Condiţii generale de afaceri

Condiţii generale de afaceri

Conditii generale de afaceri Persoane Fizice

1. Introducere

1.1. Prezentele Conditii Generale de Afaceri reglementeaza relatiile dintre Banca si fiecare dintre Clientii sai persoane fizice, din Romania si din strainatate. Conditiile Generale de Afaceri sunt obligatorii, atat pentru Clienti cat si pentru Banca, si au valoare de contract, fiind valabile din momentul in care Clientul a semnat de luare la cunostinta. Prezentele Conditii Generale de Afaceri constituie parte integranta din orice acord/contract incheiat intre Client si Banca.
 
1.2. “Banca” este reprezentata de OTP BANK ROMANIA S.A., societate comerciala administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, inregistrata la Registul Comertului sub nr J40/10296/1995, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/10296/1995, CUI 7926069, CIF RO7926069, inregistrata in Registrul Bancar sub Nr. RB – PJR – 40 – 028/ 1999, numar de inregistrare operator de date cu caracter personal 2689, atat prin sediul central, cat si prin oricare dintre unitatile sale teritoriale.
 
1.3. “Client”, in acceptiunea prezentelor Conditii Generale de Afaceri, reprezinta orice persoana fizica, romana sau straina, titular de conturi sau co-titular pe conturi comune, orice persoana care utilizeaza sau beneficiaza de un serviciu sau de un produs oferit de Banca sau orice persoana imputernicita sa opereze in conturile unui Client al Bancii. (Nota: Conform art.111 alin. (2) din OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, “(2) In intelesul prezentului capitol se considera Client al unei instituitii de credit, orice persoana cu care, in desfasurarea activitatilor prevazute la art. 18 si la art. 20, institutia de credit a negociat o tranzactie, chiar daca respectiva tranzactie nu s-a finalizat si orice persoana care beneficiaza de serviciile unei institutii de credit, inclusiv persoanele care au beneficiat in trecut de serviciile unei institutii de credit”).
 
Sfera de aplicare
 
1.4. Prezentele Conditii Generale de Afaceri formeaza cadrul general in relatia Banca-Client si se vor aplica oricarui tip de contract, urmand a completa, dupa caz, dispozitiile specifice fiecarui tip de produs sau serviciu prin contractele incheiate intre Banca si Client.
 In caz de neconcordanta intre prevederile exprese din orice contract sau document semnat intre Client si Banca si prezentele prevederi, vor prevala prevederile exprese din contractele si documentele specifice.
Aceste Conditii Generale de Afaceri sunt generale si nu exhaustive, ele putand fi completate cu practicile international uniforme si cu cele referitoare la diverse tipuri de operatiuni, acolo unde acestea exista si Banca decide sa le urmeze.
 
1.5. Banca are dreptul sa modifice periodic, in tot sau in parte prezentele Conditii Generale de Afaceri, in cazul in care circumstantele de natura tehnica, economica sau legala o impun. Clientul va fi informat despre modificarile aduse Conditiilor Generale de Afaceri prin afisare la sediile unitatilor Bancii, respectiv prin publicare pe pagina de web: https://www.otpbank.ro/, fiind valabile incepand cu a 5-a zi lucratoare de la data afisarii lor.
In cazul in care in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la afisarea prezentelor Conditii, Clientul nu inainteaza in scris Bancii nici o obiectie exclusiv asupra circumstantelor de natura tehnica si/sau economica, se prezuma ca respectivele modificari au fost acceptate de Client.
 
1.6. Orice derogare de la aplicarea prezentelor Conditii Generale de Afaceri fata de Client trebuie convenita in mod expres, in scris, intre Banca si respectivul Client.

2. Deschiderea de cont

2.1 Banca va putea, fara insa a fi obligata la aceasta, sa deschida pe numele Clientilor, prin unitatile sale teritoriale sau canale alternative,  produse precum conturi curente, conturi de economii, junior si conturi de depozit in lei si/sau valuta, ca urmare a cererii acestora si in conformitate cu procedurile interne emise de Banca in acest scop.

2.2.    Banca pune la dispozitia Clientului un cod unic de identificare in vederea initierii sau executarii corecte a unui ordin de plata. Prin codul unic de identificare, in acceptiunea prezentului document se intelege codul IBAN aferent contului bancar curent (de plati). Ordinul de plata reprezinta orice instructiune data de platitor sau de beneficiarul platii catre prestatorul sau de servicii de plata prin care se solicita executarea unei operatiuni de plata.

2.3. Banca nu va deschide si nu va opera conturi anonime pentru care identitatea titularului nu este cunoscuta, evidentiata in mod corespunzator si nici conturi sub nume fictive.
 
2.4. Clientul este obligat sa prezinte Bancii si sa actualizeze ori de cate ori este necesar toate documentele solicitate, precum si datele de identificare, conform legislatiei in vigoare, normelor bancare precum si a reglementarilor interne (in special, normelor privind cunoasterea clientelei, normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, regulamentului valutar), precum si orice alte documente solicitate de Banca. Banca isi rezerva dreptul de a restricționa temporar efectuarea operațiunilor dispuse de Client, pentru oricare din canalele ghiseu, carduri, OTPdirekt, Call Center, etc., in cazul in care Clientul nu isi respecta obligatia mentionata.

2.5. Banca are obligatia de a nu efectua tranzactia, ori de a nu incepe relatia de afaceri, sau de a termina relatia de afaceri si de a semnala de indata acest aspect Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor in cazul in care:
 
a) nu poate identifica Clientul si verifica identitatea acestuia pe baza de documente;
b) nu poate identifica, daca este cazul beneficiarul real;
c) nu obtine informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri;
 
2.6. Odata cu prima tranzactie aferenta produselor de investitii, de tipul plasamentelor financiare a caror distributie prin intermediul Bancii a fost autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (“ASF”) sau de institutiile de resort, Banca va tine automat evidenta electronica a tranzactiilor cu produse de investitii  si va identifica Clientul printr-un cod unic. Evidenta va include operatiuni efectuate prin intermediul Bancii cu produse de investititii de tipul plasamentelor financiare reglementate de ASF sau de institutiile de resort care nu sunt tranzactionabile pe o piata financiara reglementata. Clientul intelege si accepta mentinerea in evidentele Bancii pe durata detinerii produselor de investitii descrise anterior de tipul celor netrazactionabile pe piete financiare reglementate. 

2.7. Clientul imputerniceste Banca sa retina impozitul pe venit aferent dobanzilor care in baza reglementarilor legale in vigoare se supune regimului de impozitare la sursa. De asemenea, Clientul imputerniceste Banca sa efectueze orice operatiune necesara platii impozitului astfel retinut. Impozitul aferent tranzactiilor cu produse de investitii de tipul plasamentelor financiare a caror distributie se realizeaza prin intermediul Bancii se supune reglementarilor legale in vigoare, sarcina declararii veniturilor obtinute apartinand exclusiv investitorului (Clientul).  
 
2.8. Banca poate refuza deschiderea de conturi sau efectuarea de operatiuni dispuse de clienti, in conditiile in care Clientul:
 
a) Nu respecta legislatia in vigoare;
b) Furnizeaza informatii false, insuficiente, eronate sau incomplete;
c) Genereaza suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate sau a documentelor furnizate;
d) Poate prezenta risc de imagine pentru Banca;
e) Refuza sa furnizeze informatii total sau partial in forma solicitata de Banca, in conformitate cu normele sale interne.

2.9. Conturile pot fi accesate prin intermediul oricarei unitati teritoriale sau prin canalele electronice, in baza contractelor semnate intre Client si Banca.
 
2.10. Asupra sumelor aflate in conturile bancare deschise (curente (de plati), de economii, junior si de depozit), pot dispune liber, cu respectarea legislatiei in vigoare, urmatoarele persoane fizice:
 
a) titularul contului si/sau co-titularul in cazul conturilor comune, in baza dispozitiilor mentionate la art 2.44-2.47 de mai jos;
b) persoanele imputernicite de titular, numai pe timpul vietii titularului (titularul este considerat ca decedat din momentul declararii acestei stari catre Banca, in baza certificatului de deces in copie legalizata sau original sau a oricarui alt document emis de: Casa Nationala/Judeteana de Pensii, Notarul Public, Serviciul de Stare Civila, etc. care cuprinde aceasta informatie) sau pana la revocarea scrisa a drepturilor;
c) mostenitorii titularului care dovedesc cu certificat de mostenitor sau cu hotarare judecatoreasca aceasta calitate. Acestia vor avea calitatatea de Imputerniciti pe conturile titularului decedat in momentul efectuarii operatiunilor;
d) in orice alta situatie prevazuta de legislatia in vigoare.

2.11. In cazul in care apare o disputa referitoare la desemnarea, limitele sau revocarea mandatului persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni pe contul Clientului, Banca are dreptul de a bloca accesul acestora la contul Clientului pana la solutionarea disputei, in baza unei dovezi concludente primita de Banca in acest sens.

2.12. Clientul - in calitate de titular al relatiei de cont deschisa cu Banca - isi asuma intreaga responsabilitate in ceea ce priveste efectuarea de operatiuni in conturile sale de catre imputerniciti sau co-titular in cazul conturilor comune, Banca verificand numai identitatea imputernicitului sau a co-titularului.
 
2.13. Persoanelor imputernicite sau co-titularilor pe cont in numele Clientului, li se solicita furnizarea catre Banca a acelorasi documente ca si cele cerute Clientului, precum si depunerea semnaturilor in Banca.
 
2.14. Cand sunt indeplinite instructiunile Clientului, Banca se bazeaza pe prezumtia caracterului original al semnaturilor care apar pe instructiunile Clientului si nu raspunde in legatura cu consecintele care ar putea sa apara ca urmare a folosirii frauduloase a acestor semnaturi.
 
2.15. Clientul declara ca nu a mai avut cont bancar curent (de plati) deschis la OTP Bank Romania S.A. In caz contrar, Clientul declara ca nu a avut in posesie si nu a eliberat instrumente de plata (cec/bilet la ordin/cambie) pe contul respectiv. In cazul in care Banca, in urma verificarilor efectuate la reinceperea relatiei de afaceri cu Clientul (la deschiderea contului bancar curent (de plati) pe acelasi cod de client), constata ca solicitantul a avut in posesie instrumente de debit de la OTP Bank Romania S.A. care nu au fost decontate (refuzate, platite sau anulate/pierdute/furate/distruse declarate in conformitate cu reglementarile sau legile in vigoare aplicabile cecului, cambiei si biletului la ordin) sau restituite Bancii, Banca nu va da curs solicitarii Clientului de reincepere a relatiei de afaceri, decat dupa o analiza efectuata de linia de business care administreaza Clientul si cu aprobarea responsabililor din cadrul Ariei Risc.
De asemenea, daca in urma verificarilor efectuate la reinceperea relatiei de afaceri cu Clientul (la deschiderea contului bancar curent (de plati) sau a contului junior pe codul de client detinut anterior de acesta), se constata ca solicitantul a avut taxe si/sau comisioane restante care au fost trecute pe cheltuiala Bancii, se va reincepe relatia de afaceri numai dupa plata de catre Client a respectivelor taxe si/sau comisioane.
 
2.16. In situatiile in care Banca:
 
a) nu poate identifica Clientul si verifica identitatea acestuia pe baza de documente si, dupa caz, de informatii obtinute din surse de incredere independente;
b) nu poate identifica, daca este cazul, beneficiarul real;
c) nu obtine informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri, aceasta are obligatia, dupa caz, de a nu efectua tranzactia, de a nu incepe relatia de afaceri sau de a termina relatia de afaceri si de a semnala de indata acest aspect Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

Modificari ale datelor de identificare
 
2.17. Clientul se obliga sa aduca la cunostinta Bancii, in scris si in termen de 30 de zile lucratoare orice modificare intervenita in situatia sa, in datele de identificare proprii sau ale imputernicitilor, astfel incat la data efectuarii operatiunilor, acestea sa fie inregistrate in baza de date a Bancii.
Clientul are obligatia prezentarii documentelor aferente modificarilor survenite. In caz contrar, Clientul va suporta toate consecintele ce decurg din necunoasterea de catre Banca a acestor modificari. Banca nu raspunde de operatiunile efectuate si care prejudiciaza, din motivul prezentat mai sus, titularul de cont.
Comunicarea transmisa Bancii va fi considerata primita de catre aceasta atunci cand este dovedita cu stampila Bancii (data/ nr.inregistrare in Banca), aplicata pe copia comunicarii Clientului.
 
2.18. Clientul va suporta costurile derivate din verificarile efectuate de catre Banca asupra datelor furnizate de acesta.
 
Operatiuni bancare privind contul bancar curent (de plati)
 
2.19. Banca efectueaza in conturile deschise Clientilor sai operatiuni dispuse de acestia sau de reprezentantii lor, in scris sau prin alte mijloace convenite intre Banca si Client, in limita disponibilului din cont si cu respectarea legislatiei romane in vigoare, respectiv a regulilor si uzantelor bancare internationale.
 
2.20. Clientul va respecta zilele bancare lucratoare si orele de program ale Bancii, asa cum sunt ele afisate la sediile Bancii sau pe site-ul Bancii.
Documentele de decontare la intern si la extern ale Clientului se considera intrate in Banca daca au fost transmise sau depuse si inregistrate la ghiseele unitatilor teritoriale, in cadrul programului de lucru cu publicul sau prin intermediul instrumentelor de plata cu acces la distanta pe baza unor contracte specifice. Programul de lucru cu publicul se afiseaza la unitatile teritoriale la loc vizibil.
 
2.21. Banca garanteaza executarea corecta in timp util, conform instructiunilor Clientului, a operatiunilor in lei sau valuta daca:
 
a) Documentele prezentate Bancii sunt completate in mod corespunzator si semnate de reprezentantii autorizati, conform legislatiei in vigoare si a procedurilor Bancii;
b) Banca este in posesia tuturor informatiilor necesare pentru efectuarea operatiunilor, Banca nefiind obligata sa verifice autenticitatea acestor informatii;
c) Clientul are in cont suficiente fonduri pentru efectuarea operatiunilor si pentru perceperea comisioanelor/spezelor aferente;
d) Nu exista vreo interdictie de a efectua plati din cont, ca urmare a primirii de catre Banca a unui titlu executoriu sau alta situatie similara;
e) Clientul nu are datorii scadente neachitate fata de Banca;
f) Operatiunea este conforma cu legislatia in vigoare, precum si cu reglementarile bancare in vigoare;
g) Clientul prezinta Bancii, la solicitarea acesteia, documentele justificative ale tranzactiilor solicitate;
h) Nu intervin aspecte legate de prevederile pct. 2.7. sau 2.11.
i) Nu exista pentru Banca motive temeinice de a se indoi de autenticitatea/conformitatea instructiunilor de plata referitor la continutul acestora sau la semnatura Clientului.
 

2.22. Banca va primi (receptiona)/accepta instrumente de plata de debit (cec, bilet la ordin, cambii) la executare pentru ziua curenta pana la ora precizata la sediile Bancii, ordinele de plata primite dupa aceasta ora vor fi considerate a fi primite in ziua lucratoare urmatoare. Clientul este obligat sa depuna la Banca instrumentele de plata de debit in vederea decontarii lor, in termenele legale stabilite de reglementarile in vigoare care le guverneaza, astfel incat sa permita Bancii prezentarea lor la plata in intervalul de timp necesar pentru incasarea lor. Banca nu este raspunzatoare pentru nerespectarea de catre Client a termenelor mai sus amintite.

2.23. Banca nu are obligatia de a verifica atributele de identificare ale beneficiarului specificate de catre Client in ordinul sau.
 
2.24. Banca va instiinta Clientul in cazul neefectuarii unui ordin de plata sau a unei instructiuni a acestuia care a fost primita (receptionata)/acceptata. In acest caz, la cererea Clientului, va face investigatii si va instiinta Clientul cu privire la rezultatele investigatiilor.
 
2.25. Clientul poate solicita Bancii anularea unei instructiuni de plata cu conditia ca aceasta sa nu se fi executat inca sau sa nu fi fost inmanat Clientului un exemplar al instructiunii de plata stampilat de catre Banca. Orice cost sau prejudiciu suferit de catre Banca, decurgand dintr-o astfel de instructiune va fi suportat de catre Client. Orice astfel de anulare/modificare trebuie solicitata in scris de catre Client si trebuie sa indice clar care este instructiunea care se cere a fi anulata sau modificata.

2.26. In cazul incasarilor valutare unde moneda primita este diferita de moneda contului indicat in mesajul de incasare primit, iar Clientul nu are contul deschis in moneda primita, Clientul acorda un mandat expres Bancii de a efectua creditarea contului Clientului, in moneda contului instructat in mesajul de incasare primit de la bancile corespondente precum si pentru efectuarea automata a schimbului valutar la cursul standard al Bancii.
2.27. In cazul platilor valutare in care Clientul nu are contul deschis in moneda ce se doreste a fi transferata, Clientul acorda un mandat expres Bancii de a procesa plata prin debitarea contului bancar curent (de plati) indicat de Client in instructiunea de plata cu efectuarea automata a schimbului valutar la cursul standard al Bancii. Aceste plati vor fi comisionate in functie de moneda transferata, conform tarifului de comisioane aferent platilor valutare.
2.28. In cazul incasarilor in moneda nationala primite prin sistemele electronice de plati nationale, Clientul acorda un mandat expres Bancii de a efectua creditarea contului bancar curent (de plati) al Clientului aferent monedei instructate in mesajul de incasare. In cazul in care Clientul nu are cont bancar curent (de plati) in moneda instructata in mesajul de incasare primit sau contul indicat in mesaj nu este cont bancar curent (de plati), Banca va returna fondurile.
2.29. In cazul platilor de mare valoare Banca va efectua platile Clientilor sai conform legislatiei in vigoare.
Orice modificare a legislatiei privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare si a oricaror alte reglementari aplicabile acestor transferuri, va determina modificarea corespunzatoare implicita a prezentelor Conditii Generale de Afaceri.
 
2.30. Clientul este obligat ca in cazul identificarii unei operatiuni care nu-i apartine sa anunte imediat Banca. In cazul unei erori, din partea Bancii, inregistrate pe contul Clientului, Clientul autorizeaza in mod expres Banca sa corecteze, din proprie initiativa, fara acordul prealabil al Clientului, sumele inregistrate eronat.
 
2.31. Banca este autorizata sa opereze in orice cont bancar curent (de plati) deschis de Client la Banca, si/sau conturi de economii, junior, fara acordul prealabil al acestuia, in urmatoarele cazuri:
 
a) efectuarea platilor pentru care exista angajamente asumate de Client fata de Banca;
b) stornarile operatiunilor eronate, inclusiv eventualele dobanzi aferente;
c) efectuarea platilor in cadrul executarii silite, conform legii, Banca fiind autorizata/mandatata pentru efectuarea schimbului valutar in vederea crearii disponibilitatilor necesare efectuarii acestor plati din cadrul executarii silite, sa utilizeze cursul de schimb propriu al Bancii, inclusiv sa semneze ordinele de vanzare/cumparare lei/valuta si/sau valuta/valuta;
d) recuperarea oricaror sume datorate de catre Client, Bancii, sau unor banci terte si care au aparut in urma executarii de catre Banca a unor instructiuni date de catre Client, perceperea comisioanelor si spezelor bancare pentru plata serviciilor oferite de Banca;
e) instituirea ordonantelor de supraveghere a conturilor bancare curente (de plati) de catre autoritatile stabilite de lege;
f) blocarea conturilor in situatiile de executare silita prin poprire sau a popririi asiguratorii dispusa de organele jurisdictionale abilitate, in cazul primirii notificarii de deschidere a procedurii de insolventa precum si in alte cazuri prevazute expres de lege;
g) decontarea finala a cardurilor si a altor instrumente de debit;
h) analizarea, in conformitate cu prevederile legale, a situatiilor intervenite pe contul clientului referitoare la incasari/plati, în cazul fraudelor sau al erorilor, semnalate/confirmate prin mijloace prevazute de lege, inclusiv prin mesaje primite de Banca prin canal bancar securizat de la alte banci, in legatura cu anumite sume de bani cu care a(u) fost creditat(e)/debitate contu(ri)l(e) Clientului, in vederea reversarii acestora;
i) luarea oricaror masuri  referitoare la alte operaţiuni necesare in situatii de tipul celor mentionate la punctul de mai sus, precum si în orice alte situaţii prevăzute de reglementările aplicabile, inclusiv luarea oricărei alte masuri pe care o consideră adecvată pentru prevenirea/ combaterea/inlaturarea riscului reputational la care Banca ar putea fi expusa ca urmare a unor operatiuni bancare efectuate in legatura cu contul/conturile Clientului, precum si pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor Bancii cu privire la prevenirea şi combaterea fraudei, a spălării banilor, a finanţării actelor de terorism, a oricaror altor fapte prevazute de legea penala, precum şi a obligaţiilor Bancii cu privire la furnizarea serviciilor unor persoane care pot fi supuse sancţiunilor economice, atunci când Banca are suspiciuni de fraudă sau are suspiciuni cu privire la scopul sau la natura tranzacţiei sau cand exista dispute/neclaritati/orice fel de probleme cu privire la provenienta  fondurilor sau la calitatea Clientului de beneficiar al acestora. Aceste măsuri pot include, dar fără a se limita la, restrictionarea contului/conturilor Clientului, restituirea către platitor a fondurilor ce au creditat contul/conturile Clientului ca urmare a unei fraude/erori/operatiuni in legatura cu care exista suspiciuni/ dispute/neclaritati/orice fel de probleme privind provenienta  fondurilor, investigarea şi neprocesarea plăţilor ordonate/efectuate în şi din contul/conturile Clientului, investigarea sursei fondurilor/beneficiarului acestora, investigaţii în scopul de a determina dacă o anumită persoană este supusă sancţiunilor, sesizarea organelor judiciare sau a oricaror altor institutii/organe/autoritati competente. Luarea unor astfel de masuri de către Banca poate conduce la întârzierea si/sau la refuzul de a da curs si/sau la oprirea executării instrucţiunilor de plată sau a încasării sumelor şi, respectiv, a decontării tranzacţiilor în şi din contul/conturile Clientului si/sau, dupa caz, la refuzul Bancii de a pune fondurile la dispozitia Clientului (inclusiv refuzul Bancii de a da curs solicitarii Clientului de retragere in numerar a unor sume de bani din contul/conturile sale). Pentru acoperirea cheltuielilor cauzate Bancii de luarea oricareia dintre masurile anterior mentionate, Clientul este de acord sa achite Bancii comisionul pentru operatiuni suplimentare prevazut in lista de “Tarife si Comisioane” in vigoare la data respectiva. Banca nu va putea fi ţinută răspunzătoare pentru nicio masura/operaţiune luata/efectuata in conformitate cu prevederile prezentei clauze şi nici nu va compensa Clientul pentru vreo daună in legatura cu astfel de masuri/operatiuni.Clientul declara  ca aceasta clauza reprezinta acordul/consimtamantul sau expres si irevocabil ca Banca sa procedeze in acest fel;
j) alte situatii conforme cu legislatia in vigoare si cu prezentele Conditii Generale de Afaceri.

2.32. In baza relatiilor de afaceri cu un Client, Banca este imputernicita sa primeasca bani pentru Client si/ sau in contul bancar curent (de plati) al acestuia. Sumele primite vor fi operate in contul bancar curent (de plati) al Clientului exceptand cazul in care s-au primit instructiuni contrare sau incomplete.
 
2.33. Daca informatiile privind ordonatorul/ beneficiarul unei plati/ incasari nu sunt complete, Banca va lua masurile corespunzatoare pentru obtinerea tuturor informatiilor, conform legislatiei privind standardele de cunoastere a clientelei si, dupa caz, pentru restituirea fondurilor catre sursa de la care le-a primit.
 
2.34. In relatiile cu Clientul, Banca este singura care dirijeaza operatiile propuse de acesta prin sistemele de plati adecvate sau prin reteaua sa de banci corespondente.

2.35. Banca nu raspunde pentru daunele suferite de Client ca urmare a formelor si instrumentelor de decontare dispuse de acesta, a instructiunilor necorespunzatoare sau incomplete date prin instrumentele de decontare, a modificarilor de decizii ulterior depunerii documentelor la unitatile teritoriale ale Bancii sau a altor interventii din initiativa titularului de cont/ imputernicitilor acestora. Banca poate refuza sa execute instructiunile incomplete ale Clientului, scrise cu creionul sau continand taieturi, stersaturi, suprascrieri ori corectii de orice fel si/sau a celor care nu respecta formatul sau dispozitiile legale specifice.

2.36. Clientul se obliga sa respecte instructiunile Bancii si sa dovedeasca buna credinta in relatiile cu aceasta, pentru a nu-i afecta interesele si a nu prejudicia terte persoane.
 

2.37. Clientul se obliga sa cunoasca si sa respecte legislatia in vigoare cu privire la operatiunile cu numerar.
 
2.38. Atat pentru retragerile in numerar la ghiseu ce depasesc 5.001 EUR sau echivalent in lei, cat si pentru orice suma solicitata intr-o valuta lenta (USD, HUF, CHF, GBP) este necesara o programare prealabila cu cel putin o zi (1 zi) lucratoare din partea Clientului, in intervalul orar 09:00 – 16:00 la unitatea teritoriala de unde se face retragerea sau prin Contact Center in intervalul orar 08:30 –16:00. In cazul neefectuarii programarii prealabile conform specificatiilor contractuale nu se va putea efectua retragerea decat in conditiile in care unitatea teritoriala de la care se efectueaza retragerea, dispune de un excedent de numerar in casierie cel putin egal cu suma neprogramata - prin aceasta se va intelege ca retragerea in numerar a sumei neprogramate nu va afecta desfasurarea activitatii cu numerar a unitatii teritoriale in ziua respectiva - iar in acest caz Clientul va plati un comision de retragere pentru plata neprogramata astfel cum este evidentiat in Tariful (Brosura) de taxe si comisioane valabile la data efectuarii operatiunii, care se adauga la comisionul standard de retragere numerar astfel cum este evidentiat in Tariful (Brosura) de taxe si comisioane valabile la data efectuarii operatiunii si se aplica pe client/zi.
 
2.39. Clientul are obligatia sa cunoasca reglementarile aplicabile cecului, cambiei si biletului la ordin si sa comunice Bancii filele cec, cambiile si biletele la ordin pierdute, furate, distruse sau anulate, in conformitate cu legislatia in vigoare, fara ca prin aceasta sa fie absolvit de obligatia legala de anulare a instrumentului prin formularea unei cereri de anulare catre instanta competenta. Cilentul are obligatia sa foloseasca cu prudenta instrumentele de debit (cec, bilet la ordin, cambii), consecintele utilizarii necorespunzatoare pot genera refuzuri la plata, care pot afecta serios relatiile de afaceri cu partenerii, iar in unele cazuri se ajunge la inscrierea la Centrala Incidentelor de Plati (CIP).

2.40. In cazul operatiunilor cu numerar a caror valoare depaseste 15.000 EUR in echivalent precum si in orice alta situatie in care Banca o solicita, Clientul are obligatia completarii “Declaratiei privind sursa fondurilor”.
 
2.41. In orice moment si fara notificare prealabila, Banca poate sa debiteze orice cont deschis de Client la Banca cu soldul sumelor datorate Bancii sau cu o parte a acestora, indiferent de valuta in care este exprimata datoria, in vederea stingerii oricaror debite sau a altor obligatii de plata ale Clientului fata de Banca, precum si fata de diversi creditori ai Clientului, in considerarea calitatii Bancii de tert poprit. De asemenea, Clientul mandateaza Banca sa semneze in numele si pe seama sa ordinele de vanzare/cumparare lei/valuta si/sau valuta/valuta, care vor fi executate la cursul de schimb cotat de Banca, pentru crearea disponibilitatilor necesare decontarii instrumentelor de plata de debit sosite la plata si/sau recuperarii creantelor datorate Bancii, sau altor creditori ai Clientului (in situatiile de executare silita prin poprire sau prin poprire asiguratorie, efectuarea de operatiuni dispuse de organele jurisdictionale abilitate si in alte cazuri prevazute expres de lege), precum si orice alte instrumente de plata necesare in scopul realizarii acestui mandat. Clientul mandateaza Banca sa semneze in numele si pe seama sa ordinele de plata de transfer sume din oricare cont bancar curent (de plati) al Clientului pentru crearea disponibilitatilor necesare decontarii instrumentelor de plata de debit, sosite la plata.
2.42. Dispozitiile alineatului anterior sunt aplicabile si in situatia in care s-a dispus infiintarea popririi asupra sumelor existente in conturi, Banca fiind autorizata/mandatata pentru efectuarea schimbului valutar in vederea crearii disponibilitatilor necesare efectuarii acestor plati din cadrul executarii silite, sa utilizeze cursul de schimb propriu al Bancii, inclusiv sa semneze ordinele de vanzare/cumparare lei/valuta si/sau valuta/valuta, in situatia in care Banca detine o ipoteca mobiliara si dreptul de control asupra contului Clientului, sarcini reale asupra bunurilor care confera Bancii un drept de prioritate care se stabileşte de la momentul în care acestea au fost fãcute publice prin oricare dintre metodele prevãzute de lege.
 
2.43. Clientul ia la cunostinta de faptul ca Banca a aderat la debitarea directa interbancara SEPA si participa la casa de compensare automata (SENT), putand actiona atat in calitate de Institutie platitoare, cat si in calitate de Institutie colectoare. De asemenea, Clientul, in calitatea sa de platitor, ia la cunostinta si se obliga ca anterior validarii de catre Banca a unui Mandat SEPA DIRECT DEBIT, in cazul in care acesta opteaza pentru emiterea unui astfel de mandat, sa incheie si sa semneze cu Banca, Termenii si Conditiile SEPA DIRECT DEBIT, ca parte integranta si anexa la Mandatul SEPA DIRECT DEBIT, indiferent de modalitatea de emitere a acestui mandat ( a) la Institutia Platitoare la care Clientul are cont deschis, sau b) direct la Creditor (Beneficiarul platii)). Lipsa semnarii Termenilor si conditiilor SEPA DIRECT DEBIT pusi la dispozitie de Banca, da dreptul acesteia de a nu valida Mandatul.             

Contul Comun
 
2.44. În cazul Contului Comun, Banca este autorizată să acţioneze în baza instrucţiunilor primite de la oricare dintre co-titulari, în cazul în care nu există o dispoziţie contrară, co-titularii fiind consideraţi creditori sau debitori în solidar şi indivizibil pentru soldul contului. Titularii sunt raspunzatori a face impreuna sau separat rambursarea oricaror sume datorate Bancii aferente derularii relatiei contractuale cu Banca. Co-titularii au drepturi depline de tranzactionare pe contul comun utilizand Internet banking si/sau mobile banking, SmartBank.

2.45. Inchiderea Contului se va face numai la instrucţiunea comuna a co-titularilor.

2.46. In caz de deces al unuia dintre co-titulari, co-titularul supravietuitor va fi tinut in continuare raspunzator pentru toate obligatiile defunctului co-titular către Banca, nascute inainte ca Banca sa fie notificata de deces. Pana la efectuarea partajului, mostenitorii co-titularului sunt considerati titulari coindivizari ai contului, impreuna cu co-titularul supravietuitor, pentru efectuarea operatiunilor in cont fiind necesar consimtamantul tuturor coindivizarilor. Co-titularul supravietuitor va notifica deindata Banca despre decesul celuilalt co-titular, cat si despre orice disputa cu mostenitorii co-titularului defunct. In situatia decesului unuia dintre co-titulari, de la momentul la care acest eveniment este adus la cunostinta Bancii, sumele existente in cont se vor elibera numai persoanelor indreptatite la aceste sume si numai in baza unui document notarizat, care sa ateste drepturile asupra fondurilor din cont.
2.47. In situatia instituirii de catre un organ competent, conform legii, a unui ordin de indisponibilizare a sumelor ce apartin oricaruia din titularii contului comun, sau in caz de executare silita, masurile pe care Banca trebuie sa le ia in astfel de cazuri vor fi aplicate asupra tuturor sumelor existente in contul comun.

Acordarea de credite
 
2.48. Banca poate acorda credite Clientilor sai care indeplinesc conditiile stabilite de Banca in vederea creditarii, deschizand conturi separate pentru fiecare categorie de credite. Clientii se obliga sa utilizeze creditele acordate de Banca numai pentru destinatiile stabilite prin contractele de credit incheiate.
 
