Adatvédelmi nyilatkozat

Tisztelt ügyfelek!

A lentiekben bemutatjuk a személyes jellegű adatok feldolgozására vonatkozó információkat, az illető adatok begyűjtésének okát és időszakát, a feldolgozás célját, az illető adatok továbbítását érintő lehetőségeket, azok biztonságban történő tárolási feltételeit, valamint mindazon jogokat amelyekkel Ön rendelkezik az ilyen, jogszerűen történő feldolgozást illetően.
 

1. Személyes jellegű adatok / Adatkezelő elérhetőségei

Az OTP BANK ROMÁNIA Rt., dualista rendszerben ügyvezetett társaság, amelynek székhelye: Románia, Bukarest, 1. Kerület, Buzeşti utca 66-68.sz., Banki nyilvántartásba történő bejegyzési száma: RB-PJR-40-028/1999, EUID azonosítója: ROONRCJ40/10296/1995, a bukaresti Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalnál (cégbíróságon) jegyzett cégjegyzékszáma: J40/10296/1995, adószáma: 7926069, a Személyes jellegű Adatok feldolgozásáért felelős Országos Igazgatóságnál bejegyzett (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal)  adatkezelői száma: 2689, telefonszáma: 0800 88 22 88 / + 4021 308 57 10, e-mail címe: office@otpbank.ro, aki adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló, Európai Parlament és Tanács (EU) által kihírdetett 2016/679. számú Rendelet, valamint az illető adatvédelmi szabályzat alkalmazásáról szóló 190/2018. sz. Törvény előírásai és rendelkezései, továbbá kizárólag a jelen iratban részletezett céllal dolgozza fel.

2. Adatvédelemért felelős személy / Adatvédelemért felelős személy elérhetőségi adatai 

Az adatkezelő keretében, az adatok védelméért felelős személy az adatkezelő székhelyén, a fentiekben pontosított elérhetőségeken vagy a dpo@orpbank.ro e-mail címen érhető el. Amennyiben kérdése vagy panasza van, úgy kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot intézményünkkel a fentiekben pontosított adatkezelő székhelyén, vagy a írjon a dpo@orpbank.ro e-mail címre, továbbá telefonon is érdeklődhet, rögzített hívás keretében, a 0800 88 22 88 vagy + 4021 308 57 10 telefonszámokon. Kérjük vegye figyelembe, hogy a megfelelő azonosítás és keresetének illetékes rendezése érdekében lehetséges, hogy intézményünk további információkat vagy adatokat fog igényelni. Minden kérdés vagy panasz az alkalmazandó jogszabályi előírások szerint, ingyenes jelleggel kerül megválaszolásra/rendezésre. Ugyanakkor, amennyiben keresete nem megalapozott vagy túlzott állításokat tartalmaz, különösen ismétlődő jellegűeket, úgy a Bank: (a) észszerű ügykezelési díjat számíthat fel, az igényelt intézkedések tekintetében teljesített információközléssel vagy egyéb kommunikációval kapcsolatosan felmerült adminisztratív költségek értékétől függően; (b) elutasíthatja a keresetet.

