close

Vă atragem atenția asupra creșterii tentativelor de fraudă prin metoda spoofing, prin care atacatorii apelează potențiale victime de pe un număr de telefon care pare a fi al băncii și se prezintă drept angajați ai instituțiilor financiare. Vă recomandăm să fiți vigilenți și să nu comunicați nimănui date confidențiale precum credențialele de acces la contul bancar (IB) sau datele de securitate aferente cardului bancar.

Glosar termeni

Angajamentul asumat de căre o bancă, la cererea unui client (cumpărătorul) pentru a achita o sumă de bani vânzătorului (beneficiarul acreditivului) contra documentelor care atestă vânzarea mărfii pe care beneficiarul se obligă să le emită.

A

Angajamentul asumat de căre o bancă, la cererea unui client (cumpărătorul) pentru a achita o sumă de bani vânzătorului (beneficiarul acreditivului) contra documentelor care atestă vânzarea mărfii pe care beneficiarul se obligă să le emită.

Totalitatea plasamentelor băncii în credite, în titluri de stat, în obligaţiuni, pe piaţa interbancară, pe piaţa de capital, pe piaţa bursieră etc., la care se adaugă clădiri, terenuri, echipamente şi alte imobilizări (participări/ acţiuni deţinute la alte societăţi).

Actiunea este valoarea mobiliară care reprezintă o cotă-parte din capitalul social al unei societăţi comerciale şi care incorporează drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale (drept de copropietate, dret de lichidităţi, drept la distribuirea profitului, drept de vot).

Agenţia este un punct de lucru al sucursalei (şi desfăşoara operaţiuni în limita mandatului acordat).

Evaluarea de către comisia specializată a băncii a documentelor depuse de solicitant în vederea obţinerii unui credit; în urma analizei se va stabili dacă solicitantul poate fi creditat sau nu.

Andosarea este operaţia prin care se trece un efect de comerţ de la un beneficiar la altul. Pe spatele instrumentului de platţ se inscrie numele persoanei care va încasa contravaloarea sumei respective.

Anuitatea este denumirea specializată a ratei fixe, care este egală ca marime şi dispusă la intervale egale de timp; anuitatea este compusă din principal; (suma care se plăteste din valoarea creditului) şi "dobânda" (dobânda aferentă creditului).

Asociaţia Româna a Băncilor este o asociaţie non-profit care reprezintă şi apără interesele profesionale ale membrilor săi (instituţii de credit).

Combinarea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare de valori sau bunuri bazată pe aprecierea diferenţelor de curs ale acestora, actuale sau viitoare. În domeniul bancar arbitrajul constă în cumpărarea de valori pe anumite pieţe şi vânzarea acestora pe alte piete unde cursul este mai avantajos, obţinându-se un câştig din diferenţa de curs.

Automat bancar care permite retragerea de numerar si efectuarea anumitor tranzactii bancare electronice cu ajutorul unui card bancar si în baza unor instructiuni speciale.

Control al evidenţelor contabile, al situaţiei financiare a unei companii; rezultatele sunt consemnate în cadrul unui raport care certifica daca, în opinia auditorilor, raportarile contabile examinate reflecta în mod real situatia financiara a companiei. Auditul intern este realizat de un departament din interiorul companiei, iar auditul extern este realizat de un auditor independent.

Act prin care o terţă persoană (distinctă de tras, de trăgător şi de giranţi) garantează plata la scadenţă a unui efect de comerţ. Avalul poate fi dat de o persoană fizică, de o instituţie financiară, o unitate comercială sau de către o bancă.

B

Bancă ce are acces direct la reţeaua interbancară internaţionala şi care intermediază transferurile internaţionale de fonduri pe care o altă bancă nu le poate realiza în mod direct.

Situaţie a persoanelor fizice sau juridice cărora li se constată nereguli financiare, acte de neglijenţă sau imprudenţă, acte de fraudă, făcute în dauna creditorilor şi declarate de către instanţa de judecată competentă ca fiind insolvabili, neputând să-şi onoreze plăţile la scadenţă.

Titluri de stat emise pe termen scurt (până la un an) în scopul acoperirii unor goluri de trezorerie.

IInstrument de plată prin care o persoană (emitentul sau debitorul) îşi asumă obligaţia personală şi necondiţionată să plătească pentru biletul de ordin unei alte persoane (beneficiar sau creditorul) o anumită sumă de bani, la o dată fixă numită scadenţă şi într-un loc bine determinat.

Instituţie de credit privată ce are ca acţionari bănci comerciale care furnizează informaţii despre clienţii lor, pentru a le utiliza ulterior fiecare bancă în parte în vederea analizării noilor cereri de credit.

Capacitate de rambursare a unui credit ce urmează a fi contractat de către o persoană fizică sau instituţie; încrederea prezentată de către acestea în momentul solicitării unui credit bancar, pe baza istoricului bancar.

Titluri de stat (T-notes) emise pe termen de la unu la zece ani pentru acoperirea deficitului bugetar.

Persoană fizică sau firmă care acţionează ca intermediar între vânzatorii şi cumpărătorii de titluri de valoare (cel mai adesea actiuni) şi efecte de comerţ.

C

Registru în care sunt incluse datele tehnice prin care se realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea tuturor terenurilor, dar şi a celorlalte bunuri imobile de pe întreg teritoriul ţării, indiferent care ar fi destinaţia sau proprietarul acestora.