2.49. Rata anuala a dobanzii practicata la creditele acordate clientilor este fixa sau variabila, in conformitate cu contractele de credit semnate de clienti. Dobanda variabila se calculeaza conform urmatoarei formule de calcul: indice de referinta + marja bancii (fixa). Rata de dobanda variabila se modifica in functie de valoarea indicelui de referinta astfel: pentru creditele in lei indicele de referinta este Indicele de referinta pentru creditele acordate in lei cu dobanda variabila, pentru creditele in EUR indicele de referinta este EURIBOR, pentru creditele in CHF indicele de referinta este LIBOR CHF, pentru creditele in USD indicele de referinta este LIBOR USD.
 
EURIBOR inseamna rata dobanzii pentru depozite in EUR, astfel cum este anuntata la ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului sau la orice alta ora ulterioara, acceptabila pentru Banca, pe pagina Reuters EURIBOR. Evolutia acestui indicator poate fi urmarita, de exemplu, si pe web-site-ul: http://www.euribor-rates.eu. Daca nu este publicata o asemenea rata, Banca va utiliza media aritmetica a ratelor de dobanda oferite bancilor principale pe piata interbancara europeana (de catre bancile de referinta), ratele la care depozitele in EUR, cu valoare similara, sunt oferite de fiecare dintre ele, la aproximativ ora 11:00 a.m., ora Bruxelles-ului, la data de restabilire, catre principalele banci de pe piata interbancara din zona euro pentru o perioada egala cu perioada reprezentativa.
 
LIBOR inseamna rata dobanzii de decontare pentru plasarea de depozite in valuta relevanta, stabilita de Asociatia Bancherilor Britanici, afisata pe ecranele Reuters la ora 11:00 a.m., ora Londrei sau la o ora ulterioara acceptabila pentru Banca. Daca nu este publicata o asemenea rata, Banca va utiliza media aritmetica a ratelor de dobanda oferite bancilor principale de pe piata interbancara din Londra (de catre bancile de referinta), rata la care depozitele in valuta relevanta, de valoare similara sunt oferite de fiec are dintre ele la aproximativ ora 11:00 a.m., ora Londrei, la data de restabilire. Evolutia acestui indicator poate fi urmarita, de exemplu, si pe web-site-ul: http://www.snb.ch/en/iabout/stat/statpub/zidea/id/current_interest_exchange_rates pentru CHF sau http://www.global-rates.com/interest-rates/libor/american-dollar/2015.aspx pentru USD.
 
Indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica pentru trimestrul urmator. Evolutia acestui indice poate fi urmarita, de exemplu, pe website-ul: www.bnro.ro.

Conditiile de actualizare a indicilor de referinta sunt prevazute in contractele de credit semnate de Clienti cu Banca.

2.50. Noul procent de dobanda se va aplica la soldul creditului ramas de rambursat incepand cu data de aplicare. Modificarea dobanzii va duce la recalcularea dobanzii datorate.

2.51. Ordinea de incasare a debitelor este urmatoarea:
 
-    In cazul creditelor care nu sunt in restanta: primele de asigurare aferente politelor de asigurare, comisioane, speze, taxe datorate Bancii, dobanda curenta si rata de capital (principal) curenta. Incasarea debitelor se va face la data scadentelor lunare, conform graficului de rambursare.
-    In cazul creditelor care sunt in restanta: primele de asigurare aferente politelor de asigurare, comisioane, taxe, dobanzi penalizatoare si dobanda respectiv, capital (principal) restante, incasate in ordinea vechimii acestora. Incasarea debitelor se va face in orice zi, daca soldul contului bancar curent (de plati) este mai mare ca zero.
 
Garantii
 
2.52. Clientul este obligat ca, in conformitate cu conventiile, acordurile si contractele incheiate cu Banca, sa constituie garantii adecvate in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor sale catre Banca. Daca o garantie constituita in favoarea Bancii a devenit inadecvata, Clientul este obligat sa inlocuiasca sau sa suplimenteze o astfel de garantie, la cererea Bancii.
 
2.53. Clientul va efectua sau va permite a fi efectuate orice acte si fapte pe care Banca, in mod rezonabil, le poate solicita in scopul exercitarii sau punerii in executare a drepturilor Bancii.
 
2.54. In cazul in care Clientul nu-si indeplineste oricare din obligatiile sale la scadenta, Banca are dreptul de a declara unilateral toate sau oricare dintre datoriile Clientului catre Banca, ca fiind imediat scadente si exigibile si de a notifica aceasta masura Clientului, in conditiile mentionate in sectiunea Notificarea din cadrul capitolului 6. Prevederi finale din prezentele Conditii Generale de Afaceri. Banca va avea dreptul de a-si valorifica oricare din drepturile sale, in baza contractelor, acordurilor si coventiilor semnate cu Clientul, precum si al prezentelor Conditii Generale de Afaceri. Acest drept al Bancii este irevocabil si se extinde pe toata durata relatiei de afaceri dintre Banca si Client si chiar dupa terminarea acestei relatii in cazul neindeplinirii obligatiilor Clientului fata de Banca, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Depozite

2.55. Depozitele se constituie la cererea Clientului, in moneda nationala sau valuta, pentru suma si termenul indicate de catre Client in instrucţiunile de constituire ale unui depozit bancar din Contractele pentru Depozit la termen. In documentul Nivelul ratelor dobanzilor, sunt mentionate dobanzile aplicabile depozitelor la termen, sumele minime pentru constituirea unui depozit si termenele standard.
2.56. Pentru Depozitele la termen care nu mai sunt disponibile in oferta curenta, prima scadenta a depozitului o constituie prima zi lucratoare la care se implineste termenul pentru care a fost constituit depozitul (cu bonificarea dobanzii pana la scadenta in zi lucratoare). Pentru depozitele constitute dupa data intrarii in vigoare a prezentelor Conditii Generale de Afaceri, scadenta depozitului si formula de calcul a dobanzii bonificate sunt detaliate in Contractul de depozit semnat la constituire. La prima prelungire a depozitelor care nu mai sunt disponibile in oferta curenta, in cazul in care depozitele expira intr-o zi nelucratoare, prelungirea acestora se va face astfel incat data noii maturitati sa fie o zi lucratoare.
2.57. In cazul depozitelor constituite dupa data intrarii in vigoare a prezentelor Conditii Generale de Afaceri care expira intr-o zi nelucratoare, data scadentei se prelungeste automat pana in urmatoarea zi lucratoare.
2.58. Nivelul ratei dobanzii anuale mentionat in cadrul Contractului de depozit la termen este fix pe toata perioada angajata, de la data constituirii depozitului pana la data scadentei. Clientul poate opta pentru prelungirea automatã a depozitului pentru o perioadã egalã cu cea iniţialã iar rata anuala de dobanda acordata va fi cea practicata de Banca in ziua prelungirii contractului si afisata la sediul unitatilor teritoriale, cat si pe web-site-ul: www.otpbank.ro. Optiunile disponibile la momentul prelungirii depozitului automate sunt:  capitalizarea dobanzii calculate pentru termenul initial al depozitului sau creditarea dobanzii in contul bancar curent (de plati) sau de economii al Clientului deschis la Banca, din care a fost constituit depozitul.
2.59. Ratele dobanzilor aplicabile depozitelor pentru Persoane Fizice sunt puse la dispozitia clientilor Bancii zilnic la sediile Bancii si pe pagina web www.otpbank.ro. Rata dobanzii stabilita la constituirea depozitului ramane valabila pe toata perioada de constituire a depozitului.
Depunerile si retragerile aferente depozitului se efectueaza in orice sediu al Bancii.
2.60. Contractul de depozit va putea inceta in orice moment fie din initiativa partilor semnatare, fie prin reziliere sau dupa caz, prin ajungere la termen.
2.61. In cazul incetarii Depozitului la termen inainte de scadenta din initiativa Clientului, Banca va plati partial dobanda in conformitate cu Contractul de depozit semnat de Client.
2.62. Dobanda bonificata se diminueaza cu procentul aferent impozitului pe venituri din dobanzi, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Raspunderi
 
2.63. Banca va fi raspunzatoare de:
 
a) Deficientele in executarea ordinelor dispuse de Client, in masura in care aceste deficiente sunt produse din culpa Bancii si in limita valorii efective pierdute de Client. Banca va notifica/ ii va comunica Clientului, fara intarziere, orice eroare constatata in legatura cu operatiunile efectuate in conturile sale;
b) Oferirea informatiilor generale privind perioada, termenii si conditiile serviciilor bancare oferite. Exceptand alte acorduri scrise privind furnizarea de informatii Clientului, Banca va comunica/ oferi Clientului numai informatiile mentionate in prezentele Conditii Generale de Afaceri.

2.64. Banca nu va fi responsabila de:
 
a) Pierderi, distrugeri totale sau partiale de cecuri, bilete la ordin, ordine de plata, care nu s-au produs din culpa Bancii, respectiv pierderi care ar putea rezulta din instructiunile executate pe baza unor date neadevarate sau incomplete furnizate de catre Client.
b) Consecintele intarzierilor si/ sau a pierderilor mesajelor, scrisorilor sau documentelor respectiv a pierderilor cauzate de greseli in documentatie, care nu s-au produs din culpa Bancii.
c) Pierderi datorate perturbarii operatiunilor sale din cauze de forta majora (evenimente viitoare, absolut imprevizibile si insurmontabile, exoneratoare de raspundere pentru partea/partile care le invoca, in conditiile respectarii obligatiei de notificare, precum si a remiterii certificatului de forta majora, emis in conditiile prevazute de lege).
d) Forma, acuratetea, falsitatea sau validitatea, veridicitatea, completarea corecta sau integrala a documentelor, respectiv semnaturile necorespunzatoare prezentate Bancii, exceptand situatiile in care prin acorduri separate asemenea responsabilitate este asumata in mod expres in scris de catre Banca.
e) Pentru pierderile provocate Clientului prin aplicarea legislatiei in vigoare, normelor bancare, precum si a reglementarilor interne (in special normele privind cunoasterea clientelei, normele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, regimul valutar), etc.
f) Pentru intarzierile in executarea serviciilor cauzate de prezentarea de catre Client a unor documente in alta limba decat cea romana si fara traducere legalizata, cu sau fara apostilare sau, dupa caz, supralegalizare, pe care Clientul este obligat sa o realizeze pe cheltuiala sa.
g) Banca nu raspunde fata de mostenitori pentru retragerile de sume efectuate de catre imputerniciti/ co-titular din conturile titularului/ reprezentantului legal decedat, pana la prezentarea actului privind decesul titularului de cont.
h) Efectele si consecintele decurgand din incetarea activitatii sale, ca urmare a unor cazuri de forta majora (incluzand dar fara a se limita la caderea liniilor de comunicatie sau echipamentelor Bancii, intreruperi de curent electric, calamitati naturale, conflicte internationale, masuri luate de orice guvern/autoritate locala sau internationala, etc.).
i) comisioanele retinute de bancile beneficiare in cazul transferurilor de fonduri instructate de Client (indiferent de canalul bancar) cu optiunea SHA, in orice moneda catre banci situate in tari din Uniunea Europeana (UE)/Spatiul Economic European (SEE) sau a comisioanelor retinute de bancile corespondente/beneficiare in cazul transferurilor de fonduri instructate cu optiunea SHA/BEN in orice moneda catre banci situate in tari din afara UE/SEE.

2.65. Clientul va raspunde/va despagubi Banca daca prin comportamentul sau conduita inadecvata a acestuia in afaceri a cauzat un prejudiciu (inclusiv de imagine) Bancii.

3. Dobanzi, comisioane, taxe si speze

3.1. Banca percepe comisioane, speze, taxe si dobanzi clientilor sai pentru operatiuni, servicii, produse bancare si de investitii de tipul plasamentelor financiare reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, la momentul efectuarii acestora, conform Tarifelor standard in vigoare (afisate in orice sediu al Bancii sau pe internet la adresa http://www.otpbank.ro), sau in conformitate cu prevederile din contractele/acordurile/conventiile incheiate referitoare la perceperea de comisioane/speze/taxe diferentiate.
 
3.2. Banca este indreptatita sa modifice nivelul dobanzilor, comisioanelor, spezelor si taxelor in conditiile legii si in conformitate cu contractele incheiate cu clientii.
 
3.3. Orice modificare (incluzand, dar fara a se limita la introducerea unor penalitati, comisioane, speze, taxe ori alte costuri noi) privind dobanzile, comisioanele, spezele si taxele vor fi aduse la cunostinta Clientului in timp util, in conditiile legii si/sau ale contractului incheiat intre parti, dupa caz.
 
3.4. Clientul autorizeaza Banca sa debiteze orice cont bancar curent (de plati), de economii sau Junior deschis de acesta la Banca cu sumele reprezentand primele de asigurare aferente politelor de asigurare, comisioanele, tarifele, taxele, dobanzile si spezele datorate Bancii pentru serviciile/ produsele contractate, respectiv: comisioane, taxe, dobanzi penalizatoare, dobanzi, rate de capital (principal) restante si comisioane, tarife, taxe, dobanzi, rate de capital (principal) curente si/sau, dupa caz, alte costuri (ex. impozite, taxe, tarife postale etc.) si sa incaseze aceste sume in ordinea vechimii lor ori sa compenseze orice suma datorata Bancii cu fondurile disponibile in orice cont bancar curent (de plati), de economii sau Junior, indiferent de valuta in care sunt disponibile, fara nici o alta notificare sau formalitate prealabila , in conditiile pct. 2.41 din prezentele Conditii Generale de Afaceri. In situatia in care contul bancar curent (de plati) astfel debitat este un cont bancar curent (de plati) in alta moneda decat cea in care se datoreaza, atunci suma datorata se va retine in moneda contului debitat utilizand cursul de schimb propriu al Bancii valabil in ziua debitarii contului. Daca in conturile bancare curente (de plati) ale Clientului nu exista disponibil suficient pentru acoperirea oricaror sume datorate Bancii, Banca este autorizata sa efectueze oricare dintre operatiunile reprezentand, dar nelimitandu-se la, efectuarea de schimburi valutare, transferuri intre conturile bancare curente (de plati), Junior si/sau de economii ale Clientului, debitarea/creditarea oricaror sume din/in oricare dintre conturile bancare curente (de plati), Junior si/sau de economii ale Clientului pentru acoperirea sumelor datorate. Daca nici pe aceasta cale Banca nu recupereaza sumele datorate de Client, aceasta are dreptul de a recupera sumele datorate conform dispozitiilor legale in materie.
 
3.5. Banca isi rezerva dreptul de a percepe dobanda la rata aplicabila unui descoperit de cont neautorizat asupra sumelor reprezentand comisioane, tarife si speze sau alte sume datorate Bancii de catre Client, pentru care, la scadenta acestora, nu exista disponibil acoperitor in contul bancar curent (de plati) al Clientului. Atunci cand Clientul nu respecta termenii unui descoperit de cont aprobat de Banca, Banca va percepe de asemenea dobanda aferenta unui descoperit de cont neautorizat.

3.6. Clientul imputerniceste Banca sa retina impozitul aferent oricarei tranzactii, care in baza reglementarilor in vigoare se supune regimului de impozitare la sursa. De asemenea, Clientul imputerniceste Banca sa efectueze orice operatiune necesara platii impozitului astfel retinut.
 
3.7. Pentru conturile bancare curente (de plati), Banca bonifica dobanzi calculate in baza ratelor de dobanda in vigoare afisate la ghiseele sale. Clientul este de acord cu rata dobanzii stabilita de catre Banca in functie de piata financiar-bancara si cu modul in care Banca bonifica dobanda.
 
3.8. Banca nu va bonifica dobanda pentru soldurile conturilor bancare curente (de plati), in situatia in care acestea sunt mai mici decat comisionul de administrare lunara a contului.

4. Extrase de cont


4.1. Operatiunile efectuate in conturile Clientului vor fi reflectate in extrasele de cont, care formeaza parte integranta din contractele incheiate intre Banca si Client, constituind o dovada valabila in cadrul oricaror proceduri judiciare sau de alta natura intre Banca si Client.
 
4.2. Banca are obligatia de a asigura informarea Clientului cu privire la operatiunile efectuate in contul bancar curent (de plati)/Junior/contul de economii/contul de depozit, prin intermediul unui extras de cont, care se va pune la dispozitia Clientului, gratuit, o data pe luna la sediul unitatilor teritoriale ale Bancii. Orice solicitare suplimentara a unui extras de cont, in alte conditii decat cele mentionate la alineatul anterior, va fi comisionata cu comisionul valabil la data solicitarii, astfel cum acesta este prevazut in Tarifului de Taxe si Comisioane al Bancii. In cazul in care Clientul doreste sa i se transmita extrasul lunar la adresa de domiciliu/corespondenta indicata de catre Client, acesta accepta si este de acord ca transmiterea se va face doar ca urmare a efectuarii cel putin a unei tranzactii in contul respectiv si doar daca in contul bancar curent (de plati) al Clientului se regaseste suma aferenta taxei pentru transmiterea extrasului). Banca poate proceda la reactivarea serviciului de transmitere a extrasului la adresa de domiciliu/corespondenta, numai in conditiile achitarii integrale de catre Client, a contravalorii tuturor taxelor ramase neachitate indiferent de provenienta lor.
 
4.3. In cazul in care un client nu mai doreste sa i se trimita extrasul de cont prin posta, trebuie sa depuna la orice unitate teritoriala o cerere scrisa “Cererea renuntare trimitere extras” sau, daca este detinator de OTPdirekt, prin intermediul acestui serviciu.
 
4.4. In cazul in care trei luni consecutiv in contul bancar curent (de plati) al Clientului nu s-a regasit suma aferenta taxei pentru transmiterea extrasului lunar la adresa de domiciliu/ corespondenta, aceasta optiune se va dezactiva automat fara necesitatea vreunei alte formalitati, iar contravaloarea comisioanelor ramase neachitate va fi considerata debit si va trebui sa fie achitata de catre Client.
 
4.5. Clientul este obligat sa verifice continutul extraselor sale imediat dupa primirea acestora. Daca, in maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii extrasului, continutul acestuia nu este constestat, atunci acesta va fi considerat acceptat de catre Client si va avea caracter definitiv si opozabil Clientului, cu exceptia cazului in care contine o eroare clara, dovedita cu documente scrise avand forta probanta conferita de lege, in conditiile prevazute de Codul de Procedura Civila.
 
4.6. In cazul in care Banca se autosesizeaza cu privire la existenta unei erori in unul din documentele predate Clientului, Banca o va rectifica si va notifica imediat Clientul despre acest lucru, chiar si dupa expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice prevazuta la pct 4.5.
 
4.7. Banca este exonerata de raspundere pentru eventualele deficiente si/sau erori ce ar putea sa apara in procesul de transmitere a extraselor de cont, in cazul in care optiunea Clientului a fost remiterea lor prin Posta.
 
4.8. Clientul va informa Banca, imediat ce a luat la cunostinta de existenta sumelor necuvenite din cont. Clientul nu are dreptul sa le retraga, sa transfere sau sa se foloseasca in vreun fel de aceste sume. Daca Clientul utilizeaza, total sau partial, suma necuvenita, acesta se obliga sa restituie indata Bancii suma respectiva, inclusiv dobanda aferenta cuvenita Bancii si sa despagubeasca Banca de orice pierdere suferita ca urmare a acestei utilizari.

5. Semnarea documentelor

5.1. Documentele prezentate Bancii trebuie sa poarte, obligatoriu, semnaturile Clientului, sau ale Imputernicitului, in deplina concordanta cu specimenele de semnaturi aflate la Banca, in forma agreata de Banca.
 
5.2. Clientul/Imputernicitul vor putea depune specimenele de semnatura in fata reprezentantului Bancii sau in fata notarului public.
 
5.3. Banca verifica identitatea persoanelor imputernicite sa efectueze operatiuni in conturile clientilor sai.
 
5.4. Orice imputernicire de reprezentare si/sau orice dispozitie primita de Banca de la Client, precum si modificarile ulterioare vor fi considerate valabile de la data primirii/operarii acestora in sistem pana la revocarea lor in scris.
 
5.5. In cazul tranzactiilor electronice sau a altor genuri de tranzactii care nu implica prezenta fizica a Clientului, Banca va accepta drept legale semnaturile electronice, inclusiv semnaturile de tip "numar personal de identificare" (PIN) sau parola.
 
5.6. Banca are dreptul să refuze decontarea unui document dacă consideră că semnătura nu corespunde cu specimenul de semnătură de pe “Fisa specimenelor de semnaturi” comunicată Băncii sau din formularele exprese depuse in Banca.

6. Prevederi finale

Confidentialitatea
6.1. Clientul va asigura intreaga confidentialitate asupra tuturor tranzactiilor incredintate si/ sau derulate prin Banca. Nerespectarea acestor conditii, precum si reaua credinta vor fi considerate drept cauze de culpa din partea Clientului, obligandu-se sa acopere daunele provocate Bancii.
6.2. Banca va pastra confidentialitatea informatiilor privind conturile clientilor si operatiunilor dispuse de acestia si nu le va divulga fara consimtamantul acestora. Clauza confidentialitatii nu se va aplica:
a)    Daca informatia este ceruta de o autoritate competenta in cadrul unei proceduri judiciare (la solicitarea scrisa a procurorului sau a instanţei judecatoresti ori, dupa caz, a organelor de cercetare penala, cu autorizarea procurorului, ori la solicitarea scrisa a notarului public in cadrul procedurii succesorale notariale.), ori din oficiu, daca prin lege speciala aceste autoritati sau institutii sunt indrituite, in scopul indeplinirii atributiilor lor specifice, sa solicite si/sau sa primeasca astfel de informatii si sunt identificate clar informatiile care pot fi furnizate de catre Banca in acest scop;
b)    Daca Clientul autorizeaza Banca sa dezvaluie informatiile;
c)    Imputernicitilor pe conturile titularului, in conformitate si in limita mandatului acordat;
d)    Curatorilor/ tutorilor - pentru titularii pusi sub curatela, respectiv tutela in conformitate cu prevederile Codului Civil;
e)    Mostenitorilor legali sau testamentari, pe baza atestarii acestei calitati de catre notarul public sau de instantele judecatoresti numai pentru soldul existent la data decesului si pentru eventualele operatiuni efectuate ulterior;
f)    Daca dezvaluirea informatiilor protejeaza Banca impotriva unui prejudiciu iminent;
g)    In orice alta situatie prevazuta de lege.
6.3. Banca respecta caracterul privat al datelor cu caracter personal prelucrate in contextul activitatilor sale de furnizare de servicii bancare si se angajeaza sa il protejeze in stricta conformitate cu prevederile legale aplicabile. In acest sens, Banca detine, conform legii, calitatea de operator de date cu caracter personal si prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 si celelalte prevederi legale aplicabile cu privire la protectia persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Banca poate utiliza in procesele sale decizii individuale automatizate, inclusiv ca urmare a crearii unor profiluri, care in anumite circumstante pot afecta Clientul. In acest caz, deciziile automatizate se vor baza intotdeauna pe unul din temeiurile legale prevazute la Articolul 22 din Regulamentul (UE) 2016/679, anume:
(i)    necesitatea incheierii contractului. Astfel, pentru anumite produse bancare, Banca utilizeaza decizii automatizate bazate pe scoring pentru a putea incheia contractul privind produsul solicitat de Client sau pentru a asigura securitatea produselor si serviciilor Bancii precum si pentru ca Banca sa protejeze Clientul pe cat posibil impotriva riscului de frauda. De exemplu:
a.    Banca utilizeaza scoringul de credit pentru a evalua eligibilitatea Clientului pentru contractarea unui produs de credit conform solicitarii Clientului. Algoritmii pe care Banca ii utilizeaza pentru scoringul de credit iau in considerare diverse criterii care pot varia in timp, in acord cu politica Bancii de risc, precum starea financiara, bonitatea, gradul de expunere, comportamentul de plata, situatia la angajator, istoricul datoriilor etc.;
b.    Banca monitorizeaza platile pe care Clientul le efectueaza online sau cu cardul si, daca identifica operatiuni suspecte (cum ar fi plati repetitive neobisnuite ca frecventa, valoare etc. sau alte tranzactii cu secvente ilogice - de tipul plati din locatii (orase) diferite la intervale scurte de timp, care nu permiteau deplasarea titularului la acele locatii in acord cu stadiul tehnicii actuale), Banca adopta masuri in consecinta pe baze automatizate (cum ar fi blocarea tranzactiei suspecte, blocarea cardului, blocarea contului, etc.)
(ii)    autorizarea legala. Astfel, legea impune implementarea unor masuri adecvate de cunoastere a clientelei pentru scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si al finantarii actelor de terorism. In acest scop, Banca verifica daca Clientul este inclus in bazele de date legal constituite cu persoanele acuzate de finantare a actelor de terorism sau, dupa caz, cu persoane cu risc ridicat de frauda si, daca Clientul se regaseste in aceste baze de date, va refuza Clientului intrarea in relatie de afaceri cu Banca);
(iii)    consimtamantul explicit al persoanei vizate. Banca poate utiliza decizii individuale automatizate pentru a transmite Clientului (Banca sau societatile din Grupul OTP), in functie de optiunea Clientului) comunicari comerciale personalizate, daca Banca a obtinut de la Client consimtamantul explicit in acest sens.
In toate circumstantele, Clientul beneficiaza de garantii adecvate pentru deciziile automatizate pe care le Banca le adopta. In special, Clientul are dreptul: (i) sa isi exprime punctul de vedere cu privire la respectiva decizie automatizata; (ii) sa solicite Bancii o reevaluare a deciziei, in baza unei interventii umane; respectiv (iii) sa conteste decizia automatizata.
Conditiile in care Banca prelucreaza datele cu caracter personal (scopuri, drepturile de care beneficiaza persoana vizata conform legii, destinatarii datelor etc.), care sunt aplicabile in functie de produsele si serviciile alese, se regasesc in Notificarea privind protectia datelor cu caracter personal, anexata la documentatia aferenta produsului ales. De asemenea, informatii specifice complete legate de prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal de catre OTP Bank Romania SA, in general, se regasesc pe pagina de internet a Bancii web www.otpbank.ro, sectiunea Confidentialitate.
  
6.4. Datele cu caracter personal pe care Banca le prelucreaza sunt in principal cele oferite de Client in cadrul interactionarii cu Banca. In conformitate cu prevederile legale aplicabile, Banca va putea de asemenea sa efectueze orice verificari si/sau sa obtina informatii despre Client de la orice institutie competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat, detinator de astfel de informatii, conform competentelor sale legale. In contextul unor produse specifice (credite pentru nevoi personale, credite imobiliare, overdraft, carduri de credit etc.), Banca poate verifica in baze de date proprii si ale unor organisme abilitate de colectare, administrare si prelucrare a datelor si informatiilor privind clientii institutiilor de credit/alte institutii financiare si de asigurari (Centrala Riscului de Credit, Biroul de Credit etc.), in scop de efectuare a calculului preliminar, procesarea cererii de credit, acordarea efectiva a creditului etc. Cu toate acestea, atunci cand legea impune consimtamantul Clientului, verificarea si/sau obtinerea de informatii se va efectua numai pe baza consimtamantului Clientului in acest sens si numai pe durata valabilitatii respectivului consimtamant (cum ar fi Acordul de verificare ANAF - formular standardizat, ce nu apartine Bancii), daca nu opereaza o baza legala distincta de prelucrare (cum ar fi Acordul de interogare Biroul de Credit - formular standardizat, ce nu apartine Bancii).


6.5. In interesul legitim al Bancii de a-si desfasura activitatea comerciala cu buna credinta, in conformitate cu standardele aplicabile in industria bancara si cu respectarea legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, a legilor si reglementarilor fiscale si/sau financiare, a reglementarilor interne, corporative sau standardelor ce tin de relatiile cu Clientul, datele Clientului pot fi folosite in scopul de adresare de comunicari comerciale legate de campaniile promotionale ale Bancii, in conditiile introducerii si oferirii de produse/facilitati noi in contextul produselor pe care Clientul le-a contractat cu Banca sau in conditiile revizuirii, dezvoltarii si imbunatatirii calitatii acestora sub forma de noi facilitati sau beneficii. Se vor comunica Clientului informatii care ii pot fi utile in relatiile de afaceri cu Banca, fiindu-i in mod corespunzator garantat Clientului dreptul de a-si exprima punctul de vedere prin canalele de comunicare puse la dispozitie in mesajul informational ce poate fi transmis prin posta, posta electronica, telefon/SMS, internet banking etc. 

Notificarea
 
6.6. Orice modificare intervenita (incluzand, dar fara a se limita la introducerea/majorarea/ reducerea unor dobanzi, penalitati, comisioane, speze, taxe ori alte costuri noi) in relatia Banca – Client aferente unor operatiuni in privinta carora Clientul are libertate de alegere, cu exceptia celor prevazute in contractele aferente produselor si/sau serviciilor bancare si/sau a celor prevazute in contractele de credit se considera adusa la cunostinta Clientului prin afisare in unitatile teritoriale si publicare pe pagina web www.otpbank.ro. In situatia in care clauzele contractelor specifice incheiate cu Clientul nu stipuleaza prevederi contrare prezentelor Conditii Generale de Afaceri, Banca va avea in vedere perceperea acestora, astfel cum sunt prevazute in Tariful de Taxe si Comisioane al Bancii, in vigoare la data efectuarii operatiunii de plata, sau in conformitate cu prevederile din contractele/acordurile/conventiile incheiate, in conformitate cu legislatia in vigoare.
 
6.7. Referitor la modificarile intervenite in cazul contractelor de imprumut, orice notificare sau modificare se va face prin una din metodele de mai jos aleasa de Client conform contractului de credit semnat cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data aplicarii noilor prevederi/ valori:
 
-scrisoare recomandata simpla transmisa la adresa de corespondenta furnizata de Client;
-SMS transmis la numar de telefon mobil furnizat de Client;
-E-mail transmis la adresa de e-mail furnizata de Client;

6.8. Orice modificare a adresei de corespondenta, adresei de e-mail sau numarului de telefon mobil ale clientilor va fi comunicata Bancii, aceasta modificare urmand sa produca efecte in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii acesteia de catre Banca. In caz contrar, orice modificare nu este opozabila Bancii.
 
6.9. Notificarile transmise Clientilor prin scrisoare recomandata simpla vor fi considerate primite de catre acestia in termen de 5 zile lucratoare de la data mentionata pe stampila oficiului postal de expediere de pe borderoul de transmitere. Notificarile transmise Clientilor prin SMS vor fi considerate primite de catre acestia la data trimiterii SMS-ului. Notificarile transmise Clientilor prin e-mail vor fi considerate primite de catre acestia la data trimiterii scrisorii electronice catre Client.
 
6.10. Orice comunicare scrisa a Bancii este considerata ca valabil expediata prin circuitul posta-mail-SMS-OTPdirekt, daca a fost expediata la ultima adresa/ numar de telefon/adresa de e-mail comunicate Bancii de catre Client. Expedierea prin posta se considera indeplinita daca Banca intra in posesia unei confirmari de orice fel, semnatura in original a Clientului sau a reprezentantului acestuia, sau prin existenta borderourilor de insotire cu stampila Postei.
 
6.11. Orice comunicare/notificare remisa Bancii de orice persoana va fi efectiva doar din momentul primirii acesteia de catre Banca, la data de pe stampila de intrare in Banca sau, dupa caz, la data semnarii confirmarii de primire, in cazul notificarilor transmise prin posta, pe baza de scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Comunicarile catre Banca transmise prin fax vor fi confirmate prin transmiterea unei scrisori in original.

6.12. In cazul in care Clientul completeaza adresa de e-mail in formularele Bancii si/sau in alta solicitare adresata Bancii, Clientul isi exprima consimtamantul de a primi comunicari comerciale din partea Bancii prin posta electronica.
 
