Etikai kódex

Etikai kódex

A Vezetőség üzenete

2020.12.15.

Az OTP Csoport Magyarország és a közép-kelet-európai régió meghatározó bankpiaci szereplője. Sikerünk titka, hogy több mint 70 éves tapasztalatunknak, közel 20 milliós ügyfélbázisunknak, valamint a régiós országokban működő tagvállalatainknak köszönhetően értjük ügyfeleink igényeit, és képesek vagyunk hatékonyan kiszolgálni azokat. A kollégák töretlen elhivatottsága és az innovatív megoldások iránti nyitottsága, valamint kreativitásuk előrevetíti a jövő sikereit.

A részvényesi érték, az eredményesség és a hatékonyság folyamatos növelése mellett a bank
működésében kiemelt cél a törvényes működés biztosítása, a kockázatok csökkentése, valamint az
üzleti, etikai és belső kontroll hatékony érvényesítése.

Etikus és jogkövető intézményként az OTP Bank Romania SA és a Vezetőség elkötelezett a jogszabályok betartása és betartatása mellett, beleértve a korrupció elleni törvényeket is. Zéró tolerancia elvét valljuk a korrupcióval és a megvesztegetéssel szemben, határozottan ellenezzük a korrupció minden formáját, támogatjuk a korrupcióellenes intézkedéseket.

Az OTP Bank Romania SA sikere a jól felkészült és elkötelezett munkatársak dinamikus munkájának köszönhető, akiknek cselekedetei és magatartása megfelel a magasszintű etikai sztenderdjeinknek. Munkatársaink olyan munkakörnyezetben dolgozhatnak, ahol az egyéni különbségek elfogadottak és értékelendők; ahol a személyes méltóság tiszteletben tartása minden körülmények között alapkövetelmény. Az OTP Csoport minden alkalmazottjával szemben alapvető elvárás, hogy az
erkölcsi és szakmai előírásokat maradéktalanul betartva végezzék munkájukat. 

Kiemelten fontos a transzparens működés és az ügyfélérdekek, valamint a bank érdekeinek minél teljesebb harmonizációja. Biztosak vagyunk abban, hogy az etikus működés jelentősen hozzájárul a bank teljesítményének és versenyképességének fokozásához, valamint a belföldi és nemzetközi elismertségének növeléséhez.

Az etikus üzleti működés alapjait és irányelveit az Etikai Kódex foglalja össze. A dokumentum megismerése és betartása, valamint a változások nyomon követése minden munkatárssal és megbízottal szemben alapvető elvárás.

OTP Bank Romania SA, az OTP Bank Nyrt. leányvállalata, a legnagyobb közép- és kelet-európai független bankcsoport tagjaként integrált és saját finanszírozású pénzügyi szolgáltató. Felelősségteljes, elkötelezett és szakképzett megközelítésével az OTP Bank Romania SA ügyfeleinek szükségleteit tartja szem előtt.  
 
Az OTP Bank Romania SA egyik alapvető követelménye munkavállalóival szemben az, hogy különös figyelmet fordítsanak az erkölcsi és szakmai integritás fontosságára, és hogy a magasszintű erkölcsi és szakmai szintet napi tevékenységükben elérjék.  
 
Az OTP Bank Romania SA által kínált termékek és szolgáltatások minősége a kitűzött célok elérésének, valamint annak a bátorságnak az eredménye, amely a szaktudást és kiválóságot etikai integritással ötvözi, minden egyes munkavállaló, valamint a szervezet egésze szempontjából. 

Az OTP Bank Romania SA és a Vezetőség a nulla tolerancia elvét vallja a korrupcióval, a megvesztegetéssel és csalással szemben, határozottan ellenzi a korrupció minden formáját.
 
Ugyanakkor, az OTP Bank Romania SA működése során a transzparencia és a prudenciális elvek érvényesülését is különösen fontosnak tartja.  
 
Meggyőződésünk, hogy az etikus működés gyakorlata jelentősen hozzájárulhat az OTP Bank Romania SA teljesítményének, versenyképességének és elismertségének növeléséhez. Ennek megfelelően minden rendelkezésre álló eszközt alkalmazunk, hogy az etikai szabványokat fenntartsuk a Bank jó hírnevének megőrzése érdekében. 
 
Ahhoz, hogy a Bank státusza bankból pénzügyi tanácsadóvá fejlődjön, a felelősségvállalásra, az ismeretekre, az etikai értékek iránti elkötelezettségre és azok betartására alapuló folytonos erőfeszítések szükségesek minden egyes munkavállalótól az OTP Bank Romania SA stabilitásának érdekében. 
 