Ordin scris şi necondiţionat dat de o persoană (trăgator, creditor) unei alte persoane ( tras, debitor) de a plăti la o anumită dată o sumă de bani unei alte persoane desemnate, numită beneficiar.

O creştere gradată prin adăugare. În cazul capitalizării dobânzii, aceastĂ este adăugată automat în ziua maturităţii depozitului la depozitul constituit iniţial.

Capitalizarea bursieră reprezintă unul dintre indicatorii de bază ce caracterizează o piaţă de capital. Ea arată valoarea de piaţă a tuturor societăţilor aflate în circulaţie la bursă. 

Capitalizarea bursieră reflectă valoarea de piaţă a societăţii, iar pentru aceasta sunt luate în calcul toate componentele obiective şi subiective ce reflectă activitatea societăţii.

Capitalul social al unei societăţi comerciale este expresia valorică a totalităţii aporturilor asociaţilor care participă la constituirea societăţii. Capitalul social mai este denumit şi capital nominal.

Capitalul subscris reprezintă valoarea totală a aporturilor pentru care asociaţii s-au obligat să contribuie la constituirea societăţii; coincide cu capitalul social.

Capitalul vărsat este valoarea totală a aporturilor efectuate şi care au intrat în patrimoniul societăţii.

Reprezintă un instrument de plată electronic , respectiv un suport de informaţie standardizat, securizat şi individualizat, care permite deţinatorului său să utilizeze disponibilităţile băneşti proprii dintr-un cont deschis pe numele său la bancă ori să utilizeze o linie de credit, în limita unui plafon stabilit în prealabil, deschis de bancă în favoarea deţinătorului cardului, în vederea efectuării, cumulativ sau nu, a diferite operaţiuni.

Card ce dă deţinătorului său dreptul de a obţine de la banca emitentă un împrumut sub forma unei linii de credit, în limita unui plafon stabilit in prealabil.

Deţinătorul unui astfel de card poate beneficia doar de disponibilităţile băneşti proprii existente într-un cont deschis la banca emitentă.

Acest tip de card are inscripţionate în relief (embosate) datele despre deţinător, numar card, data expirării.Poate fi utilizat atât în mediul electronic cât şi manual, la imprintere. Autorizarea tranzacţiilor făcute cu acest tip se face în cazul în care tranzacţiile depăşesc limita de autorizare stabilită de organizaţiile internaţionale pentru comercianţii acceptatori.

Cardul prin intermediul căruia deţinătorul poate dispune, pe lângă disponibilităţile bănesti proprii existente într-un cont deschis la emitent, şi de o anumită sumă, asimilată unui credit, în limita unui plafon predeterminat, acordat, de regulă, în situaţia în care drepturile bănesti ale deţinătorului (de exemplu salariul) sunt virate regulat în contul de card.

Registru public, care cuprinde evidenţa juridică integrală şi exactă a imobilelor (care aparţin persoanelor fizice sau juridice) dovedind existenţa dreptului aparţinând persoanei care a dobândit sau constituit un drept real imobiliar.

Reprezintă un depozit bancar ce este constituit de către persoană care contractează un credit în vederea garantării împrumutului. Această sumă va fi inapoiată solicitantului numai după rambursarea integrală a creditului. În cazul unei executări silite, ca urmare a nerambursării creditului la scadenţă, banca va intra în proprietatea sumelor depuse în depozitul bancar.

Cash-flow-ul se referă la intrările şi iesirile de bani în cadrul unei firme pe o perioadă determinată de timp, adică diferenţa între încasările curente şi plăţile curente ale companiei; cash-flow brut este constituit din profit net, amortizare şi provizioane neexigibile; cash-flow net cuprinde profitul net dupa scăderea impozitelor şi a provizioanelor neexigibile.

Instrument de plată prin care o persoană (trăgător) dă ordin unei bănci (tras) de a plăti o anumită sumă de bani unui terţ (beneficiar).

Instrument de plată emis de către o bancă şi destinat persoanelor care călătoresc în vederea acoperirii cheltuielilor de deplasare şi întreţinere. Cecurile de călătorie sunt vândute atât de banca emitentă cât şi de băncile corespondente ale acesteia. Ele pot fi decontate la orice sucursala a unei mari bănci, la magazine, hoteluri şi restaurante.

Este un centru de intermediere care gestionează informaţiile specifice incidentelor de plăţi atât din punct de vedere bancar cât şi din punct de vedere social. Baza de date a acestui centru este consultată la momentul analizei tuturor dosarelor de credite.

Structură specializată care colectează, stochează şi centralizează în numele BNR informaţia de risc bancar şi informaţia despre fraudele cu carduri. Informaţia de risc bancar este raportată de către instituţiile de credit, prelucrată de către CRB şi cuprinde datele de identificare a unui debitor şi operaţiunile în lei sau în valută prin care instituţiile de debit se expun la risc faţă de acel debitor. 

Aceasta listă reprezintă un instrument important pentru organizaţiile care nu sunt legate de biroul de credite.

Hârtie de valoare emisă de o banca şi care atestă depunerea unei sume de bani la o rată a dobânzii fixă pe o anumită perioadă de timp. Acesta poate fi nominativ (deci netransmisibil) sau nenominativ (adică la purtător).

Cesiunea reprezintă procesul de transmitere de către debitor a drepturilor de creanţă în favoarea creditorului cu titlu de garanţie. În cazul executării silite ca urmare a nerambursării la scadenţă a creditului, banca are dreptul să încaseze creanţa cedată de persoana în cauză.