3. Személyes jellegű adatok

Az adatkezelő (a továbbiakban: Bank) által kínált terméktől/szolgáltatástól vagy az avval kötött szerződéstől függően, a feldolgozott adatok a következők:
i.    azonosítási adatok: család- és keresztnév, álnév (amennyiben alkalmazandó), születési dátumés helyszín, személyi azonosítószám vagy adóazonosító (CNP/NIF) vagy egyéb, hasonló jellegű egyéni azonosítószám/adószám az engedélyezett magánszemélyek/magánvállalkozók, szabaúszók esetén, születési dátum és helyszín, állampolgárság, családi állapot, adóügyi illetőség, személyi azonosítószám/azonosítókártya sorozata/száma, az anyakönyvi hivatal által kibocsátott egyéb irat, valamint azok másolati példánya szerinti azonosító adat, lakcímkártyák vagy tartózkodási helyet igazoló irat/kártya, foglalkozás, munkahely, alkalmazó megnevezése vagy vállalkozás természete, betöltött közszereplői funkcióra vonatkozó információk, amennyiben esedékes, politikai nézetek (kizárólag azokban a helyzetekben amikor is azok az ügyfél közszereplői minőségére vonatkozó információk keretében merülnek fel), amennyiben az ilyen adatok a Bank által kínált termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatosan, azok alkalmazottaival fenntartott kommunikációk vagypanaszok előterjesztése során merülnek fel, ügyfél minősége, tulajdonai, esettől függően, jogi személyek keretében betöltött minősége, a valós kedvezményezettre vonatkozó adatok és esettől függően, arcképe (személyazonossági igazolványa szerint, vagy a Bank ingatlanjaiban lévő biztonsági kamerák, OTP berendezések felvételei szerint, beleértve a biometrikus azonosításhoz szükséges adatokat), hang (az Ön vagy intézményünk által kezdeményezett telefon/videóhívások során elmondottak), aláírás/aláírási címpéldány, akár kézi vagy digitális, esettől függően; 
ii.    elérhetőségi adatok: levelezési cím (amennyiben esedékes), telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím;  
iii.   azonosítási kódok: az OTP vagy más szolgáltatók által kiadott olyan kódok amelyek ismerete szükséges egyes szolgáltatások igénybevételéhez, mint pl.: ügyfélkód, internet banking felhasználói név, kiadott tóken sorozata/száma, tranzakció azonosítószámok, beleértve a kapcsolódó be- és kilépéseket, bankszámlákhoz kapcsolódó IBAN kódok, letéti kártyák száma, kártya érvényessége, szerződések számai, forgalmi adatok és az illető szolgáltatások közvetítésével teljesített, biztonsági intézkedések fenntartása érdekében és a csalások elkerülése használatos, intézményünk szolgáltatásaihoz való hozzáférést biztosító készülék IP címe (a felsorolás nem teljeskörű); 
iv.    lás/potenciálisan csalás jellegű tevékenységre vonatkozó adatok: potenciális bűncselekményekre vonatkozó információk, mint pl.: pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, beleértve mindazon adatokat amelyek a Bank tudomására kerülnek az annak bemutatott dokumentumok/nyilatkozatok, előterjesztett, teljeskörű, szerkesztett vagy kitöltött nyomtatvány jellegű iratok alapján; 
v.    pénzügyi adatok az alapok forrását illetőn, intézményünknél nyitott számlájának forgalmát illetően, számlák, ismétlődő jellegű olyan fizetési kötelezettségek amelyek zárolások vagy a Banknak, mint harmadik félnek megküldött kényszervégrehajtási intézkedésekre vonatkoznak; 
vi.    minden olyan adat amely szükséges vagy hasznos lehet a Bank által a fentiekben részletezett céllal kifejtett tevékenységének teljesítése során, a jogszabályi előírások szerinti feltételeknek megfelelően; 
A hiteltermékek esetében, a Bank olyan adatokat is feldolgoz, mint pl.:
i.    igényelt/jóváhagyott hiteltípus szerinti termékre vonatkozó adatok: termék típusa, termék/számla állapota, jóváhagyás dátuma, hitelidő, hitel értéke, esedékesség, deviza, fizetési határidők, fizetendő összeg, havi részlet értéke, elmaradások, elmaradást jegyző napok száma, késedelmi napok száma, késedelem típusa, termék megszüntetésének dátuma; 
ii.    olyan pénzügyi és gazdasági helyzetre vonatkozó adatok amelyek az Ön forrásaira, jövedelmeinek ingadozására és szintjére, munkarégiségére vagy a tulajdonában lévő javakra, eltartott személyekre, havi elkötelezettségekre és egyéb hitelekre vonatkoznak; 
iii.    hitelképességére vonatkozó adatok: hitel pontszám, visszafizetési/megtakarítási/eladósodottsági magatartás; 
iv.    egészségügyi állapotra vonatkozó adatok: kivételesen olyan esetekben amikor is az ilyen jellegű adatok feldolgozása szükségessé válik a Bank által közvetített vagy biztosított, továbbá az ügyfelek által birtokolt/rendelkezésére álló termékek/szolgáltatások nyújtása kontextusában, valamint az ezen termékek/szolgáltatások által biztosított fedezékeket illetően, az ügyfelek saját vagy családtagjaik nehéz anagi helyzetének igazolása érdekében, a beszerzésre kerülő birtokolt biztosítási termékek kontextusában; 
v.    minden olyan adat amely szükséges vagy hasznos lehet a Bank által a fentiekben részletezett céllal kifejtett tevékenységének teljesítése során, a jogszabályi előírások szerinti feltételeknek megfelelően.
   

4. Adatok forrása

A feldolgozott személyes jellegű adatok olyan információk, amelyek: i). a Banknak kerültek átadásra akár közvetlenül Ön által vagy közvetetten (megbízottja vagy Bankkal való viszonyát képviselő más személy által), illetve amelyek a szerződéses jogviszony kezdeményezése/az adatok aktualizációja/különböző termékek és/vagy szolgáltatások nyújtása, a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos műveleket/tranzakciók teljesítése érdekében kerültek átadásra, az alkalmazott kommunikációs csatornától függetlenül; ii). nyilvános források által kerültek a Bank tudomására, ilyenek pl. a közintézmények és hatóságok (pl. APEH (ANAF), BNR (Román Nemzeti Bank) – FNGCIMM (Hitelkockázati és Kifizetéseket felügyelő Központ), nyilvántartások és elektronikus  adatbázisok (pl. bírósági hatóságok portáljai), fizetési műveleteket végző entitások (pl.: nemzetközi kártyakezelői szervezetek, mint a Visa vagy MasterCard, Központi tároló).

5. A személyes jellegű adatok feldolgozásának jogi alapja és célja

A Bank személyes jellegű adatait potenciális ügyfél, ügyfél, kölcsönzött, adós, társadós, kezes, valós kedvezményezett, felhasználó, meghatalmazott, megbízott vagy törvényes/szabályszerű képviselő minőségére való tekintettel dolgozza fel (a továbbiakban: „érintett személy”), esettől függően, a következő jogszabályi előírások alapján: 

a. A Szabályzat 6. cikkének 1. bek. b) pontja szerinti, Bankkal fenntartott szerződéses jogviszony létrehozása vagy teljesítése során, a következő céllal: 

 • hiteltermékek és/vagy hitelekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása (folyószámla nyitása, internet banking, kártyák), valamint az illető termékek/szolgáltatások működési módjával kapcsolatosan, Ön által pontosított intézkedések utólagosan történő teljesítése érdekében (pl. befizetések/kifizetések feldolgozása, egyéb típusú műveletek teljesítése az alkalmazott csatornák specifikációval megegyezően – fiók, internet/mobile banking, telefon, ATM jellegű specifikus készülékek, deviza átváltások, kártyás tranzakciók, kincstári ki- és befizetések, tőkepiaci/befektetési alapok/letétel stb. esetében alkalmazandó műveletek); 
 • szerződéses kötelezettségek teljesítésének monitorizációja, Ön értesítése a létrehozott szerződéseket illetően (pl. meglévő termékek/szolgáltatások tulajdonságainak/költségeinek/funkcionalitásainak/kedvezményeinek módosulása/kiegészítése, esedékes vagy elmaradt díjakról és illetékekről szóló információk stb.), olyan intézkedések hozatala amelyek szükségessé váltak a szerződéses kötelezettségek teljesítésének mulasztása miatt (pl. tartozások/követelések behajtása vagy azokra vonatkozó megelőző intézkedések meghozatala, tartozott összegeket érintő kényszervégrehajtások, zárolások ügykezelése, hatóságok értesítése stb.); 
 • garanciaalapoknál (pl. FNGCIMM, FGCR) szükséges információk/dokumentumok jelentése és továbbítása. 