Ennek megfelelően az OTP Bank Romania SA nem csupán stratégiai céljairól, tevékenységéről nyújt rendszeres tájékoztatást a nyilvánosság számára, hanem az üzleti etikával kapcsolatos irányelveiről is, melyeket az Etikai Kódex foglal össze.
 

1. BEVEZETÉS

A Csoport 2006-ban fogadta el saját Etikai Kódexét, amely a külső és belső változásoknak,
elvárásoknak megfelelően folyamatosan változik, fejlődik. Az Etikai Kódex alapját olyan nemzetközi
sztenderdek, bevált gyakorlatok és saját működési tapasztalatok adják, amelyek figyelembe veszik a
Bankkal szembeni elvárásokat és a gyakorlati megvalósíthatóságot.

Az OTP Bank Romania SA (továbbiakban „Bank”) Etikai Kódexe (továbbiakban „Kódex”) a Bank, illetve a Bankkal kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmaz meg az etikus üzleti működésről, a Bank értékeinek védelme érdekében.

Az Etikai Kódex széles spektrummal rendelkezik, és tiltja az illegális tevékenységek minden formáját. 
 
A Bank jogszabályoknak megfelelő társaságirányítási rendszere egyszerre szolgálja az ügyfelek bizalmát és elégedettségét, a részvényesi érték növekedését, valamint a felelős társadalmi magatartást.

Az etikai szabályok és az etikus működés Bankon belüli betartását az Etikai Bizottság felügyeli az Igazgatóság által elfogadott Etikai Kódexben meghatározott alapelvek és elvárt magatartásformák szerint. 

Az Etikai Bizottság felel a szilárd irányadó alapelvek kidolgozásáért az általános és a konkrét esetekben követendő etikus viselkedésformákat, valamint az alapelvek döntéshozatalban való értelmezését illetően.  

A bizottság felelőssége a megalapozott észrevételek elemzése és az ezekkel kapcsolatos döntések közlése.   

A Bank lehetőséget biztosít személyesen, telefonon, vagy e-mailben az Etikai Kódex megsértésére vonatkozó bejelentésre, valamint megtesz mindent a Bankon belüli jogsértést bejelentő munkavállaló diszkriminációval és tisztességtelen bánásmóddal szembeni védelméért: tiltja a megtorló intézkedéseket, vagy negatív hatású következmények alkalmazását bárki ellen, aki jóhiszeműen bejelenti az Etikai Kódex értékeinek, irányelveinek vélt vagy valós megsértését. 

A Bank kiemelten fontosnak tartja az etikai normák megismerését és tudatosítását a munkatársak körében, ezért minden munkavállalóra kiterjedő etikai képzést folytat, egyben rendszeresen felülvizsgálja és nyomon követi annak betartását.
 

2. AZ ETIKAI KÓDEX ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Az Etikai Kódex az OTP Bank Romania SA vezető tisztségviselőire és felügyelő bizottsági tagjaira (továbbiakban együttesen „vezető tisztségviselők”), valamint alkalmazottaira (az előzőek együttesen „munkatársak”) és megbízottaira vonatkozóan ír elő kötelezettségeket. A „megbízottak” fogalom alatt értjük a képviselőket, szakértőket, közvetítőket, tanácsadókat, ügynököket, alvállalkozókat és beszállítókat, illetve a Bankkal egyéb polgári jogi jogviszonyban lévő társaságokat és természetes személyeket. Az Etikai Kódex rendelkezéseit a fent említett személyi körnek a foglalkoztatás vagy szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt – munkaidőben és azon kívül – be kell tartania. 
 
A vezető tisztségviselők, munkatársak és azon megbízottak, akik a Bank részére szerződéses kötelezettséget teljesítenek és e tevékenységük során a Bank ügyfelei vagy lehetséges ügyfelei széles körével találkoznak, részükre a Bank nevében szolgáltatásokat teljesítenek, illetve szerződéses kötelezettségeik teljesítése során a nyilvánosság előtt egyértelműen a Bank képviselőjeként jelennek meg, az Etikai Kódexet a rájuk vonatkozó nyilatkozat aláírásával fogadják el.
 
A Bank elvárása az összes munkatárssal szemben, hogy a tevékenységeik idején és bizonyos esetekben még a munkahelyen kívül is, olyan viselkedést mutassanak, amely a Bank etikai szabályainak megfelel.  
 
A (whistlerblower) etikai jelentéstevő rendszer segítségével történik az etikátlan magatartásformák, az etika elleni visszaélések, a belső szabályzatok és a törvénykezésnek megfelelő ellentétes viselkedések azonosítása. A Bank azonosítja és elemzi azokat az okokat, amelyek lehetővé teszik ezeket a gyakorlatokat, különös figyelmet fordítva a lehetséges kockázatokra. Az etikus üzleti tevékenység biztosítása érdekében a (whistlerblower) etikai jelentéstevő rendszer jelentéseiben található információk átfogó elemzésére, valamint a kapcsolódó kockázatok alapos vizsgálatára van szükség, illetve az így megfogalmazódó észrevételek továbbítására az illetékes igazgatóságok felé.
 