Incetarea relatiilor
 
6.13. Incetarea relatiilor poate avea loc:
 
1) Prin acordul scris dintre Banca si Client (inclusiv la solicitarea de transfer al contului bancar    curent (de plati) in contextul Legii 258/2017 componenta privind schimbarea contului de plati), cu efect imediat sau la data prevazuta in cadrul formularului de Autorizare privind schimbarea contului de plăți in schimbarii contului de plati conform prevederilor Legii 258/2017.
2) In mod unilateral din initiativa si la cererea Clientului sau a Imputernicitilor acestuia pe baza unei procuri speciale autentificata de notar sau pe baza unei imputerniciri avocatiale, cu conditia rambursarii tuturor sumelor datorate Bancii. Fondurile existente se vor transfera intr-un alt cont mentionat de catre Client, vor fi retrase cash la solicitarea Clientului si conform legislatiei in vigoare, sau vor fi transferate intr-un cont colector. Cererea Clientului va fi inregistrata in Banca la data primirii, iar inchiderea contului se va efectua in maxim 3 zile lucratoare daca sunt indeplinite toate conditiile conform legislatiei in vigoare si Normelor interne ale Bancii.
3) In mod unilateral, la initiativa Bancii pe baza unei notificari recomandate cu confirmare de primire, fara nici o alta formalitate si fara interventia unei instante judecatoresti, Banca poate proceda la denuntarea unilaterala a Contractului, cu respectarea prevederilor contractului incheiat cu Clientul si a prevederilor legislatiei in vigoare;
a. Clientul/imputernicitul contului este supus sanctiunilor internationale emise de organisme abilitate, fiind suspect de savârsirea sau finantarea actelor de terrorism;
b. Clientul nu poate fi identificat conform prevederilor legislatiei privind standardele de cunoastere a clientelei. In situatia in care, dupa deschiderea unui cont, apar probleme legate de verificarea identitatii clientului/beneficiarului si/sau de provenienta fondurilor, care nu pot fi solutionate, Banca va analiza oportunitatea inchiderii relatiei de afaceri/restrictionarii temporare a efectuarii operatiunilor dispuse de Client, cu respectarea tuturor obligatiilor instituite prin legislatia privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor;
c. Clientul a produs incidente de plati majore (raportate de Banca) cu cecuri, bilete la ordin, cambii si nu are datorii fata de Banca;
d. Clientul se face vinovat de utilizarea necorespunzatoare a instrumentelor de plata, inclusiv de emitere de cecuri fara acoperire sau de emitere de cambii si bilete la ordin care nu au fost onorate la scadenta;
e. Clientul nu respecta prezentele Conditii Generale de Afaceri ale Bancii;
f. Clientul refuza furnizarea datelor de identificare pentru actualizarea datelor si informatiilor sau furnizeaza informatii false, contradictorii sau informatii care nu pot fi verificate in registre publice, site-uri oficiale ale autoritatilor, etc.;
g. Exista informatii privind participarea in activitati ilegale (de exemplu: trafic de droguri, terorism, crima organizata, traficul ilegal de ființe umane ori activează în industria pornografică), sau despre investigatii privind participarea acestora la astfel de activitati ilegale;
h. Clientul a furnizat informatii false la deschiderea contului sau ulterior ori Banca are suspiciuni cu privire la realitatea declaratiilor Clientului;
i. Clientul nu a acceptat modificari ale prezentelor Conditii Generale de Afaceri;
j. Alte situatii prevazute de reglementarile interne ale Bancii;
k. Exista suspiciuni cu privire la legalitatea sursei fondurilor clientului;
l. Banca are informatii/suspiciuni cu privire la modul de utilizare a conturilor si a sumelor existente in acestea, ca urmare a carora clientul poate expune banca la riscul de spalare a banilor/finantare a terorismului si respectiv riscul reputational;
4) La initiativa Bancii pe baza unei notificãri recomandate cu confirmare de primire, fara nici o altã formalitate si fara interventia unei instante judecatoresti, Banca poate proceda la denuntarea unilaterala a Contractului Cadru, în baza unui preaviz de 2 luni.

5) Daca o facilitate de credit s-a incheiat pe durata nedeterminata, fiecare dintre parti poate sa denunte contractul, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile, daca din contract sau din uzante nu rezulta astfel.
 
6.14. Raportul juridic derivat din deschiderea contului va putea sa inceteze si la initiativa Clientului, a imputernicitilor acestuia sau a mostenitorilor pe baza inscrisurilor doveditoare ale calitatii si capacitatii de a dispune de cont.
 
6.15. Clientul are obligatia ca la inchiderea contului bancar curent (de plati) sau la solicitarea de transfer al contului bancar curent (de plati) in contextul Legii 258/2017 componenta privind schimbarea contului de plati, sa asigure sumele necesare achitarii tuturor comisioanelor si spezelor, precum si toate sumele datorate Bancii.
 
6.16. La data depunerii cererii de inchidere de cont la sediul unitatii teritoriale sau la solicitarea de transfer al contului bancar curent (de plati) in contextul Legii 258/2017 componenta privind schimbarea contului de plati, Clientul este obligat sa returneze Bancii toate filelele cec/biletele la ordin/ cambiile neutilizate sau gresit completate conform reglementarilor in vigoare inainte de inchiderea efectiva a contului. In caz contrar, Clientul este singurul raspunzator pentru orice prejudiciu care deriva din utilizarea acestora dupa data depunerii cererii de inchidere a contului. De asemenea, Clientul declara ca la data depunerii cererii de inchidere cont nu exista emise cecuri/bilete la ordin/cambii semnate personal sau de imputerniciti conform reglementarilor in vigoare si nici nu exista astfel de titluri deja emise care urmeaza sa fie puse in circuit bancar de beneficiarii acestora, cunoscand ca legea penala sanctioneaza falsul in declaratii.
In cazul in care Clientul solicita inchiderea unor conturi, si daca, dupa inchiderea conturilor respective, sunt primite la plata file cec/bilete la ordin/cambii pe aceste conturi si, intre timp, nu s-a inchis relatia de afaceri cu Banca (prin inchiderea tuturor conturilor deschise de Client la Banca), Clientul acorda prin Conditiile Generale de Afaceri, un mandat expres Bancii de a redeschide contul identificat in instrumentul de plata respectiv, asumandu-si intreaga responsabilitate cu privire la constituirea fondurilor necesare pentru plata acestuia, precum si cu privire la orice consecinte ce ar putea deriva din refuzul instrumentului, potrivit reglementarilor specifice in vigoare, dupa caz.
In cazul in care clientul solicita transferul contului bancar curent (de plati) in contextul Legii 258/2017 componenta privind schimbarea contului de plati, iar contul bancar curent (de plăți) este utilizat pentru alte servicii contractate de către acesta, cu exceptia serviciului Direct Debit si OTPdirekt – de exemplu dar fara a ne limita la credit, card de debit, pachete/structuri modulare de produse si servicii bancare, card de credit, descoperit de cont, depozite, produse de investiții, etc., Clientul are posibilitatea să solicite încetarea acestor servicii cu respectarea condițiilor menționate în contractele specifice încheiate cu OTP BANK ROMANIA S.A.

6.17. Contractul de cont bancar curent (de plati), impreuna cu contractele aferente produselor si serviciilor tranzactionale, cu exceptia contului de plati cu servicii de baza, inceteaza fara notificarea prealabila a Clientului, in cazul in care prin contul Clientului nu se efectueaza operatiuni de plati si incasari (cu exceptia taxelor si comisioanelor incasate de catre Banca, a dobanzilor achitate de Banca si a platilor efectuate de catre banca aferente popririlor) pe o perioada de timp de 12 luni, daca in aceasta perioada acesta nu are nici un alt produs activ (din urmatoarele categorii: credite, conturi de economii, depozite si fonduri de investitii) si daca soldul contului/rilor este mai mic sau egal decat limita minima stabilita de Banca in lei sau echivalent in alte valute ori contul/rile a/au acumulat debite aferente comisionului de administrare cont curent sau debite aferente tranzactiilor ce depasesc contravaloarea soldului creditor al contului. La data prezentelor Conditii Generale de Afaceri, limita minima stabilita de Banca este de 100 lei sau echivalent in alte valute. Clientul accepta in mod expres si este de acord ca in acest caz inchiderea contului sa se faca fara nicio notificare prealabila din partea Bancii.
Aceasta masura nu este aplicabila clientilor care, desi nu au inregistrat operatiuni pe cont in ultimile 12 luni calendaristice, in afara taxelor si comisioanelor incasate de catre Banca, a dobanzilor achitate de Banca si a platilor efectuate de catre banca aferente popririlor, detin produse active din categoriile: credite, conturi de economii, depozite si fonduri de investitii sau sold creditor care depaseste limita minima stabilita de banca in lei sau echivalent in alte valute, situatie in care Banca ii va notifica potrivit prevederilor pct 6.9 din prezentul document, cu cel putin 15 zile calendaristice anterioare datei de incetare a contractului, termenul de notificare fiind corelat cu termenele mentionate in contractele specifice aferente produselor si serviciilor in derulare.

In cazul conturilor de plati cu servicii de baza, contractul inceteaza in cazul în care prin contul Clientului nu se efectuează operaţiuni de plăţi şi încasări (cu exceptia taxelor si comisioanelor incasate de catre Banca, a dobanzilor achitate de Banca si a platilor efectuate de catre banca aferente popririlor) pe o perioadă de timp de peste 24 luni si daca soldul contului/rilor este mai mic sau egal decat limita minima stabilita de Banca in lei. Contractul inceteaza cu notificarea in scris a clientului, emisa cu 2 luni inainte de inchiderea efectiva a contului.

6.18. Banca isi rezerva dreptul de a bloca / restrictiona conturile clientului, pentru toate canalele (ghiseu, carduri, OTPdirekt, Call center), in cazul in care nu s-au inregistrat operatiuni pe cont pe o perioada de 6 luni calendaristice, cu exceptia taxelor, comisioanelor, a dobanzilor, platilor efectuate de catre banca aferente popririlor si cu exceptia situatiilor in care clientul nu are in aceasta perioada nici un alt produs activ din urmatoarele categorii: credite, conturi de economii, depozite si fonduri de investitii.

6.19. Banca este exonerata de raspundere pentru prejudiciile pe care Clientul sau un tert le-ar putea suferi ca urmare a inchiderii / blocarii conturilor sale/ suspendarii operatiunilor pe conturile sale de catre Banca.
 
6.20. In toate cazurile de inchidere a unui cont, termenul in care Clientul va putea solicita restituirea sumelor care au reprezentat soldul creditor al respectivului cont la data inchiderii acestuia, este termenul general de prescriptie care incepe sa curga de la data la care notificarea de inchidere a contului se considera efectiv primita de catre Client. Pe aceasta perioada, soldurile conturilor inchise se vor pastra de catre Banca in conturi nepurtatoare de dobanda.

6.21. Clientul are obligatia sa returneze cardurile cu 30 de zile inainte de data efectiva a inchiderii conturilor, cat si inchiderea tuturor contractelor incheiate cu Banca.

Nerenuntarea tacita
 
6.22. Omisiunea, in tot sau in parte, a Bancii, precum si orice intarziere din partea Bancii de a exercita orice drepturi nascute in baza unui contract incheiat cu Clientul sau de a beneficia de orice remedii in temeiul unui asemenea contract, nu va impiedica Banca sa isi exercite acest drept si nu va putea fi considerata ca reprezentand o renuntare la drepturile acesteia si, in niciun caz nu se va prezuma acordul Bancii tacit la rescadentarea datoriei sau la renuntarea la datorie, cu exceptia cazurilor in care se incheie in acest sens un act scris. Renuntarea de catre Banca la indeplinirea oricarei conditii suspensive prevazute in contractele incheiate cu Clientii, nu va fi considerata ca reprezentand renuntarea din partea Bancii la cerinta ca acea conditie sa fie indeplinita ulterior.
 
Litigii. Legea aplicabila
 
6.23. Relatiile dintre Banca si Client sunt guvernate de legislatia romana, chiar si in cazul in care un proces se desfasoara in strainatate. Banca are dreptul de a opune Clientului prevederile legislatiei interne in materie, inclusiv normele cu caracter obligatoriu emise de Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de Banca Centrala, regulile si uzantele internationale in orice diferend decurgand din aplicarea acestora, chiar daca Clientul invoca pierderi sau daune din aplicarea lor. Clientul nu poate invoca Bancii motivul necunoasterii acestor norme si uzante.
 
6.24. Eventualele litigii derivate din incheierea, executarea, incetarea sau, dupa caz, intepretarea contractului dintre Banca si Client se vor solutiona pe cale amiabila. Cand acest lucru nu este posibil, instantele judecatoresti, precum si Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB), sunt competente pentru solutionarea acestor litigii, conform normelor procedurale in vigoare. Prin Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori și comercianti, a fost infiintat Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB). Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 38/2015, CSALB este abilitat sa organizeze si sa administreze solutionarea, prin mijloace alternative, litigiilor din domeniul financiar-bancar dintre consumatorii si comerciantii a caror activitate este reglementata, autorizata si supravegheata/ monitorizata de Banca Nationala a Romaniei, precum si sucursalele comerciantilor straini ce desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.
CSALB are sediul in Bucuresti, Str. Sevastopol 24, et. 2, sector 1 si asigura facilitatile necesare derularii procedurilor de solutionare alternativa a litigiilor prevazute de actul normativ mentionat anterior. Mai multe detalii pot fi consultate pe website-ul: www.csalb.ro sau prin apel la numarul de telefon: 021 9414 (numar cu tarif normal). In ceea ce priveste solutionarea amiabila a oricaror divergente in legatura cu produsele si serviciile Bancii achizitionate online, Clientii au posibilitatea de a se adresa platformei SOL (solutionarea online a litigiilor), accesand link-ul https://webgate.ec.europa.eu/odr/, in sectiunea „romana”.   
 
6.25. Toate costurile pe care Banca va trebui sa le suporte in cazul in care aceasta ar fi implicata intr-un litigiu cu Clientul sau, dupa caz, intr-un conflict cu un tert, ca urmare a indeplinirii unor instructiuni primite de la Client, vor fi recuperate de la Client, in conformitate cu legislatia in vigoare.

6.26. Orice reclamatie scrisa a Clientului cu privire la calitatea produselor sau serviciilor prestate de Banca este procesata intr-un termen de 30 de zile/15 zile in cazul reclamatiilor privind serviciile de plata, iar Clientul va fi informat cu privire la masura luata, prin orice mijloc de comunicare agreat conform prezentelor Conditii Generale de Afaceri si/sau conform contractelor specifice. In cazul in care Clientul nu este multumit de modul de solutionare a reclamatiei, se poate adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (www.anpc.ro).
 
Conditii speciale
 
6.27. Nevalabilitatea uneia sau mai multor dispozitii din prezentele Conditii Generale de Afaceri nu atrage dupa sine invalidarea celorlalte prevederi din cuprinsul acestora, astfel cum a fost convenit intre Banca si Client.
 
6.28. Prezentele Conditii Generale de Afaceri completeaza prevederile tuturor conventiilor, acordurilor, contractelor incheiate intre Banca si Client. In cazul in care prevederile prezentelor Conditii Generale de Afaceri au un inteles divergent sau sunt in contradictie cu prevederile exprese stipulate in conventiile, acordurile sau contractele specifice, incheiate intre Banca si Client, prevederile acestora din urma vor prevala.
 
6.29. Clientul autorizeaza Banca, prin prezentele Conditii Generale de Afaceri, sa compenseze orice suma datorata Bancii cu fondurile disponibile in orice cont bancar curent (de plati), de economii si/sau Junior, indiferent de valuta in care sunt disponibile. Clientul are obligatia sa acopere din surse proprii debitul, inclusiv dobanda penalizatoare aferenta descoperitului de cont neautorizat. In situatia in care in conturile Clientului nu exista disponibil suficient pentru acoperirea oricaror sume datorate Bancii, Banca este autorizata sa efectueze oricare dintre operatiunile reprezentand, dar nelimitandu-se la, efectuarea de schimburi valutare, transferuri intre conturile curente si/sau de economii ale Clientului, debitarea/creditarea oricaror sume din/in oricare dintre conturile bancare curente (de plati), de economii si/sau Junior ale Clientului, pentru acoperirea sumelor datorate. Daca nici pe aceasta cale Banca nu recupereaza sumele datorate de Client, aceasta are dreptul de a recupera sumele datorate conform dispozitiilor legale in materie.
 
6.30. Clientul declara ca a luat la cunostinta si este de acord ca in cazul in care inregistreaza 3 luni consecutive de restante pentru orice serviciu/produs contractat, din ziua imediat urmatoare inregistrarii sumei restante pentru cea de-a treia luna, accesul la serviciu/produs va fi suspendat (cu exceptia produselor de economisire si creditare). In cazul in care produsele/serviciile au fost achizitionate fara un pachet/structura modulara de produse si servicii bancare, pe perioada suspendarii accesului Clientul nu datoreaza Bancii costul abonamentului lunar. In cazul in care produsele/serviciile au fost achizitionate impreuna cu un pachet/ structura modulara de produse si servicii bancare, clientul datoreaza Bancii doar abonamentul lunar aferent pachetului/structurii modulare de produse si servicii bancare. Doar la achitarea integrala a restantelor serviciile pot fi utilizate iar.
In cazul in care Clientul inregistreaza restante timp de 6 luni consecutive pentru orice serviciu/produs contractat, Banca are dreptul de a inchide pachetul/structura modulara contractat/a (daca este cazul), precum si produsele si serviciile incluse sau nu in pachet/structura modulara (cu exceptia produselor de economisire si creditare la care vor deveni aplicabile elementele de cost standard astfel cum acestea sunt evidentiate in contractele aferente produselor solicitate). Astfel, contractul/contractele aferente acestora se considera desfiintat/desfiintate de drept, fara interventia vreunei instante de judecata, fara alta punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila judiciara sau extrajudiciara (fara notificarea Clientului).
 
6.31 Banca isi rezerva dreptul de a suspenda orice tranzactii/servicii in cazul in care ia la cunostinta despre orice litigiu sau divergenta intre co-titularii unui cont comun, iar pana la data la care primeste o dovada satisfacatoare referitoare la finalizarea litigiului/divergentei sau un document incheiat in forma autentica semnat de catre partile implicate care sa stipuleze incetarea litigiului/divergentei, nu va permite efectuarea de operatiuni pe contul respectiv.

6.32. Clientul nu poate opune Bancii conditiile contractelor incheiate cu tertii.
 
6.33. Clientul este de acord ca, in conformitate cu prevederile legale, OTP BANK ROMANIA S.A. sa efectueze orice verificari, respectiv sa solicite, sa confirme si/sau sa obtina informatii despre Client de la orice institutie competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat sa emita documente oficiale despre Client. Clientul/co-titularii/imputernicitii sunt de acord cu prelucrarea datelor sale personale, direct sau prin intermediul tertilor contractanti, in scopul indeplinirii de catre OTP BANK ROMANIA S.A. a obligatiilor legale si a realizarii intereselor legitime ale acesteia, precum si in vederea derularii oricaror raporturi juridice intre Banca si Client, in conditiile Regulamentului (UE) 2016/679 precum și a celorlalte prevederi legale aplicabile cu privire la protectia persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
6.34. La data intrarii in vigoare a prezentelor Conditii Generale de Afaceri, 01.06.2021, se abroga versiunile anterioare de Conditii Generale de Afaceri si de Conditii Generale Bancare. Clientii vor fi instiintati de modificarea Conditiilor Generale de Afaceri prin afisarea acestora in sediile unitatilor teritoriale si prin publicarea lor pe pagina de web: https://www.otpbank.ro/.

 

Condiţii generale de afaceri pentru Persoane Juridice și Categorii Asimilate

1. Introducere

1.1.    Prezentele Conditii Generale de Afaceri pentru persoane juridice si categorii asimilate (identificate in mod simplificat in cuprinsul acestui document ca fiind Conditii Generale de Afaceri) reglementeaza relatiile dintre Banca si fiecare dintre Clientii sai, persoane juridice si categorii asimilate, din Romania si din strainatate. Prezentele Conditiile Generale de Afaceri sunt obligatorii, atat pentru Clienti cat si pentru Banca, si au valoare de contract, fiind valabile din momentul in care Clientul a semnat de luare la cunostinta. Prezentele Conditii Generale de Afaceri constituie parte integranta din orice acord/contract incheiat intre Client si Banca.
1.2.    “Banca” este reprezentata de OTP BANK ROMANIA S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Buzesti nr. 66-68, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J40/10296/1995 si EUID (Identificator Unic la Nivel European): ROONRC.J40/10296/1995, CUI 7926069, CIF RO7926069, inregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-028/1999, operator de date cu caracter personal 2689, atat prin sediul central, cat si prin oricare dintre unitatile sale teritoriale.
1.3.    “Client”, in acceptiunea prezentelor Conditii Generale de Afaceri, reprezinta orice persoana juridica, categorie asimilata acesteia, care desfasoara activitati economice – intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice cetateni romani sau ai unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care desfasoara activitati independente, de libera practica, autorizate si/sau recunoscute pe teritoriul Romaniei in conditiile prevazute de lege, identificata prin sediul central, cat si prin oricare dintre unitatile teritoriale ale acestuia (punct de lucru, agentie, sucursala, reprezentanta, etc.), romana sau straina, titular de conturi, orice persoana juridica, categorie asimilata care utilizeaza sau beneficiaza de un serviciu sau de un produs oferit de Banca, inclusiv in faza precontractuala, sau orice persoana imputernicita/mandatata sa opereze in conturile unui Client al Bancii precum si persoanele care au beneficiat in trecut de serviciile Bancii. (Nota: Conform art. 111 alin. (2) din OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007: “(2) In intelesul prezentului capitol se considera client al unei institutii de credit, orice persoana cu care, in desfasurarea activitatilor prevazute la art. 18 si la art. 20, institutia de credit a negociat o tranzactie, chiar daca respectiva tranzactie nu s-a finalizat si orice persoana care beneficiaza de serviciile unei institutii de credit, inclusiv persoanele care au beneficiat in trecut de serviciile unei institutii de credit”).
1.4.    “Notificare”, in acceptiunea prezentelor Conditii Generale de Afaceri, reprezinta modalitatea de informare a clientilor cu privire la modificarile intervenite in relatia Banca-Client.

Sfera de aplicare
1.5.    Prezentele Conditii Generale de Afaceri formeaza cadrul general in relatia Banca-Client si se vor aplica oricarui tip de contract, urmand a fi completate, dupa caz, cu dispozitiile specifice fiecarui tip de produs sau serviciu prin contractele incheiate intre Banca si Client.
Aceste Conditii de Afaceri sunt generale si nu exhaustive, ele putand fi completate cu practicile internationale uniforme si cu cele referitoare la diverse tipuri de operatiuni, acolo unde acestea exista si Banca decide sa le urmeze.
1.6.    Banca are dreptul sa modifice unilateral prezentele Conditii Generale de Afaceri, in cazul in care circumstantele de natura tehnica, economica sau legala o impun. Orice modificare a Conditiilor Generale de Afaceri se aduce la cunostinta Clientului prin afisare la sediile unitatilor Bancii, respectiv prin publicare pe pagina de web: http://www.otpbank.ro/, fiind  valabila incepand cu a 6-a zi lucratoare de la data afisarii lor.
In cazul in care in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la afisarea prezentelor Conditii, Clientul nu inainteaza in scris Bancii nici o obiectie si/sau nu solicita denuntarea unilaterala a contractului, se prezuma ca respectivele modificari au fost acceptate de Client.
1.7.    Orice derogare de la aplicarea prezentelor Conditii Generale de Afaceri fata de Client trebuie convenita in mod expres, in scris, intre Banca si respectivul Client. 

2. Deschiderea si administrarea conturilor

Deschiderea de cont - furnizarea unui produs/serviciu este conditionata de deschiderea si existenta unui cont curent la Banca

2.1.   Banca deschide conturi de capital social, conturi curente in lei si/sau valuta, conform produselor si serviciilor aprobate intern, prin unitatile sale teritoriale si/sau canale alternative si depozite prin unitatile teritoriale si/sau canale alternative, la cererea expresa a Clientilor (a persoanei/persoanelor care reprezinta in mod legal/conventional Clientul) prin completarea formularelor standard ale Bancii, in baza documentelor solicitate de Banca. 
2.2.    Banca poate deschide cont/conturi curent/e in vederea initierii relatiei de afaceri si prin canale electronice - exclusiv prin platforma de deschidere de cont online si contractare pachet de produse si servicii bancare - Platforma de deschidere de cont online, pentru persoane juridice si categorii  asimilate disponibila pe website-ul bancii si/sau pagina de internet dedicata procesului de inrolare online a clientilor persoane juridice si categorii asimilate.
2.3.     Banca nu va deschide si nu va opera conturi anonime pentru care identitatea titularului nu este cunoscuta, evidentiata in mod corespunzator si nici conturi sub nume fictive.
2.4.    Clientul este obligat sa prezinte Bancii toate documentele solicitate, care atesta statutul sau juridic, conform legislatiei in vigoare, reglementarilor interne ale bancii, inclusiv normelor privind cunoasterea clientelei, prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, regulamentului valutar, etc., precum si orice alte documente justificative solicitate de Banca. Clientul va fi reprezentat prin persoane autorizate sa il angajeze in mod valabil. Clientul poate numi persoane imputernicite sa opereze pe cont in limitele legale si statutare. 
2.5.    Banca isi rezerva dreptul ca, in situatii cu caracter exceptional, sa  accepte deschiderea primului cont unui Client fara a fi prezentate toate documentele solicitate.
In astfel de situatii, Clientul este obligat, ca in termen de 30 zile calendaristice sa prezinte documentatia completa. 
Daca documentele nu sunt obtinute in termen de 60 de zile calendaristice de la data deschiderii contului curent, Banca poate lua decizia incetarii relatiei de afaceri cu clientul.
In aceasta situatie, contul curent se poate inactiva, suma/ele creditoare ramanand la dispozitia clientului, in cadrul termenului de prescriptie
2.6.     Documentele necesare deschiderii unui cont la OTP Bank Romania SA trebuie prezentate in original/duplicat/copie legalizata/supralegalizate/apostilate/traduse, dupa caz, conform cerintelor bancii, prin intermediul oricarei unitati teritoriale. In cazul utilizarii canalelor electronice - exclusiv prin platforma de deschidere de cont online si contractare pachet de produse si servicii bancare – “Platforma de deschidere de cont online”, pentru persoane juridice si categorii asimilate disponibila pe website-ul bancii si/sau pagina de internet dedicata procesului de inrolare online a clientilor persoane juridice si categorii asimilate, documentele sunt prezentate in copie, sau in format electronic, dupa caz.
2.7.     Clientul imputerniceste banca sa retina, ca urmare a oricarei tranzactii de rascumparare a unitatilor de fond, impozitul aferent profitului obtinut, in conformitate cu legislatia in vigoare. De asemenea, clientul imputerniceste Banca sa efectueze orice operatiune necesara platii impozitului retinut.
2.8.    Clientul imputerniceste banca sa retina impozitul aferent oricarei tranzactii, care in baza reglementarilor in vigoare se supune regimului retinerii de impozite la sursa. De asemenea, clientul imputerniceste Banca sa efectueze orice operatiune necesara platii impozitului retinut.
2.9.    Banca poate refuza deschiderea de conturi sau efectuarea de operatiuni dispuse de clienti, in conditiile in care Clientul:
a)    Nu respecta legislatia in vigoare;
b)    Furnizeaza informatii false, insuficiente, eronate sau incomplete;
c)    Genereaza suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate sau a documentelor furnizate;
d)    Poate prezenta risc de imagine pentru Banca;
e)    Refuza sa furnizeze informatii total sau partial in forma solicitata de banca, in conformitate cu reglementarile sale interne. 
Conturile pot fi accesate prin intermediul oricarei unitati teritoriale sau prin canalele electronice, in baza contractelor semnate intre Client si Banca.
2.10.    In vederea respectarii legislatiei FATCA si CRS, in cazul in care datele cu caracter personal sau operatiunile efectuate, se incadreaza in criteriile FATCA si CRS, clientul autorizeaza Banca sa transmita aceste informatii catre autoritatile fiscale americane (IRS), respectiv catre ANAF.
FATCA - The Foreign Account Tax Compliance Act este un pachet legislativ emis i poate fi consultat la adresa http://www.treasury.gov/resource promulgat la data de 18 Martie 2010 si care a intrat in vigoare la 1 Iulie 2014, prin care se impune in sarcina contribuabililor Statelor Unite ale Americii (SUA), inclusiv celor care locuiesc sau isi desfasoara activitatea in afara SUA, obligatia de a raporta detinerile directe sau indirecte de active financiare din afara SUA. Aceeasi cerinta de raportare este prevazuta si pentru institutiile de credit, care detin active in numele contribuabililor SUA. 
CRS - (Common Reporting Standard) financiare intre tari. Standardul Global pentru schimbul de informatii financiare si acordul multilateral pentru schimbul automat de informatii au fost initiate de OECD (Organizatia Economica de Cooperare si Dezvolta Comisia Europeana. Romania asigura cadrul legal prin transpunerea prevederilor europene in cadrul Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala care a intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2016
2.11.    Asupra sumelor aflate in conturile deschise (curente, de depozit, etc.), pot dispune liber, cu respectarea legislatiei in vigoare, urmatoarele persoane:
a)    reprezentantii legali sau, dupa caz, conventionali, pana la revocarea scrisa a drepturilor de reprezentare, in baza actelor constitutive ale Clientului/mandatului conventional acordat de catre reprezentantii legali;
b)    alte persoane, in conditiile speciale prevazute de legislatia in vigoare.
2.12.    In cazul in care apare o disputa referitoare la desemnarea, limitele sau revocarea mandatului persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni pe contul Clientului, Banca are dreptul de a bloca accesul acestora la contul Clientului pana la solutionarea disputei, in baza unei dovezi concludente primita de Banca in acest sens, Clientul exprimandu-si acordul prealabil in acest sens, prin insusirea prezentelor Conditii Generale de Afaceri.
In cazul in care Banca ia cunostinta, prin orice mijloace, despre aparitia unor divergente/conflicte/neintelegeri de orice natura intre asociatii/actionarii/administratorii/imputernicitii Clientului, Banca are dreptul sa suspende nelimitat executarea oricarei instructiuni (ex.: creditarea/debitarea contului, instructiuni in temeiul oricarui contract specific incheiat cu Banca, etc.) pana la lamurirea situatiei in baza unor acte in forma si substanta satisfacatoare pentru Banca. Daca intr-o perioada de timp rezonabil situatia nu este clarificata, Banca poate decide incetarea raporturilor contractuale. Clientul exonereaza Banca de orice raspundere pentru pierderile 
directe sau indirecte pe care Clientul si/sau un tert le-ar putea suferi ca urmare a aparitiei unei astfel de situatii.
2.13.    Banca pune la dispozitia Clientului un cod unic de identificare in vederea initierii sau executarii corecte a unui ordin de plata. Prin codul unic de identificare, in acceptiunea prezentului document se intelege codul IBAN aferent contului bancar curent (de plati). Ordinul de plata reprezinta orice instructiune data de platitor sau de beneficiarul platii catre prestatorul sau de servicii de plata prin care se solicita executarea unei operatiuni de plata
2.14.    In situatiile in care Banca:
a)    nu poate identifica clientul si verifica identitatea acestuia pe baza de documente si, dupa caz, de informatii obtinute din surse legale/publice;
b)    nu poate identifica, daca este cazul, beneficiarul real;
c)    nu obtine informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri, 
aceasta are obligatia, dupa caz, de a bloca conturile la debitare si/sau la creditare, de a nu efectua tranzactia, de a nu incepe relatia de afaceri sau de a termina relatia de afaceri si de a semnala de indata acest aspect Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
2.15.    Clientul declara ca nu a mai avut cont curent deschis in OTP Bank Romania SA (sau Robank SA/Millennium). In caz contrar, Clientul declara ca nu a avut in posesie si nu a eliberat instrumente de plata (cec/bilet la ordin/cambie) pe contul respectiv.
In cazul in care in  urma verificarilor efectuate la reinceperea relatiei de afaceri cu Clientul (la deschiderea contului curent pe acelasi cod de client), se constata ca solicitantul a avut in posesie instrumente de debit de la OTP Bank Romania SA (sau Robank SA/Millennium) care nu au fost decontate (refuzate, platite sau anulate/pierdute/furate/distruse declarate in conformitate cu reglementarile sau legile in vigoare aplicabile cecului, cambiei si biletului la ordin) sau restituite Bancii, Clientul  va avea in vedere demararea procedurilor de anulare a acestora in conformitate cu prevederile legilor aplicabile in vigoare.
In cazul in care sunt primite la plata file cec/bilete la ordin/cambii pe conturile pe care au fost eliberate instrumentele respective Clientul acorda prin Conditiile generale de afaceri, un mandat expres Bancii de a redeschide contul identificat in instrumentul de plata respectiv, acesta (Clientul) asumandu-si intreaga responsabilitate cu privire la constituirea fondurilor necesare pentru plata acestuia, precum si cu privire la orice consecinte ce ar putea deriva din plata sau refuzul instrumentului, potrivit reglementarilor specifice in vigoare, dupa caz. Clientul ia la cunostinta faptul ca  un instrument de plata (cec, bilet la ordin, cambie), emis in perioada dintre momentul incetarii relatiei de afaceri cu Banca si momentul reinitierii relatiei cu Banca, duce la inregistrarea acestuia in CIP (Centrala Incidentelor de Plati).
2.16.    In cazul in care Clientul solicita inchiderea unui/unor cont/conturi curente dintre conturile curente pe care le detine, fara incetarea relatiei de afaceri cu Banca, iar ulterior pe aceste conturi sunt primite la plata file cec/bilete la ordin/cambii, Clientul acorda prin Conditiile generale de afaceri, un mandat expres Bancii de a redeschide contul identificat in instrumentul de plata respectiv, acesta (Clientul) asumandu-si intreaga responsabilitate cu privire la constituirea fondurilor necesare pentru plata acestuia, precum si cu privire la orice consecinte ce ar putea deriva din plata sau refuzul instrumentului, potrivit reglementarilor specifice in vigoare, dupa caz.
2.17.    De asemenea, daca in urma verificarilor efectuate la reinceperea relatiei de afaceri cu Clientul (la deschiderea contului curent pe acelasi cod de client), se constata ca solicitantul a avut taxe si/sau comisioane restante care au fost trecute pe cheltuiala Bancii, se va reincepe relatia de afaceri numai dupa plata de catre Client a respectivelor taxe si/sau comisioane.

