A Vezetőség üzenete

 

Az OTP bankcsoport, melynek anyabankja a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett OTP Bank Nyrt., mára Magyarország és a közép-kelet európai régió bank- és tőkepiacainak meghatározó szereplője.

 

Az OTP bankcsoport stabilitása, kiegyensúlyozott működése, széles szolgáltatás- és termékpalettája eredményeit is kiemelkedővé teszik, miközben az egyre fokozódó versenyhelyzet, a multinacionális bankcsoportra jellemző üzleti, fejlettségi és kulturális sokszínűség folyamatos kihívást jelent az OTP Csoport vezetése és minden munkatársa számára.

 

Az OTP bankcsoport univerzális pénzügyi szolgáltató Magyarországon, Romániában, Montenegróban, Horvátországban, Bulgáriában, Oroszországban, Ukrajnában, Szlovákiában és Szerbiában, szolgáltatásait 13 millió ügyfél veszi igénybe a több mint 1500 szervezeti egységet, ATM-et és elektronikus csatornát megtestesítő hálózaton keresztül.

 

OTP Bank Romania SA, az OTP Bank Nyrt. leányvállalata, a legnagyobb közép- és kelet európai független bankcsoport tagjaként integrált és saját finanszírozású pénzügyi szolgáltató. Felelősségteljes, elkötelezett és szakképzett megközelítésével az OTP Bank Romania SA ügyfeleinek szükségleteit szem előtt tartja.

 

OTP Bank Romania SA, az OTP Bank Nyrt. bankcsoport tagjaként a Csoport által kitűzött stratégiai irányt és a vezető irányvonalat követi.

 

A Bank jelen pillanatig elért sikereinek és megvalósításainak legfontosabb eleme – és egyben a jövő szimbólumunk – az ügyfeleinkkel kifejlesztett, közös értékekre épülő jó üzleti kapcsolataink, az emberek közötti kapcsolatokat vezető magatartási szabályok.Az OTP Bank Romania SA sikere nem lett volna megvalósítható a nagyon jül felkészült és kreatív munkatársaink dinamikus hozzáállása nélkül, cselekedeteik és magatartásuk a magasszintű etikus szabványainknak megfelelnek.

 

Az OTP Bank Románia sikere nem lenne elérhető, a nagyon jól felkészült és kreatív munkatársak dinamikus munkája nélkül, akiknek viselkedési tevékenységük megfelelnek az általunk meghatározott  magas etikai szabványoknak.

 

Az OTP Bank Romania SA egyik alapvető követelménye munkavállalóival szemben az, hogy különös figyelmet fordítsanak az erkölcsi és szakmai integritás fontosságára, és hogy a magasszintű erkölcsi és szakmai szintet napi tevékenységük folyamán elérjék.

 

Az ajánlott banki termékek és szolgáltatások minősége az OTP Bank Romania SA által kitűzött céljainak elérését jelenti, a bátorságot ahhoz, hogy a szaktudást, kiválóságot műveljük integrált etikus magatartással együtt minden egyes munkavállaló, valamint szervezeti szinten is.

 

A tevékenység értékét az OTP Bank Romania SA műveleteinek egyik legfontosabb eleme jelenti a legnagyobb szintű rentabilitás és hatékonyság megszerzésére irányuló erőfeszítések összeségével a kockázatmenedzsment, a belső és külső szabályozások betartásával együtt, más szóval, a politikák, munkafolyamatok, a belső ellenőrző folyamatok és az etikai kódex szerinti munkavégzés és ezek megfelelő és tényleges alkalmazása.

 

Etikára és megfelelőségre alapú szervezeti egységként az OTP Bank Romania SA és a Vezetőség teljes mértékben elkötelezett a jellegzetes banki és pénzügyi jogszabályok betartásának biztosítása, valamint az összeférhetetlenség elkerülése, az ügyfelek adatainak titkosságának megőrzése, és a korrupcióellenes szabályozások betartása iránt.

 

Az OTP Bank Romania SA és a Vezetőség a zéró tolerancia elvét vallja a korrupcióval és a megvesztegetéssel szemben, határozottan ellenzi a korrupció minden formáját, és támogatja a korrupcióellenességet.

