
3. indeplinirea obligatiilor legale ale Bancii legate de: gestiune economico-financiara si administrativa, auditare, arhivarea documentelor, combaterea evaziunii fiscale, prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, a spalarii banilor si finantarii actelor de terorism ori a altor infractiuni, cunoasterea clientelei, precum si indeplinirea si conformarea cu alte obligatii legale, reguli, reglementari, coduri sau practici aplicabile Bancii;
4. analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;
5. efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice.

Temeiul prelucrarilor il constituie:

a) furnizarea serviciilor solicitate, pentru scopurile indicate la punctele 1 si 2 de mai sus;

b) necesitatea indeplinirii unor obligatii legale ale Bancii, in scopurile indicate la punctul 3;

c) interesul legitim al Bancii de a-si desfasura activitatea cu respectarea legilor, a reglementarilor interne sau corporative aplicabile, in scopurile indicate la punctele 3, 4 si 5 de mai sus. Refuzul de a va furniza datele personale poate impiedica Banca sa-si indeplineasca in mod corespunzator obligatiile si va putea avea drept consecinta imposibilitatea furnizarii catre dumneavoastra a serviciilor solicitate.

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata sunt detaliate in sectiunea 7 . Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti cu privire la protectia datelor in calitate de persoana vizata, va rugam sa contactati responsabilul cu protectia datelor, folosind datele de contact ale acestuia disponibile in sectiunea 2.

9.3 Sunteti furnizor ai clientilor Bancii, antreprenor contractat de clientii Bancii, debitor cedat de clienti Bancii

Scopurile prelucrarii

Banca va colecteaza, utilizeaza si divulga datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

1. efectuarea proceselor administrative si de suport legate de incasarea cecurilor si/sau biletelor la ordin girate si/sau facturilor cesionate in favoarea Bancii, efectuarea operatiunilor bancare necesare in acest sens si/sau efectuarea operatiunilor bancare in conformitate cu instructiunile clientilor (primirea fondurilor, transferul fondurilor, obtinerii de informatii privind situatia conturilor si a operatiunilor efectuate prin intermediul conturilor etc.);
2. in legatura cu orice pretentie, actiune sau procedura (inclusiv, dar fara a ne limita la redactarea si revizuirea documentelor, intocmirea documentatiei necesare realizarii unei tranzactii, obtinerea de consultanta juridica si facilitarea solutionarii litigiilor) si/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor si obligatiilor noastre contractuale si legale;
3. gestionarea si pregatirea rapoartelor in scopuri interne, ale auditului intern;
4. gestiune economico-financiara si administrativa, in vederea organizarii si conducerii contabilitatii financiare a Bancii si gestionarii relatiei cu clientulsi a serviciilor contractate;
5. colectarea debitelor si recuperarea creantelor datorate Bancii;
6. indeplinirea obligatiilor legale de auditare a Bancii;
7. indeplinirea obligatiilor legale ale Bancii privind arhivarea documentelor si informatiilor;
8. combaterea evaziunii fiscale, prevenirea tentativelor de frauda si a fraudelor, cunoasterea clientelei, prevenirea si combaterea spalarii banilor, precum prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism, precum si indeplinirea si conformarea cu alte obligatii legale aplicabible institutiilor de credit;
9. cooperarea cu autoritatile relevante in aplicarea legii si in cadrul cercetarilor efectuate (inclusiv, dar fara a ne limita la dezvaluirea catre organismele de reglementare, efectuarea controalelor de audit, pentru supraveghere si cercetare sau pentru verificarea bonitatii clientilor),
10. conformarea cu oricare reguli, legi si reglementari, coduri sau practici aplicabile Bancii;
11. prevenirea, detectarea si investigarea infractiunilor, inclusiv frauda si spalarea de bani sau finantarea actelor de terorism, precum si analizarea si gestionarea riscurilor comerciale;
12. efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice.

Temeiul legal al prelucrarii

Datele cu caracter personal furnizate vor fi prelucrate de catre Banca, dupa caz, pe baza:

a) necesitatii indeplinirii unei obligatii legale care ii revine Bancii, in scopurile indicate la punctele 6-11, de mai sus;
b) intereselor legitime, mai precis interesul Bancii de a-si executa intocmai contractele incheiate cu clientii sai, de a-si recupera creantele, de a-si desfasura activitatea comerciala cu buna credinta, in conformitate cu standardele aplicabile in industria bancara si cu respectarea legilor si reglementarilor fiscale si/sau financiare, a reglementarilor interne sau corporative aplicabile, precum si a reglementarilor ce tin de relatiile cu clientii, in scopurile indicate la punctele 1-5 si 12 de mai sus.

Perioada stocarii datelor/Criteriile determinarii perioadei de stocare

Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele, luam in calcul durata contractului (de credit, de factoring, de garantie etc.), pana la executarea/expirarea obligatiilor contractuale, precum si termenele de arhivare. Astfel, Banca va stoca datele cu caracter personal, dupa caz, pentru o perioada de:

•minim 10 ani de la data aprobarii inceperii relatiei contractuale, pentru datele cu caracter personal incluse in contract si documentele aferente incheierii, executarii, incetarii acestuia, e.g. cereri, declaratii, corespondenta;
•minim 5-10 ani de la data incetarii relatiei contractuale, pentru datele cu caracter personal incluse in alte documente fiscale/financiare referitoare la contract ori incluse in alte documente referitoare la executarea acestui tip de contracte (in conformitate cu cerintele legale din reglementarile fiscale/financiare si/sau reglementarilor aplicabile pastrarii acestui tip de documente).