 b. A Szabályzat 6. cikkének 1. bek. c) pontja szerinti jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, a következő céllal: 

 • az ügyfélkör megismerésének és a kockázati elemzések teljesítése, a gyanús tranzakciók és műveletek jelentése, csalás jellegű műveletek megelőzése az alkalmazandó, pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében történő ügyfélkör megismeréséről szóló jogszabály előírásai szerint, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében hozott intézkedések alkalmazása érdekében; 
 • jelentések teljesítése, nyilatkozatok megküldése és továbbítása az engedélyezett/illetékes hatóságok részére, mint pl.: APEH (ANAF), ANPC, BNR, ANSPDCP, ASF/BVB, Versenytilalmi Bizottság stb.; 
 • tartozott összegek kényszervégrehajtási eljárások, zárolások vagy lefoglalások által történő bevételezése érdekében, az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően; 
 • auditok teljesítése érdekében; 
 • jelentések teljesítése a FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act) szerint, amennyiben az ügyfél az Amerikai Egyesült Államok állampolgára/amerikai lakhellyel rendelkezik;  
 • ügyfelek panaszainak rendezése érdekében;  
 • a Bank pénzügyi helyzetének/jelentéseinek auditálása érdekében; 
 • a tőkapiaci intézmények által megküldött/előterjesztett dokumencumok láttamozása érdekében; 
 • belső jegyzékek vezetése; 
 • operaciónális kockázatot jelentő események nyilvántartása és kezelése érdekében; 
 • fizikai biztonság biztosítása érdekében videó (ATM) felügyelet, hozzáférési kártyák és látogatói jegyzék által (recepciónál); 
 • információkról készült biztonsági másolatokt teljesítése; 
 • az Ön által igénybevett szolgáltatásokra és a létrehozott szerződés végrehajtása érdekében szükséges műveletekre vonatkozó dokumentumok vezetése és archíválása a hitelintézmények esetében alkalmazandó előírásoknak megfelelően. 

c. A Szabályzat 6. cikkének 1. bek. f) pontja szerint, a Bank jogos  érdekeinek teljesítése érdekében, a következő céllal: 

 • belső elemzések teljesítése (beleértve a statisztikai elemzéseket)/piactanulmányok teljesítése, úgy a termékek/szolgáltatásokra, míg az ügyfélportofólióra vonatkozóan egyaránt, az ügyfél elégedettségének és a vásárolt termékek és szolgáltatások minőségének nyomon követése, a termékek/szolgáltatások/belső eljárások/folyamatok folyamatos fejlesztése és javítása érdekében;
 • meglévő informatikati rendszerek és IT szolgáltatások tervezése, kifejlesztése, tesztelése és alkalmazása, adatbázisok országon belül/EU-n belül történő tárolása, esettől függően; 
 • üzletszerzés céllal, esettől függően; 
 • stratégiai fejlesztései terv kiépítése, portofóliós dinamikai elemekre vonatkozó előrejelzések, üzleti előrejelzések teljesítményi mutatók szerinti teljesítése, költségvetések megállapítása, Bank által kínált termékek/szolgáltatások költségelemeinek meghatározása; 
 • fizetési struktúrák megállapítása a közvetítők részére; 
 • a Bank által vállalt kockázatok elemzése és minimizálása; 
 • tranzakciók monitorizációja és a pénzautómatákból történő készpénz-felvételek kivizsgálása esetleges csalások elkerülése érdekében; 
 • belső jelentések összeállítása a Bank vezetői szervei és azon OTP csoporttagok által amelynek részét képezi a Bank, az elővigyázatossági intézkedések biztosítása érdekébe; 
 • kiváló biztonsági rendszerek biztosítása úgy informatikai szinten, mint fizikailag is a bankfiókok keretében (pl. területi egységeknél, központi székhelyen); 
 • archívum teljesítése és annak kezelése; 
 • finanszírozási és követelés-engedményezési szerződések létrehozása és kezelése; 
 • tartozások és követelések behajtása/bevételezése; 
 • a Bank egyes jogainak megállapítása, gyakorlása és bírósági hatóság előtti megvédése; 
 • hivatalos kommunikációs csatornákon keresztül történő kommunikációk rögzítése a pénzügyi-banki szolgáltatásokra vonakozó kérvény/beleegyezés/opciók igazolása érdekében, esettől függően.  

d. A Szabályzat 6. cikkének 1. bek. a) pontja szerint, az Ön beleegyezése alapján, a következő céllal: 

 • a Hiteliroda, a Hitelkockázati Központ és APEHáltal képviselt adatbázisok keretében történő, hitelkockázati elemzés alapját képező ellenőrzések/felügyeleti eljárások érdekében, amennyiben az érdekelt személy olyan hitelt igényelt amely külön dokumentum alapján kerül jóváhagyásra, esettől függően, olyan helyzetekben amelyek nem a hitelfeltételek teljesítését érintő kifejezetten, törvényileg szabályozott jogi alapra épülnek; 
 • a Bankkal folytatott audió/videó beszélgetések rögzítése érdekében; 
 • az egészségügyi állapotra vonatkozó adatok feldolgozása érdekében, kizárólag abban az esetekben amikor is az ilyen jellegű adatok feldolgozása szükségessé válik a Bank által közvetített vagy biztosított, továbbá az ügyfelek által birtokolt/rendelkezésére álló termékek/szolgáltatások nyújtása kontextusában, valamint az ezen termékek/szolgáltatások által biztosított fedezékeket illetően, az ügyfelek saját vagy családtagjaik nehéz anagi helyzetének igazolása érdekében, a beszerzésre kerülő birtokolt biztosítási termékek kontextusában. Amennyiben nem egyezett bele az ilyen műveletek teljesítésébe, úgy azokat a Bank nem hajtja végre.