 

Ugyanakkor, az OTP Bank Romania SA legalább ugyanennyire fontosnak tartja működése során a transzparencia és a prudenciális elvek érvényesülését.

 

Hisszük, hogy az etikus működés gyakorlata jelentősen hozzájárulhat az OTP Bank Romania SA teljesítményének és versenyképességének fokozásához, a bank elismertségéhez. Ennek megfelelően az összes rendelkezése álló eszközt alkalmazzuk annak érdekében, hogy az etikai szabványokat fenntartsuk és szintjüket növeljük az OTP Bank Romania SA jó hírnevének megőrzése érdekében.

Ahhoz, hogy a Bank státusza bankból pénzügyi tanácsadóvá fejlődjön, folytonos erőfeszítések szükségesek a Bank minden egyes munkavállalója részéről, és a felelősségvállalásra, ismeretekre, az etikai értékek elkötelezettségére és betartására alapszik az OTP Bank Romania SA előremenetelének és stabilitásának érdekében.

 

Így, az OTP Bank Romania SA nem csupán stratégiai céljairól, tevékenységéről nyújt rendszeres tájékoztatást a nyilvánosság számára, hanem az üzleti etikával kapcsolatos irányelveiről is, melyeket az Etikai Kódex foglal össze.

 

1. BEVEZETÉS

 

Az OTP Bank Romania SA (továbbiakban „Bank”) Etikai Kódexe abból a célból jött létre, hogy a Bank, illetve a Bankkal kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmazzon meg az etikus üzleti működéssel kapcsolatban, a Bank értékeinek védelme érdekében.

 

A Bank a csoportszintű vállalatirányítását a jogszabályoknak megfelelően hozta létre, az ügyféli bizalom és kielégítés, valamint a részvények értékének növelése és a társadalmi felelősség biztosítása érdekében.

 

Az etikai szabályok és az etikus működés betartásának felügyelete érdekében a Banknál Etikai Bizottság működik, amely rendszeresen felülvizsgálja a Bank működését az Etikai Kódexben meghatározott alapelveknek és elvárt magatartásformáknak való megfelelés szempontjából.

 

A Bank lehetőséget biztosít személyesen, telefonon, vagy e-mailben az Etikai Kódex megsértésére vonatkozó bejelentéstételre, valamint megtesz mindent a Bankon belüli jogsértést bejelentő munkavállaló diszkriminációval és tisztességtelen bánásmóddal szembeni védelméért: tiltja a megtorló intézkedéseket, vagy negatív hatású következmények alkalmazását bárki ellen, aki jóhiszeműen bejelenti az Etikai Kódex értékeinek, irányelveinek vélt vagy valós megsértését.

 

A Bank kiemelten fontosnak tartja az etikai normák megismerését és tudatosítását a munkatársak körében, ezért minden munkavállalóra kiterjedő etikai e‐learning képzést folytat, egyben rendszeresen felülvizsgálja és nyomon követi annak betartását.

 

2. AZ ETIKAI KÓDEX ALKALMAZÁSI TERÜLETE

 

Az Etikai Kódex, így a benne foglalt irányelvek, elvárások az OTP Bank vezető tisztségviselőire és felügyelő bizottsági tagjaira (továbbiakban együttesen „vezető tisztségviselők”), alkalmazottaira [1] (az előzőek együttesen „munkatársak”) és megbízottai számára ír elő kötelezettségeket. Az Etikai Kódexben a „megbízottak” fogalom alatt értjük a képviselőket, szakértőket, közvetítőket, tanácsadókat, ügynököket, alvállalkozókat és beszállítókat, illetve a Bankkal egyéb polgári jogi jogviszonyban lévő társaságokat és természetes személyeket valamint a bank székhelyein gyakorlatot végző személyeket. Az Etikai Kódex rendelkezéseit a fent említett összes személyek és szervezetek, a foglalkoztatás vagy szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt – munkaidőben és azon kívül – be kell tartania.