Modificari ale datelor de identificare
2.18.    Clientul se obliga sa aduca la cunostinta Bancii, in scris  si in termen de maximum 5 zile lucratoare orice modificare intervenita in situatia sa, in datele de identificare proprii si/sau datele de identitate ale imputernicitilor/reprezentantilor legali, (de ex.: suspendarea activitatii, fuziunea, dizolvarea, divizarea, modificare actionariat/asociati/membri fondatori, modificare date de identificare, etc), astfel incat la data efectuarii operatiunilor, acestea sa fie inregistrate in baza de date a Bancii. Clientul are obligatia prezentarii documentelor aferente modificarilor survenite. In caz contrar, Clientul va suporta toate consecintele ce decurg din necunoasterea de catre Banca a acestor modificari. Banca nu raspunde de operatiunile efectuate si care prejudiciaza, din motivul prezentat mai sus, titularul de cont.
Comunicarea transmisa Bancii va fi considerata primita de catre aceasta atunci cand este dovedita cu stampila Bancii, aplicata pe copia comunicarii Clientului sau, dupa caz, prin confirmarea de primire semnata de Banca.  In cazul in care Banca ia cunostinta, prin orice mijloace si din orice surse legale/publice (ex.: RECOM, alte registre, etc.), despre aparitia unor modificari de orice natura in ceea ce priveste structura asociatilor/actionarilor/administratori/imputerniciti ai Clientului si/sau limita mandatului acestora, Banca are dreptul sa suspende nelimitat executarea oricarei operatiuni pana la prezentarea documentelor care sa clarifice situatia respectiva.
2.19.    Banca poate interoga baza de date de la Oficiul National al Registrului Comertului/alte registre din proprie initiativa, in  urmatoarele situatii:
•     In cazul initierii relatiei de afaceri;
•    In cazul verificarilor periodice efectuate de Banca cu privire la situatia clientului, a reprezentantilor ai acestuia;
•    Daca exista suspiciuni (de orice natura) in legatura cu activitatea clientului si acesta nu a adus in 2 saptamani Certificatul Constatator/documentele privind actualizarea datelor solicitat/e de catre Banca.
2.20.    Clientul isi exprima acordul ca orice comision, costuri derivate din verificarile efectuate de catre Banca asupra datelor furnizate de acesta, inclusiv pentru interogarea Bazei de date de la Oficiul National al Registrului Comertului/alte registre sa fie suportat si perceput din contul sau, astfel cum este evidentiat in 
Tariful (Brosura) de taxe si comisioane valabil la data efectuarii operatiunii.
2.21.    In situatia in care doua sau mai multe  entitati, clienti ai Bancii, fuzioneaza, in aplicatia informatica se va pastra codul entitatii absorbante, iar codurile IBAN ale entitatii absorbite nu vor fi preluate de entitatea absorbanta.In cazul divizarii unei entitati, client al Bancii, se vor aloca noi coduri de client pentru fiecare entitate rezultata in urma divizarii. 
Clientul declara ca i s-au adus la cunostinta faptul ca nu se mai pot efectua niciun fel de operatiuni (de ex: plati si incasari) pe conturile entitatilor absorbite sau ale celor divizate, dupa inregistrarea radierii lor la Oficiul National al Registrului Comertului/ alte Registre, conform prevederilor legale in vigoare. Clientul isi asuma intreaga responsabilitate pentru operatiunile ordonate dupa data inregistrarii radierii, Banca fiind exonerata de orice raspundere pentru prejudiciile directe sau indirecte pe care Clientul sau un tert le-ar putea suferi. 
2.22.    In cazul suspendarii activitatii unui client al Bancii (ex.societate comerciala, categorii asimilate, etc.), dovedita prin prezentarea documentelor de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/alte registre, in functie de solicitarea clientului, contul curent se poate mentine deschis sau se poate inchide.
In situatia in care clientul a optat pentru mentinerea contului curent deschis si dupa o perioada de timp, acesta atesta cu documente ca si-a reinceput activitatea, atunci Banca va trata aceasta situatie ca o noua deschidere de cont curent, clientul avand obligatia prezentarii documentelor necesare la deschiderea de cont.

Operatiuni bancare privind contul curent 
2.23.    Banca efectueaza in conturile deschise Clientilor sai operatiuni dispuse de reprezentantii lor in scris sau prin alte mijloace convenite intre Banca si Client, in limita disponibilului din cont si cu respectarea legislatiei romane in vigoare, respectiv a regulilor si uzantelor bancare internationale. 
2.24.    Clientul se obliga sa efectueze operatiuni cu respectarea stricta a prevederilor legale si a prevederilor din contractele specifice si cu mentionarea informatiilor corecte si complete necesare efectuarii operatiunilor. Banca actioneaza in conformitate cu legile si reglementarile nationale si internationale cu privire la restrictiile/ sanctiunile (comerciale, financiare, de transfer de fonduri)/embargo-urile fata de anumite tari, entitati si persoane si de asemenea, cu privire la restrictiile privind exportul de produse si tehnologii cu potential de aplicatii civile si militare (“bunuri cu dubla utilizare”) etc. Banca isi rezerva expres dreptul de a amana/ refuza/ storna/ bloca orice tranzactie a Clientului efectuata prin conturile deschise la Banca in cazul nerespectarii acestor reglementari, ori in cazul in care Clientul deruleaza o tranzactie considerata de Banca ca implicand tari/entitati „cu risc”, ori cu privire la care exista suspiciunea ca persoanele/entitatile/tarile implicate ar fi incluse pe listele internationale care prevad sanctiuni sau embargo-uri. Banca nu va fi raspunzatoare fata de nicio parte, pentru pierderi directe/indirecte, materiale/morale, prejudicii sau intirzieri suferite de Clientii sai sau terte persoane rezultate in orice fel din neonorarea tranzactiilor Clientilor efectuate prin conturile deschise la Banca din cauzele mentionate mai sus.
2.25.    Clientul se obliga sa utilizeze produsele si serviciile oferite de Banca, cu respectarea stricta a prevederilor legale aplicabile si a celor din contractele specifice. Banca are obligatia sa respecte toate cerintele legislative cu impact in domeniul aplicarii sanctiunilor internationale si actioneaza in conformitate cu legile si reglementarile nationale si internationale cu privire la restrictiile/sanctiunile (comerciale, financiare, de transfer de fonduri)/embargo-urile fata de anumite tari, entitati si persoane si, de asemenea, cu privire la restrictiile privind exportul de produse si tehnologii cu potential de aplicatii civile si militare (“bunuri cu dubla utilizare ”https://www.ancex.ro/?pag=7) etc. Banca Nationala a Romaniei este autoritatea de supraveghere abilitata sa verifice modul de implementare si de respectare de catre Banca a acestor cerinte. (https://www.bnr.ro/Implementarea-sanctiunilor-internationale-15172-Mobile.aspx). In acest sens, Banca isi rezerva expres dreptul de a refuza clientilor acordarea unor anumite categorii de produse, de a sista/restrictiona clientilor dreptul de a utiliza produsele si/sau serviciile detinute de acestia si/sau de a restrictiona accesul la anumite produse si servicii detinute de clienti, in cazul nerespectarii de catre clienti a reglementarilor mentionate mai sus ori in cazul in care Clientii utilizeaza produsele si/sau serviciile Bancii implicand tari/entitati „cu risc ridicat”, ori pentru care sunt identificate elemente/informatii din care rezulta ca pentru persoanele fizice/juridice implicate in tranzactie au fost instituite masuri sanctionatoare de catre autoritatile/organismele internationale abilitate (http://www.mae.ro/node/1549). De asemenea, in aceste cazuri, Banca este indreptatita la luarea oricaror masuri pe care le considera adecvate in vederea prevenirii/combaterii/inlaturarii riscului reputational la care Banca ar putea fi expusa precum si pentru a asigura indeplinirea obligatiilor Bancii cu privire la prevenirea si combaterea fraudei, a spalarii banilor, a finantarii actelor de terorism, a oricaror altor fapte prevazute de legea penala, precum si a obligatiilor Bancii cu privire la furnizarea serviciilor unor persoane sau entitati care pot fi supuse sanctiunilor economice. Banca nu va fi raspunzatoare fata de nicio parte pentru pierderi directe/ indirecte, materiale/ morale, prejudicii sau intarzieri suferite de Clientii sai sau terte persoane rezultate in orice fel din imposibilitatea utilizarii de catre Client a produselor sau serviciilor detinute de la Banca, din cauzele mentionate mai sus.
2.26.    Clientul va respecta zilele bancare lucratoare si orele de program ale Bancii, astfel cum sunt ele afisate la sediile Bancii sau pe site-ul bancii.
‘’Zi bancara lucratoare’’ – orice zi a saptamanii, mai putin sambata, duminica si orice sarbatoare nationala si/sau legala, in care institutiile de credit din Romania sunt deschise pentru public si efectueaza activitati bancare, precum si orice alte zile considerate lucratoare de bancile corespondente/sistemele de plati cu decontare externa in cazul operatiunilor de plata ce se deruleaza prin intermediul acestora. 
In ceea ce priveste operatiunile de plati, „Zi bancara lucratoare” inseamna orice zi a saptamanii in care Banca le poate executa, conform orelor limita pentru fiecare tip de instructiune.

Autorizarea operatiunilor. Receptionare. Revocare.
2.27.    Documentele de decontare la intern si la extern ale Clientului se considera intrate in Banca daca au fost transmise sau depuse si inregistrate la ghisee, in cadrul programului de lucru cu publicul sau prin intermediul instrumentelor de plata cu acces la distanta pe baza unor contracte specifice. Programul de lucru cu publicul se afiseaza la unitatile teritoriale la loc vizibil si/sau pe site-ul bancii .
,,Program de lucru cu publicul” reprezinta perioada din ziua lucratoare in care Banca permite accesul reprezentantului legal/conventionat al Clientului in incinta unitatilor sale teritoriale in vederea efectuarii operatiunilor bancare, conform orelor limita specifice fiecarui tip de operatiune (cut-off time), asa cum sunt comunicate Clientului prin afisare sau alte mijloace. 
2.28.    Pentru a da curs instructiunii Clientului, operatiunea de plata trebuie sa fie autorizata inainte de executarea sa, respectiv Clientul si-a exprimat consimtamantul pentru executarea respectivei operatiuni de plata. 
Consimtamantul consta in: 
a)    pentru operatiunile pe suport hartie - semnatura olografa a reprezentantilor legali/conventionali/autorizati ai Clientului in conformitate cu Fisa de specimene de semnaturi depusa in Banca.
b)    pentru operatiunile dispuse prin instrumente de plata cu acces la distanta, conform prevederilor 
contractelor specifice.
2.29.    Clientul nu poate revoca un Ordin de plata dupa ce acesta a fost primit de Banca. 
2.30.    Banca garanteaza executarea corecta in timp util, conform instructiunilor Clientului, a operatiunilor in lei si/sau valuta daca:
a)    documentele prezentate Bancii sunt lizibile, completate in mod corespunzator si semnate de catre reprezentantii autorizati, conform legislatiei in vigoare si a reglementarilor Bancii;
b)    Banca este in posesia tuturor informatiilor necesare pentru efectuarea operatiunilor, Banca nefiind obligata sa verifice autenticitatea acestor informatii;
c)    Clientul are in cont suficiente fonduri pentru efectuarea platilor si a comisioanelor aferente;
d)    nu exista vreo interdictie de a efectua plati din cont, ca urmare a primirii de catre Banca a unui titlu executoriu sau alta situatie similara;
e)    Clientul nu are datorii scadente neachitate fata de Banca;
f)     operatiunea este conforma cu legislatia in vigoare, precum si cu reglementarile bancare in vigoare;
g)    Clientul prezinta Bancii, la solicitarea acesteia, documentele justificative ale tranzactiilor solicitate;
h)    nu intervin aspecte legate de prevederile pct. 2.8., 2.11. si/sau 2.16;
i)     nu exista pentru banca motive temeinice de a se indoi de autenticitatea/conformitatea instructiunilor de plata referitor la continutul acestora  sau  la semnatura Clientului.
2.31.    Banca poate refuza sa opereze instructiunile transmise de Client fara a putea fi tinuta raspunzatoare in nicio situatie pentru eventualele prejudicii pe care le-ar suferi Clientul, in cazul in care:
a)    Banca are suspiciuni cu privire la Client sau la operatiunea solicitata de acesta, in sensul prevederilor legislatiei privind cunoasterea clientelei si a legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, precum si in cazul nerespectarii legislatiei mentionate anterior;
b)    Operatiunile ordonate de catre client intra sub incidenta unor restrictii/ sanctiuni impuse prin reglementari nationale sau internationale aplicabile;
c)    Clientul nu pune la dispozitia Bancii, la cererea acesteia, ori de cate ori aceasta considera necesar, orice documente si/sau declaratii pentru justificarea operatiunilor derulate prin Banca si/sau determinarea situatiei reale a Clientului.
2.32.    In cazul incasarilor valutare, Clientul acorda un mandat expres bancii de a efectua creditarea contului clientului, in moneda contului instructat in mesajul de incasare primitprecum si pentru efectuarea automata a schimbului valutar la cursul standard al Bancii, daca moneda primita este diferita de moneda contului indicat in mesajul de incasare primit si daca clientul nu are contul deschis in moneda primita.
2.33.    Cursul de schimb valutar este accesibil la sediile unitatilor teritoriale ale Bancii sau direct pe pagina sa de internet si este actualizat permanent in functie de oferta de cumparare si vanzare de valuta a Bancii.
2.34.    In cazul platilor valutare in care clientul nu are contul deschis in monedace se doreste a fi transferata, Clientul acorda un mandat expres bancii de a procesa plata  prin debitarea contului curent indicat de client in instructiunea de plata cu efectuarea automata a schimbului valutar la cursul standard al Bancii. Aceste plati vor fi comisionate in functie de valuta transferata, conform tarifului de taxe si comisioane aferent platilor valutare.
Data valutei la care se face debitarea contului Clientului nu va fi anterioara momentului in care suma care face obiectul operatiunii de plata este debitata din cont. 
2.35.    In cazul incasarilor in moneda nationala primite prin sistemele electronice de plati nationale, Clientul acorda un mandat expres bancii de a efectua creditarea contul curent al clientului aferent monedei instructate in mesajul de incasare. In cazul in care clientul nu are cont curent in moneda instructata in mesajul de incasare primit sau contul indicat in mesaj nu este cont curent , banca va returna fondurile.
2.36.    Banca va primi (receptiona)/accepta ordine de plata si instrumente de plata de debit (cec, bilet la ordin, cambii) la executare pentru ziua curenta pana la ora precizata la sediile Bancii. Clientul este obligat sa depuna la banca instrumentele de plata de debit in vederea decontarii lor, in termenele legale stabilite de 
reglementarile in vigoare care le guverneaza, astfel incat sa permita bancii prezentarea lor la plata in intervalul de timp necesar pentru incasarea lor. Banca nu este raspunzatoare pentru nerespectarea de client a termenelor mai sus amintite.
Clientul are obligatia sa cunoasca prevederile legale si reglementarile aplicabile ordinului de plata.
2.37.    Momentul primirii unui ordin de plata reprezinta momentul in care, dupa receptionarea instructiunilor de plata si, in urma verificarilor de catre Banca a conditiilor prevazute de prezentele Conditii Generale de Afaceri aferente modalitatii de procesare, ordinul de plata, transmis direct de catre Client poate fi executat de Banca.
2.38.    Banca isi rezerva dreptul de a elibera instrumente de debit (CEC-uri, bilete la ordin si cambia) persoanelor juridice eligibile conform standardelor proprii, dar si de a refuza eliberarea acestor instrumente, fara justificarea refuzului sau, daca din analiza preliminara efectuata ar rezulta incalcarea repetata a obligatiilor legale si/sau contractuale ale clientului in ceea ce priveste utilizarea acestor instrumente de plata.
2.39.    De asemenea, Clientul declara faptul ca i s-a adus la cunostinta si cunoaste faptul ca intra in obligatia Clientului ca, pentru instrumentele de plata (bilete la ordin si cambii) care au scadenta egala cu data 
prezentarii la plata, mai mica decat data prezentarii la plata sau la vedere (in alb) si sunt prezentate la plata spre a fi decontate prin sistemul electronic de plati SENT*, trebuie sa asigure fondurile necesare platii integrale a acestora, cel mai tarziu, in urmatoarea zi bancara de la data prezentarii, dar pana la maximum ora 13:00. 
In cazul instrumentelor de plata (bilete la ordin si cambii) cu scadenta in urmatoarea zi de la data prezentarii la plata, obligatia Clientului consta in asigurarea fondurilor necesare platii integrale a acestora, cel mai tarziu, la scadenta precizata in instrument (sau in prima zi bancara daca scadenta este intr-o zi nelucratoare), dar maximum pana la ora 15.00. Neonorarea acestor obligatii ale Clientului, pana la datele si orele limita indicate expres anterior, da dreptul Bancii de a procesa instrumentele de plata si de a inregistra refuzul partial sau total, daca va fi cazul, de a trimite refuzurile respective imediat catre SENT, urmand a fi inregistrat la Centrala Incidentelor de Plati in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2012 a BNR, chiar daca, dupa termenele limita mentionate anterior, clientul va dispune de fondurile necesare, absolvind astfel Banca de orice raspundere pentru eventualele consecinte ulterioare si/sau de orice prejudiciu direct sau indirect pretins de Client si/sau tert pentru situatia creata. 
Clientul declara faptul ca a luat la cunostinta si de faptul ca, pentru instrumentele de plata  (bilete la ordin si cambii) care au scadenta egala cu data prezentarii la plata, mai mica decat data prezentarii la plata sau la vedere (in alb), Banca va efectua plata din contul curent al clientului platitor, numai in ziua bancara urmatoare zilei prezentarii la plata (unde ziua prezentarii la plata reprezinta data in care instrumentele de plata (bilete la ordin si cambii) sunt primite in SENT de catre Banca), sau va inregistra refuzul partial sau total, daca va fi cazul, dupa expirarea termenului limita indicat pentru asigurarea fondurilor de catre Client, termen mentionat mai sus,  iar in cazul  instrumentelor de plata (bilete la ordin si cambii) cu scadenta in urmatoarea zi de la data prezentarii la plata, va  efectua plata din contul curent al clientului platitor in ziua scadenta precizata in instrument (sau in prima zi bancara daca ziua scadenta este intr-o zi nelucratoare), sau va inregistra refuzul partial sau total, daca va fi cazul, dupa expirarea termenului limita de asigurare a fondurilor de catre Client, termen mentionat mai sus. Banca isi rezerva dreptul de a reveni la modalitatea de plata existenta anterior intrarii in vigoare a Conditiilor Generale de Afaceri editia august 2013 si anume la debitarea contului curent al clientului platitor in ziua prezentarii la plata pentru biletele la ordin si cambiile avand scadenta la vedere (in alb), egala cu data prezentarii la plata sau mai mica decat data prezentarii la plata, fara nicio notificare in prealabil a clientilor si fara nicio motivare a actiunii din partea Bancii fata de acestia.

*SENT (Sistemul Electronic cu decontare pe baza Neta administrat de TRANSFOND S.A.) este destinat compensarii interbancare a platilor cu ordine de plata de transfer credit de mica valoare (sub 50.000 lei): de tip SEPA sau non-SEPA pe parcursul a mai multor sesiuni de compensare pe zi precum si compensarii instructiunilor de debitare directa si a instructiunilor de plata de debit (cec, bilet la ordin, cambie). 

Transfer credit plati interbancare – transfer de fonduri intre conturi, unde contul beneficiarului platii este deschis la o alta institutie de credit decat Banca sau la Trezoreria Statului.

2.40.    Banca accepta formatul ordinului de plata si sistemul de plati folosit conform conventiilor si legislatiei nationale si internationale.
2.41.    In considerarea celor de mai sus, Banca va onora ordinele de plata ale Clientului in masura in care exista disponibilul necesar iar contul din care s-a dispus plata nu este indisponibilizat printr-o hotarare judecatoreasca, titlu executoriu definitiv, act de indisponibilizare emis de autoritati competente sau organe de cercetare penala in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare la data indisponibilizarii precum si in masura in care Clientul nu a incalcat angajamentele asumate fata de Banca, iar ordinele nu ar cauza Bancii vreun prejudiciu.
2.42.    Banca isi rezerva dreptul de a alege singura utilizarea canalului bancar, sistemul electronic, cat si formatul ordinului de plata pe care il va urma in executarea ordinelor Clientului.
2.43.    Banca nu are obligatia de a verifica atributele de identificare ale beneficiarului specificate de catre Client in ordinul sau. 
2.44.    Banca va instiinta Clientul in cazul neefectuarii de catre banca corespondenta/banca beneficiara a unui ordin de plata sau a unei instructiuni a acestuia care nu a fost receptionata/acceptata. In acest caz, la cererea Clientului, Banca va face investigatii si va instiinta Clientul cu privire la rezultatele investigatiilor.
2.45.    In cazul in care refuzul de executare al Bancii este justificat in mod obiectiv, respectiv cel putin una dintre conditiile de la articolul 2.26 de mai sus nu este indeplinita, ordinul de plata se considera ca nu a fost primit. 
2.46.    Banca se va asigura ca, dupa momentul primirii ordinului de plata, suma operatiunii de plata este creditata in contul bancii beneficiarului cel mai tarziu pana la sfarsitul urmatoarei zi lucratoare. 
2.47.    Clientul si Banca convin ca termenul de executare pentru orice alte operatiuni de plata transfrontaliere efectuate pe teritoriul UE sau in SEE in monedele nationale ale tarilor din UE si SEE este de maximum 4 zile lucratoare din momentul primirii ordinului de plata. 
2.48.    Banca pune la dispozitia Clientului/crediteaza contul curent al acestuia cu fondurile incasate imediat dupa ce Banca a primit fondurile. Data de valuta a creditarii contului Clientului nu poate fi ulterioara zilei lucratoare in care suma ce face obiectul operatiunii de plata este creditata in contul Bancii. 
2.49.    ’’Data valutei’’ – data de referinta utilizata de Banca pentru a calcula dobanda aferenta fondurilor debitate sau creditate din/in contul Clientului. 
2.50.    Platile valutare in favoarea clientilor altor banci, indiferent de canalul bancar (ghiseu, OTPDirekt) pot fi instructate cu optiunile:

OUR - comisioanele si spezele atat ale Bancii, cat si ale bancilor corespondente sunt suportate de ordonator.
BEN - comisioanele si spezele atat ale Bancii, cat si ale bancilor corespondente sunt suportate de beneficiar.
SHA - comisioanele si spezele Bancii sunt suportate de ordonator, iar cele ale bancilor corespondente/ beneficiare de catre beneficiar, unde este cazul. 

2.51.    In cazul platilor valutare instructate in orice moneda cu optiunea OUR, Clientul se obliga sa asigure in contul sau deschis la Banca fondurile necesare efectuarii platii, comisioane Bancii si comisioanele bancilor corespondente, autorizand Banca sa debiteze contul sau cu contravaloarea acestora, la data efectuarii platii. 
Pentru a putea efectua un transfer de fonduri in strainatate, bancile (inclusiv Banca) utilizeaza serviciile de decontare oferite de SWIFT. SWIFT stocheaza temporar datele privind tranzactiile operate prin platforma SWIFT pe servere situate in UE, dar si in Statele Unite. Conform legislatiei aplicabile SWIFT, aceasta poate fi obligata sa dezvaluie autoritatilor americane datele stocate pe serverele din SUA pentru activitati de prevenire a spalarii banilor si luptei impotriva finantarii terorismului.
2.52.    Platile valutare efectuate in orice valuta, in favoarea clientilor bancilor din tari situate in afara UE/SEE*, Elvetia, Monaco, pot fi instructate cu optiunea OUR, BEN sau SHA.
2.53.    Platile efectuate in orice valuta (inclusiv platile nationale RON) catre banci din Romania sau situate in tari din UE/SEE*, Elvetia, Monaco, se instructeaza doar cu optiunea SHA.
*State ale UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
State ale SEE: Liechtenstein, Islanda, Norvegia.
2.54.    In cazul platilor de mare valoare Banca va efectua platile Clientilor sai conform legislatiei in vigoare.
Orice modificare a legislatiei privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare si a oricaror alte reglementari aplicabile acestor transferuri, va determina modificarea corespunzatoare implicita a prezentelor Conditii Generale de Afaceri.
2.55.    Clientul este obligat ca in cazul identificarii unei operatiuni care nu-i apartine sa anunte imediat Banca. Daca Banca descopera ca din eroare au fost efectuate creditari in conturile unui client, acestea vor fi anulate prin rectificarea (stornarea) operatiunilor respective fara a mai fi necesar consimtamantul clientului. In cazul unei erori din partea Bancii, inregistrate pe contul Clientului, Clientul autorizeaza in mod expres banca sa corecteze, din proprie initiativa, sumele inregistrate eronat si sa efectueze orice operatiune necesara in acest sens, considerand acordul sau prealabil exprimat prin insusirea prezentelor Conditii Generale de Afaceri.
2.56.    Utilizarea de catre Client a oricaror sume necuvenite, creditate din eroare de catre Banca in conturile sale curente, precum si refuzul acestuia de a returna aceste sume atrage raspunderea civila si/sau penala a Clientului, care va fi tinut raspunzator atat de returnarea sumelor utilizate necuvenit, cat si de plata sumelor respective si acoperirea integrala a prejudiciului cauzat Bancii sau altor clienti.