3. ÉRTÉKEK

3.1. A bank eszközeinek védelme

A jelen Kódex 2. fejezetben említett személyek felelnek a Bank, az ügyfelek, a megbízottak olyan anyagi és nem anyagi javainak védelméért, amelyek kezelésével őket megbízták. A Bank, az ügyfelek, a megbízottak és más harmadik felek eszközeiről szóló információk csak az engedélyezett célokra és a vonatkozó engedélyeknek és feltételeknek megfelelően alkalmazhatók, használhatók.

A Bank vagyontárgyainak és a Bank használatában lévő eszközöknek a nem megfelelő kezelése vagy engedély nélküli megosztása harmadik féllel/felekkel a Bankkal szembeni kötelezettségek megsértését jelenti, és mint ilyen, a Bank ellen elkövetett gazdasági bűncselekménynek minősülhet. Hasonlóképpen a Bank vagyontárgyaival kapcsolatos gondatlanság, pazarlás és engedély nélküli használat is a Bankkal szembeni kötelezettségek megszegését jelentheti. 

Vagyontárgy alatt készpénzt, értékpapírt, fizikai tulajdont (eszközök, készletek, berendezések stb.), szolgáltatásokat, üzleti terveket, ügyfelek, munkatársak és megbízottak információit, szellemi tulajdont és minden egyéb személyes, jogvédett, bizalmas információt értünk.

3.2. A Bank jó hírnevének védelme

3.2.1. Magatartásbeli elvárások

Munkatársainknak - mind a munkahelyen, mind a munkahelyen kívül - tartózkodniuk kell minden olyan megnyilvánulástól, amely a Bank jó hírnevét hátrányosan befolyásolja. 

A megfelelő munkakörnyezet mentes a zaklatástól, megfélemlítéstől, a diszkriminációtól, a nem megfelelő hangnemtől és sértő szóhasználattól, mind a munkavállalók egymás közötti, mind a felettes/beosztott kapcsolatában is; a munkavállalók emberi méltóságát sértő (vezetői) rendelkezések, intézkedések nem megengedettek.

Nem támogatott a munkavállalók közötti anyagi vagy függőségi kapcsolat kialakulása, fenntartása (pl. kölcsön kérése). 

A megfelelő hangnem, szóhasználat, fellépés és gesztikuláció az ügyfelekkel, megbízottakkal való kommunikáció során elengedhetetlen, amely kapcsán a vezetők példamutatása fontos és a Bank részéről elvárt.

A Bank elvárja munkatársaitól, hogy magánéleti tevékenységük során is a Bank etikai normáinak megfelelő, ahhoz méltó magatartást tanúsítsanak, különösen akkor, ha tevékenységük, illetve személyük a Bankkal bármilyen módon összefüggésbe hozható, vagy azt a látszatot keltheti, hogy a Bank nevében járnak el, illetve nyilvánítanak véleményt. 

Szervezeti tömörülésekben (politikai, vallási, kulturális) a munkatárs csak magánemberként vehet részt, nyilvánulhat meg, és köteles tartózkodni a Bank megjelölésétől. 
 
A munkatársak a véleménynyilvánításhoz való jogukat nem gyakorolhatják úgy, hogy az a Bank jó hírnevét, jogos gazdasági és szervezeti érdekeit sértse vagy veszélyeztesse. 

3.2.2. Közösségi média

Munkatársainknak a közösségi médiában való megjelenésük során tartózkodniuk kell minden olyan megnyilvánulástól, amely a Bank jó hírnevét hátrányosan befolyásolhatja. A Bank elvárja munkatársaitól, hogy a közösségi médiában magánemberként történő kommunikációjuk során is a Bank etikai normáinak megfelelő, ahhoz méltó magatartást tanúsítsanak, különösen akkor, ha tevékenységük, illetve személyük a Bankkal bármilyen módon összefüggésbe hozható, vagy azt a látszatot keltheti, hogy a Bank nevében járnak el, illetve nyilvánítanak véleményt.