A személyes jellegű adatok szolgáltatásának megtagadása vagy nem helyes vagy teljeskörű adatok kerülnek szolgáltatásra a fentiekben részletezett céllal teljesített intézkedések tekintetében akadályozhatja a Bank részéről a szerződésben vagy jogilag vállalt kötelezettségeinek teljesítését és következésképp ellehetetlenítheti a Bank által kínált vagy közvített szolgáltatások nyújtását és eredményezheti a banki/közvetített szolgáltatások felfüggesztését vagy esettől függően, megszüntetését.

6. Személyes jellegű adatok címzettjeinek kategóriái

A legjobb szolgáltatások nyújtása, valamint a banki szektorban való versenyképességünk megőrzése érdekében egyes adatok az OTP csoporton kívüli partnereinek is továbbításra kerülnek. Ezek: 

 • az OTP valamennyi entitása amelyek felelősek az operaciónális, szabályozási és jelentési eljárásokért, beleértve a központosított tárolási vagy a globális adatfeldolgozást érintő eljárásokat is, amelyek szükségesek az új ügyfelek ellenőrzéséhez és, hogy ezáltal intézményünk megfeleljen egyes jogszabályi rendelkezéseknek valamint, hogy szavatolni tudja a informatikai rendszerek biztonságát és egyes szolgáltatások nyújtásának képességét (lásd a „Rólunk – OTP Csoport” menüpontot a teljes lista megtekintéséhez). 
 • Kormányzati hatóságok, hogy ezáltal intézményünk betartsa szabályozási kötelezettségeit, pl. a terrorizmus és a pénzmosási tevékenységek megelőzése érdekében tett műveletek. Egyes esetekben, intézményünk köteles a törvény szerint átadni külső feleknek adatait, többet között: • közhatóságoknak, adóügyi szerveknek, szabályozási és felügyelesi hatóságoknak és igazgatóságoknak • jogi/nyomozási hivataloknak, mint pl.: rendőrség, ügyészség, törvényszék, mediátor, azok kifejezett s törvényszerű igénylése esetén • ügyvédeknek, pl. csőd esetén, vagy közjegyzőknek, pl. ingatlanhitel igénylése esetén, továbbá olyan ügyvezetőknek akik az érdekelt felek vagy vállalati auditorok érdekeit képviselik/kezelik. 
 • Pénzügyi intézmények, partnerbankok és levelezési bankok. Amennyiben készpénzt vesz fel, bankkártyával fizet vagy kifizetést teljesít egy másik banknál nyitott számlára, úgy a tranzakció mindig egy másik bank vagy pénzügyi intézmény rendszerének érintésével kerül teljesítésre – a bankok közötti információs megosztó- és kifizetés-feldolgozó rendszer által (pl.: Transfond S.A., Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – SWIFT rendszer). A kifizetés feldolgozása érdekében intézményünk köteles a címzett banknak néhány, Önre vonatkozó információt megküldenie, mint pl. nevét és számlaszámát. Előfordul, hogy külföldi bankok vagy pénzügyi intézmények részére köteles intézményünk személyes jellegű adatokat továbbítania, olyan esetekben mikor külföldi kifizetést intéz vagy netán külföldről érkezik bevétele. Ugyanakkor, információkat továbbítunk a közvetített termékeket kínáló üzleti partnereknek egyaránt, mint pl. a biztosító társaságok.
 • Szolgáltatások szolgáltatói. Amennyiben intézményünk más szolgáltatót alkalmaz úgy annak intézményünk kizárólag azokat a személyes jellegű adatokat továbbítja amelyek elengedhetetlenek az illető szolgáltatás igényebvételéhez. Az ilyen jellegű szolgáltatásokat kínáló szolgáltatók által kifejtett tevékenységek típusai: • telekommunikáció, IT/internet banking, marketing (ügyfélszerzés) és ügyfélkommunikáció, fizikai és/vagy elektronikus archíválás, futárszolgálat, audit, CCTV műszaki karbantartás, elektronikus aláírásokra vonatkozó digitális tanúsítás, kifizetés-feldolgozások, kártya-kibocsátás (pl. Mastercard, Visa) stb.A címzettekre vonatkozó részleteket (név/megnevezés) www.otpbank.ro weblapunkon olvashat. 

7. Harmadik országbeli entitásoknak történő adattovábbítás és biztonsági intézkedések

Az OTP vagy meghatalmazottai azon szervereinek helyszínétől függően amelyeken tárolásra kerülnek az adatok, továbbá attól függően, hogy hol találhatóak az adatok egyes címzettjei, a személyes jellegű adatok, esettől függően, továbbíthatóak az Európai Unió, valamint az Európai Gazdasági térség tagállamaiba.