Operatiuni realizate fara  acordul clientului:
2.57.    Banca este autorizata sa opereze in contul curent al Clientului, fara acordul prealabil al acestuia, in urmatoarele cazuri:
a)    efectuarea platilor pentru care exista angajamente asumate de Client fata de Banca;
b)    decontarea finala a cecurilor, biletelor la ordin si altor instrumente de debit;
c)    rectificarea (stornarile) operatiunilor eronate, inclusiv eventualele dobanzi aferente;
d)    efectuarea platilor in cadrul executarii silite, conform legii, inclusiv crearea unor conturi destinate indeplinirii obligatiilor legale aferente procedurilor de executare silita, banca fiind autorizata/mandatata pentru efectuarea schimbului valutar in vederea crearii disponibilitatilor necesare efectuarii acestor plati din cadrul executarii silite, utilizand cursul de schimb propriu al bancii, inclusiv sa semneze ordinele de vanzare/cumparare lei/valuta si/sau valuta/valuta;
e)    recuperarea oricaror sume datorate de catre Client Bancii sau unor banci terte si care au aparut in urma executarii de catre Banca a unor instructiuni date de catre Client, perceperea comisioanelor si spezelor bancare pentru plata serviciilor oferite de Banca;
f)    blocarea conturilor in situatiile de executare silita prin poprire sau a popririi asiguratorii, efectuarea de operatiuni dispuse de organele jurisdictionale abilitate, precum si in alte cazuri prevazute expres de lege;
g)    luarea oricaror masuri  referitoare la alte operatiuni necesare in situatii de tipul celor mentionate la punctul de mai sus, precum si in orice alte situatii prevazute de reglementarile aplicabile, inclusiv luarea oricarei alte masuri pe care o considera adecvata pentru prevenirea/combaterea/inlaturarea riscului reputational la care Banca ar putea fi expusa ca urmare a unor operatiuni bancare efectuate in legatura cu contul/conturile Clientului, precum si pentru a asigura indeplinirea obligatiilor Bancii cu privire la prevenirea si combaterea fraudei, a spalarii banilor, a finantarii actelor de terorism, a oricaror altor fapte prevazute de legea penala, precum si a obligatiilor Bancii cu privire la furnizarea serviciilor unor persoane care pot fi supuse sanctiunilor economice, atunci cand Banca are suspiciuni de frauda sau are suspiciuni cu privire la scopul sau la natura tranzactiei sau cand exista dispute/neclaritati/orice fel de probleme cu privire la provenienta  fondurilor sau la calitatea Clientului de beneficiar al acestora. Aceste masuri pot include, dar fara a se limita la, restrictionarea contului/conturilor Clientului, restituirea catre platitor a fondurilor ce au creditat contul/conturile Clientului ca urmare a unei fraude/erori/operatiuni in legatura cu care exista suspiciuni/ dispute/neclaritati/orice fel de probleme privind provenienta  fondurilor, investigarea si neprocesarea platilor ordonate/efectuate in si din contul/conturile Clientului, investigarea sursei fondurilor/beneficiarului acestora, investigatii in scopul de a determina daca o anumita persoana este supusa sanctiunilor, sesizarea organelor judiciare sau a oricaror altor institutii/organe/autoritati competente. Luarea unor astfel de masuri de  catre Banca poate conduce la intarzierea si/sau la refuzul de a da curs si/sau la oprirea executarii instructiunilor de plata sau a incasarii sumelor si, respectiv, a decontarii tranzactiilor in si din contul/conturile Clientului si/sau, dupa caz, la refuzul Bancii de a pune fondurile la dispozitia Clientului (inclusiv refuzul Bancii de a da curs solicitarii Clientului de retragere in numerar a unor sume de bani din contul/conturile sale). Pentru acoperirea cheltuielilor cauzate Bancii de luarea oricareia dintre masurile anterior mentionate, Clientul este de acord sa achite Bancii comisionul pentru operatiuni suplimentare prevazut in lista de “Taxe si Comisioane” in vigoare la data respectiva. Banca nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru nicio masura/operatiune luata/efectuata in conformitate cu prevederile prezentei clauze si nici nu va compensa Clientul pentru vreo dauna in legatura cu astfel de masuri/operatiuni.Clientul declara  ca aceasta clauza reprezinta acordul/consimtamantul sau expres si irevocabil ca Banca sa procedeze in acest fel.
h)    alte situatii conforme cu legislatia in vigoare si cu prezentele Conditii Generale de Afaceri.
2.58.    In baza relatiilor de afaceri cu un Client,  Banca este imputernicita sa primeasca bani pentru Client si/sau in contul acestuia. Sumele primite vor fi creditate in contul Clientului exceptand cazul in care s-au primit instructiuni contrare sau incomplete.
2.59.    Daca informatiile privind ordonatorul/beneficiarul unei plati/incasari nu sunt complete, Banca va lua masurile corespunzatoare pentru obtinerea tuturor informatiilor, conform legislatiei privind standardele de cunoastere a clientelei si, dupa caz, pentru restituirea fondurilor catre sursa de la care le-a primit.
2.60.    In relatiile cu Clientul, Banca este singura care dirijeaza operatiile propuse de acesta prin sistemele de plati adecvate sau prin reteaua sa de banci corespondente.
2.61.    Clientul are obligatia sa cunoasca prevederile legale si reglementarile aplicabile cecului, cambiei si biletului la ordin si sa intreprinda toate demersurile legale ce incumba in sarcina acestuia in vederea anularii titlului respectiv. Clientul are obligatia sa comunice Bancii filele cec, cambiile si biletele la ordin pierdute, furate, distruse sau anulate, in conformitate cu legislatia in vigoare, fara ca prin aceasta sa fie absolvit de obligatia legala de anulare a instrumentului prin formularea unei cereri de anulare catre instanta competenta. Clientul are obligatia sa foloseasca cu prudenta instrumentele de debit (cec, bilet la ordin, cambii),  consecintele utilizarii necorespunzatoare pot genera refuzuri la plata, care pot afecta serios relatiile de afaceri cu partenerii, iar in unele cazuri se ajunge la inscrierea la Centrala Incidentelor de Plati (CIP). Cecul, fiind un instrument de plata la vedere, se plateste in ziua prezentarii la plata; in cazul refuzului la plata pentru cec-ul emis in termenul prevazut de lege, interdictia bancara de a emite cecuri de catre tragator (platitor) este de 1 an. In vederea dezvoltarii unei relatii de afaceri sanatoase cu partenerii de afaceri, Clientul poate solicita informatii din baza de date a CIP, in baza unei cerei de consultare adresata unitatii teritoriale a bancii.
2.62.    Banca nu raspunde pentru daunele suferite de Client ca urmare a formelor si instrumentelor de decontare dispuse de acesta, a instructiunilor necorespunzatoare sau incomplete date prin instrumentele de decontare, a modificarilor de decizii ulterior depunerii documentelor la unitatile teritoriale ale Bancii sau a altor interventii din initiativa titularului de cont/imputernicitilor/mandatarilor acestora. Banca poate refuza sa 
execute instructiunile incomplete ale Clientului, scrise cu creionul sau continand taieturi, stersaturi, suprascrieri ori corectii de orice fel si/sau a celor care nu respecta formatul sau dispozitiile legale specifice.
2.63.    Clientul se obliga sa respecte instructiunile Bancii si sa dovedeasca buna credinta in relatiile cu aceasta, pentru a nu-i afecta interesele si a nu prejudicia terte persoane. 
2.64.    Orice retragere de numerar va putea fi efectuata de Client din conturile sale deschise la Banca, oricand in timpul orelor de program cu publicul, la oricare dintre ghiseele Bancii, in limita disponibilului inregistrat in cont si numai dupa identificarea persoanei autorizate si confirmarea specimenelor de semnatura de catre sucursala/agentia Bancii la care s-a prezentat clientul, in limitele si cu respectarea conditiilor si sub rezerva prezentarii de documente impuse de normele legale in vigoare la data retragerii. Orice eliberare de sume mai mari decat plafoanele afisate la ghiseele Bancii va fi anuntata Bancii de catre Client cu 24 de ore in prealabil.
2.65.    Clientul se obliga sa cunoasca si sa respecte legislatia in vigoare cu privire la operatiunile cu numerar si sa prezinte Bancii, la solicitarea punctuala a acesteia de indata, documentele justificative ale tranzactiilor solicitate/efectuate.
2.66.    Atat pentru retragerile in numerar la ghiseu ce depasesc 5.001 EUR sau echivalent in RON, cat si pentru orice suma solicitata intr-o valuta lenta (USD, HUF, CHF, GBP) este necesara o programare prealabila cu cel putin o zi (1 zi) lucratoare din partea Clientului, in intervalul orar 09:00 – 16:00 la unitatea teritoriala de unde se face retragerea, sau prin Contact Center in intervalul orar 08:30 – 16:00. In cazul neefectuarii programarii prealabile conform specificatiilor contractuale nu se va putea efectua retragerea decat in conditiile in care unitatea teritoriala de la care se efectueaza retragerea, dispune de un excedent de numerar in casierie cel putin egal cu suma neprogramata - prin aceasta se va intelege ca retragerea in numerar a sumei neprogramate nu va afecta desfasurarea activitatii cu numerar a unitatii teritoriale in ziua respectiva - iar in acest caz clientul va plati un comision de retragere pentru plata neprogramata astfel cum este evidentiat in Tariful (Brosura) de taxe si comisioane valabil la data efectuarii operatiunii, care se adauga la comisionul standard de retragere numerar astfel cum este evidentiat in Tariful (Brosura) de taxe si comisioane valabil la data efectuarii operatiunii si se aplica per client/zi.
2.67.    Clientul are obligatia verificarii la ghiseele Bancii a sumelor retrase. Orice reclamatie ulterioara pentru eventuale diferente nu vor fi luate in considerare.
2.68.    Orice bancnota sau moneda falsa prezentata la ghiseele Bancii va fi retinuta pe baza de proces verbal si predata la organele de politie, conform legislatiei in vigoare.
2.69.    In orice moment si fara notificare prealabila, banca poate sa debiteze orice cont deschis de Client la Banca cu soldul sumelor datorate Bancii sau cu o parte a acestora, indiferent de valuta in care este exprimata datoria, in vederea stingerii oricaror debite sau a altor obligatii de plata ale Clientului fata de Banca, precum si fata de diversi creditori ai Clientului, in considerarea calitatii Bancii de tert poprit in conditiile legii. 
De asemenea, Clientul mandateaza Banca sa semneze in numele si pe seama sa ordinele de vanzare/cumparare lei/valuta si/sau valuta/valuta, care vor fi executate la cursul de schimb cotat de Banca, pentru crearea disponibilitatilor necesare decontarii instrumentelor de plata de debit (cec, cambii sau bilete la ordin) sosite la plata si/sau recuperarii creantelor datorate Bancii, sau a creantelor datorate altor creditori ai Clientului (in situatiile de executare silita prin poprire sau prin poprire asiguratorie, efectuarea de operatiuni dispuse de organele jurisdictionale abilitate si in alte cazuri prevazute expres de lege), precum si orice alte instrumente de plata necesare in scopul realizarii acestui mandat. Clientul mandateaza Banca sa semneze in numele si pe seama sa ordinele de plata de transfer sume din oricare cont curent al Clientului pentru crearea disponibilitatilor necesare decontarii instrumentelor de plata de debit (cec, cambii sau bilete la ordin), sosite la plata.
2.70.    Clientul ia la cunostinta de faptul ca Banca este participant direct prin casa de compensare automata (SENT) si respectiv participant indirect (prin OTP BANK NYRT, Ungaria) la sistemul SEPA* Credit Transfer si ca   a aderat la debitarea directa interbancara SEPA* in moneda nationala si participa la casa de compensare automata (SENT), putand actiona atat in calitate de Institutie platitoare, cat si in calitate de Institutie colectoare. De asemenea, Clientul, in calitatea sa de platitor, ia la cunostinta si se obliga ca anterior validarii de catre Banca a unui mandat SEPA DIRECT DEBIT, in cazul in care acesta opteaza pentru emiterea unui astfel de mandat, sa incheie si sa semneze cu Banca, termenii si conditiile SEPA DIRECT DEBIT, ca parte integranta si anexa la mandatul SEPA DIRECT DEBIT, indiferent de modalitatea de emitere a acestui mandat ( a) la institutia platitoare la care Clientul are cont deschis, sau b) direct la creditor (beneficiarul platii)), lipsa semnarii termenilor si conditiilor SEPA DIRECT DEBIT pusi la dispozitie de Banca, dand dreptul acesteia de a nu valida mandatul.    
*SEPA (Single Euro Payments Area) reprezinta zona geografica in care platile fara numerar in euro se realizeaza prin instrumente de plata standardizate de tip SEPA: SEPA Credit Transfer (SCT), SEPA Direct Debit (SDD), plati prin carduri-SEPA Cards. 
         
Extrase de cont
2.71.    Operatiunile efectuate in conturile Clientului vor fi reflectate in extrasele de cont, care formeaza parte integranta din contractele incheiate intre Banca si Client, constituind o dovada valabila in cadrul oricaror proceduri judiciare sau de alta natura intre Banca si Client.
2.72.    Extrasele de cont se pot elibera dupa cum urmeaza:
- la cererea Clientului la sediile Bancii; 
- corespondenta via e-mail, doar la solicitarea in scris a Clientului adresata Bancii;
- prin serviciul OTPdirekt.
2.73.    Clientul este obligat sa verifice continutul extraselor sale imediat dupa primirea acestora. Daca, in maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii extrasului/inchiderea contului, continutul acestuia nu este contestat, atunci acesta va fi considerat acceptat de catre Client si va avea caracter definitiv si opozabil Clientului, cu exceptia cazului in care contine o eroare clara, dovedita cu documente scrise avand data certa. Contestarea contului se face prin scrisoare recomandata trimisa Bancii, in termen de 30 de zile de la data emiterii extrasului/inchiderea contului.
2.74.    In cazul in care Banca se autosesizeaza cu privire la existenta unei erori in unul din documentele predate Clientului, Banca o va rectifica chiar si dupa expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice prevazuta la pct. 2.72.
Clientul va informa Banca imediat ce a luat la cunostinta de existenta sumelor necuvenite din cont. Clientul nu are dreptul sa le retraga, sa transfere sau sa se foloseasca in vreun fel de aceste sume. Daca Clientul 
utilizeaza, total sau partial, suma necuvenita, acesta se obliga sa restituie indata Bancii suma respectiva si sa despagubeasca Banca de orice pierdere suferita ca urmare a acestei utilizari. 
2.75.    Banca este exonerata de raspundere pentru eventualele deficiente si/sau erori ce ar putea sa apara in procesul de transmitere a extraselor de cont, in cazul in care a fost transmis Clientului prin intermediul oricarui canal de comunicare, inclusiv cel electronic. 
2.76.    Banca elibereaza extrase de cont/alte documente/adrese/duplicate, la cerere, pe perioada derularii relatiei de afaceri cu Clientii, cu aplicarea corespunzatoare a taxelor si comisioanelor aferente datelor/documentelor furnizate. Eliberarea extraselor/altor documente/adrese/duplicate se poate realiza si dupa incetarea relatiei de afaceri a Clientului cu Banca, respectiv inchiderea conturilor curente ale acestuia in masura in care banca dispune de documentele/informatiile conform solicitarii inaintate, caz in care clientul trebuie sa prezinte inscrisuri justificative, cum ar fi, dar fara a se limita la: documente care sa ateste existenta/functionalitatea si/sau starea juridica a acestuia (certificat constatator emis de ONRC/alte registre, hotarare/incheiere instanta, etc.), documente care sa ateste competenta de a solicita si primi astfel de documente/informatii (act constitutiv, hotarari/decizii privind desemnarea persoanelor imputernicite/indreptatite, procuri, etc.), acte de identitate ale persoanelor imputernicite/indreptatite, etc., cu aplicarea corespunzatoare a taxelor si comisioanelor aferente datelor/documentelor furnizate.

3. Acordarea de credite si constituirea de garantii

3.1.    Banca poate acorda credite Clientilor sai care indeplinesc conditiile stabilite de banca in vederea creditarii, deschizand conturi separate pentru fiecare categorie de credite. Clientii se obliga sa utilizeze creditele acordate de Banca numai pentru destinatiile stabilite prin contractele de credit incheiate. 
3.2.    Rata anuala a dobanzii practicata la creditele acordate Clientilor poate fi fixa sau fluctuanta, in conformitate cu clauzele contractelor de credit.
3.3.    Clientul este obligat ca in conformitate cu conventiile, acordurile si contractele incheiate cu Banca sa constituie garantii adecvate in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor sale catre Banca. Daca o garantie constituita in favoarea Bancii a devenit inadecvata, Clientul este obligat sa inlocuiasca sau sa suplimenteze o astfel de garantie, la cererea  Bancii.
3.4.    Clientul va efectua sau va permite a fi efectuate orice acte si fapte pe care Banca, in mod rezonabil, le poate solicita in scopul exercitarii sau punerii in executare a drepturilor Bancii.
3.5.    In cazul in care Clientul nu-si indeplineste oricare din obligatiile sale la scadenta, conform contractului, Banca are dreptul de a declara unilateral toate sau oricare dintre datoriile Clientului catre Banca, ca fiind imediat scadente (exigibilitate anticipata)  si de a notifica aceasta masura Clientului, in conditiile stipulate in contractele specifice incheiate. Banca va avea dreptul de a-si valorifica oricare din drepturile sale, in baza contractelor, acordurilor si conventiilor semnate cu Clientul, precum si al prezentelor Conditii Generale de Afaceri. Acest drept al Bancii este irevocabil si se extinde pe toata durata relatiei de afaceri dintre Banca si Client si chiar dupa incetarea  acestei relatii in cazul neindeplinirii obligatiilor Clientului fata de Banca, in conformitate cu legislatia in vigoare.
3.6.    Pentru asigurarea publicitatii si opozabilitatii drepturilor Bancii fata de terti, Clientul suporta toate taxele si orice cheltuieli legate de inregistrarea legala, modificarea, radierea si orice alte operatiuni de publicitate in registrele publice corespunzatoare a garantiilor stipulate in contractul de credit si/sau pentru indeplinirea altor formalitati, cerute de lege sau apreciate oportune de catre Banca, cu privire la obligatiile garantate, contractul de credit si/sau contractele de garantie accesorii. In acest sens, Clientul mandateaza Banca, in mod neconditionat si irevocabil, sa efectueze, oricand pe durata contractului de credit, pe cheltuiala lui, demersurile necesare  pentru inregistrarea legala, modificarea, radierea si/sau orice alte operatiuni de publicitate in registrele publice corespunzatoare a garantiilor prevazute  in contracte, incluzand, dar fara a se limita la aleagerea operatorului autorizat RNPM, plata taxelor si a oricaror cheltuieli aferente. Pentru aceasta finalitate, Banca este autorizata, in mod irevocabil si neconditionat, sa debiteze automat contul  curent in valuta creditului si/sau orice alte conturi, in alte valute,  detinute de catre Client la Banca, pana la nivelul sumelor datorate, sa efectueze orice operatiune considerata necesara, inclusiv de schimb valutar, oricand, pe intreaga durata a contractelor respective. Exercitarea mandatului dat in conformitate cu prezentul  punct constituie o facultate acordata expres Bancii, iar nu o obligatie a acesteia.

4. Dobanzi, comisioane, taxe si speze

4.1.   Banca percepe comisioane, speze, taxe si dobanzi clientilor sai pentru operatiuni, servicii, produse bancare, conform Tarifelor (Brosurii) de taxe si comisioane standard in vigoare (afisate in orice sediu al Bancii sau pe internet la adresa https://www.otpbank.ro/), sau in conformitate cu prevederile din contractele/acordurile/conventiile/ofertele incheiate referitoare la perceperea de comisioane/speze/taxe diferentiate. In cazul creantelor restante incasarea acestora se realizeaza in ordinea vechimii. 
4.2.    Banca poate modifica unilateral nivelul dobanzilor, taxelor, spezelor si/sau comisioanelor specificate in conventiile, acordurile si contractele semnate cu Clientul, daca reglementarile interne si internationale sau, dupa caz, evolutia pietei determina modificarea acestora. 
Banca isi rezerva dreptul de a modifica in orice moment dobanzile la depozite si conturi curente, formula de calcul a dobanzilor, comisioanele, spezele si celelalte costuri, fara instiintare prealabila a Clientului. Orice modificari vor fi aduse la cunostinta prin afisare la sediile Bancii si pe site-ul Bancii www.otpbank.ro.
Dobanda achitata clientului nerezident se diminueaza cu procentul aferent impozitului pe venituri din dobanzi, in conformitate cu legislatia in vigoare.
4.3.    In cazul comisioanelor diferentiate practicate de Banca in relatia cu Clientul sub forma unui abonament lunar, Banca va putea modifica sau renunta oricand la acesta, conform politicii sale, fara preaviz, fiind exonerata de orice raspundere pentru prejudiciile directe/indirecte pe care Clientul si/sau un tert le-ar putea pretinde/suferi din aceste cauze. Orice modificare sau renuntarea va fi adusa de catre Banca la cunostinta Clientului prin oricare din modalitatile de notificare prevazute in prezentele Conditii Generale de Afaceri.
4.4.    Clientul autorizeaza Banca sa ii debiteze contul cu  sumele reprezentand comisioanele, taxele si spezele datorate Bancii pentru serviciile/produsele oferite sau alte costuri (ex.: impozite, tarife postale, verificarile periodice efectuate cu privire la situatia clientului, datele de identificare ale acestuia si ale reprezentantilor legali/conventionali etc.), fara nicio alta notificare sau formalitate prealabila.
4.5.    Clientul autorizeaza irevocabil si neconditionat Banca sa retina din contul curent, fara preaviz, orice suma reprezentand comisioane, speze, dobanzi, rate de capital, alte cheltuieli datorate Bancii in baza unor angajamente asumate de Client fata de Banca, indiferent de valuta in care este exprimata datoria. In vederea recuperarii sumelor datorate de Client, in cazul in care prin conventia din care izvoraste angajamentul nu se prevede altfel, Banca este autorizata irevocabil sa efectueze eventualele operatiuni de schimb valutar a sumelor din conturile Clientului, utilizand cursurile de schimb proprii.
4.6.    Banca isi rezerva dreptul de a percepe dobanda la rata aplicabila unui descoperit de cont neautorizat asupra sumelor reprezentand comisioane, taxe si speze datorate Bancii de catre Client, pentru care, la scadenta acestora, nu exista disponibil acoperitor in contul curent al Clientului. Atunci cand Clientul nu  respecta termenii unui descoperit de cont aprobat de Banca, Banca va percepe de asemenea dobanda aferenta unui descoperit de cont neautorizat. Prevederile acestor conditii/masuri se aplica numai daca in contractele specifice incheiate nu exista mentionate expres alte modalitati de calcul si /sau valori aferente acestor comisioane, taxe si speze datorate Bancii de catre Client, in caz contrar, se vor aplica cele mentionate in contractele speciale incheiate. 
4.7.    Pentru conturile curente Banca bonifica dobanzi calculate in baza ratelor de dobanda in vigoare afisate la sediile sale. Titularul de cont este de acord cu rata dobanzii stabilita de catre Banca in functie de piata financiar-bancara si cu modul in care Banca bonifica dobanda.

5. Semnarea documentelor

5.1.    Documentele prezentate Bancii trebuie sa poarte, obligatoriu, semnaturile reprezentantilor legali/conventionali ai Clientului in deplina concordanta cu specimenele de semnaturi aflate la Banca, in forma agreata de aceasta (de Banca). 
5.2.    Banca verifica identitatea persoanelor imputernicite/mandatate sa efectueze operatiuni in conturile Clientilor sai. 
5.3.    Orice imputernicire/mandat de reprezentare si/sau orice dispozitie primita de Banca de la Client, precum si modificarile ulterioare vor fi considerate valabile de la data primirii/operarii acestora in sistem, pana la revocarea lor in scris. 5.4.    Banca poate accepta utilizarea semnaturii electronice extinse, bazata pe un certificat calificat valid, nerevocat si nesuspendat si generata prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii, aplicata de catre reprezentantul legal/conventional si corespondenta electronica (e-mail) pentru semnarea altor contracte/conventii/formulare aferente si/sau in legatura cu cererea-contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate incheiate cu banca in cursul relatiei de afaceri (este exclusa semnarea documentelor la initierea relatiei de afaceri, fisa specimenelor de semnaturi si a instructiunilor la plata).
5.5.    Banca poate acccepta utilizarea semnaturii electronice extinse, bazata pe un certificat calificat valid, nerevocat si nesuspendat si generata prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii, aplicata de catre reprezentantul legal, pentru semnarea  Cererii – contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate in cazul initierii relatiei de afaceri derulate exclusiv prin intermediul platformei de deschidere de cont online si contractare pachet de produse si servicii bancare – “Platforma de deschidere de cont online” pentru persoane juridice si categorii asimilate disponibila pe website-ul bancii si/sau pagina de internet dedicata procesului de inrolare online a clientilor persoane juridice si categorii asimilate.
5.6.    In cazul tranzactiilor electronice sau a altor genuri de tranzactii care nu implica prezenta fizica a reprezentantilor legali/conventionali, Banca va accepta modalitati de semnaturi si/sau autorizari care sunt descrise in contractele produselor Bancii prin care se realizeaza tranzactia.
 

6. Confidentialitatea

6.1.    Clientul va asigura intreaga confidentialitate asupra tuturor tranzactiilor incredintate si/sau derulate prin Banca. Nerespectarea acestor conditii, precum si reaua credinta vor fi considerate drept cauze de culpa din partea Clientului, obligandu-se sa acopere daunele provocate Bancii.
6.2.    Banca va pastra confidentialitatea informatiilor privind conturile clientilor, operatiunilor dispuse de acestia, a serviciilor prestate si contractelor incheiate cu clientii si nu le va divulga fara consimtamantul acestora, decat in cazurile expres mentionate de dispozitiile legale in vigoare la data solicitarii/utilizarii acestor informatii.
6.3.    Clientul intelege ca, pentru a putea incepe si derula relatia de afaceri cu Banca, trebuie sa furnizeze Bancii anumite date de identificare fara de care Banca nu poate deschide un cont sau nu poate efectua anumite activitati bancare. Stabilirea si derularea relatiei de afaceri intre Banca si Clientul sau persoana juridica presupune prelucrarea datelor cu caracter personal apartinand persoanelor fizice (persoane vizate in conditiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul) si ale Legii nr.190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului) care reprezinta legal sau conventional persoana juridica, precum si ale altor categorii de persoane fizice care actioneaza in numele persoanei juridice ori in legatura cu relatia de afaceri stabilita intre Client si Banca (persoane cu functie de conducere, alte persoane cu functii cheie/de conducere in cadrul Clientului, asociati directi si indirecti ai Clientului, beneficiari reali, garanti si codebitori - persoane fizice, membrii familiei persoanelor anterior mentionate, imputernicitii pe cont si delegatii, utilizatorii de carduri, persoane de contact desemnate de catre Client). Informarea cu privire la prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal este realizata de Banca prin intermediul Notificarii privind protectia datelor cu caracter personal (“Notificarea GDPR”), pusa la dispozitie reprezentantului/-ilor Clientului in prealabil initierii relatiei cu Banca, pe care acesta/acestia o va/vor transmite catre alte persoane care reprezinta legal sau conventional persoana juridica, care actioneaza in numele persoanei juridice ori in legatura cu relatia de afaceri stabilita intre Client si Banca, ale caror date personale pot/vor fi prelucrate de Banca si fata de care Banca nu poate realiza informarea in mod direct. Notificarea GDPR este de asemenea disponibila pe pagina de internet a Bancii www.otpbank.ro, sectiunea Confidentialitate. 
6.4.    Clientul intelege faptul ca prelucrarea, direct sau prin intermediul tertilor contractanti, a datelor personale pe care le furnizeaza Bancii, are ca scop inceperea si derularea relatiei de afaceri cu Banca, indeplinirea obligatiilor legale, precum si apararea/realizarea intereselor legitime ale Bancii (ex. prevenirea fraudei, realizarea raportarilor interne, aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform legislatiei aplicabile etc.), in conditiile Regulamentului. In realizarea acestor scopuri, Clientul intelege faptul ca Banca, in indeplinirea obligatiilor si intereselor sale legitime, poate efectua orice verificari, poate sa solicite si sa obtina orice informatii despre acesta si reprezentantii sai de la orice institutie competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert abilitat, detinator de astfel de informatii conform competentelor lor legale (de exemplu: ANAF, BNR – Centrala Riscurilor de Credit sau Centrala Incidentelor de Plati, FNGCIMM, portalul instantelor de judecata, Biroul de Credit etc.). De asemenea, Clientul intelege faptul ca Banca poate fi obligata prin lege sa furnizeze informatiile primite, inclusiv date cu caracter personal, catre Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Administratiei si Internelor, Directia Nationala Anticoruptie, Parchetele de pe langa instantele de judecata, Ministerul Finantelor Publice, precum si, dupa caz, altor institutii si organisme abilitate ale statului. In context, Clientul intelege ca Banca are obligatia sa inregistreze, cu respectarea, dupa caz, a termenelor legale de inregistrare aplicabile inainte de transmiterea catre sisteme de evidenta autorizate a (i) informatiilor privind grupurile de persoane fizice si/sau juridice care reprezinta un grup de clienti aflati in legatura/un singur debitor: denumire grup, cod grup, componenta grup si evidentierea debitorilor care au credite impreuna cu alti debitori din grup; (ii) informatiilor privind fraudele cu carduri comise de posesori: date identificare posesor card, tip card, valuta, data constatarii fraudei, suma fraudata.
6.5.    In conformitate cu prevederile Regulamentului, Banca a luat toate masurile tehnice si operationale adecvate in vederea protejarii datelor cu caracter personal impotriva oricaror distrugeri accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale.
Banca este autorizata de Client sa solicite/sa furnizeze de la/catre Centrala Incidentelor de Plati, Centrala Riscurilor de Credit, Biroul de Credit, dupa caz, sau instituitii similare, orice informatii referitoare la activitatea sa si ori de cate ori este nevoie.
 

 

7. Notificarea

7.1.    Orice modificare intervenita (incluzand, dar fara a se limita la, introducerea unor penalitati, comisioane, speze, taxe ori alte costuri noi) in relatia Banca - Client se considera adusa la cunostinta clientului prin publicare in unitatile teritoriale si pe pagina web  www.otpbank.ro, in situatia in care clauzele contractelor specifice incheiate cu clientul nu stipuleaza prevederi contrare prezentelor Conditii Generale de Afaceri.
7.2.    Orice comunicare a Bancii este considerata ca valabil expediata prin circuitul posta, e-mail, fax, SMS, OTP Direkt daca a fost expediata la ultima adresa/numar de telefon/e-mail comunicat Bancii de catre Client. Expedierea prin posta se considera indeplinita daca Banca intra in posesia unei confirmari de orice fel, ce poarta semnatura reprezentantului Clientului sau prin existenta borderourilor de insotire cu stampila Postei.
7.3.    Orice comunicare/notificare remisa Bancii de orice persoana va fi efectiva si opozabila bancii doar dupa primirea acesteia de catre Banca, respectiv, la data inscrisa pe confirmarea de primire a scrisorii recomandate sau la data primirii lor efective de catre Banca, certificata de semnatura persoanei autorizate din 
partea Bancii care a primit respectivele documente si prin acordarea unui numar de inregistrare, in cazul notificarilor transmise prin posta, pe baza de scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Comunicarile catre Banca transmise prin fax vor fi confirmate prin transmiterea unei scrisori in original. Banca este absolvita de orice responsabilitate in cazul neonorarii/neinregistrarii comunicarii transmise prin fax si neconfirmate de scrisoarea in original. In cazul transmiterii comunicarilor/notificarilor de catre Client dupa ora limita de efectuare a operatiunilor, Banca va considera primirea acesteia si o va inregistra ca fiind realizata in ziua lucratoare urmatoare, urmand a decide executarea/neexecutarea acesteia in ziua primirii/inregistrarii.
7.4.    Numai in situatiile exceptionale si in conditiile prevazute la alineatul 3 al pct. 11.3. din prezentele Conditii Generale de Afaceri, semnatura electronica extinsa si corespondenta electronica (e-mail), intre partile unui contract de credit sau alt contract incheiat cu Banca, sunt acceptate.

8. Incetarea relatiilor

8.1.    Incetarea relatiilor poate avea loc:
8.1.1.    Prin acordul dintre Banca si Client, cu efect imediat, constatat in scris;
8.1.2.    In mod unilateral din initiativa si la cererea Clientului prin imputernicitii/mandatarii acestuia, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii intentiei de denuntare; fondurile existente se vor transfera intr-un alt cont mentionat de catre client sau vor fi retrase cash la solicitarea clientului si conform legislatiei in vigoare; 
8.1.3.    In mod unilateral, la initiativa Bancii, pe baza unei instiintari comunicate Clientului, prin oricare dintre modalitatile de notificare prevazute la pct. 7.2. din prezentele Conditii Generale de Afaceri, in termen de 15 zile calendaristice corelat cu termenul contractelor si serviciilor in derulare, de la data comunicarii intentiei de denuntare, fara nicio alta formalitate si fara interventia unei instante judecatoresti, in situatii precum:  
a)    Clientul nu poate fi identificat conform prevederilor legislatiei privind standardele de cunoasterea clientelei. In situatia in care, dupa deschiderea unui cont, apar probleme legate de verificarea identitatii beneficiarului si/sau de provenienta fondurilor, care nu pot fi solutionate, Banca va analiza oportunitatea inchiderii relatiei de afaceri/blocarii conturilor cu respectarea tuturor obligatiilor instituite prin legislatia privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor;
b)    Banca are informatii/suspiciuni cu privire la modul de utilizare a conturilor si a sumelor existente in acestea, ca urmare a carora  clientul poate expune banca la riscul de spalare a banilor/finantare a terorismului si respectiv riscul reputational;
c)    Clientul refuza furnizarea datelor de identificare pentru actualizarea datelor si informatiilor sau  furnizeaza informatii false, contradictorii sau informatii care nu pot fi verificate in registre publice, site-uri oficiale ale autoritatilor etc.;
d)    Exista informatii negative cu privire la legaturi cu persoane fizice sau juridice implicate in activitati infractionale (de exemplu: trafic de droguri, terorism, crima organizata, traficul de ființe umane ori activează în industria pornografică)
8.1.4.    In mod unilateral, la initiativa Bancii, fara nicio instiintare comunicata Clientului sau alta formalitate si fara interventia unei instante judecatoresti, daca:
a)    nu s-au inregistrat operatiuni pe cont in ultimele 12 luni calendaristice, cu exceptia taxelor, comisioanelor, dobanzilor, platilor efectuate de catre banca aferente popririlor; 
b)    urmare a verificarilor efectuate de catre Banca, s-a constatat ca respectivul client este radiat de la Oficiul National al Registrului Comertului/alte registre.
Masura de la lit. a) nu este aplicabila clientilor care, desi nu au inregistrat operatiuni pe cont in ultimele 12 luni calendaristice, in afara taxelor, comisioanelor,  dobanzilor, platilor efectuate de catre banca aferente popririlor, acestia detin produse/servicii, instrumente de debit eliberate de banca si au sold mai mare de 0 in conturile curente, situatii in care Banca ii va notifica potrivit prevederilor pct 7.2 din CGA cu cel putin 15 zile calendaristice anterioare datei de incetare a contractului, termenul de notificare fiind corelat cu termenele mentionate in contractele specifice aferente produselor si serviciilor in derulare. 
8.2.    Raportul juridic derivat din deschiderea contului va putea sa inceteze la initiativa Clientului, prin reprezentantii acestuia respectiv, a imputernicitilor/mandatarilor/mostenitorilor acestuia, dupa caz, sau a asociatilor/actionarilor pe baza inscrisurilor doveditoare ale calitatii si capacitatii de a dispune de cont.
8.3.    Clientul are obligatia ca, la inchiderea contului curent, sa asigure fondurile/sumele necesare achitarii tuturor comisioanelor si spezelor, precum si orice alte sume datorate Bancii pana la data de inchidere efectiva a contului, cat si inchiderea tuturor produselor si serviiilor in derulare. Neonorarea acestei obligatii prealabile a Clientului, da dreptul Bancii de a nu procesa cererea respectiva de inchidere a contului curent, absolvind Banca de orice prejudiciu direct sau indirect pretins de Client si/sau tert pentru neprocesarea cererii respective.
8.4.    La data depunerii cererii de inchidere cont la sediul unitatii teritoriale, Clientul declara ca nu exista emise cecuri/bilete la ordin/cambii semnate de reprezentantii sai legali/conventionali si nici nu exista cecuri/bilete la ordin/cambii emise care urmeaza sa fie puse in circuit bancar de beneficiarii acestora, cunoscand ca legea penala sanctioneaza falsul in declaratii, Clientul fiind obligat sa returneze Bancii toate filelele cec/biletele la ordin/cambiile neutilizate sau gresit completate inainte de inchiderea efectiva a contului. 
In caz contrar, Clientul este singurul raspunzator pentru orice prejudiciu care deriva din utilizarea acestora dupa data efectiva de inchidere a contului/conturilor, Banca fiind exonerata de orice raspundere pentru prejudiciile directe/indirecte pe care Clientul si/sau un tert le-ar putea pretinde/suferi din aceste cauze. 
In cazul in care clientul solicita inchiderea unor conturi si daca, dupa inchiderea conturilor respective, sunt primite la plata file cec/bilete la ordin/cambii pe aceste conturi si, intre timp, nu s-a inchis relatia de afaceri cu Banca (prin inchiderea tuturor conturilor deschise de Client la Banca), Clientul acorda prin Conditiile generale de afaceri, un mandat expres Bancii de a redeschide contul identificat in instrumentul de plata respectiv, asumandu-si intreaga responsabilitate cu privire la constituirea fondurilor necesare pentru plata acestuia, 
precum si cu privire la orice consecinte ce ar putea deriva din refuzul instrumentului, potrivit reglementarilor specifice in vigoare, dupa caz. 
8.5.    Clientul are obligatia sa returneze cardurile cu 30 de zile inainte de data efectiva a inchiderii conturilor, cat si inchiderea tuturor contractelor incheiate cu Banca.
8.6.    In cazul incetarii relatiei de afacerii si inchiderea conturilor din initiativa Bancii sumele creditoare din conturile Clientului raman la dispozitia acestuia, in cadrul termenului de prescriptie, dupa recuperarea sumelor datorate Bancii. Pe aceasta perioada, soldurile conturilor inchise se vor pastra de catre Banca in conturi nepurtatoare de dobanda.
8.7.    Banca isi rezerva dreptul de a restrictiona conturile clientului, pentru toate canalele (ghiseu, carduri, OTP Direkt, Call center), in cazul in care nu s-au inregistrat operatiuni pe cont pe o perioada de 6 luni calendaristice, cu exceptia taxelor, comisioanelor, dobanzilor, platilor efectuate de catre banca aferente popririlor si/sau  in cazul in care clientul este radiat.  
8.8.    Banca este exonerata de orice raspundere pentru prejudiciile pe care Clientul sau un tert le-ar putea suferi ca urmare a inchiderii/blocarii conturilor sale/suspendarii operatiunilor pe conturile sale de catre Banca. 

9. Litigii. Legea aplicabila

9.1.    Relatiile dintre Banca si Client sunt guvernate de legislatia romana.  Banca are dreptul de a opune Clientului prevederile legislatiei interne in materie, inclusiv normele cu caracter obligatoriu emise de Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de Banca Centrala, regulile si uzantele internationale in orice diferend decurgand din aplicarea acestora, chiar daca Clientul invoca pierderi sau daune din aplicarea lor. Clientul nu poate invoca Bancii motivul necunoasterii acestor norme si uzante.
9.2.    Eventualele litigii derivate din incheierea, executarea, incetarea sau, dupa caz, interpretarea contractului dintre Banca si Client se vor solutiona pe cale amiabila. Cand acest lucru nu este posibil, singurele competente pentru solutionarea acestor litigii sunt instantele judecatoresti, conform normelor procedurale in vigoare. 
9.3.    Toate costurile pe care Banca va trebui sa le suporte in cazul in care aceasta ar fi implicata intr-un litigiu cu  Clientul sau, dupa caz, intr-un conflict cu un tert, ca urmare a indeplinirii unor instructiuni primite de la Client, vor fi recuperate de la Client, in conformitate cu legislatia in vigoare.

10. Raspunderi

10.1.    Banca va fi raspunzatoare de:
a)    Deficientele in executarea ordinelor dispuse de Client, in masura in care aceste deficiente sunt constatate a fi produse din culpa Bancii si in limita valorii efective pierdute de Client. Banca va 
notifica/ii va comunica Clientului, fara intarziere, orice eroare constatata in legatura cu operatiunile efectuate in conturile sale;
b)    Oferirea informatiilor generale privind perioada, termenii si conditiile serviciilor bancare  prezentate. Exceptand alte acorduri scrise privind furnizarea de informatii Clientului, Banca va comunica/oferi clientului numai informatiile mentionate in prezentele Conditii Generale de Afaceri.
10.2.    Banca nu va fi responsabila de: 
a)    Pierderi, distrugeri totale sau partiale de cecuri, bilete la ordin, cambii, ordine de plata, care nu s-au produs din  culpa Bancii, respectiv pierderi care ar putea rezulta din instructiunile executate pe baza unor date neadevarate sau incomplete furnizate de catre Client;
b)    Consecintele intarzierilor si/sau a pierderilor mesajelor, scrisorilor sau documentelor de orice natura, inclusiv a instrumentelor de plata, respectiv a pierderilor cauzate de greseli in documentatie, care nu s-au produs din culpa Bancii;
c)    Pierderi datorate perturbarii operatiunilor sale din cauze de forta majora/caz fortuit (evenimente externe, imprevizibile, absolut invincibile si  inevitabile, care nu pot fi prevazute si nici impiedicate de catre banca, exoneratoare de raspundere pentru partea/partile care le invoca, in conditiile respectarii obligatiei de notificare, precum si a remiterii certificatului de forta majora, emis in conditiile prevazute de lege);
d)    Forma, acuratetea, falsitatea sau validitatea, veridicitatea, completarea corecta sau integrala a documentelor,  exceptand situatiile in care prin acorduri separate asemenea responsabilitate este asumata in mod expres in scris de catre Banca;
e)    Pentru intarzierile in executarea serviciilor cauzate de prezentarea de catre Client a unor documente in alta limba decat cea romana si fara traducere legalizata, cu sau fara apostilare sau, dupa caz, supralegalizare, pe care Clientul este obligat sa o realizeze pe cheltuiala sa;
f)    Efectele si consecintele decurgand din incetarea activitatii sale, ca urmare a unor cazuri fortuite sau de forta majora (incluzand dar fara a se limita la caderea liniilor de comunicatie sau echipamentelor Bancii, intreruperi de curent electric, calamitati naturale, conflicte internationale, masuri luate de orice guvern/autoritate locala sau internationala, etc);
g)    Pentru pierderile provocate Clientului prin aplicarea legilor si reglementarilor in vigoare, inclusiv a normelor referitoare la activitatea bancara, regimul valutar, cunoasterea clientelei, masuri impotriva spalarii banilor si finantarii actelor de terorism, aplicarea sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor etc.
h)    Pentru comisioanele retinute de bancile corespondente/beneficiare in cazul transferurilor de fonduri instructate de Client (indiferent de canalul bancar) cu optiunea SHA in monede non-UE catre banci situate in tari Uniunea Europeana (UE)/Spatiul Economic European (SEE), Elvetia, Monaco, sau instructate cu optiunile SHA sau BEN in orice monede catre banci situate in tari non-UE/SEE.
10.3.    Clientul  va raspunde/va despagubi Banca daca prin comportamentul sau conduita inadecvata a acestuia in afaceri a cauzat un prejudiciu (inclusiv de imagine) Bancii.

11. Prevederi speciale

11.1.    Omisiunea, in tot sau in parte, a Bancii, precum si orice intarziere din partea Bancii de a exercita orice drepturi nascute in baza unui contract incheiat cu Clientul sau de a beneficia de orice remedii in temeiul unui asemenea contract, nu va impiedica Banca sa isi exercite acest drept si nu va putea fi considerata ca reprezentand o renuntare la drepturile acesteia si, in niciun caz nu se va prezuma acordul Bancii tacit la rescadentarea datoriei sau la renuntarea la datorie, cu exceptia cazurilor in care se incheie in acest sens un act scris. Renuntarea de catre Banca la indeplinirea oricarei conditii suspensive prevazute in contractele incheiate cu Clientii nu va fi considerata ca reprezentand renuntarea din partea Bancii la cerinta ca acea conditie sa fie indeplinita ulterior.
11.2.    Nevalabilitatea uneia sau mai multor dispozitii din prezentele Conditii Generale de Afaceri nu atrage dupa sine invalidarea celorlalte prevederi din cuprinsul acestora, astfel  cum a fost convenit intre Banca si Client.
11.3.    Prezentele Conditii Generale de Afaceri completeaza prevederile tuturor conventiilor, acordurilor, contractelor si ofertelor incheiate intre Banca si Client. In cazul in care prevederile prezentelor Conditii Generale de Afaceri au un inteles divergent sau sunt in contradictie cu prevederile exprese stipulate in conventiile, acordurile sau contractele specifice, incheiate intre Banca si Client, prevederile acestora din urma vor prevala. De asemenea, in cazul in care intervin modificari legislative imperativ a fi implementate de banca acestea vor prevala prevederilor expres stipulate in conventiile, acordurile sau contractele specifice, incheiate intre Banca si Client.Clientul autorizeaza Banca, prin prezentele Conditii Generale de Afaceri, sa compenseze orice suma datorata Bancii cu fondurile disponibile in orice cont curent, indiferent de valuta in care sunt disponibile. 
Clientul are obligatia sa acopere din surse proprii debitul, inclusiv dobanda penalizatoare aferenta descoperitului de cont neautorizat. In situatia in care in conturile Clientului nu exista disponibil suficient pentru acoperirea oricaror sume datorate Bancii, Banca este autorizata sa efectueze oricare dintre operatiunile  reprezentand, dar nelimitandu-se la efectuarea de schimburi valutare, transferuri intre conturile Clientului, debitarea/creditarea oricaror sume din/in oricare dintre conturile Clientului, pentru acoperirea sumelor datorate. Daca nici pe aceasta cale Banca nu recupereaza sumele datorate de Client, aceasta are dreptul de a recupera sumele datorate conform dispozitiilor legale in materie.
Pe cale de exceptie de la teza a doua a primului paragraf al acestui pct. 11.3., exclusiv in perioada unui caz de forta majora, caz fortuit sau a unei situatii cu totul exceptionale (exp. stare de urgenta), in care libertatea de circulatie a persoanelor, libertatea intrunirilor si/sau accesul la caile de comunicare sunt restrictionate temporar, Banca poate decide, in mod unilateral, modificarea conventiilor, acordurilor si/sau contractelor incheiate intre Banca, Client, codebitori si garanti (exemplu nelimitativ: suspendarea platii ratelor de rambursare credite, suspendarea platii dobanzilor aferente creditelor contractate, suspendarea platii altor sume datorate Bancii, prelungirea duratei conturilor de depozit, prelungirea valabilitatii creditelor si/sau a contractelor de credit scadente, s.a.)., situatie in care va prevala decizia Bancii privind modificarea conditiilor de punere la dispozitia Clientului a produselor si serviciilor bancare. Aceasta clauza, impreuna cu decizia Bancii, tine loc de act aditional la conventia, acordul si/sau contractul, incheiate intre Banca, Client si alte persoane fizice sau juridice (garanti, codebitori, declaranti, etc.), fiind considerata parte integranta a conventiei, acordului sau contractului. In baza acestei clauze si a deciziei Bancii, conventia, acordul si/sau contractul se considera modificate corespunzator.
11.4.    Clientul nu poate opune Bancii conditiile contractelor incheiate cu tertii.
11.5.    Pentru solutionarea litigiilor, Clientul are dreptul de a se adresa Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Bancii Nationale a Romaniei, respectiv entitatii competente de solutionare a litigiilor, conform prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificarile si completarile ulterioare.
11.6.    Clientul declara ca i s-a adus la cunostinta ca toate sumele existente in conturile deschise la Banca sunt/nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Banca este participanta la Fondul de Garantare a Depozitelor  Bancare, in calitate de schema statutara de garantare a depozitelor, infiintata prin OG nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, oficial recunoscuta pe teritoriul Romaniei. 
Plafonul de acoperire per deponent garantat  este stabilit la echivalentul in lei a 100.000 Euro, potrivit art. 61 alin. (3) din  Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare.1
11.7.    Prezentele Conditii Generale de Afaceri (editia octombrie 2021) se vor afisa/publica cel mai tarziu la data de 25.10.2021 urmand a intra in vigoare incepand cu data de 01.11.2021. Precizam ca prevederile punctului 2.32 din prezentul document sunt aplicabile incepand cu data de 23 august 2013. 
11.8.    Anexa 1 “Termeni Generali pentru Pachetele de produse si servicii bancare“ si Anexa 2 “Termeni Generali pentru Serviciul de acceptare la plata a cardurilor pentru tranzactii comerciale” atasate  prezentelor Conditii Generale de Afaceri pentru Persoane Juridice si Categorii Asimilate constituie parte integranta din acestea.

La data intrarii in vigoare a prezentelor Conditii Generale de Afaceri se abroga toate editiile anterioare ale Conditiilor Generale de Afaceri pentru Persoane Juridice. 
Clientii vor fi instiintati de modificarea Conditiilor Generale de Afaceri prin afisarea acestora in sediile unitatilor teritoriale si prin publicarea lor pe pagina de web: http://www.otpbank.ro/.

ANEXA 1 – TERMENI GENERALI PENTRU PACHETELE DE PRODUSE SI SERVICII BANCARE

1) Definitii:
Pachet de produse si servicii bancare r
eprezinta un cumul de produse si servicii bancare existente oferite de Banca cat si de partenerii bancii destinat clientilor persoane juridice sau categorii asimilate. Costurile percepute pentru anumite produse si/sau servicii incluse in pachet sunt diferentiate in raport cu comisioanele standard utilizate de Banca pentru acele produse si servicii la data semnarii Cererii-Contract pentru furnizarea pachetului de produse si servicii bancare, Anexa la Cererea Contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate. 
Comision de administrare cont curent este comisionul de administrare al conturilor Clientului deschise la Banca, perceput lunar. 
OTPdirekt este serviciul oferit de Banca care cuprinde canale electronice de distributie a produselor si serviciilor Bancii si anume: Contact Center, Internet Banking, Smart Bank- si Alerte SMS. 
OTPdirekt-Internet Banking si Contact Center: parte a serviciului OTPdirekt care presupune oferirea de catre Banca a accesului la distanta la propriile conturi pentru vizualizarea de solduri si efectuarea de operatiuni prin intermediul internetului si telefonului 
OTPdirekt-Alerte SMS: parte a serviciului OTPdirekt ce presupune trimiterea de alerte sub forma de SMS la numerele de telefon mobil indicate de client, conform Anexei SMS. 
SmartBank: parte a serviciului OTPdirekt care presupune oferirea de catre Banca a accesului la distanta la propriile conturi pentru vizualizarea de solduri si efectuarea de operatiuni prin intermediul aplicatiei OTP SmartBank Romania, instalata pe telefon din Google Play sau Apple Store.
Ordine de plata prin OTPdirekt este serviciul de plati disponibil pentru Client prin Internet Banking, SmartBank si Contact Center.
Card VISA Business/VISA Business Silver este un card de debit emis de Banca pe numele Utilizatorului Autorizat si pe contul Clientului, util pentru tranzactii comerciale la agentii economici (comercianti) acceptatori cat si pentru retrageri de numerar, prin intermediul echipamentelor specializate de eliberare numerar care afiseaza sigla VISA.
Detinator principal” este acea persoana juridica, rezidenta sau nerezidenta, care a solicitat Bancii emiterea de Carduri pe numele unuia sau mai multor utilizatori autorizati (persoane fizice), prin semnarea Cererii-Contract pentru furnizarea pachetului de produse si servicii bancare, Anexa la Cererea Contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate. 
Utilizator autorizat” este persoana fizica pentru care Detinatorul principal a solicitat si Banca a dispus emiterea unui card cu acces la contul Detinatorului principal.
Direct Debit reprezinta o modalitate de plata prin care se transfera automat din contul clientului platitor in contul unui furnizor, sumele solicitate la plata de catre furnizor (exemple de furnizori: firme de telecomunicatii, societati de asigurare, societati de leasing, societati de utilitati, etc). 
-    In varianta Intrabancar, atat platitorul, cat si furnizorul, sunt clienti ai OTP Bank Romania S.A., iar suma de bani trasa automat asupra contului platitor este in moneda nationala sau in alta valuta.
-    In varianta SEPA (Interbancar), platitorul este client al OTP Bank Romania S.A., furnizorul este client al altei banci, iar suma trasa automat asupra contului platitor este in moneda nationala.
Plata de mica valoare Interbancara este acea operatie prin care platitorul, client al OTP Bank Romania S.A. transfera unui client al altei banci o suma de pana la 49.999,99 RON/tranzactie. 
Plata de mare valoare Interbancara este acea operatie prin care platitorul, client al OTP Bank Romania S.A. transfera unui client al altei banci o suma de peste 49.999,99 RON/tranzactie.
Comerciant desemneaza orice Persoana Juridica care desfasoara activitati comerciale si accepta cardul ca instrument de plata pentru bunuri si servicii, pe baza si in conditiile contractului incheiat de acesta cu Banca.

2) Durata Pachetului de produse si servicii bancare
2.1.    Pachetul de produse si servicii bancare, contractat de client prin Cererea – Contract pentru furnizarea pachetului de produse si servicii bancare, Anexa la Cererea Contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate, intra in vigoare la data primirii aprobarii din partea Bancii si numai dupa primirea comunicarii aprobarii la adresa de e-mail specificata in sectiunea dedicata datelor de identificare Client/Titular (din Cererea Contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate), in masura in care Banca va decide, la libera sa apreciere ca cerintele legale si/sau interne sunt indeplinite/respectate si se incheie pe o perioada de 12 luni.
2.2.    In cazul in care valabilitatea finala a pachetului este o zi nelucratoare, aceasta urmeaza a se considera ca fiind ultima zi lucratoare anterioara acesteia.  
2.3.    Pachetul de produse si servicii bancare se prelungeste automat pe o noua perioada de 12 luni, daca nu se solicita incetarea acestuia, printr-o notificare transmisa cu 15 zile anterior implinirii  termenului initial.
2.4.  Clientul se angajeaza sa mentina pachetul pe o perioada de minimum 12 luni, in caz contrar acesta va achita contravaloarea abonamentelor lunare ramase de achitat pana la finalul celor 12 luni calculate de la data semnarii Cererii – Contract pentru furnizarea pachetului de produse si servicii bancare, Anexa la Cererea Contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate, cu exceptia situatiilor enumerate la pct. 2.5 si 2.6 din prezenta Anexa la Conditiile Generale de Afaceri pentru persoane juridice si categorii asimilate. Acest articol nu se aplica in cazul Pachetului pentru entitati religioase. De asemenea, in cazul pachetelor Calculat 25, Calculat 50, Relaxat 150, Relaxat 200 si Relaxat 300, aceasta clauza nu se aplica, daca Clientul contracteaza un alt pachet din cele mentionate anterior cu un cost superior. Daca Clientul renunta la unul din pachetele mentionate anterior in favoarea unuia avand un cost inferior va achita diferenta dintre valoarea abonamentului aferent pachetului la care renunta si valoarea abonamentului pachetului solicitat pentru perioada de timp ramasa pana la finalul celor 12 luni de detinere obligatorie calculate de la data activarii pachetului.
2.5.    In cazul in care Clientul inregistreaza restante la plata abonamentului lunar timp de 3 luni consecutive, Banca are dreptul de a sista utilizarea pachetului contractat, precum si serviciile si produsele bancare incluse in pachet (cu exceptia conturilor curente deschise la Banca), fara a fi necesara trimiterea de catre Banca a unei Notificari in acest sens. 
2.6. In cazul in care Clientul inregistreaza restante la plata abonamentului lunar timp de 6 luni consecutive, Banca are dreptul de a inchide pachetul contractat, precum si produsele si serviciile incluse in pachet (cu exceptia conturilor curente deschise la Banca). Astfel, pachetul de produse si servicii se considera desfiintat de drept, fara interventia vreunei instante de judecata, fara alta punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila judiciara sau extrajudiciara. 
2.7.    De la data incetarii contractului pentru furnizare a pachetului, Clientul va putea mentine in continuare produsele si serviciile incluse in pachet, la solicitarea expresa a acestuia, acestor produse/servicii urmand a li se aplica atat termenii si conditiile aferente/aplicabile acestora in vigoare la data solicitarii, cat si tarifele standard conform Brosurii de Taxe si Comisioane a OTP Bank Romania S.A. in vigoare la acel moment. Clientul va ramane solidar la plata sumelor restante.

3) Costuri si modalitatea de plata
3.1.    Pe intreaga perioada de valabilitate a pachetului, plata abonamentului se face lunar, in prima zi lucratoare a fiecarei luni pentru luna in curs, cu exceptia lunii in care se constituie pachetul, comisionul aferent acesteia achitandu-se la data primirii aprobarii din partea Bancii si numai dupa primirea comunicarii aprobarii la adresa de e-mail specificata in sectiunea dedicata datelor de identificare Client/Titular (din Cererea Contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate), in masura in care Banca va decide, la libera sa apreciere ca cerintele legale si/sau interne sunt indeplinite/respectate. 
3.2.    Banca va debita automat contul Clientului cu contravaloarea abonamentului datorat, precum si cu contravaloarea costurilor (comisioane, tarife, etc) aferente produselor care fac parte din pachetul detinut, dupa caz, iar Clientul va depune in contul curent, pana cel tarziu in ultima zi lucratoare a respectivei luni sumele necesare achitarii acestora. Clientul poate opta si pentru depunerea sumelor necesare in orice alta moneda pentru care are deschis un cont curent. In situatia in care acesta nu a realizat conversia valutara, Banca este mandatata, dar nu este obligata, sa realizeze aceasta operatiune incepand cu ora 00 a datei scadentei, folosind cursurile de schimb BNR sau ale Bancii din ziua efectuarii conversiei, cu respectarea normelor legale in vigoare, cu suportarea de catre Client a tuturor comisioanelor, spezelor si taxelor aferente acestor operatiuni.
3.3.    Clientul mandateaza Banca, in mod irevocabil si neconditionat, sa debiteze contul sau curent principal in lei si orice alte conturi curente in lei si in alte valute, detinute la Banca, pana la nivelul sumelor datorate, sa efectueze orice operatiune considerata necesara, inclusiv de schimb valutar, pe intreaga durata a Cererii - Contract pentru furnizarea pachetului de produse si servicii bancare, Anexa la Cererea Contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate in vederea achitarii abonamentului datorat. Banca are dreptul, dar nu si obligatia de a efectua aceste operatiuni.
3.4.    Clientul este obligat sa plateasca abonamentul lunar aferent pachetului contractat, indiferent daca foloseste unul sau toate produsele si serviciile incluse in pachet.
3.5.    Pentru pachetul de produse si servicii oferit de Banca si selectat de Client se percepe un abonament. In cazul in care, la initiativa Clientului sau a Bancii, valabilitatea pachetului/optiunii inceteaza inaintea expirarii lunii pentru care s-a achitat contravaloarea unui abonament lunar, Banca nu este obligata sa returneze valoarea abonamentului lunar achitat pana la acel moment.
3.6.    Banca poate modifica unilateral nivelul comisoanelor si al abonamentului sau a componentelor pachetului, fara a fi necesar acceptul prealabil al Clientului. Noile comisioane si/sau valori ale abonamentelor precum si/sau noua componenta a pachetului, inclusiv reducerile si/sau bonusurile de dobanda bonificate se afiseaza la sediile Bancii si pe pagina de web: http://www.otpbank.ro/ iar aceasta reprezinta modalitatea prin care Clientul ia cunostinta de acestea, sens in care Clientul  declara ca aceasta modalitate de incunostintare este suficienta. 
In cazul in care Clientul nu este de acord cu noile valori ale comsioanelor si/sau abonamentelor sau a componentelor pachetului, acesta are dreptul de a denunta unilateral pachetul de produse si servicii contractat, in conditiile prevazute in cadrul art. 5.1 si 5.2 din prezenta Anexa la Conditiile  generale de afaceri pentru persoane juridice si categorii asimilate. Neexercitarea de catre Client a acestui drept in termen de 15 zile calendaristice de la data la care Banca a afisat la sediile sale noile valori ale comsioanelor si/sau abonamentelor sau a componentelor pachetului va fi interpretat de catre parti in sensul acceptarii tacite a acestora de  catre Client.

4) Notificari
4.1.    Notificarile sau comunicarile transmise Clientului in legatura cu Cererea - Contract pentru furnizarea pachetului de produse si servicii bancare, Anexa la Cererea Contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate si cu contractele specifice fiecarui tip de produs sau serviciu contractat cu Banca de catre Client se vor face in scris, prin una dintre metodele de mai jos: 
          •    Scrisoare simpla - transmisa la adresa de corespondenta comunicata de Client cu suportarea costului de expediere de catre client. Costul expedierii este cel valabil la momentul efectuarii acesteia si poate fi consultat pe site-ul Bancii, www.otpbank.ro;
          •    SMS - transmis la numarul de telefon mobil comunicat de Client cu suportarea costului de expediere de catre client. Costul expedierii este cel valabil la momentul efectuarii acesteia si poate fi consultat pe site-ul Bancii, www.otpbank.ro;
          •    E-mail - transmis la adresa de e-mail furnizata de Client; 
          •    OTPdirekt –prin scrisoare electronica.
4.2. Prin contractarea de pachete de produse si servicii bancare, Clientul, prin reprezentantul/reprezentantii sai, imputerniciti in relatia cu Banca, confirma faptul ca oricare dintre metodele de notificare din cele prevazute la Art. 4.1 din prezenta Anexa la Conditiile generale de afaceri pentru persoane juridice si categorii asimilate este suficienta, renuntand la orice eventuala plangere/opozitie/ contestatie ulterioara avand ca obiect o asemenea metoda.
4.3.    Notificarile transmise Clientului vor fi considerate ca fiind comunicate acestuia, dupa cum urmeaza:
          •    Scrisoare simpla: la 5 zile bancare lucratoare de la data mentionata pe ştampila oficiului postal de expediere de pe borderoul de transmitere; 
          •    SMS – la data trimiterii acestuia catre Client;
          •    E-mail – la data trimiterii scrisorii electronice catre Client;
          •    OTPdirekt – la data trimiterii scrisorii electronice catre Client.
4.4.    Notificarile transmise de Banca sunt considerate ca fiind valabil expediate prin circuitul postei, SMS, e-mail, daca au fost expediate la ultima adresa/ numar de telefon/ adresa de e-mail comunicate Bancii de catre Client.
4.5.    Orice notificare sau comunicare in legatura cu prezentul contract, din partea Clientului catre Banca, se va face in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin inregistrarea cererii la sediul Bancii. Comunicarile catre Banca vor fi considerate ca efectuate dupa cum urmeaza:
a) la data inscrisa pe confirmarea de primire a scrisorii recomandate;
b) la data primirii lor efective de catre Banca, certificata de semnatura persoanei autorizate din partea Bancii care a primit respectivele documente si prin acordarea unui numar de inregistrare.
 
5) Incetarea contractului
5.1.    Pachetul de Produse si Servicii poate fi denuntat unilateral de catre oricare dintre parti, prin notificare scrisa transmisa de partea care are initiativa denuntarii unilaterale,anterior cu cel putin 15 zile calendaristice in raport de data la care va opera denuntarea unilaterala, producerea efectelor acestei denuntarii fiind precedata de restituirea/predarea cardurilor atasate, token-ul, etc., cu exceptia cazului in care clientul nu opteaza pentru mentinerea unui anumit produs/serviciu standard care presupune pastrarea acestor carduri, a token-ului, etc. Aceasta modalitate de incetare a prezentului contract si a beneficiilor oferite pentru produsele si serviciile bancare incluse in acesta poate interveni, independent de existenta unui caz de culpa contractuala, iar partile renunta irevocabil si neconditionat  la solicitarea de  daune-interese precum si la orice alte pretentii patrimoniale prezente sau viitoare,cu exceptia celor mentionate expres in Cererea - Contract pentru furnizarea pachetului de produse si servicii bancare, Anexa la Cererea Contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate. 
5.2.    Cererea - Contract pentru furnizarea pachetului de produse si servicii bancare, Anexa la Cererea Contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate poate inceta in conditiile stabilite la art. 2.6 din prezenta Anexa la Conditiile generale de afaceri pentru persoane juridice si categorii asimilate, fara a fi necesara transmiterea unei notificari. 

6) Prelucrarea datelor cu caracter personal
6.1. Evenimentele de forta majora nu exonereaza de raspundere Clientul, acesta ramanand obligat fata de Banca pana la rambursarea integrala a tuturor datoriilor nascute din Cererea - Contract pentru furnizarea pachetului de produse si servicii bancare, Anexa la Cererea Contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate si actele aditionale la aceasta. 
6.2. Prin forta majora se intelege orice situatie aparuta dupa data incheierii Cererii – Contract pentru furnizarea pachetului de produse si servicii bancare, Anexa la Cererea Contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate, independenta de vointa partilor, imprevizibila,  incontrolabil de catre parti, si imposibil de inlaturat de catre parti, incluzand, fara a limita la, razboi, dezastre naturale, tulburari sociale, revolutii, embargou, disfunctionalitati ale pietei financiare, schimbari in legislatie sau in modul de interpretare al acesteia etc.
6.3. Partile se vor notifica reciproc cu privire la aparitia unui caz de forta majora in termen de 5 zile calendaristice de la aparitia acesteia, prezentand in acest sens un certificat emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Daca evenimentul de forta majora dureaza mai mult de 30 zile calendaristice de la data la care partea neafectata de acest eveniment a fost informata de producerea evenimentului de forta majora, ca efect, aceasta Cerere - Contract se considera desfiintat(a) de plin drept fara interventia vreunei instante de judecata, fara alta punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila judiciara sau extrajudiciara.
 

ANEXA 2 – TERMENI GENERALI PENTRU SERVICIUL DE ACCEPTARE LA PLATĂ A CARDURILOR PENTRU TRANZACŢII COMERCIALE

1.    Definitii

•    Comerciant/Client – Persoana Juridică/categoria asimilata care solicită Băncii servicii de acceptare la plată a cardurilor prin EFTPOS / SoftPOS sau E-commerce, servicii detaliate mai jos ȋn prezenta anexă.
•    Contractul aferent serviciului de acceptare la plata a cardurilor pentru tranzactii comerciale, este compus din Cererea–contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale, care este anexa la Cererea-contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate, impreuna cu Conditii Generale de Afaceri pentru Persoane Juridice si Categorii Asimilate, ce include prezenta anexa dedicata acestui serviciu si care, la randul sau, contine Instrucţiuni privind acceptarea la plată pentru tranzacţii comerciale a cardurilor VISA şi Mastercard (identificat in cuprinsul acestei anexe “contractul”).
•    EFTPOS
(ȋn engleză “Electronic Funds Tranfer Point of Sale”) reprezintă terminalul fizic de acceptare la plată a cardurilor; prin EFTPOS pot fi efectuate tranzacții de vânzare produse sau servicii și,  cu titlu de exceptie,eliberare numerar prin aplicația Cash Back, cu utilizarea cardurilor Visa, Visa Electron, Mastercard si Maestro (care au activ acest serviciu). Terminalele EFTPOS  ale OTP Bank România S.A. au implementată aplicația de plată ȋn rate cu titlul de beneficiu pentru deținătorul de card, ȋn conformitate cu cerințele organizației Mastercard. Ȋn acest sens, deținătorul de card Mastercard are posibilitatea să aleagă plata ȋn rate a produselor sau serviciilor achiziționate de la Comerciant, fără implicații operaționale sau financiare suplimentare pentru acesta din urmă. 
•     SoftPOS reprezintă o aplicaţie bancară, ce se instalează pe orice terminal Android, ȋncepând cu versiunea 8, si permite  prin mijloace electronice, preluarea, prelucrarea, stocarea şi transmiterea de informaţii privind plata cu Cardul, efectuată la punctele de vânzare, de obicei cu amănuntul, ale comerciantilor. Aplicatia se descarcă din PlayStore si este gestionata de catre partenerul bancii, SIBS Romania SA, adresandu-se persoanelor juridice si categoriilor asimilate (entitati fara personalitate juridica). In cazul in care comerciantul optează  pentru varianta SoftPOS, acesta va primi 2 notificări: prima pe adresa de email din evidentele bancii si a doua prin mesaj tip SMS, conţinând credenţialele de acces ȋn aplicatie, De asemenea se va transmite parola One time pasword pt validare credentiale. Aplicatia se va utiliza pe teritoriul Romaniei.
•    E-commerce (comerţ electronic securizat) reprezinta terminalul virtual de acceptare carduri prin website-uri de Internet.
•    Cash Back reprezintă posibilitatea deținătorului de card de a obține numerar de la Comerciant ȋn momentul efectuării unei plăți prin terminalul EFTPOS. Suma maximă ce poate fi eliberată ȋn numerar este 200 RON și va fi ȋntotdeauna ȋnsoțită de tranzacția de vânzare prin card, aceasta fiind evidentiata distinct pe chitanța eliberată de EFTPOS alături de suma aferentă cumpărăturii.
 

