Formular pentru suspendare rate Persoane Fizice

Formular pentru suspendare rate Persoane Fizice

Venim în sprijinul clienților care întâmpină dificultăți financiare din cauza crizei actuale (criza energetica si razboiul din Ucraina) și luăm în considerare hotărârile guvernamentale emise în acest sens. 

Dacă dorești să beneficiezi de suspendarea ratelor cu până la 9 luni și întrunești condițiile cumulative menționate în OUG nr.90/2022 și in normele de aplicare a acesteia, te rugăm să completezi formularul de mai jos.

În cazul în care nu ești eligibil pentru aplicarea măsurii guvernamentale de suspendare, te așteptăm în orice sucursală OTP Bank România S.A. pentru a-ți  oferi o soluție de restructurare.

IMPORTANT: Operațiunile de suspendare a rambursării ratelor, efectuate conform OUG90/2022, vor fi clasificate si raportate corespunzător către Centrala Riscului de Credit și Biroul de Credit.

Solicitare pentru suspendarea la plată a ratelor, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului 90/2022 

Cererea mea vizează următoarele produse de creditare *:
Măsura se va aplica pentru toate produsele deținute din categoria bifată
¹ Declar pe proprie răspundere că veniturile mele au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, iar motivul pentru care solicit aplicarea suspendării ratelor de credit se încadrează în prevederile OUG nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare. *

¹ Precizări cu privire la declarația pe proprie răspundere cu privire la creșterea cheltuielilor medii lunare cu minimum 25% în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021, din cauza situației generate de criza actuală (criza energetică și războiul din Ucraina).

Înțeleg că poate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:
a) Creditele au fost acordate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 până la data de 30 aprilie 2022, inclusiv;
b) Nu ma aflu în incapacitate de plată în sensul în care nu sunt în măsură să îmi achit obligațiile ajunse la scadență la data solicitării suspendării rambursării creditului și nu a fost declarată începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;
c) Nu înregistrez rate scadente restante, la data solicitării suspendării obligației de plată  și  nu am înregistrat restanțe la plata creditelor selectate în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligației de plată, conform art. 2 alin. (6) din din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 90/2022;
d) Nu beneficiez de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor agreat, de comun acord cu OTP Bank România S.A., în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de urgență a Guvernului  nr. 90/2022.
e) Data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractul de credit este ulterioară datei aprobării de către OTP Bank România S.A. a solicitării suspendării obligaţiilor de plată.

Înțeleg că banca va analiza solicitarea mea și îmi va comunica aprobarea/respingerea acesteia în condițiile prevăzute de legislație.

Înțeleg că, în cazul în care am beneficiat deja de o perioadă de suspendare aferentă unei expuneri individuale , conform prezentei Ordonante de Urgenta a Guvernului nr 90/2022 indiferent de numarul de luni de amânare, nu voi putea beneficia de altă suspendare solicitată  pentru aceeași expunere, iar această cerere nu va produce efecte.

Înțeleg efectele modificării contractelor de credit, potrivit prezentei solicitări, în condițiile în care aceasta va fi aprobată de bancă, inclusiv în ceea ce privește capitalizarea dobânzii aferente perioadei de suspendare, conform prevederilor OUG 90/2022, respectiv adăugarea dobânzii acumulate pe perioada de suspendare la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare, aceasta determinând o majorare a sumei creditului și eșalonarea până la noua maturitate, prin recalcularea obligațiilor de plată lunare.

Înțeleg că modificarea contractelor de credit se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiţionale la acestea, conform prevederilor art.5, alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 90/2022.

Înțeleg  că efectele modificării contractului de credit potrivit prevederilor Ordonanței de urgență se extind de drept asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fidejusori, care au garantat obligația mea, în calitate de debitor în contractele de credit încheiate cu OTP Bank Romania S.A., precum și a oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat. 

Confirmarea amânării la plată conform prevederilor OUG nr. 90/2022, precum și notificarea clauzelor modificate se transmit la adresa fizică de contact precizată în contractul de credit sau la adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră în prezenta solicitare conform legii.

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitor la falsul în declarații, că toate datele/informațiile menționate în prezentul document sunt reale, exacte și complete.
 

Soluția oferită de OUG 90/2022 pentru suspendarea ratelor pentru persoane fizice

Este suficient să ne transmiți o solicitare, alegând una dintre cele 3 variante:

 1. Prin completarea formularului aflat aici https://www.otpbank.ro/ro/formular-amanare-rate. Dacă însă sunt mai multi participanți la credit (co-debitori, garanți ipotecari, fidejusori), ai posibilitatea depunerii solicitării semnate de către toti participanții prin e-mail , poșta sau în unitatea teritoriala;
 2.  la adresa de email: office@otpbank.ro. Solicitarea trebuie să fie semnată de toți participanții la credit (debitor, codebitori, garanți ipotecari, fidejusori);
 3. letric (pe hârtie) prin completarea și depunerea formularului în orice unitate teritorială sau în centrala băncii (adresele de pe website) sau transmisa prin poșta , semnat de către toți participanții la credit (debitor, codebitor, garanți ipotecari, fidejusor).