Kivételt képezve azok a helyzetek amikor a jogszabály másként írja elő vagy amennyiben elengedhetetlen a szerződés a Bank általi végrehajtása és az Önnel szemben vállalt kötelezettségek teljesítése szempontjából, intézményünk nem továbbítja személyes jellegű adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli entitásoknak. Azokban a helyzetekben amikor a Bank harmadik országokben található entitásoknak kell továbbítania személyes jellegű adatokat, kizárólag azokat az információkat küldi meg amelyek elengedhetetlenek a szerződés végrehajtása és az Önnel szemben vállalt kötelezettségek teljesítése szempontjából (pl. ha megbízza intézményünket egy nemzetközi utalással vagy bankkártyáját az Európai Gazdasági Térségen kívül eső országban használja). Ajánljuk, hogy az ilyen, külföldi alapokat érintő műveletek igénylése előtt ellenőrizze, hogy az illető országban érvényben vannak és betartásra kerülnek az adatok védelmére vonatkozó minimális intézkedések/előírások.

A fentiekben részletezett helyzeteken kívül, amennyiben kivételes jelleggel, valamely harmadik fél szerződésének és/vagy avval szemben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Bank saját vagy valamely harmadik fél kezdeményezésére az Ön adatait érintő adattovábbítást teljesít harmadik országban lévő entitás részére úgy alkalmazza az ilyen továbbítások esetében alkalmazandó előírásokat, valamint értesíti az érintett személyeket.

 

8. Adatok tárolási időtartama/Tárolási időtartam meghatározásának feltételei

Személyes jellegű adatait intézményünk az Önnek szemben vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítésének időtartama alatt tárolja, valamint az alkalmazandó jogszabályi előírásokban pontosított időtartamig. A Bank időszakosan teljesít, az általa feldolgozott személyes jellegű adatokat érintő átvilágítást azon tény biztosítása érdekében, hogy egyes adatkategóriák nem kerülnek tovább tárolásra mint ameddig azok szükségesek. Az adatok tárolási időtartamának meghatározása érdekében intézményünk figyelembe veszi a szerződéses időtartamot, a szerződéses kötelezettségek végrehajtási időszakát/határidejét és az archíválási feltételeket. Ezek szerint, esettől függően, a Bank a személyes jellegű adatokat a továbbiak szerinti időtartamokig tárolja/kezeli: 

 • 5 évig, az üzleti jogviszony megszűnésétől számítva, az azonosítási dokumentumokat, teljesített monitorizációkat és ellenőrzéseket illetően, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről, valamint az egyes alkalmazandó jogszabályi rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló 129/2019. sz. Tv. 21. cikkének (1) bekezdésében foglalt előírások szerint; 
 • 10 évig a bankszámlát érintő műveleket teljesítéséről szóló dokumentmok esetében, beleértve a tranzakciókra vonatkozó művelet-listákat, a 82/1991. sz. Számviteli törvény 25. cikke szerint;
 • 30 napig a videó felügyeleti rendszer által rögzített adatok esetében, a létesítmények, javak, értékek és személyek védelméről szóló 333/2003. sz. Törvény alkalmazási módszertanának 93. cikkében foglalt előírások szerint; 
 • Amennyiben beleegyezését adta adatainak közvetlen üzletszerzés és profilalkotás céljával történő felhasználásához értesítjük, hogy az adatok ilyen jellegű feldolgozása az OTP Bank Románia Rt.-vel fenntartott szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt érvényben marad, a jogviszony megszűnésétől számított 1 évg. Amennyiben visszavonja személyes adatainak közvetlen üzletszerzés célú feldolgozására vonatkozó beleegyezését az OTP Bank Románia Rt. megszünteti adatainak ilyen jellegű felhasználását. 

9. A személyes jellegű adatok feldolgozásával érintett személy jogai

Érintett személyként, Önnek jogában áll érvényesíteni az adatok védelméről szóló 2016/679. számú (EU) Rendelet („Általános adatvédelmi Szabályzat”) 7. cikk (3) bekezdésében és 15-22. cikkeiben pontosított jogait, a következőknek megfelelően:

Az Általános Adatvédelmi Szabályzat 15. cikke szerinti hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy intézményünktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon

a)    az adatkezelés céljai;
b)    az érintett személyes adatok kategóriái;
c)    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d)    adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e)    az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f)    a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g)    ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h)    (esettől függően) egy olyan  automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
i)    személyes jellegű adatainak harmadik országbeli vagy nemzetközi szervezetnek történő továbbítása esetén alkalmazandó az Általános Adatvédelmi Szabályzat 46. cikkében foglalt garanciák érvényesítése.

Az ügyfél kérésére, a Bank szolgáltatja a feldolgozás tárgyát képező személyes jellegű adatok másolatát. Minden igényelt másolatért, a Bank: (a) észszerű ügykezelési díjat számíthat fel, az igényelt intézkedések tekintetében teljesített információközléssel vagy egyéb kommunikációval kapcsolatosan felmerült adminisztratív költségek értékétől függően; (b) elutasíthatja a kérvényt, amennyiben ez megalapozatlan vagy túlzott követelés jellegű, különösen annak ismétlődő jellege esetén.

Amennyiben kérvényét elektronikus formátuban terjeszti elő és amennyiben nem igényli az adatokat más formátumban közölni, így intézményünk az adatokat az aktuálisan alkalmazandó elektronikus formátumban küldi meg.


Az Általános Adatvédelmi Szabályzat 16. cikke szerinti, helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bank indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Általános Adatvédelmi Szabályzat 17. cikke szerinti, törléshez való jog („az elfeledtetéshez valójog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bank indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b)    az érintett személy visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)    az érintett személy tiltakozik az adatkezelés ellen az általa érvényes tényállással kapcsolatos okokból kifolyólag, tiltakozik a Bank jogos érdeke szerinti feldolgozás ellen, beleértve az illető feldolgozás alapján történő profilképzést egyaránt, továbbá az adatkezelésnek pedig nincs más jogalapja;
d)    az érintett személy tiltakozik adatainak közvetlen üzletszerzés céllal történő adatkezelése ellen, beleértve a profilképzést, amennyiben az közvetlenül érintetta a kifejtett marketing tevékenységben;
e)    ) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
f)    a személyes adatokat a Bank esetében előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;.