Indicator care serveşte la măsurarea volumului şi a evoluţiei activităţii comerciale a unei firme. Aceasta redă suma globală a vânzărilor de produse şi servicii ale unei companii într-o perioadă dată.

Codul de securitate al unui card, care oferă protecţie împotriva fraudei. Mai este denumit Valoare de verificare a cardului (CVV) sau Cod de verificare a cardului (CVC). Primul cod (CVC1 sau CVV1) care este scris pe banda magnetică a cardului este utilizat pentru tranzacţiile efectuate de utilizator (personal), iar cel de-al doilea cod (CVC2 sau CVV2) este utilizat pentru tranzacţiile virtuale (internet, telefon, mail, unde cardul nu este utilizat fizic).

Cod format din 3 cifre (ultimele trei cifre din codul de client, care corespund cu ultimele trei cifre înaintea literelor care reprezintă simbolul valutei din codul IBAN de care este legat cardul utilizat pentru conectare).

Raportul între datoriile pe termen scurt înscrise în pasiv şi totalul capitalurilor circulante care figurează în activul bilanţului unei companii.

Acest indicator caracterizează gradul de autonomie financiară a unei companii (independenţa sa faţă de creditori). Este calculat ca un raport între capitalurile proprii şi datoria pe termen lung şi mediu (sau datoria totală care cuprinde şi pasivul exigibil pe termen scurt).

Este persoana juridică care realizează acte şi fapte de comerţ şi care acceptă cardul ca mijloc de plată pentru bunurile vândute şi serviciile prestate, pe baza unui contract încheiat anterior cu o banca acceptatoare.

Este un comision perceput o singură dată la acordarea creditului solicitat. El este în general exprimat procentual şi se aplică la suma acordată.

Este un comision perceput în momentul rambursării în avans a creditului şi se aplică la suma platită în avans, reprezentând un cost suplimentar.

Procedeu de regularizare între două sau mai multe părţi ( debitoare şi creditoare unele faţă de altele) care permite folosirea mijloacelor de plată la decontarea soldului net al acestor relaţii.

Document scris prin care o persoană (carausul, armarorul) sau un împuternicit al acestuia (de obicei, căpitanul vasului) certifică sub semnătură preluarea mărfii în vederea transportului şi a predării acesteia către destinatar, la locul şi în condiţiile stabilite prin contractul de transport. Acest document precizează starea aparentă a mărfii (din punct de vedere calitativ şi cantitativ) în momentul incărcării la bord.

Grupare de bănci fărăa personalitate juridică ce are ca scop mobilizarea resurselor şi capacităţilor de care acestea dispun în vederea acordării unui credit. Această operaţiune mai este denumită şi sindicalizare.

Contul curent reprezintă contul deschis în baza unei cereri de deschidere, completată, semnată şi datată de către client, în care sunt evidenţiate disponibilităţile clienţilor şi operaţiunile de încasări şi plăţi, dispuse de aceştia, distinct şi în mod cronologic şi sistematic.

Contul curent cu acces prin card şi care este utilizat la decontarea tranzacţiilor efectuate prin card, a taxelor, cheltuielilor legate de card, precum şi a altor operaţiuni.

Este un depozit la vedere şi oferă posibilitatea obţinerii unor nivele superioare de dobândă comparative cu cele practicate la contul curent iar retragerea sumelor de bani se poate face în orice moment doreşte clientul. Dobânda pentru contul de economii se calculează pe tranşe cumulative.

Contul ESCROW reprezintă o convenţie tripartită prin care titularul deschide la agentul escrow - bancă - un cont de depozit colateral în vederea depunerii unei sume de bani în favoarea unui terţ beneficiar. Acest gen de contract poate fi utilizat, în principal, ca şi mecanism de plată în baza diferitelor contracte translative de proprietate (în special cele de tranzacţionare de active corporale imobilizate) sau de credit.

Este un cont destinat persoanelor cu vârsta până la 26 de ani (copii, adolescenţi şi studenţi) ce prezintă o rată a dobânzii mai ridicată decât cea practicată la contul curent, în vederea economisirii. Contul Junior Start este destinat copiilor cu vârsta de până la 14 ani, în timp ce pentru Contul Junior Plus (14-18 ani) şi Junior Max (18-26 ani) pot fi ataşate şi carduri de debit junior.

Dreptul unui creditor asupra debitorului său, de executare a unei obligaţii, de restituire a unui bun, a unei sume de bani, de realizare a unui serviciu.

Împrumut de fonduri acordat de către o instituţie bancară unei persoane fizice sau juridice. Creditele se definesc după durata, destinaţie, garanţiile aduse, moneda etc.

Creditele pot fi:

  • de consum
  • creditul documentar
  • creditul ipotecar
  • creditul revolving sau creditul cu reînnoire automată
  • credit de nevoi personale

Creditul de Nevoi Personale este un credit bancar destinat finanţării cheltuielilor clientului pentru studii, vacanţe, călătorii, tratamente medicale şi alte nevoi personale pe o perioadă determinată de timp.

Suma totală a tuturor creditelor contractate de o anumită persoană la un moment dat.

Creditul imobiliar este un tip de credit destinat achiziţionării unui imobil, garantat în diverse moduri, de obicei de garantează cu un imobil ce se află deja în proprietatea unei persoane, o terţă persoană sau rudă cu solicitantul creditului.

Creditorul reprezintă o persoană juridică care, în termeni legali, acordă o anumită valoare unei alte persoane (debitorul) urmând să primească un echivalent valoric sau o contraprestaţie.