 

A munkatársak és azon megbízottak, akik a Bank részére szerződéses kötelezettséget teljesítenek és e tevékenységük során a Bank ügyfelei vagy lehetséges ügyfelei széles körével találkoznak, részükre a Bank nevében szolgáltatásokat teljesítenek, illetve szerződéses kötelezettségeik teljesítése során a nyilvánosság előtt egyértelműen a Bank képviselőjeként jelennek meg, az Etikai Kódexet a rájuk vonatkozó nyilatkozat aláírásával fogadják el.

 

A Bank igénye az összes munkatárssal szemben, hogy a lefolytatott tevékenységek idején és bizonyos esetekben a munkahelyen kívül is olyan viselkedést mutassanak, amely a Bank etikai szabályoknak megfeleljenek.

 

A (whistlerblower) etikai jelentés rendszer segítségével szükségünk van azonosítani az etikátlan magatartásformákat, az etika elleni visszaéléseket, a belső szabályzatok és a törvénykezésnek megfelelő ellentétes viselkedéseket. A Bank azonosítja és elemzi azokat az eseteket, amelyek engedélyezik ezeket a gyakorlatokat, különös figyelmet fordítva a bekövetkezhető lehetséges kockázatokat. Az etikus üzleti tevékenység biztosítása érdekében, szükség van egy globális elemzésre, a (whistlerblower) etikai jelentés rendszer jelentéseiben található információknak, egy alapos elemzésre a kapcsolódó kockázatoknak, és ezek alapján az észrevételek megküldésére az illetékez igazgatóságok felé.

 

3. ÉRTÉKEK

 

3.1  A Bank eszközeinek védelme

 

A jelen Kódex 2. fejezetben említett személyek felelnek a Bank, az ügyfelek, a megbízottak olyan anyagi és nem anyagi javainak védelméért, amelyek kezelésével megbízták. A Bank, az ügyfelek, a megbízottak és más harmadik felek eszközei csak az engedélyezett célokra és a vonatkozó engedélyeknek és feltételeknek megfelelően alkalmazhatók, használhatók.

 

A Bank vagyontárgyainak, a Bank használatában lévő eszközök nem megfelelő kezelése vagy engedély nélküli megosztása harmadik féllel/felekkel, a Bankkal szembeni kötelezettségek megsértését jelenti, és mint ilyen a Bank ellen elkövetett gazdasági bűncselekménynek minősülhet. Hasonlóképpen a Bank vagyontárgyaival kapcsolatos gondatlanság, pazarlás és engedély nélküli használat is a Bankkal szembeni kötelezettségek megszegését jelentheti.

 

A vagyontárgy alatt készpénzt, értékpapírt, fizikai tulajdont (eszközök, készletek, berendezések stb.), szolgáltatásokat, üzleti terveket, ügyfelek, munkatársak és megbízottak információit, szellemi tulajdont, és minden egyéb személyes, jogvédett, bizalmas információt értünk.

 

3.2  A Bank jó hírnevének védelme 

 

3.2.1. Viselkedési elvárások

 

Munkatársainknak - mind a munkahelyen, mind a munkahelyen kívül - tartózkodniuk kell minden olyan megnyilvánulástól, amely a Bank jó hírnevét hátrányosan befolyásolhatja. A Bank elvárja munkatársaitól, hogy magánéleti tevékenységük során is a Bank etikai normáinak megfelelő, ahhoz méltó magatartást tanúsítsanak, különösen akkor, ha tevékenységük, illetve személyük a Bankkal bármilyen módon összefüggésbe hozható, vagy azt a látszatot keltheti, hogy a Bank nevében járnak el, illetve nyilvánítanak véleményt.

 

Szervezeti tömörülésekben (politikai, vallási, kulturális) a munkatárs csak magánemberként vehet részt, nyilvánulhat meg, és köteles tartózkodni a Bank megjelölésétől.

A munkatársak a véleménynyilvánításhoz való jogukat nem gyakorolhatják úgy, hogy az a Bank jó hírnevét, jogos gazdasági és szervezeti érdekeit sértse vagy veszélyeztesse.