Bizonyos helyzetekben, a törvény nem ír elő semmilyen korlátozást ezen jog gyakorlását illetően pl., kivételesen abban a helyzetben amikor az adatok törlését nem lehet azonnal teljesíteni, a Bank elutasíthatja az adatok törlését amennyiben azok feldolgozása (tárolása) szükséges egyes jogi kötelezettségek teljesítéséhez (pl. a Banki iratok archíválásával kapcsolatos tevékenységek során), valamely jogának Bank általi megállapításához, megvédéséhez, továbbá a szabad áramláshoz vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlásához. Ugyanakkor, intézményünk nem törli az adatokat amennyiben jogos, az Ön jogait és szabadságait szabályozó, Általános Adatvédelmi Szabályzat 6. cikkének (1) bek. f) pontjában foglaltak szerinti érdekkel rendelkezik az adatok feldolgozását illetően

Az Általános Adatvédelmi Szabályzat 18. cikke szerinti, adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére intézményünk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a)    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)    a Banknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d)    az érintett személytiltakozott az adatkezelés ellen, különösen a Bank jogos érdekében történő feldolgozás vagy az illető feldolgozás alapján történő profilképzés ellen; amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerinti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


Az Általános Adatvédelmi Szabályzat 20. cikke szerinti, adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Bank rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Bank amely az adatok kezelését/feldolgozását az Ön hozzájárulása szerint vagy valamely szerződés végrehajtása érdekében teljesíti, amennyiben ez a feldolgozás automatizált eszközök által történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok a Bank és egy másik adatkezelő közötti közvetlen továbbítását.

Az e cikkben említett jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az Általános Adatvédelmi Szabályzat 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jog és az Általános Adatvédelmi Szabályzat 7. cikkének (3) bek. szerint adott hozzájárulás visszavonásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése/feldolgozása ellen, ideértve a Bank jogos érdekeinek figyelembevételével történő adatkezelést és profilalkotást is. Ebben az esetben a Bank a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha nem bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen marketing céllal (üzletszerzés érdekében) történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, amely esetekben a Bank megszünteti a személyes jellegű adatok ilyen céllal történő feldolgozását.

Mitöbb, minden olyan helyzetben amikor az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásával történik, Önnek jogában áll bármikor visszavonni ezen hozzájárulását, anélkül, hogy ez bármilyen hátránnyal érintené. A jogszabály szerint, a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a Bank által, a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés/feldolgozás törvényességét.


Az Általános Adatvédelmi Szabályzat 22. cikke szerinti, egyedi ügyekben történő, automatizált döntéshozatalnak való kitettség, beleértve a profilalkotás elutasításához való jog

Érintett személyként, Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre á az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és a Bank közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát a Bank esetében alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.
Amennyiben egyéni ügyeket érintő döntéshozatal vagy profilalkotás hatálya alatt találja magát, a fentiek értelmében, Önnek joga van, hogy a Bank részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Ön bármikor gyakorolhatja ezen jogait, hozzáférhez és aktualizálhatja bármikor adatait, ugyanakkor további, kiegészítő információkat igényelhet ezekre vonatkozóan az Adatok védelméért felelős személy /Adatokért felelős személy elérhetőségi adatainak felhasználásával. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Továbbá, amennyiben intézményünk nem tesz intézkedéseket az Ön által előterjesztett keresete nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül,úgy tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Panasz előterjesztéséhez vagy bírósági hatósághoz történő fordulási joga

Amennyiben úgy véli, hogy érintett személyként az Önnek kijáró jogok megsértésre kerültek úgy kérjük felvenni a kapcsolatot és panaszt előterjeszteni a Személyes jellegű Adatok feldolgozásának Felügyeletét biztosító Országos Igazgatóságnál, amelynek székhelye: Gheorghe Mageru sugárút 28-30. sz., 1. Kerület, irányítószám: 010336, Bukarest, Románia (románul: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România) (fax: +40 318 059 602, e-mail címe: anspdcp@dataprotection.ro). Ugyanakkor, bírósági keresetet is előterjeszthet az illetékes bíróságnál.

 

10. Személyes jellegű adatok védelme

A Bank minden lehető intézkedést meghoz a rendelkezésére bocsátott vagy kontrollja alatt álló, személyes jellegű adatok védelméért a megfelelő hozzáférési, begyűjtési, használati, továbbítási, többszörösítési, módosítási vagy elhelyezési/nem engedélyezett tárolási/letéti, valamint egyéb jellegű kockázatok ellen hozott biztonsági intézkedések teljesítése által.