Így a közösségi médiában való tevékenységük során munkatársainknak:
- mások vallási, nemzetiségi, etnikai, szexuális, politikai és világnézeti hovatartozását tisztelő és elfogadó magatartást kell tanúsítaniuk;
- tartózkodniuk kell a gyűlöletkeltésre alkalmas megnyilvánulásoktól és tartalmak közlésétől;
- tiszteletben kell tartaniuk mások alkotmányos és törvényben biztosított jogait;
- a Bank versenytársaival szemben is tiszteletteljes magatartást kell tanúsítaniuk;
- valótlan, szándékosan félrevezető, hamis információkat nem közölhetnek;
- tartózkodniuk kell a jogellenes vagy jogellenes tevékenységre buzdító anyagok közzétételétől;
- mellőzniük kell a vulgáris, trágár, rágalmazó vagy becsületsértő kifejezéseket.


3.2.3. Politikai szerepvállalás

A Bank elismeri munkatársai jogát a politikai és közéleti szerepvállaláshoz, politikai tevékenységet azonban csak a munkahelyen kívül folytathatnak. Munkahelyen kívüli politikai megnyilvánulásaik során a munkatársak nem élhetnek vissza a Bankban betöltött pozíciójukkal, tartózkodniuk kell azoktól a magatartásformáktól, amelyek a Bank jó hírnevét hátrányosan befolyásolják.  

A munkatársak bármilyen politikai, állami szervezetben történő pozíció betöltése előtt kötelesek írásban tájékoztatni közvetlen felettesüket és a Bank Megfelelési Igazgatóságát (e-mail cím: conflicte.etica@otpbank.ro) az összeférhetetlenségi nyilatkozat Összeférhetetlenségi helyzetek kezelése az OTP Bank Romania SA-nál című mellékletének kitöltésével. A munkatársak banki munkájuk során nem élhetnek vissza a politikai vagy állami szervezetben betöltött szerepükkel, pozíciójukkal.  
 
A munkatársak politikai szervezet, személy részére csak a „Támogatás nyújtása” fejezetben foglalt tiltás betartásával nyújthatnak támogatást, és a Bank erőforrásait (személyzet, létesítmények, egyéb eszközök) nem használhatják politikai rendezvények támogatására.

3.3. Tisztességes üzleti működés

3.3.1. Korrupcióellenesség 

A jelen Etikai Kódex értelmében a korrupció jogosulatlan vagy jogtalan előny elérését jelenti készpénz, javak vagy egyéb ellenszolgáltatások fejében. Egyetlen munkatárs, vagy a Bank nevében eljáró más személy sem kínálhat fel, ígérhet, teljesíthet kifizetést, vagy adhat más értékkel rendelkező javat, illetve ilyet nem kérhet, fogadhat el azzal a céllal, hogy állami hivatalnokot vagy más személyt befolyásoljon (vagy a befolyásolás látszatát keltse), illetve hogy tisztességtelen üzleti előnyre tegyen szert.  

Az értékkel rendelkező javak pénzügyi vagy más jellegű előnyt foglalnak magukba, és a készpénzen túl ajándékokra, hitelre, fedezetre, a hitelnyújtás folyamatában történő bármilyen felajánlásra, árengedményre, szórakoztatásra, szolgáltatásokra, juttatásokra, foglalkoztatás felajánlására stb. terjednek ki. Nincs olyan minimális összeg vagy küszöbérték, amelyet először meg kellene haladni ahhoz, hogy a fenti célok érdekében nyújtott kifizetést vagy ajándékot törvénytelennek, illetve az Etikai Kódexbe ütközőnek lehessen tartani. A korrupció, a tiltott befolyásolás gyanúja és látszata is kerülendő.  

Ajándékozás

Az ajándékozás gyakran a helyi kultúra és hagyomány része. Az üzleti és ügyfélkapcsolatok során történő ajándékozás erősítheti a cég hírnevét és elősegítheti a jó üzleti kapcsolat kialakítását. A szokásos és üzleti célú ajándékok adása és elfogadása engedélyezett, ugyanakkor az egy negyedéven belül adott, illetve kapott ajándék(ok) pénzben kifejezhető összértéke nem haladhatja meg a 150 eurót. Nem minősül üzleti ajándéknak és ezért nem elfogadható ugyanazon ügyféltől, vagy ügyfélkörtől (napi, heti, havi rendszerességgel) visszatérő, rendszeres juttatás. Nyilvános ügyféltérben bármilyen ajándék elfogadása – összeghatártól függetlenül – tiltott. Ajándék nem lehet készpénz és banki szolgáltatás fejében nyújtott, azzal közvetlenül összefüggő, kiegészítő juttatás.

A fenti tiltó rendelkezések a munkavállaló hozzátartozójának juttatott ajándék tekintetében is alkalmazandó, amennyiben az ajándékozásra a munkavállaló és az ügyfél közötti üzleti kapcsolat miatt kerül sor.

! Ajándékok készpénz formájában történő elfogadása az összegtől függetlenül tiltott.