 

3.2.2. Közösségi média

 

Munkatársainknak a közösségi médiában való megjelenésük során tartózkodniuk kell minden olyan megnyilvánulástól, amely a Bank jó hírnevét hátrányosan befolyásolhatja. A Bank elvárja munkatársaitól, hogy a közösségi médiában magánemberként történő kommunikációjuk során is a Bank etikai normáinak megfelelő, ahhoz méltó magatartást tanúsítsanak, különösen akkor, ha tevékenységük, illetve személyük a Bankkal bármilyen módon összefüggésbe hozható, vagy azt a látszatot keltheti, hogy a Bank nevében járnak el, illetve nyilvánítanak véleményt.

 

3.2.3. Politikai szerepvállalás

 

Elismerjük munkatársaink jogát a politikai és közéleti szerepvállaláshoz, politikai tevékenységet azonban csak a munkahelyen kívül folytathatnak. Munkahelyen kívüli politikai megnyilvánulásaik során nem élhetnek vissza a Bankban betöltött pozíciójukkal, magatartásukkal a Bank jó hírnevét hátrányosan nem befolyásolhatják.

 

A munkatársak bármilyen politikai, állami szervezetben történő hivatal betöltése esetén kötelesek a munkáltatót előzetesen tájékoztatni. A munkatársak banki munkájuk során nem élhetnek vissza a politikai vagy állami szervezetben betöltött szerepükkel, pozíciójukkal.

 

A munkatársak politikai szervezet, személy részére csak a „Támogatás nyújtása” fejezetben foglalt tiltás betartásával nyújthatnak támogatást. Tilos a Bank erőforrásait (személyzet, létesítmények, egyéb eszközök) politikai rendezvények támogatására felhasználni.

 

Ebben a fejezetben meghatározott kötelezettségek, megfelelő képpen alkalmazódnak a jelen Kódex 2. fejezetben említett összes személyre

 

3.3  Tisztességes üzleti működés 

 

3.3.1. Antikorrupció – Korrupció

 

A jelen Etikai Kódex értelmében a tiltott befolyásolás a jogosulatlan vagy jogtalan előny biztosítása, vagy elérése ellenszolgáltatás fejében. Egyetlen munkatárs, vagy a Bank nevében eljáró más személy sem kínálhat fel, ígérhet, teljesíthet fizetést, vagy adhat más értékkel rendelkező dolgot, illetve ilyet nem kérhet, fogadhat el azzal a céllal, hogy befolyásoljon állami hivatalnokot vagy más személyt (vagy a befolyásolás látszatát keltse), illetve hogy tisztességtelen üzleti előnyre tegyen szert.

 

Az értékkel rendelkező dolog pénzügyi vagy más jellegű előnyt foglal magában, és a készpénzen túl ajándékokra, hitelre, fedezetre, hitelnyújtás folyamán bármilyen felajánlásra, árengedményre, szórakoztatásra, szolgáltatásokra, juttatásokra, foglalkoztatás felajánlására stb. terjed ki. Nincs minimális összege vagy küszöbértéke, amelyet először meg kellene haladni ahhoz, hogy a fenti célok érdekében nyújtott fizetést vagy ajándékot törvénytelennek, illetve az Etikai Kódexbe ütközőnek lehessen tartani.

 

A korrupció, a tiltott befolyásolás gyanúja és látszata is kerülendő

 

Ajándékozás

 

Az ajándékozás gyakran a helyi kultúra és hagyomány része. Az üzleti és ügyfélkapcsolatok során történő ajándékozás erősítheti a cég hírnevét és elősegítheti a jó üzleti kapcsolat kialakítását. A szokásos és üzleti célú ajándékok adása és elfogadása engedélyezett. Az ajándék pénzben kifejezhető értéke nem haladhatja meg a 250 RON értéket. Nyilvános ügyféltérben, vagy bármilyen körülmény és más helyen, beleértve a bankon kívülit is bármilyen ajándék elfogadása – összeghatártól függetlenül – tiltott.

 

Amennyiben mégis sor kerül értékhatár feletti ajándékozásra és az nem utasítható vissza, az ajándékozásról bejelentést kell tenni a Compliance és Biztonsági Igazgatósága részére, a bejelentésben meg kell jelölni az ajándékozó szervezetet vagy személyt, az üzleti kapcsolat jellegét és az ajándékot is.