9.4 Ne-ati contactat sau doriti sa ne contactati online (prin intermediul website-ului nostru sau prin Facebook) prin telefon sau orice alte modalitate, pentru a ne solicita informatii sau asistenta, pentru a formula o sesizare, plangere sau in alte scopuri similare

OTP Bank Romania SA respecta caracterul privat al datelor cu caracter personal si se angajeaza sa il protejeze, inclusiv in privinta datelor personale pe care banca le colecteaza si le prelucreaza prin intermediul formularului de contact disponibil pe site-ul bancii, al contului sau de Facebook sau ori de cate ori ne scrieti sau ne contactati pentru a ne transmite solicitari, cereri, sugestii, sesizari etc. (indiferent de modalitatea de comunicare aleasa de dumneavoastra - e-mail, telefon, fax etc.).

Atunci cand utilizati formularul de contact de pe site-ul nostru, ne dezvaluiti date prin intermediul platformei de socializare Facebook sau ori de cate ori ne scrieti sau ne contactati pentru a ne transmite solicitari, cereri, sugestii, sesizari etc., noi colectam, procesam si utilizam datele personale furnizate, introducandu-le intr-o baza de date administrata de banca si imputernicitii nostri. Aceste date nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai OTP Bank Romania SA, care au acces/necesita acces la aceste informatii in contextul serviciilor lor, si a cazurilor in care banca trebuie sa respecte obligatii impuse de legislatia in vigoare.

Datele personale, oferite de dumneavoastra sau de care luam cunostinta ca urmare a interactiunii cu dumneavoastra, vor fi prelucrate de catre OTP Bank Romania SA si de catre imputernicitii sai si vor putea fi folosite de catre acestia, pentru administrarea relatiei cu clientii bancii/potentialii clienti, respectiv in vederea formularii de raspunsuri la solicitarile, cererile, sugestiile sau sesizarile individuale sau pentru intreprinderea de actiuni corespunzatoare ca urmare a unor asemenea cereri sau de alte activitati de suport client/consumator/potential client de catre banca.

Datele cu caracter personal furnizate vor fi prelucrate de catre OTP Bank Romania SA, fie pe baza nevoii de executare contractului (daca sunteti client OTP), fie pe baza nevoii de executare/procesare a solicitarilor, cererilor sau sesizarilor ce ii sunt adresate (pentru a va oferi informatiile cerute sau a face demersuri corespunzatoare solicitarilor dumneavoastra), la cererea dumneavoastra expresa.

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile contractuale/legale pe care le avem fata de dumneavoastra. Banca va desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date nu sunt pastrate mai mult timp decat este necesar (spre exemplu, in masura in care stocarea acestora nu mai este necesara pentru scopurile in care au fost colectate sau pentru indeplinirea obligatiilor legale ce tin de arhivarea documentelor). Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele va informam ca luam in calcul termenele de arhivare care ne sunt aplicabile si care, in cazul acestui tip de date, sunt in general de minim 5 ani calculati de la data solutionarii cererii/sesizarii sau de la data incetarii relatiei contractuale cu dumneavoastra (daca sunteti client al bancii), dupa caz.

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata sunt detaliate in sectiunea 7. Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti cu privire la protectia datelor in calitate de persoana vizata, va rugam sa contactati responsabilul cu protectia datelor, folosind datele de contact ale acestuia disponibile in sectiunea 2.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, pentru a va identifica in mod corespunzator in vederea raspunderii la solicitari, este posibil sa va solicitam documente sau informatii suplimentare. Toate solicitarile vor fi solutionate cu promptitudine, in conformitate cu legislatia aplicabila.

Daca doriti sa fiti la curent cu produsele si serviciile Bancii, cu campaniile noastre si sa primiti comunicari comerciale din partea noastra, va oferim cu placere asemenea informatii prin newsletter sau comunicari similare prin e-mail, telefon sau posta. OTP Bank Romania S.A. va transmite comunicari de marketing doar in baza Acordului explicit de marketing exprimat de catre dumneavoastra in momentul abonarii, prin accesarea sectiunilor dedicate din website-ul www.otpbank.ro.

Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul sau de a va dezabona in orice moment, fara a fi prejudiciat in vreun fel. Conform legii, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuate de catre Banca inainte de retragerea consimtamantului.

Banca va putea continua sa va transmita notificari si informatii privind produsele/serviciile de care beneficiati la momentul retragerii consimtamantului dumneavoastra, pentru alte scopuri decat cele legate de marketing direct sau profilare in scop de marketing direct.

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata sunt detaliate in sectiunea 7. Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti cu privire la protectia datelor in calitate de persoana vizata, va rugam sa contactati responsabilul cu protectia datelor, folosind datele de contact ale acestuia disponibile in sectiunea 2.