Tilos a munkáltató költségére (például reprezentációs költség) a munkatársak közötti ajándékozás minden formája, történjék az egy intézményen belül vagy a Bankcsoport egyes leányvállalatainak munkatársai között. A magánemberként, saját költségen történő ajándékozás (például névnapi köszöntés) megengedett. 

A tilalom alól kivételt képeznek a felsővezetői szinthez  köthető protokolláris, nem készpénz-jellegű ajándékok, amelyek célja nem a Bankkal fennálló vagy kialakítandó üzleti kapcsolat befolyásolása.
 
A munkatársak nem adhatnak vagy fogadhatnak el ajándékot olyan körülmények között, amelyekben kívülállók számára úgy tűnhet, hogy ez befolyásolja az üzleti döntést, vagy akár megvesztegetésként is értelmezhető. 
 
Annak a gyanúját vagy látszatát is el kell kerülni, hogy a Bank vagy munkatársa befolyásol vagy befolyásolni próbál hivatalos szerveket, ezért rendkívül gondosan kell eljárni hivatalos szervekkel, nemzetközi vagy civil szervezetekkel kapcsolatos ajándékok és meghívások vonatkozásában. 

A meghívás vagy reprezentáció többféle formát is ölthet, például rendezvény, vendéglátás, koncert, utazás. A meghívás vagy annak elfogadása az üzleti tevékenység legitim része lehet, erősítheti a Bank jó hírnevét, és elősegítheti a jó üzleti kapcsolatok kialakítását. A szokásos üzleti vonatkozású meghívások és azok elfogadása engedélyezett. Ilyen lehet például vacsora- és ebédmeghívás, fogadáson való részvétel – legyen szó vendéglátásról, utazási költségek megtérítéséről – vagy más típusú reprezentáció. A költségeket azonban mindig ésszerű határokon belül kell tartani, az ésszerű határ mindig az adott helyzettől függ.
 
Az üzleti döntést mindig a Bank érdekei, és nem az ajándékozás, meghívás nyomán létrejött személyes kapcsolat alapján kell meghozni. A Bank jó hírnevének és feddhetetlenségének megőrzése az elsődleges szempont. 


Ügymenetet könnyítő kifizetések

Az ügymenetet könnyítő kifizetés olyan nem hivatalos juttatás, amelynek célja egy olyan intézkedés elősegítése és gyorsítása, amelyhez egyébként a fizető személynek joga van. A Bank elutasítja az ügymenetet könnyítő kifizetéseket, és nem teljesíti azt, ha ilyen igénnyel szembesül.

Támogatás nyújtása

A Bank munkatársainak tilos a munkaviszonyukkal, vagy a betöltött tisztségükkel kapcsolatos tevékenységükkel összefüggésben anyagi vagy nem anyagi természetű támogatást nyújtani politikai pártok, szervezetek, valamint azok tagjai, képviselői javára. A Bank ezen irányelvet önmagára nézve is kötelező érvényűnek ismeri el.

Adományok

A Bank társadalmi felelősségvállalása keretében adományokkal támogat egyes rászoruló szervezeteket, csoportokat. Az adományok juttatására csak a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályozó dokumentumoknak megfelelően kerülhet sor. Az adományért közvetlen vagy közvetett ellenértéket a Bank, illetve a munkatársak nem kérhetnek, nem fogadhatnak el.

3.3.2. Összeférhetetlenség

A jogszabályok és a banki szabályozó dokumentumok rendelkezéseivel összhangban munkatársainknak el kell kerülniük a pozíciójukkal, munkájukkal és személyükkel kapcsolatosan, ténylegesen felmerülő összeférhetetlenséget, illetve annak a látszatát is. Tartózkodniuk kell a Bank és az ügyfelek érdekeivel ellentétes minden tevékenységtől, döntéseiket elfogulatlanul és részrehajlás nélkül kell meghozniuk. 

A munkatársak kötelesek bejelenteni, ha valós vagy lehetséges összeférhetetlenséget vagy érdekkonfliktust észlelnek a saját személyük, rokonok/hozzátartozóik, a saját vagy rokonok/hozzátartozóik üzleti érdekeltségei és a Bank vagy a Bank ügyfeleinek érdekei között. A munkatársak kötelesek együttműködni a Bankkal az összeférhetetlenségek és érdekkonfliktusok gyors és hatékony kezelésében. 

A munkatársak a munkakörükkel, munkavégzésükkel vagy a Bank érdekeivel összefüggésben nem tölthetnek be olyan pozíciót, nem folytathatnak semmilyen tevékenységet, amely összeférhetetlenséget eredményezhet és/vagy a Bank érdekeit sértenék. 