 

Tilos a munkáltató költségére (például reprezentációs költség) a munkatársak közötti ajándékozás minden formája, történjék az egy intézményen belül vagy a Bankcsoport egyes leányvállalatainak munkatársai között. A magánemberként, saját költségen történő ajándékozás (például születésnapi köszöntés) megengedett.

 

A tilalom alól kivételt képeznek a protokolláris és nem készpénz-jellegű ajándékok, juttatások, amelyek célja egyértelműen nem a Bankkal fennálló vagy kialakítandó üzleti kapcsolat befolyásolása, vagy amelyek a banki munkával összefüggő üzleti kapcsolattartáson alapulnak és jellemzően felsővezetői szinthez köthetőek.

 

A munkatársak nem adhatnak vagy fogadhatnak el ajándékot olyan körülmények között, amelyekben kívülállók számára úgy tűnhet, hogy ez befolyásolja az üzleti döntést, vagy akár megvesztegetésként is értelmezhető.

 

Annak a gyanúját vagy látszatát is el kell kerülni, hogy a Bank vagy munkatársa befolyásol vagy befolyásolni próbál hivatalos szerveket, ezért rendkívül gondosan kell eljárni hivatalos szervekkel, nemzetközi vagy civil szervezetekkel kapcsolatos ajándékok és meghívások vonatkozásában.

 

A meghívás vagy reprezentáció többféle formát is ölthet, például rendezvény, vendéglátás, koncert, utazás. A meghívás vagy annak elfogadása az üzleti tevékenység legitim része lehet, erősítheti a Bank jó hírnevét, és elősegítheti a jó üzleti kapcsolatok kialakítását. A szokásos üzleti vonatkozású meghívások és azok elfogadása engedélyezett. Ilyen lehet például vacsora- és ebédmeghívás, fogadáson való részvétel – legyen szó vendéglátásról, utazási költségek megtérítéséről – vagy más típusú reprezentáció. A költségeket azonban mindig ésszerű határokon belül kell tartani, az ésszerű határ az mindig az adott helyzettől függ.

 

Az üzleti döntést mindig a Bank érdekei, és nem az ajándékozás, meghívás nyomán létrejött személyes kapcsolat alapján kell meghozni. A Bank jó hírnevének és feddhetetlenségének megőrzése az elsődleges szempont.

 

Ügymenetet könnyítő fizetések

 

Az ügymenetet könnyítő fizetés olyan nem hivatalos juttatás, amelynek célja egy olyan intézkedés elősegítése és gyorsítása, amelyhez egyébként a fizető személynek joga van. A Bank elutasítja az ügymenetet könnyítő fizetéseket, és nem teljesíti azt, ha ilyen igénnyel szembesül.

 

Támogatás nyújtása

 

A Bank a munkatársai részére tiltja, hogy a munkaviszonyukkal, vagy a betöltött tisztségükkel kapcsolatos tevékenységükkel összefüggésben anyagi vagy nem anyagi természetű támogatást nyújtsanak politikai pártok, szervezetek, valamint azok tagjai, képviselői részére. A Bank ezen irányelvet önmagára nézve is kötelezőnek ismeri el.

 

Adomány

 

A Bank társadalmi felelősségvállalása keretében adományokkal támogat egyes rászoruló szervezeteket, csoportokat. Az adományok juttatására csak a vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályozó dokumentumoknak megfelelően kerülhet sor. Az adományért közvetlen vagy közvetett ellenértéket a Bank, illetve a munkatársak nem kérhetnek, nem fogadhatnak el. 

 

3.3.2. Összeférhetetlenség

 

A jogszabályok és a banki szabályozó dokumentumok rendelkezéseivel összhangban munkatársainknak el kell kerülniük a pozíciójukkal, munkájukkal és személyükkel kapcsolatosan ténylegesen felmerülő összeférhetetlenséget, illetve annak a látszatát is. Tartózkodniuk kell a Bank és az ügyfelek érdekeivel ellentétes minden tevékenységtől, döntéseiket elfogulatlanul és részrehajlástól mentesen kell meghozniuk.

