x

ONLINE ADATFRISSÍTÉS
Az OTP Bank ügyfelei számára

Személyes-, illetve a vállalat adatainak/a jogi képviselők, felhatalmazott személyek adatainak frissítéséhez

Kattinstson ide
[A-B] [C-D] [E-F] [G-H] [I-J] [K-L] [M-N] [O-P] [Q-R] [S-T] [U-V] [W-X] [Y-Z]
 
Adós
Az a személy, aki a hitelezőnek egy adott értéket fizet az egy bizonyos időintervallumon belül a tőle kapott összegért. Megnevezése megfelel a hitel igénylőjének.
 
ÁFA
Áruforgalmi Adó- olyan adó, amelyet a forgalmazott árukra és a nyújtott szolgáltatásokra szabott. Ez az adó minden olyan kereskedelmi tevékenységben található, amely javak gyártását és forgalmazását, illetve szolgáltatás nyújtását foglalja magába. Az adó a végső fogyasztót érinti.
 
Akkreditív, hitellevél
Az importőr bankja által nyújtott pénzügyi eszköz, arra vonatkozó banki kötelezettségvállalás, hogy a bank bizonyos feltételek teljesülése esetén meghatározott összeget fizet az exportőr számára.
 
Aktiva
A vagyonmérleg Eszköz oldalán szereplõ mérlegtételek (befektetett és forgó eszközök, ezek részei). Valamely vállalkozás tulajdonában lévő értéket képviselő tényezők és dolgok.
 
Állampapír
Az állam által kibocsátott kötvény, amely a költségvetés hiányának finanszírozását szolgálja. Lehet fix és változó kamatozású, kibocsátása történhet saját, illetve idegen valutában. A teljes állampapír-állomány természetesen a teljes államadóssághoz kapcsolódik.
 
Annuitás (egyenletes törlesztés)
Amortizálódó hitel évenkénti kifizetésekkel. 
A futamidő során minden hónapban ugyanakkora a törlesztőrészlet. Változó kamatozású hiteleknél a kamatláb módosulása miatt lehet eltérés az egyes törlesztési időszakok összegei között.
 
Arbitrázs
Az időben és térben meglévő ár-, árfolyam- és kamatkülönbözeket kihasználó piaci szereplők (az arbitrazsőrök) által végrehajtott ügylet.
 
Átruházás
A bemutatóra szóló értékpapírok átruházása egyszerűen történik, a névre szóló értékpapíroké azonban csak az értékpapír hátoldalára rávezetett külön átruházó nyilatkozat aláírásával történhet.
 
Átutalás
Készpénz használata nélküli fizetési mód. A megbízó arra utasítja a bankot, hogy a nála vezetett bankszámláról írjon át egy meghatározott összeget a megbízásban szereplő személy, intézmény bankszámlájára.
 
Automatikusan megújuló
Automatikusan megújuló hitel, amelyhez a kliens meghatározott összeg formájában, a visszafizetés függvényében jut hozzá. A hitel összegéből való törlesztések nem csökkentik az eredetileg jóváhagyott limitet, így az ügyfélnek lehetőséget nyújt további vizzsavonásokra, anélkül, hogy a jóváhagyott keretet és a megszabott hataridőt meghaladná.
 
Bankfiók
A bankfiók jogi személyiség nélküli egység, amely egy hitelintézményhez tartozik, és ennek az összes vagy bizonyos tevékenységét végzi. A bankfiókok a hitelintézmény által megszabott autonómiát élvezik.
 
Bankhitel
Kölcsön, melyet a bank bocsát ki. Időtartam, rendeltetés, biztosíték, pénznem stb. szerint határozható meg. 
A hitelek lehetnek:
 
fogyasztói hitelt
okmányos meghitelezés
jelzálog kölcsön
kiegészülő, megújuló vagy rulírozó hitel
Banki konzorcium
Adott cél érdekében történõ, jellemzõen bankok közötti együttműködés. Lehet hosszú távú, ha az együttműködés alapjául szolgáló cél hosszú idõn át fennáll.
 
Banki utalvány/pénzutalvány
A fizetési meghagyás egy nemperes eljárás. Pénz fizetésére vagy ingó dolog kiadására irányuló követelés. 
Kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető a pénz fizetésére irányuló követelés.
 