A Bank a szolgáltatási tevékenységére figyelemmel az ügyfelei számára hátrányos érdek-összeütközések elkerülése, feltárása és kezelése céljából összeférhetetlenségi politikát készít és tart fenn. Ez az összeférhetetlenségi politika megjelöli azokat a körülményeket, amelyek érdekkonfliktushoz vezetnek vagy vezethetnek, amely az ügyfélre nézve hátrányos következménnyel járhat, és tartalmazza azon részletes eljárási szabályokat és intézkedéseket, amelyek a meghatározott érdekkonfliktus kezelését célozzák. A munkatársak nem használhatják a Bank infrastruktúráját saját üzleti tevékenységük reklámozására

3.4. Egymás iránti tisztelet

3.4.1. Diszkrimináció

A Bank olyan munkakörnyezet kialakítására törekszik, amelyben az egyének közötti különbségek elfogadottak és értékelendők.
 
Tiltott minden olyan pozitív vagy negatív diszkrimináció, amelynek alapja az adott személy valós vagy vélt tulajdonsága  – így többek között, de nem kizárólag a bőrszíne, neme, nemzetisége, vallási vagy világnézeti meggyőződése, nemi identitása, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, szexuális irányultsága, politikai vagy más véleménye, családi állapota.

3.4.2. Zaklatás

A Bank tiltja és nem fogad el olyan magatartást, amely a munkatársak megfélemlítésén alapul, különösen, ha ezt kihasználva kötelez másokat a banki szabályozó dokumentumokkal vagy jogszabályokkal nem összeegyeztethető cselekedetekre. 

Tilos minden olyan magatartásforma, amely szóbeli, nem szavakkal történő vagy fizikai módon valósul meg, olyan céllal vagy hatással, amely sérti az adott személy méltóságát, számára megszégyenítő, sértő környezetet teremt.


3.5. A Bank kötelezettségvállalásai

3.5.1 Pénzügyi beszámoló

A Bank a pénzügyi jelentéseit mindig az általánosan elfogadott könyvelési alapelvek, a vonatkozó jogszabályok szerint készíti el, és azoknak megfelelő módon mutatja be, teszi közzé. A jelentéseknek a Bank pénzügyi helyzetét és tevékenységének eredményeit minden lényeges tekintetben tartalmaznia kell, ezáltal is biztosítva a befektetők megfelelő tájékoztatását.

3.5.2. Versenyjog

A Bank vezetése elkötelezett és érdekelt a szabad, tisztességes és versenyhelyzetet teremtő piaci feltételek érvényesülésének biztosítása mellett. A Bank tartózkodik minden olyan magatartástól, amely a piaci verseny korlátozását vagy a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést eredményezheti. Így többek között, de nem kizárólag, gazdasági verseny tisztességtelen (az ügyfelek, versenytársak, partnerek törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon történő) folytatása; olyan javaslat tétele vagy elfogadása, amely az árakban történő megegyezésre, a versenyt befolyásoló marketing információk megosztására, illetve a piac és az ügyfelek felosztására irányul (kartell-megállapodás); valamint olyan témák megvitatása a szakmai érdekképviseleti szervezetek ülésein, amelyek a verseny korlátozása szempontjából relevánsnak számítanak (például árak, árazási politika, költségek, marketingstratégiák).

A munkatársaknak mind a Bank versenytársaival, mind az üzleti partnereivel folytatott mindennapi tevékenységük során versenyjogi felelősségük tudatában kell viselkedniük.

3.5.3. Bennfentes kereskedelem

A Bank egyes munkatársai napi munkájuk során bennfentes információk birtokába kerülhetnek, amelyeket tilos bármire felhasználniuk. A Bank bünteti a bennfentes kereskedelmet.

A bennfentes kereskedelemre és a tisztességtelen árfolyam-befolyásolásra vonatkozóan a Büntető Törvénykönyv, a Tőkepiacról szóló törvény, az Európai Unió vonatkozó rendelkezései, valamint a Bank belső szabályozó dokumentumai az irányadók. 

A Bank a belső szabályozó dokumentumainak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz a bennfentes kereskedelem elkerülése, tiltása érdekében.

3.5.4. Titoktartás

A Bank és az ügyfelek között kialakított bizalmi viszony egyik alapfeltétele, hogy az ügyfelekre vonatkozó üzleti titkot, bizalmas információkat szigorúan megőrizzük. A bank az adatokat, az ügyfél információkat és dokumentumokat valamint a bank és ügyfél üzleti kapcsolatával, a titkot következetesen megtartja. A titoktartási kötelezettséget be kell tartaniuk a munkatársaknak és azon személyeknek, akik kapcsolatba lépnek a bankkal és ügyfelekkel és/vagy hozzáférnek közvetlenül, vagy közvetve a bank ügyfeleiről szóló információkhoz/dokumentumokhoz, a foglalkoztatásuk vagy munkaviszonyuk megszüntetése után is. 