Creditul punte este un împrumut pe termen scurt ce poate fi acordat acelor clienţi care nu dispun în prezent de sumă de bani necesară pentru a constitui avansul la achiziţionarea imobilului, dar au o proprietate imobiliară (apartament sau casă) pe care intenţionează să o vândă.Creditul asigură avansul necesar constituirii unei noi proprietăţi imobiliare până la vânzarea imobilului deţinut în proprietate. Scopul acestui credit este de a acorda finanţare pentru avans pe perioada cuprinsă între momentul semnării contractului de credit ipotecar şi implicit al achiziţiei noului imobil până la vânzarea imobilului pe care îl deţin în prezent.

Creditul ipotecar este un credit imobiliar garantat numai cu ipoteca asupra locuinţei achiziţionate şi este reglementat de o lege specială.

Mai este denumit curs de schimb şi exprimă raportul valoric dintre două monede, adică preţul unui mijloc de plată străin exprimat în moneda unei ţări.

D

Dobanda anuala efectiva reprezinta un procent anual aplicat la valoarea creditului total acordat care exprima costul total al creditului (luandu-se in considerare toate taxele si comisioanele aferente creditului ). Afisarea DAE este obligatorie (conform legislatiei in vigoare) doar pentru creditele de consum.

Reprezinta data la care un client ordona o anumita tranzactie.

Debitorul este persoana care plateste un echivalent valoric sau o contraprestatie creditorului sau in urma primirii din partea acestuia a unei anumite valori la un moment dat. Este acelasi lucru cu solicitantul.

Document scris care este intocmit de catre detinatorul marfii sau un reprezentant al acestuia, prin care sunt prezentate elementele necesare vamuirii marfii.

Un deficit bugetar apare atunci când intr-o entitate exista o insuficienta a resurselor in raport cu nevoiele. Opusul deficitului bugetar este surplusul bugetar.

Deflatia constă în procesul monetaro-material caracterizat prin scăderea durabilă pe termen lung a nivelului preţurilor, scădere rezultată dintr-un ansamblu de măsuri care vizează restrângerea cererii nominale pentru a reduce tensiunile asupra dinamicii crescătoare a preţurilor.

Depozitul reprezinta un cont deschis in baza unui contract de constituire depozit in care sunt depuse mijloace banesti pentru care banca plateste dobanda, pentru o perioada fixata de timp.

Diminuare a unei valori; scaderea puterii de cumparare a monedei unei tari, determinata pe plan intern de inflatie si pe plan extern de deteriorarea termenilor de schimb.

Facilitate de creditare acordata de catre o banca clientului sau si care consta în posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decât cea existenta, de obicei echivalentul a trei salarii. Se mai numeste overdraft.

Reducere de către stat a valorii monedei nationale în raport cu aurul, argintul sau cu valutele străine.Devalorizarea poate ajuta o tara sa îsi diminueze deficitul balantei de plati prin cresterea cererii de export concomitent cu scaderea cererii interne de importuri.

Dezinflatia constă în procesul monetaro-real, care semnifică încetinirea durabilă, controlată şi autoîntreţinută a ratei de creştere a nivelului general al preţurilor.

Totalitatea activelor din bilant (sume de bani) disponibile in conturi curente la banci sau in casieriile agentilor economici, fara destinatie de moment , tinute la dispozitia acestora, imediat sau pe termen scurt, pentru a acoperi cheltuielile legate de activitatea si afacerile acestora.

Reprezinta parte a profitul, o distribuire în bani sau în natură proportionala cu numarul de actiuni detinute, efectuată de o companie unui participant/actionar la aceasta, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la companie.

Reprezinta pretul serviciului facut de creditor debitorului pe care un imprumutat (debitor) trebuie sa o plateasca imprumutatorului (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.Pentru creditele acordate, banca percepe o dobânda activa, iar pentru depozite plateste o dobânda pasiva. Dobânda este exprimata, de obicei, sub forma unei rate procentuale anuale.

Dobanda ce ramane neschimbata pana la sfarsitul termenului stabilit de partile contractante.

Dobanda a carei variatie este corelata cu un indice de referinta (Euribor, Bubor, Libor si/sau evolutia pietei.

Dobanda aplicata pentru remunerarea disponibilitatilor existente in contul curent.

Este dobanda perceputa in cazul nerespectarii unor clauze contractuale cum ar fi intarzierea la plata ratelor sau neachitarea la timp a dobanzilor mentionate in contract.

Este o varietate a dreptului de uzufruct fiind un drept limitat, care ii confera titularului sau posibilitatea de a folosi o locuinta aflata in proprietatea altei persoane si de a culege fructele, dar numai in masura in care-i sunt necesare satisfacerii trebuintelor sale de locuit sau ale familiei.

Dreptul de uzufruct reprezinta dreptul pe care îl are o persoana numita uzufructuar de posesie si folosinta a unui bun apartinand proprietarului, fara ca proprietarul sa piarda dreptul de proprietate asupra bunului.Proprietarul bunului denumit nud proprietar, va avea doar dreptul de dispozitie, putând sa înstraineze sau sa greveze bunul cu garantii sau ipoteci.

E

Înscris negociabil care constată o creanţă de o anumită valoare, platibilă imediat sau în termen scurt: cambia, biletul la ordin, cecul.