2.    Drepturile Băncii 
Banca are urmatoarele drepturi:
2.1    De a fotografia la cerere locaţia comercială (interior şi exterior), unde urmează a se accepta plata prin EFTPOS/SoftPOS.
2.2    De a refuza implementarea serviciului de acceptare la plată a cardurilor prin EFTPOS/SoftPOS şi sau E-commerce, chiar daca părţile au semnat Cerere –Contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale, in urmatoarele situatii: 

 • Comerciantul nu a prezentat toate documentele necesare deschiderii contului curent.
 • informaţiile furnizate de Comerciant (despre societate/entitate sau acţionarii/asociatii/reprezentantii săi) nu sunt conforme cu realitatea.
 • există informaţii negative despre Comerciant sau acționarii/asociatii/reprezentantii acestuia ȋn bazele de date naţionale sau internaţionale ale organizaţiilor de carduri Visa şi Mastercard.

2.3    Pentru operatiunile de acceptare carduri efectuate de comerciant prin EFTPOS/SoftPOS sau E-commerce, banca va solicita autorizarea online a acestora, indiferent de valoarea tranzacţiilor.
2.4    De asolicita Comerciantului să-şi configureze la standard Full 3D Secure propriul portal (website) ȋnrolat ȋn E-commerce prin intermediul Băncii, astfel ȋncât, să respecte reglementările Visa şi MasterCard cu privire la tranzacţiile virtuale prin carduri, ȋn conformitate cu indicaţiile procesatorului Băncii.
2.5    De a verifica periodic respectarea de către Comerciant a standardului Full 3D Secure (Verified by Visa şi Mastercard Secure Code) și a faptului că tranzacționează numai pe website-ul aprobat de Bancă prin acest contract. 
2.6    De a monitoriza zilnic activitatea de acceptare la plată a cardurilor Visa şi Mastercard, prin EFTPOS/SoftPOS (inclusiv imprinter) şi E-commerce si de a respinge orice tranzacţie care nu este valabilă conform prevederilor prezentei anexe si/sau a Cererii-contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale, anexa la Cererea-contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate i.
2.7    De a percepe comisioane pentru serviciile bancare prestate ȋn condiţiile prevăzute ȋn prezenta anexa precum si in Cererea Contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale şi de a modifica aceste comisioane in conditiile punctului 9 al prezentei anexe.
2.8    De a percerpe comisioane de administrare lunara terminale EFTPOS, incepand cu luna a patra, in cazul in care Comerciantul nu deruleaza tranzactii prin EFTPOS timp de 3 luni calendaristice consecutive.
2.9    De a impune Comerciantului, în caz de necesitate, aplicarea de măsuri speciale de securizare a operaţiunilor prin carduri. În cazul în care Comerciantul refuză punerea în aplicare a măsurilor solicitate, Banca are dreptul de a rezilia prezentul contract, în condiţiile stabilite la  punctul 12 al prezentei anexe.
2.10    De a rezolva, în numele Comerciantului, orice reclamaţie în domeniul decontărilor prin carduri, fără insă a-şi asuma responsabilitatea privind finalitatea demersului său, în sensul acceptării sau respingerii acesteia.
2.11    De a-si acoperi eventualele pierderi cauzate din culpa Comerciantului, direct de la acesta, prin debitarea automată a oricărui cont deschis în orice valută de către Comerciant la bancă, fără notificare prealabilă, cu contravaloarea cererilor de restituire prezentate de băncile emitente de carduri, în situaţia în care există reclamaţii formulate de posesorul cardului sau de către banca emitentă, in legatura cu tranzacţiile dintre posesorul cardului şi Comerciant. . Ȋn acest caz Banca are dreptul de a derula propria investigație privind aceste reclamații.
2.12     De a incepe procedura convenţională/contractuală/legală de recuperare a obligaţiilor de plată ale Comerciantului/Clientului, in cazul în care acesta nu dispune de disponibilităţi în conturile deschise la OTP Bank România S.A În aceasta situaţie, toate sumele devin exigibile, iar in cazul în care Comerciantul nu dispune, în contul/conturile sale curent/e de suficiente disponibilităţi pentru acoperirea acestora, Banca poate trece la recuperarea debitelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fie prin debitarea  automată a oricărui cont deschis în orice valută de către acesta la bancă, mandatul fiind acordat inclusiv pentru efectuarea oricărui schimb valutar, fie prin executarea garanţiilor constituite ȋn acest sens. 
2.13     De a înscrie datele de identificare ale Comerciantului sau a punctelor sale de vânzare în baze de date accesibile tuturor instituţiilor de credit, în cazul în care prezentul contract se reziliază din cauza incidenţei ridicate de operaţiuni frauduloase prin EFTPOS/SoftPOS sau E-commerce.
2.14    De a bloca decontarea tranzacţiilor considerate suspecte, până la finalizarea investigaţiilor necesare pentru a stabili autenticitatea acestora (a tranzacţiilor). Tranzacţiile suspecte sunt considerate a fi, fără a se limita la:

 • Tranzacţiile care conduc la o creştere bruscă a numărului şi/ sau valorii ȋnregistrate prin EFTPOS/SoftPOS sau E-commerce, comparativ cu istoricul tranzacţiilor derulate de Comerciant.
 • Tranzacţiile de valoare mare efectuate cu carduri emise de instituţii din ţări considerate de către organizaţiile internaţionale de carduri ca fiind cu risc ridicat.
 • Tranzacţii de aceeaşi valoare ridicată efectuate cu acelaşi card sau cu carduri diferite.

Dacă la finalizarea investigaţiei se confirmă că tranzacţiile considerate suspecte şi nedecontate de către Bancă, nu au fost autorizate de către deţinătorii de carduri, Banca va informa comerciantul în acest sens şi va aplica măsuri de securizare a operaţiunilor la nivelul punctelor de vânzare ale acestuia.
2.15     De a solicita Comerciantului constituirea unei garanţii de operare, fie la data perfectarii contractului aferent acestui serviciu, fie ȋn cazul creşterii incidenţei refuzurilor de plată prin carduri Visa sau MasterCard la punctele sale de lucru, ȋn conformitate cu. punctul 5.28 din prezenta anexă.
2.16    De a modifica prezenta anexa ȋn funcţie de modificările din legislaţia europeană sau naţională cu privire la operarea şi decontarea tranzacţiilor prin carduri şi/sau de modificările procedurilor de operare impuse Băncii de organizaţiile Visa şi Mastercard.
2.17    De a solicita Comerciantului să accepte efectuarea de tranzacții ȋn rate prin aplicația EFTPOS/SoftPOS/E-commerce, pentru clienții deținători de carduri Mastercard care solicită acest lucru. Tranzacțiile ȋn rate Mastercard nu au implicații operaționale sau financiare suplimentare pentru Comerciant.
2.18    De a retrage/anula terminalele EFTPOS/SoftPOS care nu au derulat tranzacţii de acceptare la plată a cardurilor timp de 90 de zile calendaristice consecutive, în conformitate punctul 12 al prezentei anexe. Menţinerea în locaţiile Comerciantului a terminalelor EFTPOS/SoftPOS fără tranzacţii, se va realiza doar în urma unei negocieri între Bancă şi Comerciant a condiţiilor contractuale ȋn care poată fi continuată colaborarea.
2.19    Terminalele EFTPOS puse la dispoziţia Comerciantului rămân permanent în proprietatea Băncii şi pot fi ridicate periodic pentru revizie sau definitiv în cazul incetarii contractului sau suspendării activităţii unor puncte de vânzare.

3.    Obligaţiile Băncii
Banca ȋşi asumă următoarele obligaţii:
3.1    De a asigura Comerciantului posibilitatea deschiderii unui cont curent pentru tranzacţiile prin carduri, daca acesta intruneste conditiile si cu respectarea corespunzatoare a cerintelor bancii pentru deschiderea contului curent, şi  de a-l informa prin extrase de cont și/sau rapoarte cu operațiunile de acceptare carduri decontate, puse la dispozitia acestuia/la solicitarea acestuia. 
3.2    De a efectua gratuit, la instalarea terminalelor EFTPOS şi de câte ori i se va solicita, instruirea personalului Comerciantului la nivelul punctelor de vânzare pentru ȋnsuşirea procedurilor privind operaţiunile prin carduri.
3.3    De a asigura preluarea tranzacţiilor EFTPOS/SoftPOS şi E-commerce sub formă de fişier prezentate de Comerciant, ȋn vederea decontării acestora. Pentru tranzacţiile prin imprinter, Banca va asigura chitanţe de vânzare de tip voucher, pe suport hârtie.
3.4    De a instala terminalele EFTPOS ȋn locaţiile indicate de Comerciant. Cu această ocazie se va semna o fişa de Intervenţie a furnizorului Băncii, pentru predarea - primirea echipamentelor EFTPOS. 
3.5    De a instrui, prin furnizorul său, personalul Comerciantului, cu privire la utilizarea terminalelor EFTPOS/SoftPOS de plată prin carduri cu Chip și Contactless puse la dispoziţie, privind efectuarea tranzacțiilor de vânzare și/sau eliberare numerar prin aplicația Cash Back.
3.6    De a asigura Comerciantului, prin intermediul procesatorului, livrarea componentelor informatice ale funcţiei de plată Full 3D Secure (“Verified by Visa” şi “MasterCard Secure Code”) şi consultanţă de specialitate pentru desfăşurarea optimă a activităţii de E-commerce. 
3.7    De a asigura Comerciantului, prin intermediul procesatorului, verificarea, testarea şi activarea ȋn cel mai scurt timp posibil, a terminalului virtual de E-commerce deschis ȋn baza contractului aferent acestui serviciu.
3.8    De a asigura Comerciantului Instrucţiuni specifice derulării legale şi ȋn bune condiţii a operaţiunilor de acceptare la plată a cardurilor la nivelul punctelor sale de vânzare prin EFTPOS/SoftPOS şi/sau E-commerce. Instrucţiunile privind acceptarea la plată a cardurilor sunt parte integrantă din prezenta anexa si descrise/detaliate mai jos:

 •  Acceptarea la plată a cardurilor presupune dotarea punctelor comerciale fizice de vânzare cu terminale electronice de tip EFTPOS (din engleză “Electronic Funds Transfer Point of Sale”) sau terminale SoftPOS şi existenţa unei bănci acceptatoare care oferă Comercianţilor posibilitatea decontării tranzacţiilor prin carduri Visa şi MasterCard. Ca soluţie de rezervă la EFTPOS, OTP Bank România S.A., poate furniza dispozitive mecanice de tip imprinter.
 • Acceptarea la plată a cardurilor se realizeaza şi prin intermediul website-urilor de Internet, prin aşa numitul serviciu “E-commerce”. Aceasta presupune pentru Comerciant să deţină şi administreze un website, iar pentru bancă să deschidă şi proceseze tranzacţiile prin carduri Visa şi MasterCard printr-un terminal virtual de Internet.
 • Pentru acceptarea fizică la plată a cardurilor, OTP Bank România S.A. va pune la dispoziţia Comerciantului terminale EFTPOS (inclusiv imprinter) şi consumabilele necesare precum si aplicaţia pentru terminale SoftPOS ȋn conformitate cu prevederile prezentei anexe si a cererii-contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale. 
 • Acceptarea ȋn mediu automat a cardurilor prin terminale EFTPOS/SoftPOS, permite acceptarea la plată a cardurilor Visa şi MasterCard cu bandă magnetică, cu Chip şi Contactless, care preiau ȋn mod electronic datele acestora. In cazul SoftPOS se permite acceptarea la plată a cardurilor Visa şi MasterCard doar cu tehnologie contactless.
 • Acceptarea ȋn mediul manual (punctele comerciale dotate cu imprinter), ca soluţie de rezervă pentru EFTPOS, permite numai acceptarea cardurilor cu elementele de identificare scoase ȋn relief, cu preluarea acestora prin autocopiere pe chitanţele de vânzare (de tip voucher).
 • Acceptarea ȋn mediu virtual, permite acceptarea cardurilor prin aplicaţii securizate 3D Secure furnizate de organizaţiile de carduri Visa (“Verified by Visa”) şi MasterCard (“MasterCard Secure Code”) prin intermediul băncii şi procesatorului său.

A.    Tranzacţii prin EFTPOS/Soft POS (inclusiv imprinter)

 • Identificarea validităţii cardurilor Visa, Visa Electron, MasterCard şi Maestro

tabel 1

1Pentru cardurile plate numărul cardului poate avea intre 12 si 19 caractere.
2CVV2 (CVC2) este o valoare de verificare formata din 3 cifre, generată in mod unic pentru fiecare card şi care apare inscrisă pe panelul de semnatură al cardului.

 • Elementele obligatorii care trebuie ȋnscrise pe chitanţele de vânzare

tabel 2

 • Etapele derulării unei tranzacţii comerciale prin Carduri prin EFTPOS/SOFTPOS/imprinter

tabel 3

 • Depunerea spre decontare la Bancă a documentelor ȋntocmite cu utilizarea imprinterului

Ȋn urma finalizării unei operaţiuni de vânzare prin card cu utilizarea imprinterului, Comerciantul reţine exemplarele unu şi trei (merchant copy şi bank copy) ale chitanţei tipizate. Chitanţele tipizate se vor grupa ȋn două pachete identice conţinând exemplarele trei (bank copy - destinate băncii) şi exemplarele unu (care rămân la comerciant constituind documente de evidenţă primară).
Pachetele conţinând exemplarele trei (bank copy) se predau unitaţii teritoriale a OTP Bank România S.A., ȋntr-un interval de maximum 5 zile calendaristice de la data efectivă a tranzacţiei. Predarea se efectuează ȋn pachete de maximum 40 de chitanţe centralizate pe câte un sumar ȋntocmit ȋn două exemplare cuprinzând: numărul de documente, valoarea lor cumulată ȋn lei, data predării, semnătura reprezentantului comerciantului. Documentele de vânzare generate de cardurile VISA şi MasterCard se centralizează pe acelaşi sumar.

ATENŢIE: Ȋn partea stângă a centralizatorului se vor imprima mecanic (cu ajutorul imprinterului) datele de pe placuţa de identificare a punctului de vânzare şi se va ȋnscrie ȋn clar denumirea comerciantului şi a punctului de vânzare.
 

 • Anularea unei tranzacţii de vânzare prin card

      A.    Ȋn cazul EFTPOS/SoftPOS, se va utiliza funcţia de Anulare tranzacţie de pe terminal sau Refund, dar numai până la operaţiunea de      ȋnchidere de zi (“Settlement”). După această operaţiune de ȋnchidere de zi, nu se mai poate anula tranzacţia la nivel de terminal EFTPOS şi va trebui contactată Banca.
      B.    Ȋn cazul trazacţiilor prin imprinter, se va contacta telefonic Centrul de Autorizare Vocala, ȋn vederea anulării codului de autorizare obţinut anterior.

Anularea unei tranzacţii de vânzare poate apare ca urmare a unor erori de tranzacţionare sau decizii umane (ex. introducerea unei valori greşite a tranzacţiei, clientul renunţă să mai efectueze tranzacţia, clientul refuză semnarea chitanţei, etc.).

 • Stornarea unei tranzacţii de vânzare prin card

Ȋn cazul ȋn care Comerciantul acceptă, la cererea unui deţinător de card, rambursarea parţială sau totală a unei sume deja ȋncasate ȋn contul curent, operaţiune EFTPOS (inclusiv imprinter) sau SoftPOS, Comerciantul va transmite Băncii o solicitare scrisă (notificare sau email), cu documente justificative care pot ajuta la identificarea tranzacţiei prin card si care se doreşte a fi rambursată.

B.    Tranzacţii prin E-commerce

 • Identificarea validităţii cardurilor Visa, Visa Electron, MasterCard şi Maestro

Verificarea validităţii cardurilor ȋn tranzacţiile E-commerce, se face automat de către sistemul de autorizare al organizaţiilor Visa şi MasterCard, la standard 3D Secure, după introducerea datelor acestora de către deţinători pe website (număr card, data expirării, nume posesor, cod securitate CVV sau CVC, parola 3D Secure, suma tranzacţiei, etc.).

 • Elementele obligatorii care trebuie ȋnscrise pe documentele de vânzare prin E-commerce

După introducerea datelor cardurilor de către deţinători, tranzacţiile pleacă ȋn autorizare către băncile emitente prin preluarea automată a datelor de identificare ale Comerciantului (număr terminal, nume), codul MCC, detalii plată, etc.

 • Etapele derulării unei tranzacţii comerciale prin carduri

După introducerea datelor cardurilor de către deţinători şi preluarea automată a detelor de indentificare ale Comerciantului, tranzacţiile sunt transmise pentru autorizare automat prin intermediul organizaţiilor de carduri Visa şi / sau MasterCard către băncile emitente. Răspunsul automat al acestora de aprobare sau respingere a tranzacţiilor prin respectivele carduri, este transmis către deţinătorii de carduri şi Comerciant.
Terminalele de E-commerce deschise de OTP Bank România S.A., se vor configura standard ȋn conformitate cu prevederile Full 3D Secure ale Visa (“Verified by Visa”) şi MasterCard (“Mastercard Secure Code”).

Comerciantul are obligaţia de a asigura monitorizarea primară a tranzacţiilor E-commerce prin card bancar, efectuate pe website-ul propriu, ȋnainte de transmiterea lor către Bancă pentru autorizare. Situaţiile suspecte de genul: tranzacţii repetate şi succesive de la aceeasi adresa IP, mai multe tranzacţii eşuate de la aceeaşi adresă IP, etc vor fi refuzate de către Comerciant la nivelul website-ului, fără a le mai transmite la Bancă pentru autorizare.
 

 • Anularea unei tranzacţii de vânzare prin E-commerce

Ȋn cazul ȋn care doreşte să anuleze o tranzacţie de E-commerce nedecontată ȋncă, Comerciantul va contacta procesatorul Băncii/ sau banca pentru anularea respectivei operaţiuni. 

 • Stornarea unei tranzacţii de vânzare prin E-commerce

Ȋn cazul ȋn care Comerciantul acceptă la cererea unui deţinător de card, rambursarea parţială sau totală a unei sume deja ȋncasate ȋn contul său curent ca operaţiune prin E-commerce, Comerciantul va transmite Băncii o solicitare scrisă (notificare sau email), cu documente justificative care pot ajuta la identificarea tranzacţiei prin card care se doreşte a fi rambursată.

Pentru tranzacţiile prin EFTPOS/SoftPOS, prezentele instrucţiuni se vor completa cu Manualul de utilizare EFTPOS pus la dispoziţie Comerciantului la instalarea terminalului ȋn locaţia de vânzare prin carduri Visa şi MasterCard.
Pentru tranzacţiile prin E-commerce, prezentele instrucţiuni se vor completa cu Instrucţiunile de lucru puse la dispoziţia Comerciantului de către Procesatorul Băncii, ȋn funcţie de specificul produselor / serviciilor vândute de Comerciant prin website-ul propriu pe Internet.


3.9    De a asigura procesarea şi decontarea tranzacţiilor EFTPOS/SoftPOS şi / sau E-commerce ȋn termenul convenit şi menţionat ȋn prezenta anexa si/sau in Cererea-contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale.
3.10    De a informa  Comerciantul asupra reclamaţiilor primite de la băncile emitente, cu privire la tranzacţiile EFTPOS/SoftPOS şi/sau E-commerce efectuate prin carduri Visa sau Mastercard la punctele sale de lucru şi de a solicita acestuia documente justificative (chitanţe EFTPOS/SoftPOS, facturi, note de plată, etc.) pentru clarificarea/soluţionarea acestor reclamaţii.
3.11    De a păstra  ȋn condiţiile legii, confidenţialitatea asupra operaţiunilor derulate de Comerciant prin Bancă cu carduri Visa şi MasterCard prin terminalele EFTPOS/SoftPOS, (inclusiv imprinter) şi E-commerce, puse la dispoziţie ȋn baza prezentei anexe si/sau in Cererii-contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale.
3.12    De a notifica ȋn scris Comerciantul, ȋn cazul ȋn care se impune depunerea unei garanţii de operare ca urmare a creşterii incidenţei refuzurilor de plată prin card sau al numărului tranzacţiilor suspecte ȋn conformitate cu punctul 5.28 din prezenta anexă.
3.13    De a informa Comerciantul, dupa executarea tranzactiilor de plata cu cardul, cu privire la referinţa care sa ȋi permită acestuia (Comerciantului) identificarea tranzacţiei, valoarea tranzacţiei de plată ȋn moneda in care este creditat contul Comerciantului si valoarea oricaror comisioane pentru tranzactia de plata cu cardul, indicand separat comisionul perceput de banca si valoarea comisionului interbancar, conform termenilor şi conditiilor din prezenta anexa si/sau Cererea-contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale.

4.    Drepturile Comerciantului
Comerciantul are următoarele drepturi:
4.1    De a avea acces permanent la sistemul de autorizare tranzacţii prin carduri Visa şi Mastercard pus la dispoziţie de către Bancă, pentru tranzacţii prin terminale EFTPOS/SoftPOS, imprinter şi prin E-commerce, cu respectarea termenilor si conditiilor/obligatiilor aferente.
4.2    De a utiliza componentele informatice ale funcţiei de plată Full 3D Secure (“Verified by Visa” şi “MasterCard Secure Code”) şi de a primi asistenţa de specialitate pentru E-commerce (comerţ electronic securizat), furnizate de Bancă prin intermediul procesatorului său.
4.3    De a solicita şi primi instrucţiuni din partea Băncii, ȋn toate cazurile inclusiv ȋn situaţia ȋn care are suspiciuni cu privire la autenticitatea unui card de plată sau a unei tranzacţii iniţiate la unul din punctele sale de lucru fizice sau virtuale, dar cu obligatia de a nu finaliza tranzactia/operatiunea anterior primirii unui răspuns din partea Băncii privind aprobarea sau respingerea respectivei tranzacţii.
4.4    De a beneficia la termenele stabilite in prezenta anexa si/sau Cererea-contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale, de sumele reprezentând contravaloarea produselor/serviciilor prestate, mai puţin comisioanele de procesare tranzacţii prin carduri, comisioane prevăzute in prezenta anexa si/sau in Cererea-contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale. 
4.5    De a solicita Băncii renegocierea comisioanelor de procesare tranzacţii prin carduri prin EFTPOS/SoftPOS şi /sau E-commerce, dar nu mai devreme de 3 luni de la data activării primului punct de vânzare fizic sau virtual, şi numai dacă volumul şi valoarea tranzacţiilor derulate prin Bancă justifică solicitarea.
4.6    De a beneficia din partea OTP Bank România S.A. de echipamentele adecvate operaţiunilor prin carduri, instrucţiuni de operare prin EFTPOS (inclusiv imprinter) şi E-commerce.
4.7    De a solicita Băncii rapoarte cu tranzacțiile EFTPOS/SoftPOS și/ sau E-commerce decontate de bancă.

5.    Obligaţiile Comerciantului referitoare la utilizarea EFTPOS/SOFT POS/E-commerce    
5.1    De a furniza prin Cererea-contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale, informaţii complete şi corecte despre societate/entitate, acţionari/asociati/reprezentanti, website-uri deţinute şi activitatea comercială desfăşurată si de a informa Banca cu privire la modificări ale sediului social, punctelor de lucru, website-uri sau adresei de corespondență, modificări ale structurii de capital social, reprezentantilor societatii  sau activității comerciale desfășurate, intervenite ulterior  perfectarii cererii-contract.
5.2    De a permite reprezentanţilor Băncii, să fotografieze locaţia comercială (interior şi exterior), unde urmează a se accepta plata prin carduri prin terminale EFTPOS/SoftPOS (inclusiv imprinter).
5.3    De a furniza Băncii datele de identificare ale punctelor sale de vânzare, prin Cererea-contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale, pentru fiecare punct de lucru şi terminal EFTPOS/SoftPOS/E-commerce pus la dispoziţie de Bancă, in vederea ȋnrolarii acestuia ȋn sistemul de plăţi prin carduri. In cazul SoftPOS, numarul de telefon al terminalului Android aferent fiecarui punct de lucru este obligatoriu.
5.4     De a utiliza echipamentele EFTPOS în locuri ferite de umezeală, loviri, accidentări, sustragere.
5.5    De a deschide la OTP Bank România S.A. cont curent ȋn RON, pentru ȋncasarea operaţiunilor de vânzare prin EFTPOS/SoftPOS/E-commerce (inclusiv imprinter).
5.6    De a onora cardurile valabile de tipul celor specificate de Bancă, prezentate de către clienţii săi, pentru cumpărarea de bunuri şi / sau servicii, la preţuri identice cu preţurile practicate ȋn cazul tranzacţiilor cu plata ȋn numerar, pentru bunuri şi/sau servicii similare.
5.7    De a accepta plata ȋn rate pe terminalul EFTPOS /SoftPOS/E-commerce pentru clienții deținători de carduri Mastercard care solicită acest lucru. Acceptarea plății ȋn rate Mastercard nu are implicații operaționale sau financiare suplimentare pentru Comerciant.
5.8    De a urma procedurile de identificare a posesorului de card şi de verificare a validităţii cardului, conform Instrucţiunilor puse la dispoziţie de Bancă. Pentru tranzacțiile EFTPOS prin carduri Visa sau Mastercard prevăzute doar cu bandă magnetică (fără Chip sau Contactless), obligatoriu se va solicita semnătura pe chitanța de vânzare și se va compara aceasta cu cea de pe reversul cardului.
5.9    De a accepta, la solicitarea scrisă a Băncii si/sau procesatorului Bancii, aplicarea de măsuri de securizare a tranzacţiilor la nivelul punctelor sale de vânzare/website-uri dotate cu EFTPOS/SoftPOS/E-commerce, ȋn cazul creşterii numărului şi valorii refuzurilor de plată prin carduri prin respectivele terminale.
5.10    De a utiliza terminalul EFTPOS ȋn conformitate cu prevederile prezentei anexe, de a păstra terminalul ȋn bune condiţii şi de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea acestuia. Comerciantul are obligaţia de a returna Băncii terminalele EFTPOS la cererea acesteia sau ȋn momentul ȋncetării activităţii sau a prezentului serviciului pus la dispozitie de banca . 
5.11    De a plati bancii comisioane de administrare lunara terminale EFTPOS, incepand cu luna patra, daca nu deruleaza tranzactii prin EFTPOS timp de 3 luni calendaristice consecutive.
5.12    De a achita Băncii despăgubiri în valoare de maxim 200 EUR per EFTPOS, plus TVA, în funcţie de caz, pentru situatiile in care apar deteriorări, sustrageri, refuzul sau imposibilitatea de a returna echipamentele la cererea Băncii. Despăgubirile vor fi achitate în Lei, la cursul BNR din data emiterii facturii de catre Bancă a, prin debitarea contului curent sau a contului de garanţie al Comerciantului.
5.13    De a informa ȋn cel mai scurt timp Banca, privind tranzacţiile EFTPOS /SoftPOS/E-commerce care nu s-au decontat ȋn termenul prevăzut in prezenta anexa si/sau in Cererea-contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale.
5.14    De a păstra confidenţialitatea datelor din prezenta anexa si Cererea-contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale , privind operaţiunile prin EFTPOS/SoftPOS/Ecommerce, a datelor conţinute în instrucţiuni furnizate de Bancă sau de către partenerul specializat al Băncii, privind activitatea de comerţ electronic, precum si a oricaror date/informatii primite/inregistrate in legatura cu tranzactiile derulate, detinatorii de carduri, etc. Comerciantul are obligaţia de a transmite în copie către Bancă chitanţele/chitantele electronice EFTPOS/SoftPOS/E-commerce, chitanţele voucher (cazul imprinterului), facturi, note de plată şi orice documente justificative care pot susţine legalitatea şi corectitudinea tranzacţiilor prin carduri, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a Băncii (prin poştă cu confirmare de primire sau poșta electronică).
5.15    De a solicita telefonic Băncii la Help Desk Asistenţă Comercianţi 0215282612, furnizarea de role de hârtie pentru EFTPOS sau chitanţe de imprinter, ȋnainte de finalizarea stocului existent. Responsabilitatea privind solicitarea consumabilelor EFTPOS este a Comerciantului, Banca având obligaţia de le furniza ȋn maxim 3 zile lucrătoare de la solicitare.
5.16    Comerciantul are obligaţia de a efectua ȋnchiderea ciclului de tranzacţii conform prevederilor de la punctul 6.4   decontarea tranzactiilor din prezentul document  .
5.17     De a deţine un sediu  social ȋn România. 
5.18     De a obţine, de catre Comerciant, domeniul de internet, de la o instituţie autorizată ȋn România, in cazul E-commerce. Schimbarea domeniului sau extinderea obiectului de activitate pe Internet, cu menţinerea acceptării de carduri prin E-commerce, trebuie comunicată Băncii şi aprobată ȋn prealabil de aceasta. Schimbarea domeniului sau tranzacționarea pe website-uri neaprobate ȋn prealabil de către bancă, reprezintă o ȋncălcare gravă a prezentei anexe si a cererii- contract și va duce la suspendarea imediată a serviciului de E-commerce pentru Comerciant.
5.19    De a prezenta pe website-ul propriu, in cazul E-commerce:

 • ȋn mod clar denumirea legală şi comercială a societatii/entitatii, adresa, datele de contact (telefon şi email), datele de ȋnregistrare la registrul comerţului, produsele/serviciile comercializate, condiţiile financiare ȋn care sunt oferite (preţul, modul de plată, timpul de livrare şi modalitatea de livrare/transport), condiţile ȋn care se pot returna produsele, rambursa costul serviciilor neconforme cu aşteptările deţinătorilor de carduri; detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal, A.N.P.C. etc.
 • tipurile de carduri bancare acceptate, ȋmpreună cu logo-urile “Verified by Visa” şi “Mastercard Secure Code”, fara ca prin aceasta obligatie sa se incalce dreptul Comerciantului de a accepta si alte instrumente de plata cu cardul, emise de alte scheme de plata si/sau conform conventiilor perfectate de acesta cu alte institutii de credit/prestatori de servicii de plata.

5.20    De a integra ȋn aplicaţiile informatice utilizate pentru efectuarea operaţiunilor de E-commerce, componentele funcţiei de plată securizată cu carduri Full 3D Secure, solicitată de către organizaţiile Visa şi Mastercard, soluție furnizată de către procesatorul specializat al Băncii, ȋnainte de ȋnceperea acceptării de carduri ca mijloace de plată 
5.21    De a asigura monitorizarea primară a tranzacţiilor E-commerce prin card bancar, efectuate pe website-ul propriu, ȋnainte de transmiterea lor către Bancă pentru autorizare. Situaţiile suspecte de genul: tranzacţii repetate şi succesive de la aceeasi adresa IP, mai multe tranzacţii eşuate de la aceeaşi adresă IP, etc vor fi refuzate de către Comerciant la nivelul website-ului, fără a le mai transmite la Bancă pentru autorizare.
5.22     De a nu confirma către deţinătorii de carduri ca plăţi finalizate tranzacţiile considerate suspecte, până la primirea acordului Băncii, conform punctului 2. Drepturile Bancii, subpunctul 2.13. Nerespectarea acestei clauze implică suportarea de către Comerciant a pierderilor survenite din respectivele tranzacţii de E-commerce.
5.23    De a nu modifica pe parcursul derulării acestui serviciu, condiţiile standard de acces ale deţinătorilor de carduri la bunurile/servicile oferite prin Internet, comunicate Băncii şi procesatorului său.
5.24    De a permite reprezentanţilor Băncii şi procesatorului, accesul la sediul său, pentru verificarea sistemului informatic utilizat pentru acceptarea cardurilor prin Internet şi respectarea condiţiilor impuse de standardul Full 3D Secure al organizaţiilor de carduri.
5.25    De a informa Banca cu privire la deschiderea unor puncte virtuale noi de vânzare sau modificare a celor existente, pe care doreşte să le ȋnroleze ȋn sistemul Full 3D Secure, pentru acceptarea la plată a cardurilor prin tranzacţii de E-commerce.
5.26    De a respecta legislaţia ȋn vigoare privind produsele şi serviciile comercializate prin internet şi regimul instrumentelor de plată, de a respecta ȋntocmai şi la timp obligaţiile asumate faţă de clientul său deţinător de card, cu privire la livrarea mărfii/prestarea serviciului stabilit iniţial.
5.27    De a nu ȋntreprinde nicio acţiune pentru a afla, stoca sau transmite către terţe părţi datele de card (număr de card, data expirării, etc.).
5.28    De a nu desfăşura tranzacţii E-commerce pe website-urile care au ca obiect vânzarea de imagini sau materiale pornografice, jocuri de noroc (pariuri), vânzare arme de foc sau  substante stupefiante,  şi/sau orice altă activitate interzisă pe teritoriul României.
5.29    De a deschide, la cererea Băncii, cont de garanţie/depozit si de a constitui ȋn condiţiile prevăzute la punctul 7. Garanţii de operare, un contract de garantie asupra acestuia,  la nivelul si in conditiile solicitate de Bancă (depozit ȋn RON blocat la debitare), ȋn următoarele situaţii:

 • Ȋn cazul creşterii incidenţei refuzurilor de plată sau al tranzacţiilor suspecte prin carduri Visa sau Mastercard la punctele sale de lucru.
 • Comerciantul deschide un număr semnificativ de noi puncte de vânzare.
 • Volumul tranzacţiilor prin card creşte accentuat.
 • Ȋn alte situaţii considerate ȋntemeiate de către Bancă pentru garantarea oricaror obligatii de plata fata de Banca, ȋn condiţiile prevăzute in prezenta anexă. .