A munkatársaknak tartózkodniuk kell a Bank tevékenységével kapcsolatos bármilyen információ formális vagy informális megosztásától olyan helyzetekben, amikor ez nem szükséges a szokásos üzletmenet szempontjából, az érintett munkatárs feladatköréhez nem kapcsolható, valamint olyan személyekkel, akik a Banknak nem munkatársai vagy üzleti partnerei. 

Az üzleti titok, a banktitok, az értékpapírtitok védelméről és megőrzéséről a Polgári Törvénykönyv, a Büntető Törvénykönyv, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, illetve a tőkepiacról szóló törvények és a Bank belső szabályozó dokumentumai rendelkezéseinek megfelelően kell gondoskodni. 

A 2006/99-es számú, hitelintézetekre és tőkemegfelelésre vonatkozó Sürgősségi Kormányrendelet, amelyet az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott 2007/227-es törvény szerint elfogadtak, a Bank alkalmazottainak a banktitok területén az információkat, adatokat és dokumentumokat meg kell őrizzék és nem szabad közölniük. A titoktartási kötelezettség fennmarad a munkaviszony vagy a foglalkoztatási viszony megszűnése után is, határozatlan időre.

3.5.5. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni tevékenység

A pénzügyi szolgáltatók közvetítő vagy fogadó szerepet töltenek be a magánszemélyek és szervezetek részére végzett gyors és biztonságos pénzpiaci műveletek végrehajtásában, ezért magas a kockázata, hogy bizonyos helyzetekben illegális céllal és/vagy bűncselekményből származó eszközökre kívánnak ügyleti megbízást végrehajtani a Bankon keresztül. Az ilyen cselekmények megelőzése és az ügyfelek megismerése rendkívüli jelentőséggel bír nemcsak a Bank számára, hanem a belföldi pénz- és tőkepiacról alkotott kép szempontjából is. Ebben a tárgykörben egy jogszabályba ütköző cselekménynek beláthatatlan következményei lehetnek a Bank és piac számára úgy a jó hírnév elvesztése, mint a lehetséges pénzügyi veszteség szempontjából. 

A Bank közvetlen ügyfélkapcsolattal rendelkező és a fent említett kockázatokkal érintett egyéb területek munkatársainak megfelelő intézkedéseket kell tenniük a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása, az ügyfélismereti elvek alkalmazása, valamint az ügyfelekkel kapcsolatos kimerítő tájékozódás érdekében. Munkájuk során a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, a Büntető Törvénykönyv, a Román Nemzeti Bank, az FATF (Nemzetközi pénzügyi akciócsoport) és a Basel Committee on Banking Supervision ajánlásai, az Európai Unió vonatkozó rendeletei és a Bank belső szabályozó dokumentumai szerint kell eljárniuk.

3.5.6. Biztonságos és egészséges munkakörnyezet

A Bank munkatársai számára biztosítja a munkaügyi előírásoknak megfelelő egészséges és korszerű munkahelyet, gondoskodik testi épségük és egészségük védelméről. A Bank munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást nyújt a munkatársak részére. 

A munkahelyeken, illetve a munkavégzés kapcsán, más helyszíneken és alkalmakkor, illetve a munkához kapcsolódó tevékenységek végzése közben is szigorúan tilos az alkohol, az illegális szerek, a kábítószer és/vagy egyéb tudatmódosító szer/anyag fogyasztása vagy ezek hatása alatti megjelenés vagy az ezekkel történő visszaélés (így például kínálása, átadása, árusítása stb.).
 
Minden munkatárs kötelessége betartani a munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásokat, amelyekre a biztonsági, munka- és tűzvédelmi szabályok az irányadók.
 
A Bank folyamatosan megfelel a biztonságos és egészséges munkakörnyezet kialakítására és fenntartására vonatkozó helyi és nemzetközi jogszabályi előírásoknak.

 
4. ETIKAI PROBLÉMÁK BEJELENTÉSE, TANÁCSADÁS

Ha alapos gyanúja merül fel vagy tudomást szerez az Etikai Kódexben meghatározott értékek esetleges megsértéséről (etikai problémák), tanácsot kérne, általános kérdései merülnek fel, vagy egy bizonyos helyzetben követendő eljárásról szerezne információkat, a banki munkatársaknak, az ügyfeleknek és a megbízottaknak több választási lehetőségük van: 
- bejelentést személyesen a munkaidő alatt, levélben az OTP Bank Romania SA (Buzeşti u., 76-80-as szám, Premium Point épület, I. kerület, Bukarest) Megfelelőségi Igazgatóságának címezve nyújthat be; 
- e-mailben a whistleblowing@otpbank.ro címre.

