Etikai kódex

Etikai kódex

A Vezetőség üzenete

2018.12.03

Az OTP Csoport, melynek anyabankja a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett OTP Bank Nyrt., mára Magyarország és a közép-kelet európai régió bank- és tőkepiacainak meghatározó szereplője.

Az OTP bankcsoport stabilitása, kiegyensúlyozott működése, széles szolgáltatás- és termékpalettája eredményeit is kiemelkedővé teszik, miközben az egyre fokozódó versenyhelyzet, a multinacionális bankcsoportra jellemző üzleti, fejlettségi és kulturális sokszínűség folyamatos kihívást jelent az OTP Csoport vezetése és minden munkatársa számára.

Az OTP bankcsoport univerzális pénzügyi szolgáltató Magyarországon, Romániában, Montenegróban, Horvátországban, Bulgáriában, Oroszországban, Ukrajnában, Szlovákiában és Szerbiában, szolgáltatásait 13 millió ügyfél veszi igénybe, a több mint 1500 szervezeti egységet, ATM-et és elektronikus csatornát megtestesítő hálózaton keresztül..

OTP Bank Romania SA, az OTP Bank Nyrt. leányvállalata, a legnagyobb közép- és kelet-európai független bankcsoport tagjaként integrált és saját finanszírozású pénzügyi szolgáltató. Felelősségteljes, elkötelezett és szakképzett megközelítésével az OTP Bank Romania SA ügyfeleinek szükségleteit tartja szem előtt.

OTP Bank Romania SA, az OTP Bank Nyrt. bankcsoport tagjaként a Csoport által kitűzött stratégiai irányt és a vezető irányvonalat követi.

A Bank jelen pillanatig elért sikereinek és megvalósításainak legfontosabb elemét – és egyben a jövőről alkotott elképzeléseinket – az ügyfeleinkkel létrehozott, közös értékekre épülő jó üzleti kapcsolataink, az emberek közötti kapcsolatokat vezető magatartási szabályok képezik.

Az OTP Bank Romania SA sikere a jól felkészült és kreatív munkatársaink dinamikus munkájának köszönhető, akiknek cselekedetei és magatartása megfelel a magasszintű etikai szabványainknak.

Az OTP Bank Romania SA egyik alapvető követelménye munkavállalóival szemben az, hogy különös figyelmet fordítsanak az erkölcsi és szakmai integritás fontosságára, és hogy a magasszintű erkölcsi és szakmai szintet napi tevékenységükben elérjék.

Az OTP Bank Romania SA által kínált termékek és szolgáltatások minősége a kitűzött célok elérésének, valamint annak a bátorságnak az eredménye, amely a szaktudást és kiválóságot etikai integritással ötvözi, minden egyes munkavállaló, valamint a szervezet egésze szempontjából.

A legnagyobb szintű rentabilitás és hatékonyság megszerzésére irányuló erőfeszítések összesége, a kockázatmenedzsment, a belső és külső szabályozások betartása mellett a tevékenység értéke jelenti az OTP Bank Romania SA működésének egyik legfontosabb elemét. Más szóval, a politikák, munkafolyamatok, a belső ellenőrző folyamatok és az etikai kódex szerinti munkavégzés és ezek megfelelő és tényleges alkalmazása.

Etikára és megfelelőségre alapuló szervezeti egységként az OTP Bank Romania SA és a Vezetőség teljes mértékben elkötelezett a specifikus banki és pénzügyi jogszabályok betartásának biztosítása, valamint az összeférhetetlenség elkerülése, az ügyfelek adatainak titkosítása, és a korrupcióellenes szabályozások betartása iránt.

Az OTP Bank Romania SA és a Vezetőség a nulla tolerancia elvét vallja a korrupcióval és a megvesztegetéssel szemben, határozottan ellenzi a korrupció minden formáját, és támogatja a korrupcióellenességet - A Vezetőség nyilatkozata a csalással szembeni nulla toleranciát illetően.

Ugyanakkor, az OTP Bank Romania SA legalább ugyanennyire fontosnak tartja működése során a transzparencia és a prudenciális elvek érvényesülését.

Hisszük, hogy az etikus működés gyakorlata jelentősen hozzájárulhat az OTP Bank Romania SA teljesítményének, versenyképességének és elismertségének növeléséhez. Ennek megfelelően minden rendelkezésre álló eszközt alkalmazunk, hogy az etikai szabványokat fenntartsuk a Bank jó hírnevének megőrzése érdekében.

Ahhoz, hogy a Bank státusza bankból pénzügyi tanácsadóvá fejlődjön, a felelősségvállalásra, az ismeretekre, az etikai értékek iránti elkötelezettségre és azok betartására alapuló folytonos erőfeszítések szükségesek minden egyes munkavállalótól az OTP Bank Romania SA stabilitásának érdekében.

Ennek megfelelően az OTP Bank Romania SA nem csupán stratégiai céljairól, tevékenységéről nyújt rendszeres tájékoztatást a nyilvánosság számára, hanem az üzleti etikával kapcsolatos irányelveiről is, melyeket az Etikai Kódex foglal össze.

1. BEVEZETÉS

Az OTP Bank Romania SA (továbbiakban „Bank”) Etikai Kódexe (továbbiakban „Kódex”) abból a célból jött létre, hogy a Bank, illetve a Bankkal kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmazzon meg az etikus üzleti működéssel kapcsolatban, a Bank értékeinek védelme érdekében.

Az Etikai Kódex széles spektrummal rendelkezik, és tiltja az illegális tevékenységek minden formáját.

A Bank a csoportszintű vállalatirányítását a jogszabályoknak megfelelően hozta létre, az ügyféli bizalom és kielégítés, valamint a részvények értékének növelése és a társadalmi felelősség biztosítása érdekében.

Az etikai szabályok és az etikus működés betartásának felügyelete érdekében a Banknál Etikai Bizottság jött létre, amely az Igazgatóság alárendelt intézményeként működik.

Az Etikai Bizottság felel a szilárd irányadó alapelvek kidolgozásáért az általános és a konkrét esetekben követendő etikus viselkedésformákat, valamint az alapelvek döntéshozatalban való értelmezését illetően.

A Bank lehetőséget biztosít személyesen, telefonon, vagy e-mailben az Etikai Kódex megsértésére vonatkozó bejelentésre, valamint megtesz mindent a Bankon belüli jogsértést bejelentő munkavállaló diszkriminációval és tisztességtelen bánásmóddal szembeni védelméért: tiltja a megtorló intézkedéseket, vagy negatív hatású következmények alkalmazását bárki ellen, aki jóhiszeműen bejelenti az Etikai Kódex értékeinek, irányelveinek vélt vagy valós megsértését.

A Bank kiemelten fontosnak tartja az etikai normák megismerését és tudatosítását a munkatársak körében, ezért minden munkavállalóra kiterjedő etikai képzést folytat, egyben rendszeresen felülvizsgálja és nyomon követi annak betartását.

 

2. AZ ETIKAI KÓDEX ALKALMAZÁSI TERÜLETE

Az Etikai Kódex, így a benne foglalt irányelvek, elvárások az OTP Bank vezető tisztségviselőire és felügyelő bizottsági tagjaira (továbbiakban együttesen „vezető tisztségviselők”), alkalmazottaira (a továbbiakban együttesen „munkatársak”) és megbízottai számára ír elő kötelezettségeket. Az Etikai Kódexben a „megbízottak” fogalom alatt értjük a képviselőket, szakértőket, közvetítőket, tanácsadókat, ügynököket, alvállalkozókat és beszállítókat, illetve a Bankkal egyéb polgári jogviszonyban lévő társaságokat és természetes személyeket, valamint a bank székhelyein gyakorlatot végző személyeket. Az Etikai Kódex rendelkezéseit az összes fent említett személynek és szervezetnek, a foglalkoztatás vagy szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt – munkaidőben és azon kívül – be kell tartania.

A vezető tiszségviselők, a munkatársak és azon megbízottak, akik a Bank részére szerződéses kötelezettséget teljesítenek és e tevékenységük során a Bank ügyfelei vagy lehetséges ügyfelei széles körével találkoznak, valamint részükre a Bank nevében szolgáltatásokat teljesítenek, illetve szerződéses kötelezettségeik teljesítése során a nyilvánosság előtt egyértelműen a Bank képviselőjeként jelennek meg, az Etikai Kódexet a rájuk vonatkozó nyilatkozat aláírásával fogadják el.

A Bank elvárása az összes munkatárssal szemben, hogy a tevékenységeik idején és bizonyos esetekben még a munkahelyen kívül is, olyan viselkedést mutassanak, amely a Bank etikai szabályainak megfelel.

A (whistlerblower) etikai jelentéstevő rendszer segítségével történik az etikátlan magatartásformák, az etika elleni visszaélések, a belső szabályzatok és a törvénykezésnek megfelelő ellentétes viselkedések azonosítása. A Bank azonosítja és elemzi azokat az okokat, amelyek lehetővé teszik ezeket a gyakorlatokat, különös figyelmet fordítva a lehetséges kockázatokra. Az etikus üzleti tevékenység biztosítása érdekében a (whistlerblower) etikai jelentéstevő rendszer jelentéseiben található információk átfogó elemzésére, valamint a kapcsolódó kockázatok alapos vizsgálatára van szükség, illetve az így megfogalmazódó észrevételek továbbítására az illetékes igazgatóságok felé.

 

3. ÉRTÉKEK

3.1. A bank eszközeinek védelme

A jelen Kódex 2. fejezetben említett személyek felelnek a Bank, az ügyfelek, a megbízottak olyan anyagi és nem anyagi javainak védelméért, amelyek kezelésével őket megbízták. A Bank, az ügyfelek, a megbízottak és más harmadik felek eszközeiről szóló információk csak az engedélyezett célokra és a vonatkozó engedélyeknek és feltételeknek megfelelően alkalmazhatók, használhatók

A Bank vagyontárgyainak, a Bank használatában lévő eszközök nem megfelelő kezelése vagy engedély nélküli megosztása harmadik féllel/felekkel, a Bankkal szembeni kötelezettségek megsértését jelenti, és mint ilyen, a Bank ellen elkövetett gazdasági bűncselekménynek minősülhet. Hasonlóképpen, a Bank vagyontárgyaival kapcsolatos gondatlanság, pazarlás és engedély nélküli használat is a Bankkal szembeni kötelezettségek megszegését jelentheti.

Jelen Kódexben a vagyontárgy alatt készpénzt, értékpapírt, fizikai javakat (eszközök, készletek, berendezések stb.), szolgáltatásokat, üzleti terveket, ügyfelek, munkatársak és megbízottak információit, szellemi tulajdont, és minden egyéb személyes, jogvédett, bizalmas információt értünk.

3.2. A Bank jó hírnevének védelme

3.2.1. Magatartásbeli elvárások

Munkatársainknak - mind a munkahelyen, mind a munkahelyen kívül - tartózkodniuk kell minden olyan megnyilvánulástól, amely a Bank jó hírnevét hátrányosan befolyásolja. A Bank elvárja munkatársaitól, hogy magánéleti tevékenységük során is a Bank etikai normáinak megfelelő, ahhoz méltó magatartást tanúsítsanak, különösen akkor, ha tevékenységük, illetve személyük a Bankkal bármilyen módon összefüggésbe hozható, vagy azt a látszatot keltheti, hogy a Bank nevében járnak el, illetve nyilvánítanak véleményt.

Szervezeti tömörülésekben (politikai, vallási, kulturális) a munkatárs csak magánemberként vehet részt, nyilvánulhat meg, és köteles tartózkodni a Bank megjelölésétől.

A munkatársak a véleménynyilvánításhoz való jogukat nem gyakorolhatják úgy, hogy az a Bank jó hírnevét, jogos gazdasági és szervezeti érdekeit sértse vagy veszélyeztesse.

3.2.2. Közösségi média eszközei

Munkatársainknak a közösségi médiában való megjelenésük során tartózkodniuk kell minden olyan megnyilvánulástól, amely a Bank jó hírnevét hátrányosan befolyásolja. A Bank elvárja munkatársaitól, hogy a közösségi médiában magánemberként történő kommunikációjuk során is a Bank etikai normáinak megfelelő, ahhoz méltó magatartást tanúsítsanak, különösen akkor, ha tevékenységük, illetve személyük a Bankkal bármilyen módon összefüggésbe hozható, vagy azt a látszatot keltheti, hogy a Bank nevében járnak el, illetve nyilvánítanak véleményt.

3.2.3. Politikai szerepvállalás

A Bank elismeri munkatársai jogát a politikai és közéleti szerepvállaláshoz, politikai tevékenységet azonban csak a munkahelyen kívül folytathatnak. Munkahelyen kívüli politikai megnyilvánulásaik során a munkatársak nem élhetnek vissza a Bankban betöltött pozíciójukkal, tartózkodniuk kell azoktól a magatartásformáktól, amelyek a Bank jó hírnevét hátrányosan befolyásolják.

A munkatársak bármilyen politikai szerepvállalás, illetve állami szervezetben történő hivatal betöltése esetén kötelesek a munkáltatót előzetesen tájékoztatni. A munkatársak banki munkájuk során nem élhetnek vissza a politikai vagy állami szervezetben betöltött szerepükkel, pozíciójukkal.

A munkatársak politikai szervezet, személy részére csak a „Támogatás nyújtása” fejezetben foglalt korlátozás betartásával nyújthatnak támogatást. Tilos a Bank erőforrásait (személyzet, létesítmények, egyéb eszközök) politikai rendezvények támogatására felhasználni.

3.3 Kompetencia és tisztelet

3.3.1. Antikorrupció

A jelen Etikai Kódex értelmében a korrupció jogosulatlan vagy jogtalan előny elérését jelenti készpénz, javak vagy egyéb ellenszolgáltatások fejében. Egyetlen munkatárs, vagy a Bank nevében eljáró más személy sem kínálhat fel, ígérhet, teljesíthet kifizetést, vagy adhat más értékkel rendelkező javat, illetve ilyet nem kérhet, fogadhat el azzal a céllal, hogy állami hivatalnokot vagy más személyt befolyásoljon (vagy a befolyásolás látszatát keltse), illetve hogy tisztességtelen üzleti előnyre tegyen szert.

Az értékkel rendelkező javak pénzügyi vagy más jellegű előnyt foglalnak magukba, és a készpénzen túl ajándékokra, hitelre, fedezetre, a hitelnyújtás folyamatában történő bármilyen felajánlásra, árengedményre, szórakoztatásra, szolgáltatásokra, juttatásokra, foglalkoztatás felajánlására stb. terjednek ki. Nincs olyan minimális összeg vagy küszöbérték, amelyet először meg kellene haladni ahhoz, hogy a fenti célok érdekében nyújtott kifizetést vagy ajándékot törvénytelennek, illetve az Etikai Kódexbe ütközőnek lehessen tartani.

Ajándékok

Az ajándékozás gyakran a helyi kultúra és hagyomány része. Az üzleti és ügyfélkapcsolatok során történő ajándékozás erősítheti a cég hírnevét és elősegítheti a jó üzleti kapcsolat kialakítását. A szokásos és üzleti célú ajándékok adása és elfogadása engedélyezett. Az ajándék pénzben kifejezhető értéke nem haladhatja meg a 250 RON értéket. Nyilvános ügyféltérben, vagy bármilyen más helyen vagy körülmény között, beleértve a bankon kívülit is, bármilyen ajándék elfogadása – összeghatártól függetlenül – tiltott.

! Ajándékok készpénz formájában történő elfogadása az összegtől függetlenül tiltott.

Tilos a Bank költségére a munkatársak közötti ajándékozás minden formája, történjék az egy intézményen belül vagy a Bankcsoport egyes leányvállalatainak munkatársai között. A magánemberként, saját költségen történő ajándékozás (például születésnapi köszöntés) megengedett.

A tilalom alól kivételt képeznek a protokolláris és nem készpénz-jellegű ajándékok, juttatások, amelyek célja egyértelműen nem a Bankkal fennálló vagy kialakítandó üzleti kapcsolat befolyásolása, vagy amelyek a banki munkával összefüggő üzleti kapcsolattartáson alapulnak és jellemzően felsővezetői szinthez köthetőek.

A munkatársak nem adhatnak vagy fogadhatnak el ajándékot olyan körülmények között, amelyekben kívülállók számára úgy tűnhet, hogy ez befolyásolja az üzleti döntést, vagy akár megvesztegetésként is értelmezhető.

A Bank különös figyelmet fordít a hivatalos szervekkel, nemzetközi vagy civil szervezetekkel kapcsolatos ajándékok és meghívások vonatkozásában.

A meghívás vagy reprezentáció többféle formát is ölthet, például rendezvény, vendéglátás, koncert, utazás. A meghívás vagy annak elfogadása az üzleti tevékenység legitim része lehet, erősítheti a Bank jó hírnevét, és elősegítheti a jó üzleti kapcsolatok kialakítását. A szokásos üzleti vonatkozású meghívások és azok elfogadása engedélyezett. Ilyen lehet például vacsora- és ebédmeghívás, fogadáson való részvétel – legyen szó vendéglátásról, utazási költségek megtérítéséről – vagy más típusú reprezentáció. A költségeket azonban mindig ésszerű határokon belül kell tartani, az ésszerű határ mindig az adott helyzettől függ.

Az üzleti döntést mindig a Bank érdekei, és nem az ajándékozás, meghívás nyomán létrejött személyes kapcsolat alapján kell meghozni. A Bank jó hírnevének és feddhetetlenségének megőrzése az elsődleges szempont.

Ügymenetet könnyítő fizetés

Az ügymenetet könnyítő fizetés olyan nem hivatalos juttatás, amelynek célja egy olyan intézkedés elősegítése és gyorsítása, amelyhez egyébként a fizető személynek joga van. A Bank elutasítja az ügymenetet könnyítő fizetéseket, és nem teljesíti azt, ha ilyen igénnyel szembesül.

Támogatás nyújtása

A Bank munkatársainak tilos a munkaviszonyukkal, vagy a betöltött tisztségükkel kapcsolatos tevékenységükkel összefüggésben anyagi vagy nem anyagi természetű támogatást nyújtani politikai pártok, szervezetek, valamint azok tagjai, képviselői javára. A Bank ezen irányelvet önmagára nézve is kötelező érvényűnek ismeri el.

Adományok

A Bank társadalmi felelősségvállalása keretében adományokkal támogat egyes rászoruló szervezeteket, csoportokat. Az adományok juttatására csak a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályozó dokumentumoknak megfelelően kerülhet sor. Az adományért közvetlen vagy közvetett ellenértéket a Bank, illetve a munkatársak nem kérhetnek, nem fogadhatnak el.

3.3.2. Összeférhetetlenség

A jogszabályok és a banki szabályozó dokumentumok rendelkezéseivel összhangban munkatársainknak el kell kerülniük a pozíciójukkal, munkájukkal és személyükkel kapcsolatosan, ténylegesen felmerülő összeférhetetlenséget, illetve annak a látszatát is. Tartózkodniuk kell a Bank és az ügyfelek érdekeivel ellentétes minden tevékenységtől, döntéseiket elfogulatlanul és részrehajlás nélkül kell meghozniuk.

A munkatársak kötelesek bejelenteni, ha valós vagy lehetséges összeférhetetlenséget vagy érdekkonfliktust észlelnek a saját személyük, rokonok/hozzátartozóik, a saját vagy rokonok/hozzátartozóik üzleti érdekeltségei és a Bank vagy a Bank ügyfeleinek érdekei között. A munkatársak kötelesek együttműködni a Bankkal az összeférhetetlenségek és érdekkonfliktusok gyors és hatékony kezelésében.

A munkatársak a munkakörükkel, munkavégzésükkel vagy a Bank érdekeivel összefüggésben nem tölthetnek be olyan pozíciót, nem folyatathatnak semmilyen tevékenységet, amely összeférhetetlenséget eredményezhet és/vagy a Bank érdekeit sértenék.