11. Személyes jellegű adatok feldolgozására vonatkozó specifikus szempontok

A lentiekben felsorolt link-ek által hozzáférhet a személyes jellegű adatok feldolgozására vonatkozó specifikus információkhoz, az intézményünkkel kötött szerződés alapján nyújtott vagy kívánt terméktől vagy szolgáltatástól, illetve a fennálló jogviszony szerinti specifikus helyzet(ek)től függően.

a.    Amennyiben Ön intézményünktől folyószámlák és (nem hitel jellegű) kapcsolódó termékeket vesz vagy szeretne igénybe venni kérjük olvassa át ITT a Folyószámlák és (nem hitel jellegű) kapcsolódó termékek esetében alkalmazandó, személyes jellegű adatok védelméről szóló tájékoztatásunkat.
b.    Amennyiben Ön intézményünktől hitel és hitel jellegű termékeket vesz vagy szeretne igénybe venni kérjük ITT olvassa át a Hitelek és hitel jellegű termékek esetében alkalmazandó, személyes jellegű adatok védelméről szóló tájékoztatásunkat.
c.    Amennyiben intézményünkkel alkalmi jelleggel lép kapcsolatba, mint pl. készpénz letétek a bankfiók pénztáránál – olyan OTP számlákra amelyek esetében nem rendelkezik tulajdonosi, megbízotti, képviselői minőséggel – banki utalások, deviza-átváltások stb. kérjük olvassa át ITT a Nem ügyfelek esetében alkalmazandó, személyes jellegű adatok védelméről szóló tájékoztatásunkat
d.    Biztosítások és személyes jellegű adatok. Életbiztosításra vagy élet- és munkanélküliségi biztosításra vonatkozó kötvény közvetítése esetén, továbbá amennyiben a Bank által kínált szolgáltatásokat az ügyirathoz csatolt, Ön által más biztosító társasággal kötött független biztosítási kötvény által kívánja igénybe venni, felhívjuk figyelmét, hogy a lentiekben pontosított céllal intézményünk feldolgozza az Ön egészségügyi állapotára vonatkozó érzékeny/különleges, személyes jellegű adatokat (különösen a kérvény feldolgozása, a szerződéses jogviszony fenntartása, a biztosítási kötvény kiállításával és/vagy kezelésével kapcsolatos megfelelőségi kritériumok ellenőrzése/vizsgálata során). Az ilyen jellegű adatkezelés vagy feldolgozás az Ön hozzájárulásával történik, nélküle intézményünk számára nem lehetséges az illető biztosítási szolgáltatások biztosítása. További részletekért, kérjük olvassa át ITT az egészségügyi állapotra vonatkozó adatok feldolgozását érintő egyezményünk.
e.    Közvetlen marketing (üzletszerzés). Amennyiben napirendben kíván lenni a Bank által kínált termékeket, szolgáltatásokat vagy akár promóciókat illetően úgy intézményünk szívesen bocsát rendelkezésére ilyen jellegű információkat hírlevél vagy hasonló, e-mail kommunikációk során, akár telefonon vagy postán egyaránt. Az OTP Bank Románia Rt. közvetlen üzletszerzési céllal kizárólag az Ön által, közvetlen marketing (üzletszerzési) hozzájárulása alapján továbbít hírleveleket, kereskedelmi kommunikációkat. További részletekért kérjük olvassa át ITT az adatok közvetlen marketing (üzletszerzés) céljából történő feldolgozáshoz/felhasználásához és profilalkotáshoz adott Egyezményt
f.    Amennyiben Ön a Banknak nyújt szolgáltatásokat, a Bank ügyfeleivel szerződőtt vállalkozó, vagy a Bank ügyfelei által engedményezett adós.


Feldolgozás célja(i):

A Bank a következtőkben bemutatott céllal gyűjti be, dolgozza fel és továbbítja a személyes adatokat:

i.    csekkek és/vagy váltók és/vagy a Bank javára engedményezett számlák bevételezése és az azokkal kapcsolatos adminisztratív eljárások teljesítése, az ilyen értelemben szükséges banki műveletek és/vagy az ügyfél útmutatása szerinti banki műveletek teljesítése érdekében (alapok átvétele, alapok átutalása, számlák állapotára és az illető számlák által teljesített műveletekre vonatkozó információk beszerzése stb.);
ii.    bármilyen követeléssel, keresettel vagy eljárással kapcsolatosan (beleértve, dokumentumok szerkesztése és áttekintése, valamely tranzakció teljesítéséhez szükséges dokumentáció összeállítása, jogi segélynyújtás/tanácsadás igénybevétele és jogviták rendezésének elősegítése stb., a  felsorolás nem kimerítő jellegű) és/vagy intézményünk szerződéses és törvényes jogainak, kötelezettségeinek védelme vagy gyakorlása érdekében;
iii.    belső rendeltetésű jelentések összeállítás és kezelése, belső audit teljesítése érdekében;
iv.    pénzügyi-gazdasági és adminisztratív kezelés, valamint a Bank számviteli és gazdasági vezetésének megszervezése, továbbá a szerződött szolgáltatásokat igénybevevő ügyfelekkeltörténő jogviszony menedzsmentje érdekében;
v.    a Banknak tartozott adósságok és követelések bevételezése;
vi.    a Bank könyvvizsgálatával kapcsolatos törvényes kötelezettségek teljesítése;
vii.    a dokumentumok és az információk Bank általi archíválására vonatkozó törvényes kötelezettségek teljesítése érdekében;
viii.    az adócsalás(ok), a csalás jellegű műveletek megelőzése, az ügyfélkör megismerése, a pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében tett intézkedések teljesítése, valamint a hitelintézetek esetében alkalmazandó törvényes rendelkezéseknek és kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása érdekében;
ix.    a törvény alkalmazásáért felelős hatóságokkal történő együttműködés érdekében az azok által foganatosított nyomozás keretében (beleértve, a szabályozó szerveknek történő adattovábbítást, az audit, felügyeleti és nyomozási kontrollok,valamint az ügyfelek hitelképességét érintő vizsgálatok teljesítését, a felsorolás nem kimerítő jellegű);
x.    a Bank esetében alkalmazandó szabályoknak, törvényes előírásoknak és jogszabályi rendelkezéseknek vagy gyakorlatnak való megfelelés biztosítása érdekében;
xi.    bűncselekmények megelőzése, észlelése és nyomozása érdekében, beleértve a csalásokat, pénzmosást vagy terrorizmus finanszírozását,valamint a kereskedelmi kockázatok elemzését és kezelését egyaránt;
xii.    vizsgálatok és/vagy elemzések, statisztikai céllal történő teljesítése érdekében.