5.30    De a despăgubi Banca pentru orice pierderi sau cheltuieli rezultate din refuzurile de plată prin carduri remise de băncile emitente sau de către deţinatorul de card, dacă aceste sume nu se pot recupera  din contul său curent sau de garanţie;
5.31    De a nu derula activitatea de acceptare la plată a cardurilor pe Internet, ȋn contul altui comerciant.
5.32     De a nu procesa tranzacţii de acceptare carduri prin intermediul unui alt I.P.S.P. (Internet Payment Service Provider), decât cu acordul scris al Băncii şi numai după ce respectivul I.P.S.P. a încheiat un contract tehnic de procesare cu procesatorul OTP Bank România S.A.

6.    Moneda documentelor de vânzare şi de decontare a tranzacţiilor
6.1    Pentru tranzacţiile prin carduri, Comerciantul va ȋntocmi cu utilizarea EFTPOS/SoftPOS şi/sau E-commerce, chitanţele şi documentele de vânzare exclusiv ȋn lei.  Aceeaşi condiţie se aplică pentru imprinter.
6.2    Banca va deconta Comerciantului la termenele stipulate in Contract, contravaloarea ȋn RON a tranzacţiilor prin carduri efectuate la punctele sale de vânzare cu utilizarea EFTPOS/SoftPOS sau E-commerce, cu reţinerea comisioanelor de procesare tranzacţii menţionate prezenta anexa si/sau in Cererea – Contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale.
6.3    Condiţile financiare stabilite ȋn prezenta anexa si/sau in Cererea – Contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale, sunt valabile pentru toate punctele de lucru deschise de Comerciant şi aprobate de către Bancă.
6.4    Ȋn cazul terminalelor EFTPOS/SoftPOS, autorizarea tranzacţiilor se face online ȋn timpul efectuării operaţiunilor prin carduri. Pentru a ȋncasa tranzacţiile prin carduri Visa şi Mastercard, Comerciantul are obligaţia de a efectua operaţiunea de ȋnchidere de zi pe terminalele EFTPOS (aşa numitul “Settlement”;in cazul SoftPOS, acesta se efectueaza automat), conform instrucţiunilor puse la dispoziţie de către Bancă, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data efectuării tranzacţiilor prin carduri. Depăşirea acestui termen, poate duce la pierderea contravalorii tranzacţiilor EFTPOS neprezentate ȋn termen  la decontare, conform reglementărilor ȋn vigoare ale organizațiilor Visa şi MasterCard.
6.5    Pe terminalul E-commerce, Comerciantul are obligaţia de a efectua operaţiunea de ȋnchidere a ciclului de tranzacţii E-commerce („Sales Completion”) din punct de vedere informatic, pentru transmiterea ȋn decontare a tranzacţiilor virtuale prin carduri efectuate, respectiv, va asigura la procesator confirmarea tranzacţiilor E-commerce autorizate, după livrarea produselor/prestarea serviciilor comandate de clienţii deţinători de carduri.
Comerciantul are obligaţia de a transmite fizic Băncii chitanţele de vânzare prin imprinter (tipizate voucher) de la tranzacţiile autorizate telefonic, ȋn maxim 5 zile calendaristice de la efectuarea acestora. Neprezentarea la Bancă ȋn termenul menţionat a chitanţelor de vânzare prin imprinter, poate duce la pierderea ȋncasărilor respective prin carduri conform regulamentelor internaţionale ale organizaţiilor Visa şi MasterCard.
6.6    Particularităţi legate de tehnologia şi tranzacţiile contactless prin EFTPOS/SoftPOS:

 • Tranzacţiile contactless la EFTPOS-urile/SoftPOSurile OTP Bank România SA,  se vor efectua pentru sume mai mici de 100 RON, fără a fi necesară introducerea codului PIN. Pentru tranzacții mai mari de 100 RON, terminalul EFTPOS /SoftPOS va solicita introducerea codului PIN, sau daca banca emitenta a cardului implicat in tranzactie o cere, prin mesajele specifice in cadrul tranzactiei
 • Pentru tranzacțiile EFTPOS prin carduri Visa sau MasterCard prevăzute doar cu bandă magnetică (fără Chip sau Contactless), se va solicita semnătura pe chitanța de vânzare și se va compara aceasta cu cea de pe reversul cardului.

6.7    Particularităţi legate de Programul de plată ȋn rate Mastercard prin EFTPOS

 • Terminalele EFTPOS ale OTP Bank România S.A. folosesc aplicație de plată ȋn rate cu titlul de beneficiu pentru deținătorii de carduri MasterCard. Ȋn acest sens, deținătorul de card MasterCard are posibilitatea să aleagă plata ȋn rate a produselor sau serviciilor achiziționate. 

6.8     Ca soluţie de rezervă la EFTPOS/SoftPOS (ȋn cazul nefuncţionării temporare a acestuia), Banca poate pune la dispoziţia Comerciantului, terminale mecanice de tip imprinter. Aceste dispozitive pot fi utilizate doar pentru tranzacţiile prin carduri embosate. Autorizarea tranzacţiilor se face prin telefon la Centrul de Autorizare Vocala, care funcţionează ca un centru de legătură ȋntre băncile emitente, băncile acceptatoare şi utilizatorii de carduri.
6.9     Ȋn cazul tranzacţiilor prin imprinter, Comerciantul va prezenta obligatoriu Băncii toate chitanţele tipizate (voucher) întocmite prin imprinter în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data autorizării telefonice a tranzacţiilor. Banca îşi rezervă dreptul de a respinge la plată orice chitanţă tipizată (voucher) dacă nu a fost întocmită şi nu respectă prevederile punctului 6.12din prezenta anexa.
6.10     La prezentarea la bancă a chitanţelor tipizate pe suport hârtie (voucher) sau transmiterea fişierelor EFTPOS/SoftPOS spre decontare, Comerciantul garantează pe propria răspundere următoarele:

 • Legalitatea şi veridicitatea operaţiunilor.
 • Corecta întocmire a chitanţelor de vânzare prin imprinter (doar in cazul EFTPOS)
 • Furnizarea bunurilor şi/sau prestarea serviciilor către posesorii de card la valoarea înscrisă pe chitanţă şi care nu depăşeşte valoarea plăţii în numerar a acestora.
 • Codul PIN a fost introdus la EFTPOS pentru card cu Chip, cu excepţia tranzacţiei Contactless sub valoarea de 100 RON.
 • Utilizarea unei singure chitanţe tipizate sau operaţiune EFTPOS pentru o tranzacţie prin card.(doar in cazul EFTPOS, in cazul Soft POS chitanta este electronica)

6.11    Pentru tranzacţiile efectuate pe E-commerce, autorizarea tranzacţiilor se face online ȋn timpul efectuării operaţiunilor prin carduri. Pentru a ȋncasa tranzacţiile prin carduri Visa şi Mastercard, Comerciantul are obligaţia de a efectua operaţiunea de ȋnchiderea de zi prin E-commerce (aşa numitul “Sales Completion”), conform indicaţiilor tehnice primite de la procesatorul Băncii. Ȋn cazul ȋn care doreşte să anuleze o tranzacţie de E-commerce nedecontată ȋncă, Comerciantul va contacta procesatorul Băncii sau banca pentru anularea operaţiunii. 
6.12     La transmiterea ȋn decontare a tranzacţiilor E-commerce, Comerciantul garantează pe propria răspundere următoarele:

 • Legalitatea şi veridicitatea operaţiunilor transmise ȋn decontare.
 • Livrarea produselor şi sau serviciilor către utilizatorii de carduri, la valoarea comunicată și acceptată de aceştia.
 • Existenţa şi legalitatea unor documente de expediţie a produselor sau prestare a serviciilor (facturi, avize de ȋnsoţire a mărfii, documente de recepţie, dovezi electronice pentru download software și aplicații etc.) de către cumpăratorii deţinătorii de carduri. Aceste documente trebuie arhivate pentru a se putea transmite Băncii ȋn termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a acesteia, ȋn cazul aparițiilor unor refuzuri de plată prin carduri pe numele Comerciantului

6.13    Termenele de decontare a tranzacţiilor prin carduri Visa şi MasterCard, cu utilizarea EFTPOS/SoftPOS, imprinter şi E-commerce, sunt menţionate mai jos:
tabel 4

6.14     Nici o plată nu se consideră definitivă în perioada în care aceasta poate face obiectul unei cereri de restituire prezentate de către banca emitentă a cardului. In situaţia în care există reclamaţii  formulate de catre posesorul cardului sau de către banca emitentă si care nu au putut fi clarificate/solutionate de catre Comerciant, in baza documentelor justificative furnizate la solicitarea scrisă a Bancii, OTP Bank România S.A. are dreptul să-şi acopere eventualele pierderi/prejudicii generate de aceste refuzuri la plata si/sau de catre Comerciant, direct de la acesta, prin debitarea contului curent sau a contului de garanţie constituit pentru acoperirea refuzurilor de plată prin carduri Visa şi MasterCard, cu notificare prealabilă a Comerciantului.
6.15     Ȋn situaţia ȋn care Comerciantul nu are temporar disponibilităţi ȋn contul curent, Comerciantul autorizează Banca să debiteze oricare dintre conturile sale deschise la OTP Bank România SA, inclusiv conturi ȋn valută (cu realizarea schimbului valutar aferent), cu contravaloarea refuzurilor de plată prin card, precum si/sau sa execute garantia constituita in favoarea bancii, in conditiile asumate in cuprinsul contractului de ipoteca perfectat.
6.16     Ȋn situaţia ȋn care Comerciantul nu are disponibilităţi ȋn nici unul dintre conturi, Banca va notifica Comerciantul să se prezinte ȋn termen de 3 zile lucrătoare pentru acoperirea debitului, cu aplicarea de măsuri legale, după caz.
6.17     Comerciantul va păstra timp de 18 luni documentele de vânzare pe hartie sau electronice prin carduri Visa şi Mastercard cu utilizarea EFTPOS/SoftPOS (inclusiv imprinter) sau prin E-commerce. Ȋn această perioadă este obligat să pună la dispoziţia OTP Bank România S.A., ȋn termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a Băncii (prin poştă cu confirmare de primire sau poșta electronică), o copie a acestor documente de vânzare, precum şi a oricăror documente primare (facturi, note de plată, registre hoteliere, etc.) care pot susţine legalitatea şi corectitudinea tranzacţiilor, expedierea produselor/prestarea serviciilor respective, ȋn scopul combaterii litigiilor care au apărut cu băncile emitente de carduri. 
6.18     Ȋn cazul ȋn care Comerciantul nu prezenta Băncii documentele de vânzare prin carduri ȋn maxim 3 zile lucrătoare, Banca este ȋndreptăţită să debiteze automat contul curent, contul de garanţie sau orice alte conturi deţinute de Comerciant ȋn OTP Bank România SA, ȋn cazul unui refuz de plată privind tranzacţiile respective.

7.    Garanţii de operare

7.1    Banca poate solicita depunerea unei garanţii de operare/constituirea unui depozit bancar colateral si a unui contract de ipoteca asupra acestuia, sau majorarea celei existente  la un nivel stabilit ȋn funcţie de numărul punctelor de vânzare prin EFTPOS/SoftPOS  şi / sau E-commerce şi obiectul de activitate al fiecărui punct de vânzare, ȋn conformitate cu punctul 5.28 din prezenta anexă.
Dacă Banca va solicita garanţie iniţială de operare, nivelul acesteia va fi de minim 10% din rulajul minim lunar agreat  prin toate terminalele puse la dispoziţia Comerciantului. Constituirea garanţiei se va realiza prin constituire unui Contract de  ipoteca mobiliara ȋn favoarea Băncii, asupra depozitului bancar colateral constituit de Comerciant, pentru acoperirea refuzurilor de plată iniţiate pe numele său, precum si pentru garantarea oricaror obligatii de plata fata de Banca, ȋn condiţiile prevăzute  in prezenta anexa. Comercianul va depune garanţia de operare/constitui depozitul bancar si va constitui un contract de ipoteca asupra acestuia, in beneficiul bancii, ȋn termen de maxim 10 zile lucrătoare, de la notificarea scrisă a Băncii. În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, Banca poate suspenda decontarea tranzacţiilor, fără a rezilia de drept cererea-contract.Garanţia iniţială de operare este stabilită la 0 lei.
7.2    Depozitul bancar se poate lichide, la cererea Comerciantului,  iar disponibilitaţile din acesta vor fi puse la dispoziţia Comerciantului în termen de 30 de zile lucrătoare, numai ulterior  incetarii acestui serviciu  şi numai dupa acoperirea integrala a refuzurilor de plată prin carduri inițiate pe numele acestuia si/sau acoperirea oricaror obligatii de plata datorate de Comerciant fata de Banca, ȋn condiţiile prevăzute in prezenta anexa si in Cererea-contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale.
7.3    În cazul în care se suspendă activitatea numai pentru anumite puncte de vânzare, Banca poate modifica valoarea garantiei constituite anterior/initial, in functie de punct de vânzare autorizate/active.

8.     Implementarea E-commerce

8.1    Comerciantul a luat la cunoştinţă că pentru a obţine ȋnrolarea ȋn sistemul de plăţi cu carduri prin E-commerce al organizaţiilor Visa şi MasterCard, trebuie să deţină un website de Internet funcţional şi public la data completării CERERII – CONTRACT de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale.
8.2    Comerciantul a luat la cunoştinţă despre condiţiile standard de acces ale deţinătorilor de carduri pe website-urile sale, adică “Full 3D Secure”. Terminalul virtual deschis de Bancă va fi setat la standardele impuse de Visa şi MasterCard, pentru protocoalele de securitate "Verified by Visa’’ şi ‘’Mastercard Secure Code’’, iar cardurile care vor accesa website-urile sale, vor trebui să fie ȋnrolate și activate la standardele impuse de Visa şi Mastercard, pentru protocoalele de securitate "Verified by Visa’’ şi ‘’Mastercard Secure Code’’, respectiv, la nivel  “Full 3D Secure”.
8.3    Banca va furniza prin intermediul procesatorului său, componentele informatice ale funcţiei de plată Visa (‘‘Verified by Visa“) şi Mastercard (“Mastercard Secure Code”), ȋn termen de maxim 3 zile lucrătoare de la semnarea contractului.
8.4    Comerciantul va confirma Băncii prin poșta electronică că a primit, integrat şi testat ȋn propriul sistem componentele informatice de la procesatorul autorizat al OTP Bank România S.A.

9.    Comisioane

9.1    Pentru acceptarea la plată a cardurilor Visa şi Mastercard prin EFTPOS /SoftPOS şi / sau E-commerce, Banca va percepe următoarele tipuri de comisioane: 

 • Comisioane procentuale de procesare a tranzacţiilor prin carduri,ȋn funcție de tipurile cardurilor implicate ȋn tranzacții.
 • Comisioane de implementare EFTPOS /SoftPOS şi E-commerce, care se vor reţine la deschiderea terminalelor ȋn sistemele de plati carduri Visa și Mastercard.
 • Comisioane lunare de administrare EFTPOS/SoftPOS şi E-commerce, ȋn funcţie tipul și de numărul de terminale.

9.2    Valoarea comisioanelor percepute este stabilita in „Cererea – Contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale”.
9.3    Comisionul procentual de procesare tranzacţii prin carduri este calculat astfel:
Comision procesare=Comision Interbancar+Cost Scheme de plăţi(Visa/Mastercard)+ Cost perceput de Bancă
unde:
Comisionul Interbancar are valoarea: 

 • 0,20% pentru cardurile de debit şi 0,30% pentru cardurile de credit emise ȋn Uniunea Europeană pentru persoane fizice; aceste procente pot varia ȋn cazul cardurilor emise ȋn alte regiuni
 • ȋntre 1,65% și 2% entru cardurile emise pentru persoane juridice, ȋn funcție de tipul cardului (Business/ Corporate/Commercial), organizația de carduri Visa sau Mastercard sub sigla căreia este emis, sectorul de activitate ȋn care se aplică; pentru sectoarele Petrol și ȋncasare taxe și impozite se aplica comisioane diferite ȋn funcție de organizație.     

Cost Scheme de plăţi (Visa/MasterCard): poate varia ȋn funcţie de organizaţia de plată, de valoarea şi numărul tranzacţiilor acceptate.
Cost perceput de Bancă: include costurile acordării serviciului de acceptare comercianţi şi costurile de procesare interne ale Băncii, asociate acestui serviciu. Acest element este variabil ȋn costul total, fiind diferenţa ȋntre valoarea totală a comisionului de tranzacţii (Comision de procesare tranzacţii prin carduri) şi primele două elemente menţionate (comision Interbancar şi cost scheme de plăţi).
9.4    Banca ȋşi rezervă dreptul de a modifica nivelul comisioanelor aplicate EFTPOS /SoftPOS şi /sau  E-commerce ȋn funcţie de modificările impuse de legislaţia naţională, legislaţia europeană sau regulamentele organizaţiilor de carduri Visa şi Mastercard, sau la initiativa bancii, cu obligaţia de a informa ȋn scris Comerciantul la adresa sediului social al acestuia, cu 30 de zile calendaristice ȋnainte de intrarea ȋn vigoare a noilor comisioane, daca modificarile impuse permit respectarea acestui termen. Prin notificarea scrisă a Băncii şi/sau semnarea unui act adiţional la Cererea-contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale, Comerciantul confirmă acordul său şi renunţă la orice plângere şi apărare ulterioară cu privire la majorarea nivelului comisioanelor aferente. Comerciantul îsi exprimã acordul sã primeascã de la Bancã, prin intermediul extrasului de cont,  informatiile referitoare la comisionul interbancar si la comisionul de servicii bancare aferent tranzactiilor efectuate la terminalul pus la dispozitie de cãtre OTP Bank România S.A. 
9.5    Comerciantul intelege pe deplin si îsi exprimã acordul ca, in legatura cu executarea unei tranzactii individuale de plata cu cardul, informatiile care permit identificarea tranzactiei, valoarea acesteia si/sau valoarea comisioanelor aplicate, sunt furnizate sau puse la dispozitie periodic de Banca, prin intermediul extrasului de cont.
9.6    Comerciantul acceptant declara in mod expres ca este de acord ca informatiile furnizate despre tranzactiile prin carduri sa fie grupate de Banca in functie de marca, suma, aplicatie, categorii de instrumente de plata si rate ale comisioanelor interbancare aplicabile fiecarei operatiuni.
9.7    De asemenea, Comerciantul este de acord sã plãteascã Bãncii acelasi comision procentual de procesare a tranzactiilor prin cardurile de debit sau de credit emise pentru persoane fizice, indiferent de marca cardului, si un comision procentual diferit de procesare a tranzactiilor prin cardurile emise pentru persoane juridice.

10.    Penalităţi

10.1    Ȋn cazul in care Banca are de recuperat de la Comerciant sume datorate de acesta ca urmare a:

 • Refuzurilor ulterioare la plată primite de Bancă din partea băncilor emitente de carduri.
 • Despăgubiri pentru echipamente
 • Comisioane pentru echipamente sau servicii puse la dispoziţia Comerciantului
 • Alte sume datorate Băncii în conformitate cu prevederile prezentului contract.

Comerciantul va despăgubi OTP Bank România S.A. pentru orice pierderi, cheltuieli, riscuri suportate de către Bancă rezultate din eventualele reclamaţii făcute de posesorii de card privind tranzacţiile dintre aceştia şi Comerciant. Obligaţia de a dovedi că debitarea contului posesorului de card s-a făcut cu acordul acestuia revine Comerciantului prin codul PIN introdus la tranzacţia prin card cu CHIP la EFTPOS /SoftPOS sau prin codul Full 3D Secure la tranzacţia prin E-commerce sau prin semnătura obţinută pe chitanţa de vânzare prin imprinter sau prin EFTPOS utilizandu-se doar banda magnetica.
10.2    Pentru recuperarea sumelor datorate, Banca  va  debita contul (conturile) curente indiferent de valuta acestora şi/sau contul de garanţie al Comerciantului,  cu valoarea de recuperate/datorata bancii. În cazul în care Comerciantul nu dispune în contul (conturile) curente sau în contul de garanţie pentru operaţiuni de acceptare carduri de lichidităţi suficiente, Banca va  notifica in scris Comerciantul debitor cu privire la sumele datorate, solicitându-i să se prezinte la banca pentru reglementarea situaţiei.
10.3    În cazul în care Comerciantul nu se prezintă la bancă sau nu reglementează debitul în maximum trei zile lucrătoare de la primirea notificării, Banca va aplica pentru recuperarea debitului măsuri amiabile şi/sau legale, după caz.

11.  Incetarea contractului
11.1    Contractul aferent serviciului de acceptare la plata a cardurilor Visa si Mastercard prin terminale EFTPOS/SoftPOS sau acceptarea virtuala a cardurilor prin E-commerce (comert electronic) poate fi denuntat oricând din iniţiativa oricărei părţi, printr-o comunicare scrisă făcută celeilalte părţi, cu un preaviz de 30 zile calendaristice ȋnainte de ȋncetare.
11.2    Denunţarea nu absolvă părţile de obligaţiile ce le revinconform contractului, pâna la stingerea tuturor obligaţiilor asumate. După expirarea perioadei de 30 zile calendaristice, Comerciantul nu mai este autorizat să efectueze nicio tranzacţie prin terminalele OTP Bank România S.A.
11.3    Contractul poate ȋnceta şi ȋn caz de forţa majoră, conform punctului 13.3 din prezenta anexa .
11.4    Banca va putea rezilia unilateral contractul dacă timp de 90 de zile calendaristice consecutive, Comerciantul nu efectuează nici o operaţiune de acceptare carduri prin toate punctele sale de vânzare dotate cu EFTPOS/SoftPOS sau E-commerce. Rezilierea acţionează de plin drept, fără a fi necesară altă formalitate în acest sens.
11.5    Banca poate suspenda autorizarea, procesarea tranzactiilor numai pentru anumite puncte de vânzare (fără a rezilia contractul) dacă timp de 90 de zile calendaristice consecutive Comerciantul nu efectuează nici o operaţiune de acceptare carduri prin respectivele puncte de vânzare, şi nici nu a solicitat în scris păstrarea echipamentelor de acceptare la plată a cardurilor în locaţiile fără activitate prin carduri.
11.6    Banca poate de asemenea rezilia imediat contractul sau poate suspenda activitatea numai pentru anumite puncte de vânzare, fără preaviz scris şi cu ridicarea echipamentelor EFTPOS (inclusiv imprinter) şi blocarea terminalelor de E-commerce /SoftPOS, ȋn următoarele cazuri:

 • Nerespectarea de către Comerciant a clauzelor contractuale (inclusiv neconstituirea în termenul şi la nivelul stipulat de bancă a garanţiei de operare) sau  instrucţiunilor de operare puse la dispoziţie de bancă.
 • Identificarea unui procent ridicat de operaţiuni suspecte sau frauduloase aşa cum sunt definite de organizaţiile de carduri Visa şi MasterCard, raportat la volumul operaţiunilor prin card derulate de Comerciant la nivelul punctelor sale de vânzare.
 • Existenţa unui document/informatie oficial/a privind încetarea activităţii Comerciantului.
 • Insolvabilitatea Comerciantului, reorganizare judiciară instituirea unor masuri de executare silita asupra conturilor si/sau patrimoniului acestuia.
 • Din motive de securitate banca poate suspenda temporar sau definitiv, fără rezilierea contractului, activitatea unor puncte de vânzare.
 • Creşterea bruscă a numărului şi / sau valorii tranzacţiilor efectuate prin intermediul EFTPOS/SoftPOS şi / sau E-commerce, comparativ cu istoricul tranzacţiilor prin carduri  derulate prin Bancă.
 • Comercializarea de către Comerciant a produselor sau serviciilor interzise prin legea română sau legislaţia internaţională ȋn domeniu.
 • Schimbarea domeniului de internet, a produselor și serviciilor comercializate, tranzacționarea sau rutarea dinamică (adaptivă) a operațiunilor pe website-uri neaprobate ȋn prealabil de către bancă, reprezintă o ȋncălcare gravă a contractului și va duce la suspendarea imediată a serviciului de E-commerce pentru Comerciant.
 • Ȋn alte situaţii considerate ȋntemeiate de către Bancă

11.7    În cazul incetarii contractului sau a suspendării activităţii numai pentru anumite puncte de vânzare, părţile rămân răspunzătoare pentru finalizarea operaţiunilor aflate în curs de derulare la data incetarii sau supendării.
11.8    Incetarea contractului sau suspendarea activităţii unor puncte de vânzare nu exonerează Comerciantul de obligaţia rambursării către Bancă a valorii unor tranzacţii, în cazul în care oricare bănca emitenta de carduri Visa sau Mastercard contestă operaţiuni prin card iniţiate de Comerciant anterior datei  incetarii contractului sau suspendării activităţii unor  puncte de vânzare.
11.9    Banca are dreptul de a bloca în contul curent si/sau în contul de garanţie al Comerciantului valoarea tranzacţiilor aflate în litigiu în momentul incetarii contractului sau a suspendării activităţii anumitor puncte de vânzare  si/sau de a debita aceste conturi conform prevederilor prezentului contract si/sau ale contractului de garantie constituit.
11.10    În cazul în care se suspendă activitatea numai pentru anumite puncte de vânzare, Banca poate modifica valoarea garantiei constituite anterior/initial, in functie de punct de vânzare autorizate/active.

12.    Dispoziţii generale şi finale

12.1    Comerciantul recunoaşte dreptul Băncii de a aduce modificari unilaterale contractului, printr-o notificare comunicata acestuia ȋn funcţie de următoarele condiţii:

 • Ȋn funcţie de ȋmbunătăţirile, dezvoltările, procedurile de operare şi/sau procesare impuse Băncii de organizaţiile Visa şi MasterCard şi/sau ȋn funcţie de modificările din legislaţia europeană sau naţională cu privire la operarea şi decontarea tranzacţiilor prin carduri.
 • Ȋn funcţie de modificările impuse de legislaţia naţională şi/sau europeană sau de modificările de regulamente ale organizaţiilor Visa şi MasterCard, referitoare la comisioanele aplicabile ȋn tranzacţiile prin carduri ȋn conformitate cu punctul 9 al prezentei anexe
 • In functie de modificarea nivelului comisioanelor aplicate EFTPOS /SoftPOS şi /sau  E-commerce  la initiativa bancii. 

12.2    Orice alte modificări ale contractului se vor face prin Act Adiţional agreat şi semnat de părţi. 
12.3     Forţă majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. Prin forţă majoră se ȋnţeleg evenimentele independente de voinţa părţilor, imprevizibile, inevitabile, care ȋmpiedică părţile să-şi execute obligaţiile contractuale. 
Partea care  invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi apariţia acestuia, în termen de 3 zile calendaristice de la data apariţiei, urmată de remiterea certificatului de forţa majoră, emis  de Camera de Comerţ şi Industrie a României în termen de 15 zile calendaristice de la aceeaşi dată.
12.4.Serviciul de acceptare la plata a cardurilor Visa si Mastercard prin terminale EFTPOS/SoftPOS sau acceptarea virtuala a cardurilor prin E-commerce (comert electronic), contractat de client prin Cererea – Contract de acceptare la plată a cardurilor pentru tranzacţii comerciale, Anexa la Cererea Contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate si prezenta anexa, intra in vigoare la data primirii, din partea Bancii, a comunicarii aprobarii, la adresa de e-mail specificata in sectiunea dedicata datelor de identificare Client/Titular (din Cererea Contract de cont curent pentru persoane juridice si categorii asimilate), in masura in care Banca va decide, la libera sa apreciere ca cerintele legale si/sau interne sunt indeplinite/respectate si se incheie pe o perioada nedeterminata.
12.5.Orice dispută intervenită ȋn derularea operaţiunilor de acceptare la plată a cardurilor  care nu se rezolvă pe cale amiabilă, va fi soluţionată de către instanţa judecătorească competentă din România.
12.6    Banca poate de asemenea rezilia imediat contractul sau poate suspenda activitatea numai pentru anumite puncte de vânzare, fără preaviz scris şi cu ridicarea echipamentelor EFTPOS (inclusiv imprinter) şi blocarea terminalelor de E-commerce /SoftPOS, ȋn următoarele cazuri:

 • Nerespectarea de către Comerciant a clauzelor contractuale (inclusiv neconstituirea în termenul şi la nivelul stipulat de bancă a garanţiei de operare) sau  instrucţiunilor de operare puse la dispoziţie de bancă.
 • Identificarea unui procent ridicat de operaţiuni suspecte sau frauduloase aşa cum sunt definite de organizaţiile de carduri Visa şi MasterCard, raportat la volumul operaţiunilor prin card derulate de Comerciant la nivelul punctelor sale de vânzare.
 • Existenţa unui document/informatie oficial/a privind încetarea activităţii Comerciantului.
 • Insolvabilitatea Comerciantului, reorganizare judiciară instituirea unor masuri de executare silita asupra conturilor si/sau patrimoniului acestuia.
 • Din motive de securitate banca poate suspenda temporar sau definitiv, fără rezilierea contractului, activitatea unor puncte de vânzare.
 • Creşterea bruscă a numărului şi / sau valorii tranzacţiilor efectuate prin intermediul EFTPOS/SoftPOS şi / sau E-commerce, comparativ cu istoricul tranzacţiilor prin carduri  derulate prin Bancă.
 • Comercializarea de către Comerciant a produselor sau serviciilor interzise prin legea română sau legislaţia internaţională ȋn domeniu.
 • Schimbarea domeniului de internet, a produselor și serviciilor comercializate, tranzacționarea sau rutarea dinamică (adaptivă) a operațiunilor pe website-uri neaprobate ȋn prealabil de către bancă, reprezintă o ȋncălcare gravă a contractului și va duce la suspendarea imediată a serviciului de E-commerce pentru Comerciant.
 • Ȋn alte situaţii considerate ȋntemeiate de către Bancă

12.7    În cazul incetarii contractului sau a suspendării activităţii numai pentru anumite puncte de vânzare, părţile rămân răspunzătoare pentru finalizarea operaţiunilor aflate în curs de derulare la data incetarii sau supendării.
12.8    Incetarea contractului sau suspendarea activităţii unor puncte de vânzare nu exonerează Comerciantul de obligaţia rambursării către Bancă a valorii unor tranzacţii, în cazul în care oricare bănca emitenta de carduri Visa sau Mastercard contestă operaţiuni prin card iniţiate de Comerciant anterior datei  incetarii contractului sau suspendării activităţii unor  puncte de vânzare.
12.9    Banca are dreptul de a bloca în contul curent si/sau în contul de garanţie al Comerciantului valoarea tranzacţiilor aflate în litigiu în momentul incetarii contractului sau a suspendării activităţii anumitor puncte de vânzare  si/sau de a debita aceste conturi conform prevederilor prezentului contract si/sau ale contractului de garantie constituit.
12.10    În cazul în care se suspendă activitatea numai pentru anumite puncte de vânzare, Banca poate modifica valoarea garantiei constituite anterior/initial, in functie de punct de vânzare autorizate/active.