Eligibilitatea reprezintă criteriile şi condiţiile impuse de un regulament pe care persoana care solicită credit este necesar să le indeplineasca în cazul în care doreşte obţinerea creditului. Însă criteriile de eligibilitate au caracter selectiv şi nu garantează obţinerea împrumutului (reprezintă doar primul pas în alegera clientelei).

Embosarea este tehnica de modificare a suprafeţei suportului, inscripţionare în relief a datelor de identificare ale unui card bancar, pentru a facilita efectuarea de tranzacţii atât în mediul electronic (ATM, POS) cât şi în mediul manual.

Abreviere pentru sintagma “Euro Interbank Offered Rate”. Termenul defineşte o rată a dobânzii practicată în relaţiile interbancare de către marile bănci pentru împrumuturile în Euro. 

Poate fi definită ca şi dobânda în jurul căreia se fac tranzacţii financiare în Euro între băncile cele mai mari şi importante din Europa. Aşadar EURIBOR în cazul acesta este un indicativ sigur şi de încredere.

Europay International - este o organizaţie non-profit care cuprinde MasterCard International şi Eurocard International. Cele două tipuri de carduri care se emit sunt: MasterCard şi Eurocard.

Evaluarea reprezintă o parte importantă a procesului de creditare, reprezentând un set de proceduri coerente şi ordonate, care au ca finalitate estimarea valorii unui bun imobil. Evaluarea, efectuată de către un evaluator specializat, se finalizează cu un raport de evaluare care arată valoarea estimată împreună cu rezervele şi condiţiile limitative aferente. În raport se include şi o descriere specifică a proprietăţii evaluate şi data (momentul) evaluării. 

La solicitarea creditului ipotecar banca nu acordă suma pe care o cere clientul, ci o cota parte din contravaloarea apartamentului care va fi cumpărat.

Reprezintă diferenţa dintre o sumă, o cantitate sau un venit şi o plată, o cheltuială sau un consum. Poate fi definit şi ca o mărime ce depăşeşte o limită care rămâne după satisfacerea tuturor trebuinţelor diferenţa care exprimă un surplus al resurselor faţă de nevoi.

Calitatea unui credit de a i se putea pretinde lichidarea, chiar silită dacă este necesar.Un credit poate deveni exigibil în cazul în care solicitantul acestuia nu respectă clauzele contractuale sau alte aspecte agreată cu banca.

Extrasul de cont reprezintă lista tranzacţiilor efectuate pe contul/conturile clientului, pe o perioadă aleasă de timp.

F

Operaţiune care reprezintă o operaţiune de creditare pe termen scurt şi care se desfăşoara pe baza unui contract incheiat între bancă (factor) şi client (aderent) prin care banca se angajează să plătească (la prezentarea documentelor care atestă o creanţă) o sumă de bani în schimbul unui comision.

Document solicitat de către cumpărător vânzătorului pentru a-i servi la realizarea unor formalităţi prealabile tranzacţiei.

Filiala este o entitate cu personalitate juridică, constituită de o instituţie de credit - mamă, care deţine majoritatea capitalului său. Din această cauză, deşi este subiect de drept distinct, filiala este totuşi dependentă şi se află sub controlul institutiei primare.

Contractul FORWARD este un acord între doi operatori, prin care vânzătorul se angajează să livreze la o dată viitoare un anumit activ-suport, iar cumpărătorul, să efectueze plată pe baza unui preţ predeterminat la data incheierii contractului. Obiectul contractului, cantitatea, preţul şi scadenţa sunt elemente negociate şi prestabilite în momentul încheierii contractului.

Franciza reprezintă un angajament între două părţi independente din punct de vedere juridic, prin care o persoană, proprietarul unei mărci de fabrică, de servicii sau de produs (francizor sau cedent) acordă cumpărătorului (francizer) dreptul de a exploata o afacere, un produs sau un serviciu contra plăţii unui anumit preţ.

Fără perceperea unui comision (comision zero).

Fransiza este partea din daună care rămâne în sarcina asiguratului şi nu se despăgubeşte de către societatea de asigurare. Se stabileşte procentual din suma asigurată sau din daună sau ca o sumă fixă raportată la fiecare daună. Cu cât fransiza este mai mare cu atât prima de asigurare trebuie să fie mai mică.

Contractul FUTURES este un contract standartizat cu privire la natura activului-suport, cantitatea tranzacţionata şi scadenţa. Preţul contractului nu este fix, ci variabil, deoarece contractul futures este actualizat zilnic sau marcat la piaţă.

G

Gajul este o garanţie reală în baza căreia creditorul gajist poate urmări bunul gajat având prioritate faţă de alţi creditori, inclusiv faţă de stat, la satisfacerea creanţei garantate. Banca are dreptul, ca în caz de executare silită ca urmare a neplăţii ratelor şi dobânzii, să dispună de bunurile care au fost puse drept gaj de către solicitant. Gajul se constituie asupra unui bun mobil sau imobil, ori asupra unei universalităţi de bunuri mobile sau imobile. Gajul este indivizibil chiar dacă bunul gajat sau obligaţia este divizibilă.

Este persoana care acceptă să susţină solicitantul în contractarea creditului şi garantează in favoarea solicitantului cu o suma de bani sau cu un alt imobil; creditul ipotecar a diminuat mult rolul giranţilor, dar mai există încă bănci care cer şi giranţi ; girantul poate garanta în favoarea solicitantului cu o sumă de bani sau cu un alt imobil.