Adakezelés/feldolgozás törvényes alapja

A szolgáltatott személyes jellegű adatokat a Bank esettől függően, a következők alapján dolgozza fel:

a)    a Bankra háruló törvényes kötelezettség teljesítésének szükségessége miatt, a fenti vi.-xi. pontokban részletezett céllal;
b)    intézményünk jogos érdekeire hivatkozva, pontosabban a Bank azon érdekére való tekintettel, hogy megfelelően teljesítse az ügyfeleivel kötött szerződések által vállalt kötelezettségeit, hogy bevételezze követeléseit, hogy jóhiszeműen és a banki ágazatban alkalmazandó standardok és előírások szerint fejtse ki kereskedelmi tevékenységét, az adóügyi és/vagy pénzügyi előírások, az alkalmazandó belső vagy társasági szintű szabályok, továbbá a fenti  vi.-xi. pontokban részletezett céllal  fenntartott ügyfélkapcsolatokra vonatkozó szabályozások szerint.

g.    Ön online vette fel vagy szeretné felvenni a kapcsolatot intézményünkkel (weblapunk vagy Facebook oldalunk által) telefonon vagy más módszer által, hogy információkat igényeljen, panaszt terjesszen elő vagy netán egyéb céllal.
 

Az OTP Bank Románia Rt. megtartja a rendelkezésére bocsátott mindazon személyes jellegű adat bizalmas jellegét amely a bank hivatalos weblapján elérhető kontakt formanyomtatvány kitöltése által, Facebook fiókja által jutott tudomására vagy amelyeket Ön, kezdeményezett, kérelem, javallat, panasz stb. jellegű levelezés során bocsátott intézményünk rendelkezésére (az Ön által választott kommunikációs módszertől függetlenül, pl. e-mail, telefon stb.).

Amennyiben adatokat a weblapunkon található kontakt formanyomtatványt kitöltése által vagy a Facebook közösségi média platformja által szolgáltat intézményünknek, továbbá amennyiben kérelem, javallat, panasz stb. jellegű levelezést kezdeményez, intézményünk begyűjti és felhasználja a szolgáltatott személyes jellegű adatoka, bevezetve azokat egy, a Bank és annak meghatalmazottjai által vezetett adatbázisba. Ezek az adatok nem kerülnek felfedésre harmadik felek részére, kivételt képezve az OTP Bank Románia Rt. meghatalmazottai és szerződött partnerei, akik hozzáférhetnek az illető adatokhoz szolgáltatásaik kontextusában, vagy amennyiben a Bank köteles teljesíteni törvényes kötelezettségeit. Mindezek ellenére, tájékoztatjuk, hogy a Facebook közösségi oldalnak hozzáférése van adataihoz az az által kínált alkalmazások által, mint pl. a „Tetszik” gomb, így ezen információ megküldése az EU-n kívül, az Amerikai Egyesült Államokba lehetséges. Jelenleg, az Amerikai Egyesült Államok szintjén nincs érvényben az Európai Bizottság által elrendelt, személyes adatok védelmét biztosító rendszer. További információkért a Facebook által feldolgozott adatokat illetően itt olvashat: https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

Az Ön által felkínált vagy az Önnel fenntartott jogviszony/levelezés során intézményünk tudomására kerülő személyes adatokat a Bank ügyfeleivel/potenciális ügyfeleivel fenntatott jogviszony menedzsmentje érdekében dolgozza fel, a kérelmekre, keresetekre, javallatokra és/vagy egyéni panaszokra vonatkozó válasziratok megfogalmazása, továbbá az ilyen jellegű kérelmek vagy ügyfeleket/fogyasztót/potenciális ügyfelet érintő támogató tevékenységek kifejtésére vonatkozó műveletek foganatosítása keretében.

Emlékeztetjük, hogy a kérelem rendezése során, a megfelelő azonosítás érdekében lehetséges, hogy intézményünk kiegészítő dokumentumot vagy információkat igényel. Amennyiben napirendben kíván lenni a Bank által kínált termékeket, szolgáltatásokat vagy akár promóciókat illetően úgy intézményünk szívesen bocsát rendelkezésére ilyen jellegű információkat hírlevél vagy hasonló, e-mail kommunikációk során, akár telefonon vagy postán egyaránt. Az OTP Bank Románia Rt. közvetlen üzletszerzési céllal kizárólag az Ön által, a www.otpbank.ro weblap látogatása által adott, közvetlen marketing (üzletszerzési) hozzájárulása alapján továbbít hírleveleket, kereskedelmi kommunikációkat.
Önnek jogában áll bármikor visszavonni ezen hozzájárulását vagy leiratkozni a hírlevélről, anélkül, hogy ez bármilyen hátránnyal érinteni. A jogszabályi előírások szerint, a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a Bank által, a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés/feldolgozás törvényességét.

A Bank továbbá is küldhet, a hozzájárulás visszavonása előtt szerződött termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó tájézkotatókat és információkat, a közvetlen üzletszerzéssel vagy közvetlen üzletszerzés általi profilalkotással nem kapcsolatos céllal.
Érintett személyként, az Önnek kijáró jogok a 9. fejezetben kerültek részletezésre, ugyanakkor intézményünk biztosítja Önt teljes együttműködéséről amennyiben kérdése/panasz van vagy amennyiben kívánja érvényesíteni/gyakorolni a személyes adatok védelmére vonatkozó valamely/valamennyi jogát.