  Tb sa inclocuim conform ultimului text circulat si sa scoatem un punct de la final:
Indiferent de modalitatea aleasă, este necesară precizarea următoarelor informații: numele titularului creditului, numărul de telefon, adresa de email, CNP-ul debitorului principal, tipul produsului de creditare, data scadentei lunare (inclusiv) până la care se solicită amânarea (fără a depăși 9 luni de amânare a ratelor) și declarația pe propria răspundere că ți-au crescut cheltuielile cu minimum 25% în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021, din cauza situației generate de criza actuală (criza energetică și războiul din Ucraina), că nu te afli în incapacitate de plată și nu a fost începută împotriva ta o procedură de executare silită de către un alt creditor. Solicitarea se va depune conform legii, până la data de 27.08.2022, inclusiv.
 

Conform OUG 90/2022, poți opta pentru suspendarea ratelor pentru o perioadă cuprinsă între 1 lună până la 9 luni. Verifică mai jos care sunt condițiile cumulative de eligibilitate și cum poți să trimiți solicitarea.

Poti să beneficiezi de suspendarea ratelor în condițiile Ordonanței 90/2022 daca indeplinesti cumulativ următoarele condiții:

 • Ti-au crescut cu minimum 25% cheltuielile medii lunare, ca urmare a creșterii prețurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021;
 • Facilitatea pentru care soliciti suspendarea ratelor nu este de tip revolving (ex card de credit, overdraft);
 • Creditele au fost acordate până la data de 30 aprilie 2022, inclusiv;
 • Nu te afli în incapacitate de plată în sensul în care nu sunt esti în masură să îți achiți obligațiile ajunse la scadență la data solicitării suspendării rambursării creditului și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;
 • Nu înregistrezi rate scadente restante, la data solicitării suspendării obligației de plată și nu ai înregistrat restanțe la plata creditelor selectate în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligației de plată;
 • Nu beneficiezi, la data solicitării, de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor agreat, de comun acord cu OTP Bank România S.A., în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de urgență; 
 • Depui cererea până la data de 27 august 2022, inclusiv;
 • Pentru facilitatea pentru care soliciți suspendarea ratelor nu a mai fost aprobată o altă solicitare de suspendare rate în baza OUG 90/2022. 

OTP Bank va analiza solicitarea și îți va răspunde cu aprobarea/respingerea cererii de suspendare a ratelor în termen de maximum 30 zile de la data transmiterii acesteia în baza documentației complete. Dacă solicitarea a fost aprobată, în cel mult 30 de zile de la data aprobării, îți vom transmite o notificare cu clauzele modificate, inclusiv noul grafic estimativ de rambursare.

Conform OUG 90/2022, vei putea depune solicitarea de amânare daca nu beneficiezi la data solicitării de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor implementat și agreat, de comun acord cu OTP Bank România S.A., în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de urgență a Guvernului  nr. 90/2022.

Conform prevederilor ordonanței, dacă solicitarea ta va fi aprobată, măsura amânării ratelor se va aplica începând cu data aprobării, prima rată amânată la plată urmând a fi prima rată cu scadență ulterioară aprobării. Astfel, va trebui sa achiți ratele scadente până la data primirii răspunsului din partea băncii. Comisioanele amânate la plata, în sold la finele perioadei de suspendare se plătesc conform graficului revizuit, ulterior perioadei de suspendare. 

Conform prevederilor ordonanței, dacă solicitarea ta va fi aprobată, măsura amânării se va aplica de la data aprobării  pentru obligațiile de plată sub forma de principal, dobândă și comisioane. Te rugăm însă să ai în vedere că celelalte obligații de plată, ca de exemplu primele aferente polițelor de asigurare, trebuie achitate în continuare conform prevederilor contractuale.

În cazul în care solicitarea ta a fost aprobată, în maximum 30 de zile calendaristice de la data la care solicitarea a fost aprobată în baza documentației complete, îți vom transmite o notificare a clauzelor modificate, împreună cu noul grafic estimativ de rambursare, nefiind nevoie de nicio diligență suplimentară din partea ta. De asemenea, la finalul perioadei de suspendare, te poți adresa băncii pentru a intra în posesia unui grafic actualizat.

Conform prevederilor OUG 90/2022 dobânda se va capitaliza, dobânda acumulată pe perioada de suspendare se va adauga la soldul creditului existent la sfârsitul perioadei de suspendare, aceasta determinând o majorare a sumei creditului și recalcularea obligațiilor de plată lunare. 

Pentru creditele Prima Casa/Noua casa dobânda acumulată reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit, iar plata acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, cu o dobanda de 0%, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare.