Banki kifejezések

Banki kifejezések

A

Az a személy, aki a hitelezőnek egy adott értéket fizet, egy bizonyos időintervallumon belül, a tőle kapott összegért. Megnevezése megfelel a hitel igénylőjének.

Áruforgalmi Adó - olyan adó, amelyet a forgalmazott árukra és a nyújtott szolgáltatásokra szabnak. Ez az adó minden olyan kereskedelmi tevékenységben megtalálható, amely javak gyártásával és forgalmazásával illetve szolgáltatás nyújtással foglalkozik. Az adó a végső fogyasztót érinti.

Az importőr bankja által nyújtott pénzügyi eszköz; arra vonatkozó banki kötelezettségvállalás, hogy a bank bizonyos feltételek teljesülése mellett meghatározott összeget fizet az exportőr számára.

A vagyonmérleg Eszköz oldalán szereplõ mérlegtételek (befektetett és forgó eszközök, ezek részei). Valamely vállalkozás tulajdonában lévő, értéket képviselő tényezők és dolgok.

Az állam által kibocsátott kötvény, amely a költségvetés hiányának finanszírozását szolgálja. Lehet fix és változó kamatozású, kibocsátása történhet saját, illetve idegen valutában. A teljes állampapír-állomány a teljes államadóssághoz kapcsolódik.

Amortizálódó hitel évenkénti kifizetésekkel. 
A futamidő során minden hónapban ugyanakkora a törlesztőrészlet. Változó kamatozású hiteleknél a kamatláb módosulása miatt lehet eltérés az egyes törlesztési időszakok összegei között.

Az időben és térben meglévő ár-, árfolyam- és kamatkülönbözeket kihasználó piaci szereplők (az arbitrázsőrök) ügyletei.

A bemutatóra szóló értékpapírok átruházása egyszerűen történik, a névre szóló értékpapíroké azonban csak az értékpapír hátoldalára rávezetett külön átruházó nyilatkozat aláírásával történhet.

Készpénz használata nélküli fizetési mód. A megbízó arra utasítja a bankot, hogy a nála vezetett bankszámláról írjon át egy meghatározott összeget a megbízásban szereplő személy, intézmény bankszámlájára.

Automatikusan megújuló hitel, amelyhez a kliens meghatározott összeg formájában, a visszafizetés függvényében jut hozzá. A hitel összegéből való törlesztések nem csökkentik az eredetileg jóváhagyott limitet, így az ügyfélnek lehetőséget nyújt további vizzsavonásokra anélkül, hogy a jóváhagyott keretet és a megszabott hataridőt meghaladná.

B

A bankfiók jogi személyiség nélküli egység, amely egy hitelintézményhez tartozik, és ennek az összes vagy bizonyos tevékenységét végzi. A bankfiókok a hitelintézmény által megszabott autonómiát élvezik.

Kölcsön, melyet a bank bocsát ki. Időtartam, rendeltetés, biztosíték, pénznem stb. szerint határozható meg.
A hitelek lehetnek:

 • fogyasztói hitel
 • okmányos meghitelezés
 • jelzálog kölcsön
 • kiegészülő, megújuló vagy rulírozó hitel

Adott cél érdekében történő, jellemzően bankok közötti együttműködés. Lehet hosszú távú, ha az együttműködés alapjául szolgáló cél hosszú időn át fennáll.

A fizetési meghagyás egy nemperes eljárás. Pénz fizetésére vagy ingó dolog kiadására irányuló követelés. 
A pénz fizetésére irányuló követelés kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető.

Elektronikus fizetőeszköz, amellyel a kártya tulajdonosa hozzáférhet  a megnyitott folyószámláján lévő összegekhez. Ugyanakkor ha a bankkártyához egyéb szolgáltatások is kapcsolódnak, mint például a folyószámlahitel, akkor ezek is elérhetők a kártya használatakor.

Olyan folyószámla amelyhez kártyával lehet hozzáférni, és amely a kártyával végzett műveletek, fizetések, költségek dekontálásához használható.

Bank által kiállított értékpapír, mely bizonyítja egy adott összeg lekötését, meghatározott kamattal és időtartamra. Ez lehet névre szóló (nominatív) vagy bemutatásra szóló betét (la vedere), mely átruházható.

Olyan átutalás, amely az OTP Bank ügyfelei között történik.

Olyan átutalás, amely más bank ügyfelének folyószámlájára történik.

A befizetett jegyzett tőke az alapvető tőke egyik eleme. A járulékos tőkével együttesen alkotja a szavatoló tőkét.

3 számjegyből álló kód (az ügyfél kód utolsó három számjegye, amely megfelel a belépéshez használt kártyához kapcsolódó IBAN szám valutáját jelző karakterek előtti három számjeggyel).

Jutalék felszámítás nélküli.

A tulajdonjognak és a többi létező dologi jognak a telekkönyvi betáblázása, továbbá a központi vagy helyi köztulajdonban lévő ingatlanok koncesszióba, bérbe vagy ingyenes használatba adásának bejegyzése, a tulajdonjog (és egyéb jogok) megszerzéséért, visszaszerzéséért induló perek telekkönyvi megjelenítése, az ingatlannyilvántartás tárgykörébe tartozó fontos műveletek, melyeknek szabályozása és a szabályok betartása alapvető egyéni és közösségi érdek, a jogbiztonság eszköze.

Betétnek nevezik a banknál kamat elérése céljából számlán elhelyezett pénzösszeget. A látra szóló betét a folyószámlán lévő olyan pénz, amelyről az ügyfél bármikor rendelkezhet. A látra szóló betétek után alacsonyabb kamatot fizet a bank, mint a lekötött, határidős betétek után. A határidős betétek lehetnek folyamatosan megújulók, ebben az esetben a lejáratot követően a betét összege (vagy annak kamattal növelt összege) ismét, automatikusan lekötésre kerül. A takarékbetétként elhelyezett megtakarításokról külön okmányt, takarékbetétkönyvet állítanak ki az ügyfél részére. A takarékbetét is kamatozik, a kamatok jóváírása jellemzően az év végén vagy a betét megszűnésének napján történik. A takarékbetét lehet látra szóló, lekötéses, illetve vannak még ún. nyereménybetétkönyvek is (ilyen az autónyeremény-betétkönyv), amelyre nem fizetnek kamatot, hanem időközönként nyereménytárgyakat sorsolnak ki a betétesek között.

Számlán lévő pénzeszköz pénzfelvételére vagy vásárlásra használható kártya.

Közvetítő kereskedők, akik az üzletfelek számára megszervezik az egyes ügyleteket, maguk azonban saját számlára, tulajdonosként nem részesei a tranzakciónak.

C

Egy adott időszakban megmutatja a vállalkozás pénzállományának változását.

A vállalat működése, befektetései és pénzügyi tevékenysége által generált pénzáramlásokat tartalmazó kimutatás.

A RNB által kezelt nyilvános adattár, amely áttekinthetővé teszi a minden egyes kibocsátóra jellemző fizetési fegyelmet. Az üzleti élet biztonságát szolgálja, hogy legtöbb bank már számlanyitásnál leellenőrzi a cég fizetési fegyelmére vonatkozó adatait.

Általános jelenség, hogy a hitelosztály a bank belső szabályzata alapján köteles ellenőrizni az esetleges adós más bankoknál fennálló tartozásait, valamint ezek hitelvisszafizetési fegyelmét (késedelmeket az idő folyamán).

A MasterCard esetében az ún. Card Verification Code, a Visa esetében az ún. Card Verification Value egy numerikus érték (a bankkártya mágnescsíkján kódolt), melynek segítségével megállapítható egy kártya valódisága. Az ún CVC 2 kódot, mely az Eurocard/MasterCard kártyák hátoldalán található számsor utolsó három számjegyében szerepel, az Internetes vásárlásoknál kell megadni.

A bankszámla terhére, a számlatulajdonos által, esetleg az általa megbízott személy által nagyrészt bankfiókban, esetleg (szerződés szerint postán vagy máshol, pl. kereskedelmi helyen) beváltható, készpénzt helyettesítő fizetési eszköz; Magyarországon csekknek elsősorban a postai készpénzátutalási megbízást hívjuk.

Ha a vállalat nem tudja teljesíteni kötelezettségeit, csődeljárást kérhet maga ellen. Ha ezt elmulasztja, akkor a hitelezők kezdeményezhetik a csődeljárást.

D

A költségvetési deficit akkor lép fel, amikor a társadalomban nagyobbak a szükségletek, mint az erőforrások. A költségvetési deficit ellentéte a költségvetési felesleg/többlet.

Olyan pénzhiány, amely az általános árszínvonal csökkenését és ezen keresztül a kibocsátás visszaesését idézi elő.

A devizapiacokon az eltérő devizanemek egymás közötti átváltása zajlik.

A devizában denominált pénzügyi eszközök tulajdonosainak abból fakadó kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott deviza hazai fizetőeszközben kifejezett értéke megváltozik.

Az infláció csökkentésének folyamata..

Az ilyen eljárással készített kártyák esetében a kártyán szereplő adatok kiemelkednek a plasztik lap síkjából és könnyen kitapinthatók.

A dombornyomásmentes kártya angol nyelvű megfelelője: unembossed; olyan bankkártya, amely minden olyan helyen használható, ahol az adott márkájú dombornyomású bankkártyát elfogadják, de csak azokon az elfogadóhelyeken használható, ahol elektronikus összeköttetés van a kártyaelfogadó bankkal.

Olyan bankkártya, amelynek a kártyaszáma a kártya síkjából kiemelkedik, ezáltal lehúzógépbe helyezve az önátírós bizonylatra a kártya száma és érvényességi ideje, továbbá a kártyabirtokos neve automatikusan, tévesztés nélkül kerül át.

E

Elbirtoklásnak nevezzük, ha valaki egy dolgot a törvény által meghatározott ideig folyamatosan birtokol, így tulajdonossá válhat. Az idő múlása tehát a birtokot adott esetben tulajdonná erősíti. Az elbirtoklás a tulajdonnak időmúlás és birtoklás alapján való megszerzése.

A hiteltartozás visszafizetése még a futamidő lejárata előtt. 

Előtörlesztés esetén a hitelintézmény előtörlesztési jutalékot igényelhet. Ha előtörlesztés történik, akkor a következő két eset léphet fel:

 • a havi részlet csökken és a törlesztési futamidő változatlan marad
 • a havi részlet változatlan marad, míg a törlesztési futamidő csökken.

Az ügyfelek által biztosítékul felajánlott ingatlan(ok) vizsgálata, amely a helyszíni szemléből áll, és amelynek eredményeként a hivatalos értékbecslő írásos elemzést készít, továbbá megindokolja az általa meghatározott értéket.

Vagyoni jogot vagy követelést megtestesítő okirat, melynek birtoklása nélkül nem érvényesíthető a követelés. Az értékpapírok átruházhatók (forgathatók). 

Fajtái:

 • kibocsátó szerint:

  állampapírok
  sorsjegy, kötvény, kincstárjegy, járadéklevél, stb.
  magánpapírok-részvény, kötvény, váltó, csekk, stb.