Bankkártya
Elektronikus fizetőeszközt jelképez, amely hozzáférhetőséget nyújt a kártya tulajdonosának az általa megnyitott folyószámlán létező összegek felhasználásához. Ugyanakkor ha a bankkártyához egyéb szolgáltatások is kapcsolódnak, mint például a folyószámlahitel, akkor ezek is elérhetőek a kártya használatakor.
 
Bankkártya folyószámla
Olyan folyószámla amelyhez a hozzáférhetőség kártya révén lehetséges és amely a kártyával végzett müveletek, fizetések, költségek dekontálásához használt.
 
Bankletét
Bank által kiállított értékpapír, mely bizonyítja adott összeg lekötését, meghatározott kamattal és időtartamra. Ez lehet névre szóló (nominativ) vagy bemutatásra szóló betét (la vedere), mely átruházható.
 
Bankon belüli átutalás
Olyan átutalás, amely az OTP Bank ügyfelei között történik.
 
Bankon kívüli átutalás
Olyan átutalás, amely más bank ügyfelének folyószámlájára történik.
 
Befizetett jegyzett tőke
A befizetett jegyzett tõke az alapvetõ tõke egyik eleme. A járulékos tõkével együttesen alkotja a szavatoló tõkét.
 
Belépő kód (OTPdirekt szolgáltatás)
3 számjegyből álló kód (az ügyfél kód utolsó három számjegye, amely megfelel az belépéshez használt kártyához kapcsolódó IBAN szám valutáját jelző karakterek előtti három számjeggyel).
 
Bérmentve
Jutalék felszámítás nélküli.
 
Betáblázás
A tulajdonjognak és a többi létező dologi jognak a telekkönyvi betáblázása, nemkülönben a központi vagy helyi köztulajdonban lévő ingatlanok koncesszióba, bérbe vagy ingyenes használatba adásának bejegyzése, a tulajdonjog (és egyéb jogok) megszerzéséért, visszaszerzéséért induló perek telekkönyvi megjelenítése, az ingatlannyilvántartás tárgykörébe tartozó igen fontos műveletek, amelyek szabályozása, e szabályok betartása és betartatása alapvető egyéni és közösségi érdek, a jogbiztonság eszköze.
 
Betét
Betétnek nevezik a banknál kamat elérése érdekében számlán elhelyezett pénzösszeget. A látra szóló betét a folyószámlán lévő olyan pénz, amelyről az ügyfél bármikor rendelkezhet. A látra szóló betétek után alacsonyabb kamatot fizet a bank, mint a lekötött, határidős betétek után. A határidős betétek lehetnek folyamatosan megújulók, ebben az esetben a lejáratot követően a betét összege (vagy annak kamattal növelt összege) ismét, automatikusan lekötésre kerül. A takarékbetétként elhelyezett megtakarításokról külön okmányt, takarékbetétkönyvet állítanak ki az ügyfél részére. A takarékbetét is kamatozik, a kamatok jóváírása jellemzően az év végén vagy a betét megszűnésének napján történik. A takarékbetét lehet látra szóló, lekötéses, illetve vannak még ún. nyereménybetétkönyvek is (ilyen az autónyeremény-betétkönyv), amelyre nem fizetnek kamatot, hanem időközönként nyereménytárgyakat sorsolnak ki a betétesek között.
 
Betéti kártya
Számlán lévő pénzeszköz erejéig pénzfelvételre, vásárlásra használható kártya.
 
Broker
Közvetítő kereskedők, akik az üzletfelek számára megszervezik az egyes ügyleteket, maguk azonban saját számlára, tulajdonosként nem részesei a tranzakciónak.
 
Cash flow
Egy adott időszakban megmutatja, a vállalkozás pénzállományának változását. 
Cash-flow (pénzáramlás) kimutatás. 
A vállalat működése, befektetései és pénzügyi tevékenysége által genarált pénzáramlásokat tartalmazó kimutatás.
 
CIP
A RNB által kezelt nyilvános adattár, amely áttekinthetõvé teszi a minden egyes kibocsátóra jellemzõ fizetési fegyelmet. Az üzleti élet biztonságát szolgálja az, hogy legtöbb bank már számlanyitásnál leellenõrzi a cég fizetési fegyelmére vonatkozó adatait.
 
CRB
Általános jelenség, hogy a hitelosztály a bank belsõ szabályzata alapján köteles ellenõrizni az esetleges adós más bankoknál fennálló tartozásait , valamint ezek hitelvisszafizetési fegyelmét (késedelmeket az idõ folyamán).
 