A Bank a szolgáltatási tevékenységére figyelemmel az ügyfelei számára hátrányos érdek-összeütközések elkerülése, feltárása és kezelése céljából összeférhetetlenségi politikát készít és tart fenn. Ez az összeférhetetlenségi politika megjelöli azokat a körülményeket, amelyek érdekkonfliktushoz vezetnek vagy vezethetnek, amely az ügyfélre nézve hátrányos következménnyel járhat, és tartalmazza azon részletes eljárási szabályokat és intézkedéseket, amelyek a meghatározott érdekkonfliktus kezelését célozzák.

3.4. Kölcsönös tisztelet

3.4.1. Diszkrimináció

A Bank olyan munkakörnyezet kialakítására törekszik, amelyben az egyének közötti különbségek elfogadottak és értékelendők. Tiltott minden olyan pozitív vagy negatív diszkrimináció, amelynek alapja az adott személy valós vagy vélt tulajdonsága – így többek között, de nem kizárólag a bőrszíne, neme, nemzetisége, vallási vagy világnézeti meggyőződése, nemi identitása, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, szexuális irányultsága, politikai vagy más véleménye, családi állapota stb.

3.4.2. Zaklatás

A Bank tiltja és nem fogad el olyan magatartást, amely a munkatársak megfélemlítésén alapul, különösen, ha ezt kihasználva kötelez másokat a banki szabályozó dokumentumokkal vagy jogszabályokkal nem összeegyeztethető cselekedetekre.

Tilos minden olyan magatartásforma, amely szóbeli, nem szavakkal történő vagy fizikai módon valósul meg, olyan céllal vagy hatással, amely sérti az adott személy méltóságát, számára megszégyenítő, sértő környezetet teremt.

3.5. A Bank kötelezettségvállalásai

3.5.1. Pénzügyi beszámoló

A Bank a pénzügyi jelentéseit mindig az általánosan elfogadott könyvelési alapelvek, a vonatkozó jogszabályok szerint készíti el, és azoknak megfelelő módon mutatja be, teszi közzé. A jelentéseknek a Bank pénzügyi helyzetét és tevékenységének eredményeit minden lényeges tekintetben tartalmaznia kell, ezáltal is biztosítva a befektetők megfelelő tájékoztatását.

3.5.2. Versenyjog

A Bank vezetése elkötelezett és érdekelt a szabad, tisztességes és versenyhelyzetet teremtő piaci feltételek érvényesülésének biztosítása mellett. A Bank tartózkodik minden olyan magatartástól, amely a piaci verseny korlátozását vagy a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést eredményezheti. Így többek között, de nem kizárólag, gazdasági verseny tisztességtelen (az ügyfelek, versenytársak, partnerek törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon történő) folytatása; olyan javaslat tétele vagy elfogadása, amely az árakban történő megegyezésre, a versenyt befolyásoló marketinginformációk megosztására, illetve a piac és az ügyfelek felosztására irányul (kartell-megállapodás); valamint olyan témák megvitatása a szakmai érdekképviseleti szervezetek ülésein, amelyek a verseny korlátozása szempontjából relevánsnak számítanak (például árak, árazási politika, költségek, marketingstratégiák).

A munkatársaknak mind a Bank versenytársaival, mind az üzleti partnereivel folytatott mindennapi tevékenységük során versenyjogi felelősségük tudatában kell viselkedniük.

3.5.3. Bennfentes kereskedelem

A Bank egyes munkatársai napi munkájuk során bennfentes információk birtokába kerülhetnek, amelyeket tilos bármire felhasználniuk. A Bank bünteti a bennfentes kereskedelmet.

A bennfentes kereskedelemre és a tisztességtelen árfolyam-befolyásolásra vonatkozóan a Büntető Törvénykönyv, a Tőkepiacról szóló törvény, az Európai Unió vonatkozó rendelkezései, valamint a Bank belső szabályozó dokumentumai az irányadók.

A Bank a belső szabályozó dokumentumainak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz a bennfentes kereskedelem elkerülése, tiltása érdekében.