 

A munkatársak kötelesek bejelenteni, ha valós vagy lehetséges összeférhetetlenséget vagy érdekkonfliktust észlelnek a saját személyük, rokonok/hozzátartozóik, a saját vagy rokon/hozzátartozóik üzleti érdekeltségei és a Bank vagy a Bank ügyfeleinek érdekei között. A munkatársak kötelesek együttműködni a Bankkal az összeférhetetlenségek és érdekkonfliktusok gyors és hatékony kezelésében.

 

A munkatársak a munkakörükkel, munkavégzésükkel vagy a Bank érdekeivel összefüggésben nem tölthetnek be olyan pozíciót, nem folyatathatnak semmilyen tevékenységet, amely összeférhetetlenséget eredményezhet és/vagy a Bank érdekeit sértenék.

 

A Bank a szolgáltatási tevékenységére figyelemmel az ügyfelei számára hátrányos érdek-összeütközések elkerülése, feltárása és kezelése céljából összeférhetetlenségi politikát elkészíti és fenntartja.

 

Az összeférhetetlenségi politika megjelöli azokat a körülményeket, amelyek érdekkonfliktushoz vezetnek vagy vezethetnek, amely az ügyfélre nézve hátrányos következménnyel járhat, és tartalmazza azon részletes eljárási szabályokat és intézkedéseket, amelyek a meghatározott érdekkonfliktus kezelését célozzák.

 

3.4  Egymás iránti tisztelet

 

3.4.1. Diszkrimináció

 

A Bank olyan munkakörnyezet kialakítására törekszik, ahol az egyéni különbségek elfogadottak és értékelendők. Tiltott minden olyan pozitív vagy negatív diszkrimináció, amelynek alapja az adott személy valós vagy vélt tulajdonsága [2] – így többek között, de nem kizárólag bőrszíne, neme, nemzetisége, vallási vagy világnézeti meggyőződése, nemi identitása, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, szexuális irányultsága, politikai vagy más véleménye, családi állapota stb.

 

3.4.2. Zaklatás

A Bank tiltja és nem fogad el olyan magatartást, amely a munkatársak megfélemlítésén alapul, különösen, ha ezt kihasználva vesz rá másokat a banki szabályozó dokumentumokkal vagy jogszabályokkal nem összeegyeztethető cselekedetek megtételére.

 

A munkatársaknak tilos minden olyan magatartásforma, amely szóbeli, nem szavakkal történő vagy fizikai módon valósul meg, olyan céllal vagy hatással, amely sérti az adott személy méltóságát, számára megszégyenítő, sértő környezetet teremt.

 

Amennyiben a munkatárs úgy érzi, hogy a fentiek szerinti zaklatás áldozata, jelentse ezt a 4. pontban megjelölt csatornák valamelyikén a Compliance és Biztonsági Igazgatóságnak, amely kivizsgálja az esetet és meghozza a szükséges intézkedéseket.

 

3.5  TA Bank kötelezettségvállalásai

 

3.5.1. Pénzügyi beszámoló

 

A Bank a pénzügyi jelentéseit mindig az általánosan elfogadott könyvelési alapelvek, a vonatkozó jogszabályok szerint készíti el, és azoknak megfelelő módon mutatja be, teszi közzé. A jelentéseknek a Bank pénzügyi helyzetét és tevékenységének eredményeit minden lényeges tekintetben tartalmaznia kell, ezáltal is biztosítva a befektetők korrekt tájékoztatását.

 

 

3.5.2. Versenyjog

 

A Bank vezetése elkötelezett és érdekelt a szabad, tisztességes és versenyhelyzetet teremtő piaci feltételek érvényesülésének biztosítása mellett. A Bank tartózkodik minden olyan magatartástól, amely a piaci verseny korlátozását vagy a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést eredményezheti. Így többek között, de nem kizárólag, gazdasági verseny tisztességtelen (az ügyfelek, versenytársak, partnerek törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon történő) folytatása; olyan javaslat tétele vagy elfogadása, amely az árakban történő megegyezésre, a versenyt befolyásoló marketinginformációk megosztására, illetve a piac és az ügyfelek felosztására irányul (kartell-megállapodás); valamint olyan témák megvitatása a szakmai érdekképviseleti szervezetek ülésein, amelyek a verseny korlátozása szempontjából relevánsnak számítanak (például árak, árazási politika, költségek, marketingstratégiák).