A bejelentéseket, megkereséseket és vizsgálatokat a Bank minden esetben bizalmasan kezeli, a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok betartásával a bejelentő védelme mellett.  

Az Etikai Kódex megsértése esetén az eljárás és a szankcionálás a Bank belső szabályozó dokumentumaiban meghatározott elvek szerint történik. Etikai vétség megállapítása esetén a Bank munkajogi eljárást indít (hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz).

Az etikai problémák anonim bejelentése lehetséges. Ez esetben figyelembe kell venni, hogy névtelen bejelentés esetében előfordulhat, hogy nem tudjuk beszerezni azokat a további információkat, amelyek a probléma kivizsgálásához és megoldásához szükségesek, ezért az a Bank kérése, hogy az anonimitás fenntartása mellett a bejelentő adjon meg elérhetőséget, hogy a szükséges információkat elkérhessük.

Az alaptalan és rosszhiszemű bejelentés (rágalmazás) nem kívánt jelenség, amelynek megtétele jogi következménnyel járhat.
 
5. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Amennyiben az eljárások során személyes adatok feldolgozására van szükség, a Bank a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár el (a Romániában hatályos valamennyi törvény és szabályozás, olyan elsődleges, de nem kizárólagos szabályozások mint: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/CE irányelv (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) hatályon kívül való helyezésére vonatkozó (EU) 2016/679 számú rendelet, a GDPR hatályba helyezésére vonatkozó 190/2018. számú törvény, a személyes adatok feldolgozásáról és a titoktartás védelméről szóló 2002/58/EK irányelv (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv), vagy olyan másodlagos szabályozások, mint a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport iránymutatásai, vagy más, a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóság által kiállított egyéb iránymutatások/határozatok), és különös figyelmet fordít az alábbi elvekre:
•    Átláthatóság (az érintettek tájékoztatást kapnak a személyes adatok feldolgozásáról);
•    Célkorlátozás (a személyes adatokat a szabályozás alkalmazásának céljából gyűjtik, és később nem kezelik ezekkel a célokkal összeférhetetlen módon);
•    Adatminimalizálás (az adatok megfelelőek, relevánsak és kizárólag a meghatározott feldolgozási célokra, a szabályozás alkalmazására korlátozódnak);
•    Pontosság (a feldolgozott adatok pontosak, és szükség esetén frissítésre kerülnek, amennyiben viszont az adatok pontatlanok, a feldolgozás céljait figyelembe véve haladéktalanul törlik vagy helyesbítik azokat);
•    A tárolás korlátozása (az adatokat olyan formában tárolják, amely lehetővé teszi az érintett személyek azonosítását addig az időtartamig, ami nem haladja meg az adatok feldolgozásával kapcsolatos cél eléréséhez szükséges időszakot);
•    Integritás és titoktartás (az adatok feldolgozása oly módon történik, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések megtételével biztosítani lehet a személyes adatok megfelelő biztonságát, beleértve az illetéktelen vagy nem jogszerű feldolgozás, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisítés vagy károsodás elleni védelmet is); 

A GDPR előírásainak megfelelően, az OTP Bank Romania SA kiadhatja a feldolgozott személyes adatokra vonatkozó információkat és minden olyan más információt, amelyeket hatályos jogszabályok írnak elő, minden olyan alkalommal, amikor azt a törvények által erre felhatalmazott intézmény igényli. Az érintettek az adatvédelem területén alkalmazandó jogszabályok által biztosított jogaikat úgy gyakorolhatják, hogy írásbeli kérelmet küldenek az OTP Bank Romania SA adatvédelmi tisztviselőjéhez a dpo@otpbank.ro címre.

A bank a személyes adatok feldolgozására vonatkozó biztonsági szabványokat a GDPR-nak megfelelően alkalmazza, minden olyan szükséges technikai és működési intézkedést alkalmaz, amellyel megvédi a személyes adatokat a véletlen vagy jogtalan megsemmisítéstől, az elvesztéstől, módosítástól, közzétételtől vagy illetéktelen hozzáféréstől, illetve a törvényellenes feldolgozástól.

Az OTP Bank Romania SA általi adatfeldolgozással és személyes adatok védelmével kapcsolatos információk (célok, adatok címzettjei, jogok, amelyekkel a törvény alapján az érintett személy élhet: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog ("elfelejtéshez való jog"), a feldolgozás korlátozásának joga, az adatok hordozhatóságának joga, az ellenvetés joga, egyéni döntéstől való mentesség joga, beleértve a profilalkotást, stb.) megtalálhatók a bank weboldalán: www.otpbank.ro, az Adatvédelmi Nyilatkozat menüpontban.