H

Sistem de rezolvare al solicitărilor utilizatorilor. Acesta este alcătuit din specialişti IT, echipamente şi tehnologii specifice, o bază de cunoştinţe, metode de gestiune a sarcinilor operatorilor şi management al relaţiilor cu clienţii raportare.

Instrument de plată care permite accesul de la distanţă la conturile solicitantului şi care se bazează pe o aplicaţie software a emitentului, instalată la sediul deţinătorului, pe o staţie de lucru individuală sau în reţea.

I

Codul IBAN (International Bank Account Number) reprezintă un şir de caractere care identifică în mod unic, la nivel internaţional, contul unui client deschis la o bancă. Acest cod este utilizat pentru procesarea plăţilor în cadrul sistemelor de plăţi sau prin schemele de tip bănci corespondente.

Este dispozitivul mecanic (denumit conform uzanţelor internaţionale imprinter voucher) care permite luarea unei amprenţe a elementelor confecţionate în relief pe aversul cardului, pe suprafaţa a unui document care certifică executarea tranzacţiei, de obicei o chitanţa (voucher), care urmează să fie semnată de către deţinător/utilizator.

Incaso-ul este un sistem de decontare utilizat în activitatea de import-export, care reprezintă tratarea de către bănci a documentelor comerciale (facturi, documente de transport) şi/sau financiare (cambii, bilete la ordin) în conformitate cu instrucţiunile primite de la exportator, cu scopul de a:

  • obţine plata şi/sau acceptarea;
  • remite documentele contra plată şi/sau acceptare;
  • emite documentele în baza altor termeni şi condiţii.

Inflaţia este un dezechilibru în economia unei ţări reprezentat de o creştere generalizată a preţurilor concomitent cu scăderea puterii de cumpărare a banilor.

A înscrie definitiv un drept de proprietate sau un drept real imobiliar în cartea funciară. Pentru întabulare, persoana în cauză, trebuie să se adreseze Judecătoriei de care aparţine. Termenul de soluţionare este de minim o săptămână.

Canal alternativ de accesare a serviciilor băncii prin intermediul internetului.

Ipoteca reprezintă o garanţie asupra unui imobil, teren sau clădire, o modalitate pentru un creditor (o persoană sau instituţie care oferă un împrumut) de a se asigura că îşi va recupera datoria.În acelaşi timp este un drept real, accesoriu care are ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane, fără deposedare, care conferă creditorului ipotecar dreptul de a urmări bunul, indiferent în stăpânirea cui s-ar afla, precum şi de a fi plătit înaintea altor creditori.

Reprezintă ipotecarea în favoarea băncii a imobilului pentru care se solicită creditul , astfel încât dacă ratele şi dobânzile nu mai sunt plătite de către solcitant, banca va demara procesul de executare a apartamentului creditat.

Indicele de referință pentru credite acordate în LEI cu dobandă variabilă (IRCC) se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Băncii Naționale a României și reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacțiilor de pe piața interbancară. Indicele de referință se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica pentru trimestrul următor. Evoluția acestui indicator poate fi urmarită, de exemplu, pe website-ul www.bnro.ro.

L

Operaţiune realizată de către societăţi specializate (societăţi de leasing) ce presupune încheierea unui contract de închiriere a unei proprietăţi imobiliare, a unui echipament sau a altor active fixe, pe o perioadă de timp determinată. Închirierea se face către un beneficiar care nu dispune de fonduri proprii sau nu poate (sau chiar nu doreşte) să recurgă la credite bancare pentru cumpărarea acestora de la producatori.

Abreviere pentru sintagma “London Interbank Offered Rate”. Rată a dobânzii practicată pe piaţa londoneză de către băncile de prim rang pentru remunerarea depozitelor lor reciproce şi pentru a-şi împrumuta bani una alteia. Este utilizată ca indice de referinţă şi pe alte pieţe, în special cele europene.Libor este însă frecvent folosit ca un termen generic pentru toate ratele interbancare.

Piata organizată, care concentrează, într-un anumit loc şi pe o perioadă precizată, cererea care se manifestă pentru o ofertă determinată (licitaţie de vânzare) sau ofertele determinate de o cerere determinată (licitaţie de cumpărare). Atât oferta, cât şi cererea pot fi reprezentate fie ca o marfă efectiva, fie scriptic (sub forma de documente).

Este un credit de tip revolving (cu reînnoire automată) din care clientul poate face retrageri şi depuneri multiple în limita băneasca acordată. Are ca destinaţie creditarea activităţii curente a unei companii şi este utilizată de către solicitant pentru completarea fondurilor proprii necesare desfăsurarii continue a activităţii.

Baza de date ce cuprinde datalii despre persoanele care au avut un comportament necorespunzator în relaţie cu banca. Înscrierea pe această listă exclude posibilitatea acestora de a mai apela la noi produse de creditare pentru o anumită perioada de timp.

Tip de contract internaţional prin care un producător se obligă să prelucreze materiile prime, materialele, produsele semifabricate provenite de la ordonator (beneficiar), în scopul desfacerii produsului finit pe piaţa, în schimbul unei remuneraţii şi pe baza documentaţiei tehnice pusă la dispoziţie de ordonator.

M

Maestro este un card internaţional de debit dezvoltat în urma parteneriatului dintre MasterCard şi Europay International. Cardurile Maestro sunt acceptate la toţi comercianţii care afişează sigla MasterCard.

MasterCard este un card cu utilizare internaţională, aparţinând companiei MasterCard Worlwide. Aceste carduri pot fi de debit sau de credit. De regulă la aceste carduri sunt ataşate şi alte servicii bancare.