3.5.4.Titoktartás

A Bank és az ügyfelek között kialakított bizalmi viszony egyik alapfeltétele, hogy az ügyfelekre vonatkozó üzleti titkot, bizalmas információkat szigorúan megőrizzük. A bank az adatokat, az ügyfél információkat és dokumentumokat valamint a bank és ügyfél üzleti kapcsolatával, a titkot következetesen megtartja. A titoktartási kötelezettséget be kell tartaniuk a munkatársaknak és azon személyeknek, akik kapcsolatba lépnek a bankkal és ügyfelekkel és/vagy hozzáférnek közvetlenül, vagy közvetve a bank ügyfeleiről szóló információkhoz/dokumentumokhoz, a foglalkoztatásuk vagy munkaviszonyuk megszűntetése után is.

A munkatársaknak tartózkodniuk kell a Bank tevékenységével kapcsolatos bármilyen információ formális vagy informális megosztásától olyan helyzetekben, amikor ez nem szükséges a szokásos üzletmenet szempontjából, az érintett munkatárs feladatköréhez nem kapcsolható, valamint olyan személyekkel, akik a Banknak nem munkatársai vagy üzleti partnerei.

Az üzleti titok, a banktitok, az értékpapírtitok védelméről és megőrzéséről a Polgári Törvénykönyv, a Büntető Törvénykönyv, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, illetve a tőkepiacról szóló törvények és a Bank belső szabályozó dokumentumai rendelkezéseinek megfelelően kell gondoskodni.

A 99/2006, hitelintézetekre és tőkemegfelelésre vonatkozó sürgősségi Kormányrendelet, amelyet az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott 227/2007 Tv. szerint elfogadtak, a Bank alkalmazottainak a banktitok területén az információkat, adatokat és dokumentumokat meg kell őrizzék és nem szabad közölniük. A titoktartási kötelezettség fennmarad a munkaviszony vagy a foglalkoztatási viszony megszűnése után is, határozatlan időre.

3.5.5. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni tevékenység

A pénzügyi szolgáltatók közvetítő vagy fogadó szerepet töltenek be a magánszemélyek és szervezetek részére végzett gyors és biztonságos pénzpiaci műveletek végrehajtásában, ezért magas a kockázata, hogy bizonyos helyzetekben illegális céllal és/vagy bűncselekményből származó eszközökre kívánnak ügyleti megbízást végrehajtani a Bankon keresztül. Az ilyen cselekmények megelőzése és az ügyfelek megismerése rendkívüli jelentőséggel bír nemcsak a Bank számára, hanem a belföldi pénz- és tőkepiacról alkotott kép szempontjából is. Ebben a tárgykörben egy jogszabályba ütköző cselekménynek beláthatatlan következményei lehetnek a Bank és piac számára úgy a jó hírnév elvesztése, mint a lehetséges pénzügyi veszteség szempontjából.

A Bank közvetlen ügyfélkapcsolattal rendelkező és a fent említett kockázatokkal érintett egyéb területek munkatársainak megfelelő intézkedéseket kell tenniük a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása, az ügyfélismereti elvek alkalmazása, valamint az ügyfelekkel kapcsolatos kimerítő tájékozódás érdekében. Munkájuk során a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, a Büntető Törvénykönyv, a Román Nemzeti Bank, az FATF (Nemzetközi pénzügyi akciócsoport) és a Basel Committee on Banking Supervision ajánlásai, az Európai Unió vonatkozó rendeletei és a Bank belső szabályozó dokumentumai szerint kell eljárniuk.

3.5.6. Biztonságos és egészséges munkakörnyezet

A Bank munkatársai számára biztosítja a munkaügyi előírásoknak megfelelő egészséges és korszerű munkahelyet, gondoskodik testi épségük és egészségük védelméről. A Bank munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást nyújt a munkatársak részére.

A munkahelyeken, illetve a munkavégzés kapcsán, más helyszíneken és alkalmakkor, illetve a munkához kapcsolódó tevékenységek végzése közben is szigorúan tilos az alkohol, az illegális szerek, a kábítószer és/vagy egyéb tudatmódosító szer/anyag fogyasztása vagy ezek hatása alatti megjelenés vagy az ezekkel történő visszaélés (így például kínálása, átadása, árusítása stb.).

Minden munkatárs kötelessége betartani a munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásokat, amelyekre a biztonsági, munka- és tűzvédelmi szabályok az irányadók.