 

A munkatársaknak mind a Bank versenytársaival, mind az üzleti partnereivel folytatott mindennapi tevékenységük során versenyjogi felelősségük tudatában kell viselkedniük.

 

3.5.3. Bennfentes kereskedelem

 

A Bank egyes munkatársai napi munkájuk során bennfentes információk birtokába kerülhetnek, amelyeket tilos bármire felhasználniuk. A Bank bünteti a bennfentes kereskedelmet.

A bennfentes kereskedelemre és a tisztességtelen árfolyam-befolyásolásra vonatkozóan a Büntető Törvénykönyv, a Tőkepiacról szóló törvény, az Európai Unió vonatkozó rendelkezései, valamint a Bank belső szabályozó dokumentumai az irányadóak.

 

A Bank a belső szabályozó dokumentumainak megfelelően minden szükséges intézkedést megtesz a bennfentes kereskedelem elkerülése, tiltása érdekében

 

3.5.4. Titoktartás

 

A Bank és az ügyfeleinkkel kialakított bizalmi viszony egyik alapfeltétele, hogy a rájuk vonatkozó üzleti titkot, bizalmas információkat szigorúan megőrizzük. A bank az adatokat, az ügyfél információkat és dokumentumokat valamint a bank és ügyfél üzleti kapcsolatával, a titkot következetesen megtartja. A titoktartási kötelezettséget be kell tartaniuk, a munkatársaknak és azon személyeknek, akik kölcsönhatásba lépnek a bankkal és ügyfelekkel és/vagy hozzáférnek közvetlenül, vagy közvetve a bank ügyfeleiről szóló információkhoz/dokumentumokhoz, a foglalkoztatásuk vagy munkaviszonyuk megszűntetése után is.

 

A munkatársaknak tartózkodniuk kell a Bank tevékenységével kapcsolatos bármilyen információ formális vagy informális megosztásától olyan helyzetekben, amikor ez nem szükséges a szokásos üzletmenet szempontjából, az érintett munkatárs feladatköréhez nem kapcsolható, valamint olyan személyekkel kapcsolatban, akik a Banknak nem munkatársai vagy üzleti partnerei.

 

Az üzleti titok, a banktitok, az értékpapírtitok védelméről és megőrzéséről a Polgári Törvénykönyv, a Büntető Törvénykönyv, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, illetve a tőkepiacról szóló törvények és a Bank belső szabályozó dokumentumai rendelkezéseinek megfelelően kell gondoskodni.

 

A 99/2006, hitelintézetekre és tőkemegfelelésre vonatkozó sürgősségi Kormányrendelet, amelyet az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott 227/2007 Tv. szerint jóváhagytak, a Bank alkalmazottainak a banktitok területén az információkat, adatokat és dokumentumokat meg kell őrizzék és nem szabad közölniük. A titoktartási kötelezettség fennmarad a munkaviszony vagy a foglalkoztatási viszony megszűnése után is, határozatlan időre.

 

3.5.5. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni tevékenység

 

A pénzügyi szolgáltatók közvetítő vagy fogadó szerepet töltenek be a magánszemélyek és szervezetek részére végzett gyors és biztonságos pénzpiaci műveletek végrehajtásában, ezért magas a kockázata, hogy egyesek illegális céllal és/vagy bűncselekményből származó eszközökre kívánnak ügyleti megbízást végrehajtani a Bankon keresztül. Az ilyen cselekmények megelőzése és az ügyfelek megismerése rendkívüli jelentőséggel bír nemcsak a Bank számára, hanem a belföldi pénz- és tőkepiacról alkotott kép szempontjából is. Ebben a tárgykörben egy jogszabályba ütköző cselekménynek beláthatatlan következményei lehetnek a Bank és piac számára úgy a jó hírnév elvesztése, mint a lehetséges pénzügyi veszteség miatt.