MoneyGram Internaţional oferă clienţilor săi posibilitatea transferării rapide a anumitor sume de bani, fără a fi necesar ca plătitorul sau beneficiarul să deţină cont curent deschis la bancă.

N

Fonduri acordate în baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii şi care nu trebuie returnate niciodată, singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale.

O

Obligaţiunea este o valoare mobiliară reprezentând creanţa deţinătorului asupra emitentului şi rezultă în urma unui împrumut pe care acesta din urmă îl lansează pe piaţă, asumându-şi obligaţia de a plăti o dobânda şi de a răscumpara titlul emis la o dată viitoare.

Sunt titluri de stat (T-bonds) emise pe termen lung( 10-30 de ani) în scopul finanţării unor obiective majore de interes public.

Ordinul de plată reprezintă un instrument de plată, o dispoziţie necondiţionată, dată de către o persoană (emitentul, ordonatorul) băncii de a pune la dispoziţia unei alte persoane (beneficiarul) o anumită sumă de bani în scopul stingerii unei obligaţii băneşti a ordonatorului faţă de beneficiar.

Serviciul OTPdirekt este format din Internet Banking şi Call Center tranzacţional şi permite o accesare rapidă a serviciilor şi produselor băncii prin intermediul telefonului şi internetului.

P

Pasivele reprezintă valori pe care firma le foloseşte, dar nu le posedă. Un pasiv apare atunci când firma primeşte un lucru de valoare şi acceptă să plătească o sumă la un anumit moment în timp, pentru a deveni posesorul de drept al acelui lucru.

Patrimoniul societăţii, potrivit principiilor dreptului civil, îl constituie totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică aparţinând societăţii.

Este perioada disponibilă pentru rambursarea integrală a creditului. Perioada care se întinde de la momentul rambursării primei rate de credit până la ultima rambursare a ratei de credit.

Este perioada în care solicitantul creditului nu are obligaţia de a rambursa ratele aferente creditului ci plăteşte numai dobânda pentru suma imprumutată.

Număr de identificare personal; este un numar unic, format din patru cifre, alocat de către emitent titularului de card şi care care îi conferă acestuia din urmă siguranţă în accesarea terminalului bancar şi care previne utilizarea cardului de către persoane neautorizate.

POS înseamnă punct de vânzare (point of sale), loc unde au loc tranzacţii comerciale. Un alt termen echivalent este EPOS care reprezintă un punct de vânzare electronic.

Serviciul de private banking cuprinde oferte promoţionale la credite şi depozite, pachete de produse, carduri cărora le sunt asociate diferite facilităţi, existenţa unui "bancher personal".

Procedura reprezintă documentele, operaţiunile primare şi auxiliare de îndeplinit pentru desfăşurarea unei activităţi, responsabilităţile fiecărei persoane, precum şi interacţiunea între responsabilităţi şi operaţiuni.

Suma maximă finanţată de către bancă exprimată procentual din totalul sumei necesare finalizării operaţiunii.

R

Restituirea, înapoierea creditului contractat de către debitor, într-o anumită perioadă de timp stabilită în momentul acordării creditului.

Inapoierea integrală sau parţială a sumei contractate prin credit înainte de ultima rambursare a ratei de credit. În acest caz se percepe un comision de rambursare anticipată care este aplicat la suma rambursată în avans. Acest procedeu are ca rezultat fie ca rezultat diminuarea ratei lunare cu menţinerea perioadei de creditare, fie micşorarea perioadei de creditare cu menţinerea valorii ratei lunare.

În cazul solicitării unui credit există posibilitatea de a alege tipul de rată dorită. Dacă această este fixă, va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă.

În cazul solicitării unui credit există posibilitatea de a alege tipul de rată dorită. Dacă rata este fluctuantă este posibil să fie mai mare în primele luni şi să scadă treptat, să fluctueze în funcţie de evoluţia pieţei sau în funcţie de rata dobânzii, dar există şi posibilitatea să fie mai mică la început şi să crească pe parcurs.

Ratingul este un calificativ acordat unei bănci, companii, economii nationale pentru aprecierea riscului aferent operaţiunilor sale pe pieţele financiare sau riscului investiţional. Evaluarea respectivă este efectuată într-un mod foarte laborios fiind luaţi în calcul indicatori foarte diferiţi, de la riscul politic, până la evoluţia procesului legislativ, capacitatea de influenţare a presei, amploarea acţiunilor sindicale sau dinamica deficitelor.

Procedura prin care o persoană contractează un nou credit în scopul stingerii a unui credit deja existent. Noul credit obţinut oferă condiţii mai avantajoase: perioada mai mare, uneori o sumă suplimentară, o dobândă mai mică etc.

Credit cu reînnoire automată. Rambursările din credit nu diminuează limita iniţial aprobată dând dreptul la trageri suplimentare fără depăşirea plafonului iniţial aprobat, în termenul de validitate al acestuia.

Suma pe care fiecare bancă este obligată să o păstreze într-un cont deschis la banca centrala. Aceasta este calculată prin aplicarea cotei sau ratei rezervei minime obligatorii (procent stabilit de banca centrala) la volumul depozitelor atrase de fiecare bancă.

Pierderea pe care o poate suporta o bancă în situaţia în care unul dintre debitorii săi nu işi indeplineşte obligaţiile stabilite prin contract.