A Bank folyamatosan megfelel a biztonságos és egészséges munkakörnyezet kialakítására és fenntartására vonatkozó helyi és nemzetközi jogszabályi előírásoknak.

 

4. ETIKAI PROBLÉMÁK BEJELENTÉSE, TANÁCSADÁS

Ha alapos gyanúja merül fel vagy tudomást szerez az Etikai Kódexben meghatározott értékek esetleges megsértéséről (etikai problémák), tanácsot kérne, általános kérdései merülnek fel, vagy egy bizonyos helyzetben követendő eljárásról szerezne információkat, a banki munkatársaknak, az ügyfeleknek és a megbízottaknak több választási lehetőségük van, többek között egy belső riasztási rendszer (whistlerblower), valamint:

- bejelentést személyesen a munkaidő alatt, levélben az OTP Bank Romania SA (Buzeşti u., 76-80-as szám, Premium Point épület, I. kerület, Bukarest) Megfelelőségi Igazgatóságának címezve nyújthat be

- e-mailben a whistleblowing@otpbank.ro címre

A bejelentéseket, megkereséseket és vizsgálatokat a Bank minden esetben bizalmasan kezeli, a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok betartásával a bejelentő védelme mellett.

Az Etikai Kódex megsértése esetén az eljárás és a szankcionálás a Bank belső szabályozó dokumentumaiban meghatározott elvek szerint történik. Etikai vétség megállapítása esetén a Bank munkajogi eljárást indít (eljárási szabályok).

Lehetőség van etikai problémák anonim bejelentésére. Ez esetben figyelembe kell venni, hogy névtelen bejelentésnél előfordulhat, hogy a Bank nem tudja beszerezni azokat az információkat, amelyek a probléma kivizsgálásához és megoldásához szükségesek, ezért a Bank kérése, hogy az anonimitás fenntartása mellett a bejelentő adjon meg elérhetőséget, hogy a szükséges információkat igényelni lehessen.

Az alaptalan és rosszhiszemű bejelentés (rágalmazás) nem kívánt jelenség és jogi következménnyel járhat.

 

5. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A személyes adatok feldolgozása a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik (a Romániában hatályos valamennyi törvény és szabályozás, olyan elsődleges, de nem kizárólagos szabályozások mint: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/CE irányelv (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) hatályon kívül való helyezésére vonatkozó (EU) 2016/679 számú rendelet, a GDPR hatályba helyezésére vonatkozó 190/2018. számú törvény, a személyes adatok feldolgozásáról és a titoktartás védelméről szóló 2002/58/EK irányelv (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv), vagy olyan másodlagos szabályozások, mint a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport iránymutatásai, vagy más, a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Nemzeti Hatóság által kiállított egyéb iránymutatások/határozatok. A GDPR előírásainak megfelelően, az OTP Bank Romania SA kiadhatja a feldolgozott személyes adatokra vonatkozó információkat és minden olyan más információt, amelyeket hatályos jogszabályok írnak elő, minden olyan alkalommal, amikor azt a törvények által erre felhatalmazott intézmény igényli. A bank a személyes adatok feldolgozására vonatkozó biztonsági szabványokat a GDPR-nak megfelelően alkalmazza, minden olyan szükséges technikai és működési intézkedést alkalmaz, amellyel megvédi a személyes adatokat a véletlen vagy jogtalan megsemmisítéstől, az elvesztéstől, módosítástól, közzétételtől vagy illetéktelen hozzáféréstől, illetve a törvényellenes feldolgozástól. Az OTP Bank Romania SA általi adatfeldolgozással és személyes adatok védelmével kapcsolatos információk (célok, adatok címzettjei, jogok, amelyekkel a törvény alapján az érintett személy élhet: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog ("elfelejtéshez való jog"), a feldolgozás korlátozásának joga, az adatok hordozhatóságának joga, az ellenvetés joga, egyéni döntéstől való mentesség joga, beleértve a profilalkotást, stb.) megtalálhatók a bank weboldalán: www.otpbank.ro, az Adatvédelmi Nyilatkozat menüpontban.