 

A Bank közvetlen ügyfélkapcsolattal rendelkező és a fent említett kockázatokkal érintett egyéb területeinek munkatársai a megfelelő képpen kell intézkedéseket tenniük a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása, valamint az „Ügyfélismereti” elvek alkalmazásával, az ügyfelekkel kapcsolatos kimerítő tájékozódás érdekében. Munkájuk során a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, a Büntető Törvénykönyv, a Román Nemzeti Bank, az FATF (Nemzetközi pénzügyi akciócsoport) és a Basel Committee on Banking Supervision ajánlásai, az Európai Unió vonatkozó rendeletei és a Bank belső szabályozó dokumentumai szerint kell eljárniuk.

 

3.5.6. Biztonságos és egészséges munkakörnyezet

 

Munkatársaink számára biztosítjuk a munkaügyi előírásoknak megfelelő egészséges és korszerű munkahelyet, gondoskodunk testi épségük és egészségük védelméről. A Bank munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást nyújt a munkatársak részére.

 

A banki munkahelyeken, illetve a munkavégzés kapcsán, más helyszíneken és alkalmakkor, illetve a munkához kapcsolódó tevékenységek végzése közben is szigorúan tilos az alkohol, az illegális szerek, a kábítószer és/vagy egyéb tudatmódosító szer/anyag fogyasztása vagy ezek hatása alatti megjelenés vagy az ezekkel történő visszaélés (így például kínálása, átadása, árusítása stb.). Protokolláris alkalmakkor a kulturált alkoholfogyasztás megengedett.

 

Minden munkatárs kötelessége betartani a munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírásokat, amelyekre a biztonsági, munka- és tűzvédelmi szabályok az irányadóak.

A Bank folyamatosan megfelel a biztonságos és egészséges munkakörnyezet kialakítására és fenntartására vonatkozó helyi és nemzetközi jogszabályi előírásoknak.

 

4. ETIKAI PROBLÉMÁK BEJELENTÉSE, TANÁCSADÁS

 

Ha alapos gyanúja merül fel vagy tudomást szerez az Etikai Kódexben meghatározott értékek esetleges megsértéséről (etikai problémák), tanácsot kérne, vagy kérdései merülnek fel általában, vagy egy bizonyos helyzetben követendő eljárásról, a banki munkatársak több választási lehetőségük van, amelyek közül erre a célra a belső riaztási (whistlerblower) rendszer

A bejelentéseket, megkereséseket és vizsgálatokat a Bank minden esetben bizalmasan kezeli, a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok betartásával a bejelentő védelme mellett.

Az Etikai Kódex megsértése esetén az eljárás és a szankcionálás a Bank belső szabályozó dokumentumaiban meghatározott elvek szerint történik. Etikai vétség megállapítása esetén a Bank munkajogi eljárást indít (hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz).

 

Az etikai problémák anonim bejelentése lehetséges. Ez esetben figyelembe kell venni, hogy névtelen bejelentés esetében előfordulhat, hogy nem tudjuk beszerezni azokat a további információkat, amelyek a probléma kivizsgálásához és megoldásához szükségesek, ezért az a Bank kérése, hogy az anonimitás fenntartása mellett a bejelentő adjon meg elérhetőséget, hogy a szükséges információkat elkérhessük.

 

Az alaptalan és rosszhiszemű bejelentés (rágalmazás) nem kívánt jelenség, amelynek megtétele jogi következménnyel járhat.

 

A bank szintjén a jelentési rendszerre kapcsolatosan biztosítódik:

  • Az etikai jelentési rendszer működése alatt, a beérkezett jelentésekben befoglalt információk részletes elemzése, a szervezeti kérdések értékelése és a felmerülő kockázatok felmérése
  • Az értékelés eredményével kapcsolatosan, az érintett szakterületek tájékoztatása
  • Az érintett szakterületekkel való együttműködés, a szervezeti kérdések és az azonosított kockázatok csökkentése érdekében
  • A munkatársaknak a folyamatos szakmai képzések szervezése, az üzleti életben az etikai magatartással és a Bank által követelt viselkedéssel kapcsolatosan

 

[1]  munkatársak: a Bank keretén belül munkaviszonyban van más viszonyban levő, bizonyos tevékenységet végző személyek.

[2]  Lásd az utólag módosított és kiegészített 53/2003 Munkatörvény 5. cikk, 2. bekezdését