 • szolgáltatás tárgya szerint:

  pénzpapír, árupapír (közraktárjegy)

 • tartalma szerint:

  követelést (váltó), részesedést megtestesítő (részvény), lehet bemutatóra, névre, vagy rendeletre szóló

 • hozam szempontjából:

  fix, változó, vegyes kamatozású

Olyan szolgáltatás, ahová átutalással vagy hitelkártyával befizetheti a termék ellenértékét, erről az eladó értesítést kap. Miután az ügyfél megkapta a terméket, ezt jeleznie kell az escrow szolgáltatónak, aki ezután fizet az eladónak. Ez mindkét félnek nagyobb biztonságot nyújt, hiszen az eladó csak akkor kapja meg a pénzét, ha az ügyfél a terméket kézhez kapta, valamint az eladó is biztos lehet a fizetésben.

A cég passzívájának egy része, ami a tartozásokat jelöli (rövid-, közép- és hosszútávon), vagyis azokat az összegeket, melyeknek a visszafizetését a hitelező kérni fogja.

Az “Euro Interbank Offered Rate” rövidítése. Az Európai Központi Bank által folyamatosan megállapított irányadó, bankközi hitelkamatláb.

A kártyatársaság 2002. júniusában a MasterCard International-lel (annak részvénytársasággá való átalakulása során) összeolvadt. Az új globális fizetési vállalat neve MasterCard lett.

F

Faktorálás alatt követelések adásvételét értjük. A kereskedelmi adósságok rendezésének az a módszere, amelynek során a vállalat (jogosult) "eladja" ezeket a követeléseket egy pénzintézetnek vagy más ezzel foglalkozó cégnek. A követelés származhat áruforgalomból, szolgáltatásból, bankhitelből stb. A hitelező a követelést eladja a faktorálónak, innentől kezdve minden jogát elveszíti az adóssal szemben, és ezek a jogok a faktorálóra szállnak át (beleértve a fedezetek jelzálogait is).

A bankok a hitel visszafizetésének biztosítékaként rendszerint valamilyen biztosítékot szoktak kérni a hitelfelvevőtől. Nemfizetés esetén a bank ebből elégíti ki az ügyféllel szembeni követelését. A biztosítékok (fedezetek) legfontosabb típusai: kezesség, zálog, engedményezés, óvadék, opció).

Olyan lista, mely valamilyen lehetőségből kizárt ügyfeleket tartalmaz korábbi magatartásuk miatt. Jellemzően ilyen lista a rossz adósok, vagyis a tartozásukat rendben vissza nem fizetők listája.

Könyvelési egyenleg vagy különbség, amely a forrástöbbletet jelöli a kereslettel szemben; a deficittel ellentétes állapot.

Adott hitelintézmény által létrehozott jogi személyiséggel rendelkező egység. Az "anya-hitelintézmény" a fiók tőkéjének nagy részét birtokolja, és ennek következtében a fiók nem független ettől.

A kamatok előre rögzítettek.

A hitel igénylésekor az ügyfélnek lehetősége van kiválasztani a havi törlesztési részlet típusát. Ha ez a részlet fix, akkor a hitel lejáratáig változatlan marad.

Bank fizetési ígérete, garanciája a szállító részére, amennyiben a bank ügyfele, mint vevő részére a szerződésszerű teljesítés megtörtént.

Bizonyos hiányok vagy veszteségek fedezésére szánt összeg elégtelensége. Ez a helyzet akkor léphet fel, amikor egy bank a tevékenységét túlfejleszti a saját tőkéjéhez viszonyítva.

Egy személy/vállalat azon kapacitása, amely révén képes a határnapig törleszteni adósságait.

Olyan összefüggés, amely a cég mérlegéből kiindulva, kiemeli azt a kapcsolatot, ami egy adott időpontban a rövid távú tartozások és a forgalomban lévő össztőke között létezik.

Bankszámla – pénz kezelése, pénz letétele és megőrzése a bankban; a folyószámla vagy a bemutatásra szóló betét nagyon kis kamathordozó, vagy egyáltalán nem jár kamattal és a kliens bármikor felveheti a letett összeget. A letéti- és a takarékszámlák esetében az összeget futamidőre teszik le, és mindig kamattal jár.

Fedezetlen számla – hitelezési forma a bank részéről a kliens részére, amely lehetőséget nyújt a kliensnek, hogy nagyobb összeget vegyen ki a számlájáról, mint amennyi rajta van. Overdraft-nak, hiteltúllépésnek is hívják.

Olyan betéti kártya, amely bankszámlájához kapcsolódik. Egy folyószámla hitel és a pénz elfogyása esetén automatikusan biztosítja a fedezetet a költésekre, minden befizetés és jóváírás pedig ezt a hitelt törleszti.

Egy elszámolási időszak (általában hónap) forgalmainak összesítése - általában papíralapú és elküldik az ügyfél részére, nem feltétlenül, de legtöbbször azonos a kivonattal is.

A cég termékeinek és szolgáltatásainak értékesítéséből származó globális összeg egy adott időpontban. A cég kereskedelmi tevékenységének a nagyságát és fejlődését méri.

Egy spot időpontnál későbbi időpontú értéknapra (pl. deviza) vétel vagy eladási ügylet, melyet a kötésnapon rögzítenek a felek. A rögzített árfolyamon történhet szállítás (forward outright) vagy csak nyereség/veszteség elszámolás (termin).

Egy olyan (franchise) szerződés alapján működő, önálló egységekből álló hálózat, amely szerződés keretében a hálózat működtetője (a franchisor vagy a franchise adója) az egység működtetője, az átvevő (franchisee) részére, díjfizetés ellenében jogokat garantál.

A betét elhelyezésének vagy hitel fennállásának időtartama. A kezdőnaptól a lejáratig terjedő időszak. Az induló vagy a lejárati napot nem számítjuk hozzá a futamidőhöz.

Tőzsdei határidős ügylet, amelynek teljesítési ideje és legtöbbször mennyisége (kötésegység) is szabványosított. A nem teljesítés kockázatát az elszámolóházon keresztül a piaci szereplők együttesen viselik.