Apare în situaţia în care nu există o armonizare între moneda împrumutului şi cea în care sunt denominate veniturile împrumutatului.

Componentă a riscului operaţional care apare ca urmare a neaplicării sau aplicării defectuoase a dispoziţiilor legale sau contractuale care afectează negativ situaţia instituţiei de credit.

Riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, care este determinat de factori interni (derularea neadecvată a unor activitati interne, existenţa unui personal sau a unor sisteme necorespunzătoare etc) sau de factori externi (condiţii economice, schimbări în mediul bancar, progrese tehnologice etc).

Riscul evoluţiei nefavorabile a rezultatelor ca urmare a creşterii preţului devizelor.

Riscul de a nu dispune de fonduri proprii suficiente pentru acoperirea unor eventuale pierderi. Această situaţie apare în momentul în care o bancă işi dezvoltă prea mult activitatea sau işi asumă riscuri mari în raport cu volumul fondurilor proprii.

Riscul necorelării scadenţelor dintre posturile de activ şi cele de pasiv. În situaţia în care creditele şi dobânzile nu sunt rambursate conform planului, banca se confruntă cu nevoi de lichiditate pe termen scurt care trebuie finanţate.

Pierderea neaşteptată ce poate surveni în urma impactului asupra reputaţiei unei instituţii.

ROBOR înseamnă rata dobânzii pentru depozitele plasate în RON. Conform Normei BNR nr. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare, modificată prin Norma nr.14/01.11.2007, Banca Naţională a României publică zilnic un nivel de referinţã pentru depozitele atrase (ROBID) şi plasate (ROBOR) pe piaţa interbancară monetară. Evoluţia acestui indicator poate fi urmarită, de exemplu, şi pe web-site-ul: www.bnr.ro.

S

Data limită în care obligaţia de plată a beneficiarului devine exigibilă – cel mai târziu la această dată fondurile respective trebuie să intre în contul creditorului.

Schimbul valutar este schimbul dintre valutele diferite între ele, existente pe piaţa monetară.

Scontarea reprezintă o operaţiune de cumpărare de către bancă a efectelor de comerţ deţinute de clienţii ei în schimbul acordării creditului de scont şi reţinerii de către bancă a unei sume reprezentând dobânda şi comisionul (taxa scontului) aferente transferului creanţei.

Scoringul este o grilă pe care, în urma unor răspunsuri, solicitantului i se dă un punctaj. În funcţie de acest punctaj acesta poate obţine sau nu creditul. Sistemul credit-scoringului arată valorile formulate asemănătoare acordării creditelor, astfel încât în final să avem scorul acordat contractului de credit. Informaţia pozitivă sau negativă este afişată pe raportul de credit pe toată perioada de creditare.

Reprezintă un instrument de garantare a condiţiilor contractuale ,un înscris prin care un garant (o bancă), se obligă să plătească o sumă de bani creditorului unui debitor, în eventualitatea în care acesta din urmă nu o va face.

Capacitatea unei persoane / companii de a-şi onora datoriile/plăţile la scadenţa acestora.

Sucursala este o unitate operatională fără personalitate juridică aparţinând unei instituţii de credit, care efectuează în mod direct toate sau doar unele dintre activităţile instituţiei. Sucursala dispune de o anumită autonomie, în limitele stabilite de instituţia de credit.

Swap este operaţiunea de vânzare şi cumpărare în acelaşi timp a aceleiaşi sume în două valute diferite, având decontări la cursurile şi datele stabilite la încheierea tranzacţiei. La baza operaţiunii de swap stă un împrumut obţinut într-o deviză folosită la creditarea într-o altă deviză. Cele două operaţiuni se derulează simultan şi au aceeaşi contrapartidă.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication :reţea de comunicare interbancară internaţională pe suport electronic, care are la bază un schimb de mesaje standard (instrucţiuni de transfer) între bănci.

T

Instrumente de credit emise de autorităţile publice centrale pentru procurarea de resurse cu caracter temporar şi rambursabil în scopul acoperirii deficitului bugetar sau pentru nevoi de trezorerie.

Dispozitiv special care generează un cod unic format din opt cifre pe baza unui algoritm securizat. Acest dispozitiv este utilizat pentru identificare în vederea utilizării serviciului OTPdirekt.

Transfer care se realizează către beneficiari care au conturi deschise la bănci diferite de OTP Bank.

Transfer care se realizează către beneficiari ce au conturi deschise la OTP Bank.

Taxa pe Valoarea Adăugată - este o taxa generală pe consum aplicată ca taxă la bunuri şi servicii. Această taxă se aplică, în general, tuturor activităţilor comerciale care implică producţia şi distribuţia de bunuri şi furnizarea de servicii. Este o taxă consumabilă deoarece este suporată de consumatorul final.

U

Dobândirea dreptului de proprietate asupra unui bun prin posedarea lui o anumită vreme.

V

Visa este una dintre cele mai mari instituţii finanaciare internaţionale emitente de carduri şi unul dintre cele mai mari sisteme de plată. Asemănător instituţiei Europay/MasterCard nici Visa nu emite individual cardurile, ci prin băncile emitente, care aparţin sistemului. Obligaţia Visei este să se ocupe de funcţionarea sistemelor de transfer care stau în spatele acceptării cardurilor; comercianţii acceptanţi de carduri, banca emitentă şi banca acceptantă se conectează prin reţeaua Visa. Cardurile Visa pot fi folosite la toate punctele de vânzare unde este afişată sigla Visa.