Árufuvarozás végzése esetén a fuvarlevél vezetése kötelező. Az okmány a fuvarozás alapokmánya, egyben értékpapír, melynek eredeti példányai árut testesítenek meg. Az eredeti példány birtokosa egyben az áru birtokosa is.

G

Olyan garantálási eszköz, amely bizonyos szerződési záradékokat garantál, és amely révén a garantáló (a bank) kötelezi magát, hogy a hiteligénylő hitelezőjének egy adott összeget fizessen abban az esetben, ha a hitel igénylője nem teszi ezt.

H

A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvezõ e jogokkal nem él. 

A haszonélvezeti jog fennmarad függetlenül attól, ha a dolog tulajdonosának személye változik. 

A haszonélvezeti jog korlátozott időre és legfeljebb a jogosult élete végéig állhat fenn.

Az a szolgáltatás, amelynek keretében a bank a bankkártya birtokosának vagy az internetbank felhasználójának elsősorban technikai kérdései, vagy bármilyen problémája esetén telefonon keresztül segítséget nyújt.

A hírnév romlásának következtében beállt veszteségek összege.

A hitelbírálat (scoring) eljárás lényege egyrészt, hogy megállapítsa, hogy egy kérelmező kaphat-e hitelt, illetve, hogy mekkora lehet a hitelkeret. A scoring minden kérelmező esetében egyedi értékeket állapít meg, lényegében azt jelenti, hogy felmérik, mekkora a valószínűsége annak, hogy a hitelkérelmező személy a jövőben pontosan teljesíti a hitel használatából keletkező fizetési kötelettségét.

A hitel jóváhagyása érdekében az igénylő által beadott iratcsomó feldolgozása a bank szakképzett bizottsága által. A dokumentumok felértékelése után megállapítják, hogy a hitelt jóváhagyják vagy sem.

Az értékbecslő által megadott érték, ami nem az értékelt ingatlan forgalmi értéke, hanem az az érték, amelyen a bank figyelembe veszi fedezetként az ingatlan.

Olyan jogi személy aki, legális körülmények között, egy adott személynek (hitel igénylő) bizonyos összeget nyújt; ennek eredménye, hogy a hitelező megszabott idő után az összeget visszakapja a hozzá tartozó jutalékokkal együtt.

Olyan magán hitelintézmény, ahová a hazai bankok információt közölnek a náluk pénzkölcsönt felvevõ állampolgárokról. Ezeket az információkat egy adott adatbázisban tárolják, és minden hitel igénylésekor megvizsgálják a hitelező bankok.

Olyan bankkártya, amelynek felhasználásával a bank által meghatározott hitelkeret erejéig lehet pénzt költeni; ezt az összeget kamataival együtt kell visszafizetni.

Árufuvarozásnál a fuvarlevél vezetése kötelező. Az okmány a fuvarozás alapokmánya, egyben értékpapír, melynek eredeti példányai árut testesítenek meg. Az eredeti példány birtokosa egyben az áru birtokosa is.

Számlás előfizetéssel rendelkező ügyfeleink hitelkerete egyaránt lehetővé teszi a mobiltelefonon keresztüli MobilVásárlás és emelt díjas szolgáltatások igénybevételét, ugyanolyan módon mintha univerzális egyenleg lenne. Számlás előfizetők akár egész hitelkeretüket felhasználhatják MobilVásárlás szolgáltatásra.

Egy banknak az általa hitelezett vállalat vagy egyén bizonytalan jövőbeli fizetőképességéből eredő kockázata, amely legrosszabb esetben a hitel és a kamatok összegének teljes elvesztését is jelentheti. A bank a kockázat felmérése érdekében rendszeresen minősíti az adósait és a kihelyezett hiteleit. 

Az a kockázat, hogy az adósok nem teljesítik hitel-visszafizetési kötelezettségeiket.

A hitelfelvevő egy adott típusú hitelének kockázatát jellemző mutató, amelyet a hitelminősítő intézet ad. A hitelminősítés kialakítása gondos elemzésen alapul, és a hitelfelvevő nemfizetési kockázatát fejezi ki. A hitelminősítés alapján a hitelnyújtó dönthet a hitel odaítéléséről, visszavonásáról (felmondásáról) illetve annak árazásáról.

A házibank angol neve; az a rendszer, amellyel egy (általában megadott, engedélyezett) számítógépről elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét, és a számítógépünkre telepített programmal számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre (fontos különbség az internetbankhoz képest, hogy itt külön program szükséges a szolgáltatáshoz, továbbá nem, vagy nem feltétlenül kell internet a bankkal történő kapcsolódáshoz).

Hosszútávra (10-30 évre) kibocsátott állampapír, amelynek célja a társadalmi érdekű objektívumok finaszírozása.

I

Az International Bank Account Number rövidítése; meghatározott számlaszám képzési algoritmust rögzít, mely a saját bankszámlaszámunkból képezhető, és ezzel a bankszámlaszámunk nemzetközi használatra alkalmas alakját kapjuk meg - megadása a nemzetközi fizetési forgalomban szükséges.

Mechanikus eszköz, amelynek alkalmazásával bankkártyás fizetés esetén a kártyabirtokos neve és számlaszáma lemásolható a bankkártyáról egy papírbizonylatra. Ezt aláírva a vásárló elismeri a vásárlást, és engedélyezi számlájának megterhelését. Az imprinter készülék és a számlavezetõ bank között nincs közvetlen távközlési kapcsolat.

Az infláció az árszínvonal tartós emelkedését jelenti, egyik fő kiváltó oka a gazdaságban jelen lévő pénzmennyiség nagymértékű növekedése. Az inflációt az ún. árindexszel mérik. Az árindex egy adott időszak - általában egy év - elején és végén mért árszínvonal hányadosa.

A bank javára jelzálogba bejegyzett ingatlan (azt az ingatlant, amely megvásárlásáért a hitelt igényelték), oly módon, hogy ha a hitel igénylője képtelen a hitelt törleszteni, a bank a lakást eltulajdonítja.

Az egymással üzleti kapcsolatban álló partnerek megállapodást kötnek a következőre:, a pénzügyi teljesítés olyan módon történik, hogy a jogosult (pl. közüzemi vállalat) az adott összegre - bankján keresztül - beszedési megbízást indíthat, amelyet a kötelezett fél bankja az előzetes megállapodás alapján köteles teljesíteni a fizető fél értesítése, egyedi engedélye nélkül. A megállapodás lehet egyszeri és folyamatos jellegű. 

Fizetési mód, melynek lényege az, hogy a szerződő felek megegyeznek arra vonatkozóan, hogy az adott áru vagy szolgáltatás ellenértékét a kötelezett úgy fizeti meg, hogy a jogosult fél azt a számlájáról leemelheti. (pl. közüzemi díjbeszedés).

Az internetbank angol neve; az a rendszer, amellyel (általában bármely) számítógépről elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét és az internet böngésző segítségével a számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre (fontos különbség a házibankhoz képest, hogy itt nem kell külön program a szolgáltatáshoz, így az bármilyen, internetre kapcsolt számítógépről használható).

A változó kamatú, lejben nyújtott hitelek referencia-mutató értéke (IRCC) a Román Nemzeti Bank honlapján jelenik meg, minden munkanapon és azt a kamatértéket jelöli, amelyet a bankok közötti tranzakciók mértékének függvényében számított kamatérték-átlag alapján számítottak ki. Ez az IRCC mutatót minden negyedév végén számolják ki, az előző negyedév napi kamatlábainak matematikai átlaga alapján és a következő negyedévre érvényes. A mutatószám változása nyomon követhető a http://www.bnro.ro weboldalon.

J

Más néven alaptőke, az a pénzösszeg, illetve nem pénzbeli hozzájárulás (apport), melyet a tulajdonosok véglegesen bocsátanak a társaság rendelkezésére.

A jelzálog egy ingatlan, telek vagy épület garancia, amely a hitelezőnek (hitelt nyújtó személy vagy intézmény) biztosítja az adósság visszanyerését. A tulajdonjogról való ideiglenes lemondás ingatlan esetében; hitelszerződések garanciája.

Hosszú távú hitel, amelynek fedezetéül valamilyen ingatlan szolgál. 

A hitelfelvevő a kölcsönt az ingatlanra mint fedezetre kapja, jövedelmétől függetlenül. Az ingatlanra a bank jelzálogjogot jegyez be. A hitel általában lehet lakáscélú (pl. vétel, bővítés) vagy szabadfelhasználású.

A rendszer jogi megalapozottságának hiányosságaiból következő veszteség veszélye. Előállhat annak következményeként, hogy a rendszer működését megalapozó jogszabályokat és szerződéseket nem az előzetesen elvárt módon értelmezik, de akkor is fennáll, ha a rendszer működésére releváns jog nincs tekintettel a fizetési rendszer működésének sajátosságaira.

Fiataloknak (gyerekek, diákok egyetemisták) szánt folyószámla, melynek megnyitasa 26 éves korig lehetséges. Ezen folyószámla előnye, hogy nagyobb kamatot felszámolnak fel a folyószámla kamathoz viszonyítva a megtakarítás érdekében. Start Junior Számla a 14 éven aluli gyerekeknek szánt számla, míg a Junior Plus folyószámla a 14 és 18 év közötti fiataloknak szánt számla, illetve a Junior Max a 18 és 26 év közötti diákoknak szól. Az utóbbi két típusú folyószámlához bankkártya is csatolható.

K

A kamat összege és a kölcsönzött pénzösszeg közötti, százalékban kifejezett arány, amelyet a meghatározott időszakra - rendszerint egy évre - fizetendő kamat összegével fejeznek ki. A kamatláb tehát azt mutatja, hogy időszakonként a kölcsönösszeg hány százalékát kitevő kamat fizetendő.

A kataszter a fogalom legáltalánosabb értelmében olyan földrészleten alapuló földügyi információs rendszer, amely az ingatlanokra vonatkozó fontos adatokat tartalmazza. A kataszter szó eredetileg rovatokra osztott ívet jelent, amelyre a nyilvántartás tárgyát képező elemek jellemző adatait valamilyen meghatározott struktúra szerint lehet bejegyezni. Az ingatlan-kataszter aktuális adatokkal látja el az ingatlan átruházásokban érdekelteket, segíti ezeknek az átruházásoknak a hatékonyságát és általában a tulajdonnal kapcsolatos jogok biztonságát.

Értékesíthető, eladható, átruházható okirat, amely egy adott értékű követelést állapít meg: azonnal vagy rövid időn belül fizethető: váltó, saját váltó, vagy csekk.

Az a jogi személy, aki kereskedelmi dokumentumokat és tevékenységet hajt végre, és aki elfogadja fizetőeszközként a bankkártyát az általa forgalmazott áruért vagy a nyújtott szolgáltatás ellenében.

A hitel késedelmes törlesztése esetén a bank által felszámított büntetőkamat-többlet.

Az aktívák és az adóságok közötti lejárati idők hibás egyeztetése. Abban az esetben, ha a havi részletet és a felszámított kamatot a hitel igénylője nem törleszti időben a bank részére, a bank rövid távú készpénz szükséglettel szembesül.

Az a személy, aki vállalja egy harmadik fél esedékes adósságainak kifizetését abban az esetben, ha ez fizetésképtelenné válik. 

Ha jelzálog alapú hitel, akkor a lakását a bank rendelkezésére bocsátja a kezes.

Elszámolási eljárás két, vagy több adós-hitelező viszonyban álló fél között, amely megengedi, hogy a fizetőeszközök használata nettó egyenlegek rendezésére korlátozódjon. Romániában a bankok közötti elszámolás a Transfond (a Nemzeti Bank és kereskedelmi bankok közös szervezete; elszámolási rendszer) révén történik.

Az állam (Pénzügyminisztérium) által azzal a céllal kibocsátott rövid lejáratú értékpapírok, hogy banki vagy nem banki közegektől forrásokra tegyen szert.

Egy éven belüli lejáratú, névérték alatt kibocsátott államkötvény, amelyért lejáratkor a névértéket fizeti ki a kibocsátó.

A kirendeltség a bankfióknak olyan helyi képvislete, amely a mandátum keretein belül bonyolítja le tevékenységét.

Az éves zárlati munkálatok során a megfelelő szakképesítéssel és felhatalmazással rendelkező szakember által elvégzett elemzés, amelynek célja az adott szervezet gazdálkodásának, számviteli rendjének vizsgálata.

A kereskedelmi bankok az általuk gyűjtött betétek és egyéb források után - a tartalékráta által meghatározott százalékban - tartalékot kötelesek képezni a jegybanknál.

Jogi személy (állam, helyi hatóság, cég) által szerződött hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, melynek kibocsátója (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt névértéknek (pénzösszeg) az előre meghatározott fix kamatát, továbbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának (jogosult) a megjelölt módon és időben kifizeti.

Egy követelés, általában értékpapír (rendszerint váltó) megvásárlása annak esedékessége (lejárata) előtt, az esedékességig járó kamat összegének levonásával.

A hitel vagy biztosítéki szerződés közjegyzői okiratba foglalásáért kifizetett díj. Nem része a THM-nek, de általában az ügyfél által fizetendő.

L

Olyan betételhelyezés, ahol a pénz egy számlára kerül, de nincs lekötve egy adott futamidőre, hanem bármikor felhasználható. Ezért alacsonyabb a kamata.

A pénz árfolyamának csökkentése a többi valutához lépest. A kifejezés rendszerint a hivatalos árfolyam vagy devizaérték mesterséges beavatkozással történő csökkentését jelenti egy adott értékkel.

Az a határidő, amikor az adós pénz visszatérítési kötelezettsége érvényesíthető; legkésőbb a határidő napján a hitelező bankszámlájára meg kell érkeznie a kölcsön összegének.

Adott időpontban egy bizonyos ügyfél által igényelt összes igényelt hitelek összege.

A bank a más nevére szóló fizetési ígéretet a lejárat előtt megvásárolja, így lejáratkor neki teljesítik a fizetést. A bank haszna alapvetően a leszámítoláskor fizetett ár és a váltóért később kapott összeg különbözete, amely kockázatos a váltóadós esetleges nemfizetése miatt.

A London Interbank Offered Rate kifejezés rövidítése, a londoni bankközi kamatláb. Az europiaci bankok e kamatláb mellett hiteleznek egymásnak.

Egy adott időpontban és helyen megszervezett esemény, amely egy meghatározott ajánlat iránti érdeklődést gyűjti össze. A licitálás elemei: a skartolás titkai, bemondások népes tábora, az utolsó ütés elvitele.

A hitel egyik formája, amely ingatlan, felszerelés, vagy egyéb eszközök (aktívák) bérbeadását jelenti a lízingszerződésnek megfelelően, meghatározott időtartamra (futamidőre) és fix összeg ellenében, vagyis a lízingbeadó átengedi a lízingtárgy használatát a lízingbe vevőnek. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben ezt előre kikötötték.

Nemzetközi szerződéstípus, aláírása után a gyártó kötelezi magát feldolgozni a nyersanyagot, előkészített terméket, amelyek a megrendelőtől származnak, azzal a céllal, hogy a piacra a végső termék kerüljön. Ezért a munkálatért a gyártó díjazásban fog részesülni.

M

A Maestro kártyák az Europay/MasterCard nemzetközi kártyatársaság betéti kártyái közé tartoznak, és az azonos nevű fizetési rendszerben használhatók. A kártyabirtokosok mind belföldön, mind külföldön használhatják vásárlásra a Maestro kártyákat. Ide tartozik, hogy az edc márka mindazokat a szolgáltatásokat nyújtja, mint a Maestro, de kizárólag Európában. A Maestro kártyákat minden olyan helyen elfogadják, ahol a Maestro embléma megjelenik.

A MasterCard az Europay európai kártyatársaság amerikai partnere. A MasterCard kártyák az Europay/MasterCard nemzetközi kártyatársaság betéti kártyái közé tartoznak, és a kártyacsalád felső osztályát képviselik, rendszerint ezekhez kapcsolódik a legtöbb kiegészítő szolgáltatás. Előfordulnak betéti- (debit) és hitelkártya (credit) változatban is.

A Megtakarítási Számla lényege, hogy bármikor érkezhetnek rá jóváírások és terhelés, készpénzfelvétel vagy átutalás útján. Így az ügyfél élvezheti a magasabb betéti kamat és a rugalmas számla előnyeit. 
A számla a megtakarítások értékének megőrzését, növelését szolgálja. A lekötött betéthez képest nagyobb rugalmasságot enged meg, ugyanakkor a látra szóló kamatozásnál magasabb hozamot biztosít. Az ügyfélnek nem kell hosszabb időre lekötni a pénzét, és ha készpénzre van szüksége, hozzáférhet, a számlán hagyott összeg kamatozik tovább.

A MoneyGram International adott pénzösszegek gyors átutalási lehetőségét nyújtja ügyfeleinek, anélkül, hogy szükséges lenne bankszámla nyitása valamely ügyfél nevére.

Az a dátum, amelyen az ügyfél kéri egy banki művelet végrehajtását.

O

Ha valaki valamely társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, akkor jogosult arra, hogy a társaság adott időszakban elért eredményéből tulajdoni hányadának arányában részesedjék.

Az OTP Bank elektronikus szolgáltatásainak összefoglaló márkaneve. Ezt a szolgáltatást az Intenet Banking és a tranzakcionális Call Center alkotja. Az OTPdirekt szolgáltatás hozzáférhetőséget nyújt Önnek a bank szolgáltatásaihoz és termékeihez telefonon vagy interneten keresztül.

P

Olyan nagybank, amely egy kisebb banknak szolgáltatásokat nyújt.

A vagyonmérleg forrás oldalán szereplő mérlegtételek (saját tőke, rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségek, ezek részei, céltartalékok). Az aktíva ellentéte.

Egy bank (illetve bármely szervezet, társaság) fizetőképessége, vagyis az a képessége, hogy bármely pillanatban vissza tudja fizetni az ügyfelei pénzét, illetve fizetni tud ügyfelei szolgáltatásáért. Különösen bankok esetében hangsúlyos, fontos fogalom. A bármikori fizetőképességet körültekintő - likviditási terven alapuló -likviditásmenedzseléssel tudja elérni a bank.

Kártya révén működtetett készülék, amely pénzbetétek elhelyezésére és pénzfelvételre szolgál.

A kifejezés rendszerint a hivatalos árfolyam vagy devizaérték mesterséges beavatkozással történő csökkentését jelenti egy adott értékkel.

Valamely részvény, vagy részvénycsomagnak az értéktőzsde jegyzékében szerepelő értéke. A társaság piaci tőkésítése. Ezt az értéket úgy kapjuk meg, hogy a részvények számát megszorozzuk egy részvény piaci árával. A tőzsdei tőkésítés értéke megadja a társaság egészének értékét.

Personal Identification Number - személyi azonosító szám angol rövidítése, a bankkártya használathoz általában szükséges, minimum négyjegyű kód.

Olyan rendszerhálózat, amely az üzletek pénztárgépeit közvetlenül kapcsolja össze a bankok számítógépeivel. EFTPOS mozaikszó jelentése Electronic Funds Transfer at Point Of Sale. Közkeletű nevén POS terminál, melynek segítségével a bankkártyás vásárlás lebonyolítható. A készülék beküldi a bankkártya, valamint a vásárlás adatait a kibocsátó bank autorizációs rendszerébe, ahol megtörténik az azonosítás, a fedezetellenőrzés, illetve annak vizsgálata, hogy a kártya szerepel-e a tiltott kártyák listáján. A készülék a tranzakció engedélyezése után kinyomtat egy vásárlási szelvényt, melyet a kártyabirtokosnak alá kell írnia. Az aláírással igazolja, hogy elismeri a tranzakciót.

Olyan szolgáltatás, melyet a bankok a jómódú (felső tízezerhez tartozó) ügyfeleknek nyújtanak komplex pénzügyi szolgáltatásként; ennek keretében nem csak banki műveleteket, hanem egyéb szolgáltatásokat (pl. festmény vagy műtárgyvásárlás, esetleg kulturális program szervezése) is vállalnak, és ezeket az ügyfeleket a többi ügyféltől térben elkülönítve, személyes (mindig azonos) banki tanácsadók fogadják.

Előszámla, amely valójában az eladó részéről adott ajánlat. Vámkezeléshez nem használható fel.

R

Román Banki Szövetség.

A részvény tagsági jogot megtestesítő értékpapír. Tulajdonosa az adott részvénytársaság résztulajdonosává válik. Megilletik mindazon jogok (és ugyanakkor terhelik mindazon kötelezettségek), amelyeket a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján a részvényes gyakorolhat (tagsági jogok: közgyűlésen, szavazásban való részvétel; vagyoni jogok: osztalékhoz való jog, likvidációs hányadhoz való jog).

A bankközi piacon nyújtott lejhitelek átlagkamata. A Romániai Nemzeti Bank naponta közzéteszi a mutatók értékét, melyek alakulását a www.bnr.ro honlapon is figyelemmel lehet kísérni.

S

A számviteli törvény szerint a mérlegben kimutatott saját forrás, olyan tőkerész, amelyet a tulajdonosok végleges rendeltetéssel bocsátottak a vállalkozó rendelkezésére (jegyzett tőke, tőketartalék). Minél több saját tőkével rendelkezik a cég, annál biztosabb helye van az oda befektetett idegen tőkének. Ha veszteségessé válik a vállalat, akkor először a saját tőkéjét kezdi felemészteni.

Egy kereskedelmi értékpapír, amely révén az aláírónak nevezett kibocsátó adósnak ismeri el magát a kedvezményezettel (haszonélvezővel) szemben, és vállalja, hogy saját kezdeményezésére vagy a kedvezményezett utasítására határidőre kifizet egy meghatározott összeget.

Swap ügylet minden olyan deviza csere ügylet, mely két, egyidőben megkötött, azonos devizanemek közötti, de ellentétes irányú (azonnali és határidős) váltásból áll, az egyik devizában pedig azonos a kötések összege.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, nemzetközi elektronikus kommunikációs rendszer, ezen keresztül bonyolítható le a devizapiaci üzletek túlnyomó része.

Az adós általános fizetőképessége áll a kölcsönfelvétel mögött.

T

A gazdasági társaság vagyonát a tagok bocsátják rendelkezésre, akik a nyereségből, illetőleg a vagyon növekményéből közösen részesednek és a veszteséget, illetőleg a vagyoncsökkenést e törvényben meghatározott módon közösen viselik. A társasági vagyon mértékét, rendelkezésre bocsátásának módját és idejét a társasági szerződésben meg kell határozni.

Tartozási mutató – a cég pénzügyi autonómiáját jelzi, vagyis a hitelezőkkel szembeni függetlenségét. 
Úgy számolják, mint a saját tőke és a hosszú, illetve rövid távú tartozás közötti arányt (összetartozás, ami magába foglalja a rövid távú behajtható tartozást).

Ingatlan-nyilvántartás, minden természetes vagy jogi személy tulajdonában lévő ingatlan adatait tartalmazza, bizonyítva az adott személy tulajdonjogát.

Az a belső kamatláb, amely kifejezi az adott hiteltermék esetén az ügyfél által fizetendő összdíj mértékét. Számításánál nem vehetők figyelembe a prolongálási költség, késedelmi kamat, biztosítási és garanciadíjak, valamint átutalási díjak. A pénzügyi intézménynek biztosítania kell, hogy az ügyfél a szerződés aláírása előtt megismerhesse a THM-et és az ügylet összes körülményét, feltételét. 

Hitelfelvétel során az ügyfelet terhelő, a banknak fizetendő összes díj, amely a felvett összeg százalékában fejezi ki a hitellel kapcsolatos összes terhet.

Elektromágneses berendezés, amely révén az ügyfél folyószámláján az általa kért műveleteket lehet végrehajtani.

Hiányok vagy veszteségek bejegyzésének kockázatát jelképezi, amelyeket külső vagy belső tényezők okozhatnak.

Biztonsági eszköz; egy pár másodpercig percig érvényes jelszót generál, melyet az internetbank alkalmazásba történő belépéskor kell megadni az érvényes azonosítás érdekében.

A hitelező által kölcsönadott összeg visszatérítése kamataival együtt, a hitelszerződésnek megfelelően.

Fokozatos növekedés hozzáadás következtében, a kamat tőkésítése a kamat automatikus hozzáadását jelenti a futamidő lejártakor.

A hitel törlesztésekor a tőke visszafizetésére adott haladék. Ez idő alatt csak a kamatot kell fizetni. Hitelkártyáknál is gyakran használt ez a kifejezés; azt a nap számot jelöli, amit az elszámolási periódus legelső napjától az elszámolási periódus lezárását követő visszafizetési határidőig számítunk.

U

Az az ügylet, amelynek keretében egy bank az általa nyújtott hitel finanszírozására egy másik banktól hitelt vesz fel.

Az utazási csekk különböző csekktársaságok, bankok és pénzintézetek által kibocsátott, fix címletű, nyomdai úton előállított csekk, amely rendelkezik a csekkre előírt törvényes kellékekkel, azonban a kiállítás helyének és keltének feltüntetése - kevés kivételtől eltekintve - nem kötelező. Az utazási csekket a csekkbirtokos vásárolja meg, és saját költségeinek fedezésére használja fel.

A bank által a termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó definíciók és a jogszabályokkal harmonizáló belső (saját) szabályok összessége.

V

A választékosság feltétele, hogy a hitel igénylője képes legyen beteljesíteni a bank által kiszabott feltételeket. A választékossági feltételek csak szelektív jellegűek és nem garantálhatják a hitel jováhagyását a beteljesítésük esetén.

A váltó követelést megtestesítő értékpapír. Értelmezése, hogy az egyik fél elismeri a másik fél felé fennálló tartozását, és vállalja, hogy azt meghatározott időben és módon (jogilag kikényszeríthető formában) ki fogja egyenlíteni.

A forgatmány segítségével átruházható, még ha nem is szól kifejezetten így a váltó. A váltóátruházás csak feltétlen lehet, ugyanis pl. a részleges váltóátruházás semmisnek minősül. A váltó hátoldalára fel kell jegyezni az összeg tulajdonosának a nevét.

Olyan kamatozási módszer, amelynél a lekötési idő alatt a lekötött betét kamata változhat (általában úgy változó a kamat, hogy a lekötési idő alatti kamatozás fix, és a közbeni kamatváltozások utáni új kamat a lekötési idő lejártakor, a fordulónapon történő újbóli lekötéskor lép életbe).

A hitel igénylésekor az ügyfélnek lehetősége van kiválasztani a havi törlesztési részlet típusát. Ha ez a részlet változó, akkor a hitel lejáratáig változhat, lehetséges, hogy az elején nagyobb legyen és a végére csökkenjen vagy fordítva.

A külföldi fizetőeszközök (deviza, valuta) és az értékpapírok ára. A devizaárfolyam valamely meghatározott devizának egy más ország pénznemében kifejezett ellenértéke.

Vámkezelés kérése, a kért vámkezelési módozatok megadásával kibocsátott nyilatkozat.

A Visa egyike a legnagyobb nemzetközi kártyatársaságoknak és bankkártyás fizetési rendszereknek. Az Europay/MasterCard társasághoz hasonlóan a Visa sem önállóan bocsátja ki a kártyákat, hanem a rendszeréhez csatlakozott kibocsátó bankokon keresztül. A Visa működteti a kártyaelfogadás hátterét képező pénzátutalási rendszereket; a kártyaelfogadó kereskedők, kibocsátó- és elfogadó bankok az ő hálózatán keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A Visa kártyákat minden olyan helyen elfogadják, ahol a Visa embléma megjelenik.

A választhatósági kritériumok alapján jogi személyeknek vidéki befektetések kivitelezésére nyújtott támogatás, melyet nem kell visszafizetni, kivéve azokat az eseteket, amikor a támogatási szerződésben foglaltakat nem tartják be.

A biztosítók a csalások fékezésére visszatartó kiváltságokat írnak elő a feltételek közé. Adott százalékként számítják, abból az összegből, amit a biztosítónak kell fizetnie, kár esetén a meghatározott részt mégis a károsultnak kell állnia.