CVC és CVV kódok
A MasterCard esetében az ún Card Verification Code, a Visa esetében az ún. Card Verification Value egy olyan, a bankkártya mágnescsíkján kódolt numerikus érték, melynek segítségével megállapítható egy kártya valódisága. Az ún CVC 2 kódot, mely az Eurocard/MasterCard kártyák hátoldalán található számsor utolsó három számjegyében szerepel, az Internetes vásárlások során kell megadni.
 
Csekk
A bankszámla terhére, a számlatulajdonos által, esetleg az általa megbízott személy által zömmel bankfiókban, esetleg (szerződés szerint postán vagy máshol, pl. kereskedelmi helyen) beváltható, készpénzt helyettesítő fizetési eszköz; Magyarországon csekknek elsősorban a postai készpénzátutalási megbízást hívjuk.
 
Csődeljárás
Ha a vállalat nem tudja teljesíteni kötelezettségeit, csődeljárást kérhet maga ellen. Ha elmulasztja ezt, akkor a hitelezők kezdeményezhetik a csődeljárást.
 
Deficit
A költségvetési deficit akkor lép fel, amikor a társadalomban nagyobbak a szükségletek, mint az erőforrások. A költségvetési deficit ellentéte a költségvetési felesleg/többlet.
 
Defláció
Olyan pénzhiány, amely az általános árszínvonal csökkenését és ezen keresztül a kibocsátás visszaesését idézi elő.
 
Devizaátváltás
A devizapiacokon az eltérő devizanemek egymás közötti átváltása zajlik.
 
Devizakockázat
A devizában denominált pénzügyi eszközök tulajdonosainak abból fakadó kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott deviza hazai fizetőeszközben kifejezett értéke megváltozik.
 
Dezinfláció
Az infláció csökkentésének folyamatát nevezzük dezinflációnak.
 
Dombornyomás
Az ilyen eljárással készített kártyák esetében a kártyán szereplő adatok kiemelkednek a plasztik lap síkjából és könnyen kitapinthatóak.
 
Dombornyomásmentes kártya
A dombornyomásmentes kártya angol nyelvű megfelelője: unembossed; olyan bankkártya, amely minden olyan helyen használható, ahol az adott márkájú dombornyomású bankkártyát egyébként elfogadják, de csak azokon az elfogadóhelyeken használható, ahol elektronikus összeköttetés van a kártyaelfogadó bankkal.
 
Dombornyomásos kártya
Olyan bankkártya, amelynek a kártyaszáma a kártya síkjából kiemelkedik, ezáltal lehúzógépbe helyezve az önátírós bizonylatra a kártya száma és érvényességi ideje, továbbá a kártyabirtokos neve automatikusan, tévesztés nélkül átvezetésre kerül.
 
Elbirtoklás
Elbirtoklás az, ha valaki egy dolgot a törvény által meghatározott ideig folyamatosan birtokol, akkor tulajdonossá válhat. Az időmúlás tehát a birtokot adott esetben tulajdonná erősíti. Az elbirtoklás a tulajdonnak időmúlás és birtoklás alapján való megszerzése.
 
Előtörlesztés / Előzetes visszafizetés
A hiteltartozás visszafizetése még a futamidő lejárata előtt. 
Előtörlesztés esetén a hitelintézmény előtörlesztési jutalékot igényelhet. Ha előtörlesztés történik, akkor a következő két eset léphet fel:
 
a havi részlet csökken és a törlesztési futamidő változatlan marad
a havi részlet változatlan marad, míg a törlesztési futamidő csökkenni fog.
Értékbecslés
Az ügyfelek által biztosítékul felajánlott ingatlan(ok) vizsgálata, amely a helyszíni szemléből áll, és amelynek végeredményeképpen a hivatalos értékbecslő írásos elemzést készít, megindokolva az általa meghatározott értéket.
 
Értékpapír
Vagyoni jogot vagy követelést megtestesítő okirat, melynek birtoklása nélkül nem érvényesíthető a követelés. Az értékpapírok átruházhatóak (forgathatóak). 
Fajtái:
 
kibocsátó szerint:
állampapírok
sorsjegy, kötvény, kincstárjegy, járadéklevél, stb.
magánpapírok-részvény, kötvény, váltó, csekk, stb.
szolgáltatás tárgya szerint:
pénzpapír, árupapír (közraktárjegy)
tartalma szerint:
követelést (váltó), részesedést megtestesítő (részvény), lehet bemutatóra, névre, vagy rendeletre szóló
hozam szempontjából:
fix, változó, vegyes kamatozású
Escrow számla
Olyan szolgáltatás, ahová átutalással vagy hitelkártyával befizetheti a termék ellenértékét, erről az eladó értesítést kap. Miután az ügyfél megkapta a terméket, ezt jeleznie kell az escrow szolgáltatónak, aki ezután fizet az eladónak. Ez mindkét félnek nagyobb biztonságot ad, hiszen az eladó csak akkor kapja meg a pénzét, ha az ügyfél a terméket kézhez kapta, valamint az eladó is biztos lehet a fizetésben.
 
Esedékes
A cég passzívájának egy része, ami a tartozásokat jelöli (rövid-, közép- és hosszútávon), vagyis azokat az összegeket, melyeknek a visszafizetését a hitelező kérni fogja.
 
EURIBOR
Az “Euro Interbank Offered Rate” röviditése. Az Európai Központi Bank által folyamatosan megállapított irányadó, bankközi hitelkamatláb.
 
Europay
A kártyatársaság 2002. júniusában a MasterCard International-lel (annak részvénytársasággá való átalakulása során) összeolvadt. Az új globális fizetési vállalat neve MasterCard lett.
 
Faktorálás
A kereskedelmi adósságok rendezésének az a módszere, amelynek során a vállalat (jogosult) "eladja" ezeket a követeléseket egy pénzintézetnek, vagy más ezzel foglalkozó cégnek. Faktorálás alatt követelések adásvételét értjük. A követelés származhat áruforgalomból, szolgáltatásból, bankhitelből, stb. A hitelező a követelést eladja a faktorálónak, innentől kezdve minden jogát elveszíti az adóssal szemben, és ezek a jogok a faktorálóra szállnak át (beleértve a fedezetek jelzálogjogait is).
 
Fedezet
A bankok a hitel visszafizetésének biztosítékaként rendszerint valamilyen biztosítékot szoktak kérni a hitelfelvevőtől. Nemfizetés esetén a bank ebből elégíti ki az ügyféllel szembeni követelését. A biztosítékok (fedezetek) legfontosabb típusai: kezesség, zálog, engedményezés, óvadék, opció).
 
Fekete lista
Olyan lista, mely valamilyen lehetőségből kizárt ügyfeleket tartalmaz korábbi magatartásuk alapján. Jellemzően ilyen lista a rossz adósok, vagyis a tartozásukat rendben vissza nem fizetők listája.
 
Felesleg
Könyvelési egyenleg, vagy különbség, amely a forrástöbbletet jelöli a kereslettel szemben; a deficittel ellentétes állapot.
 
Fiók
Adott hitelintézmény által létrehozott jogi személyiséggel rendelkező egység. Az "anya-hitelintézmény" a fiók tőkéjének nagy részét birtokolja, és ennek következtében a fiók nem független ettől.
 
Fix kamatozás
A kamatok előre rögzítettek.
 
Fix részlet
A hitel igénylésekor az ügyfélnek lehetősége van kiválasztani a havi törlesztési részlet tíusát. Ha ez a részlet fix, akkor a hitel lejáratáig változatlan marad.
 
Fizetési garancia
Bank fizetési ígérete, garanciája a szállító részére, amennyiben a bank ügyfele mint vevő részére a szerződésszerű teljesítés megtörtént.
 
Fizetésképtelenség kockázata
Bizonyos hiányok vagy veszteségek fedezésére összeg elégtelenlenség. Ez a helyzet akkor léphet fel, amikor egy bank a tevékenységét túl nagy mértékben fejleszti a saját tőkéhez viszonyítva.
 
Fizetőképesség
Egy személy/vállalat azon kapacitása, amely révén képes a határnapig törleszteni adósságait.
 
Fizetőképességi mutató
Olyan összefüggés, amely, a cég mérlegétéből kiindulva, kiemeli azt a kapcsolatot, ami egy adott időpontban a rövid távú tartozások és a forgalomban lévő össztőke között létezik.
 
Folyószámla
Bankszámla – pénz kezelése, pénz letétele és megőrzése a bankban; a folyószámla vagy a bemutatásra szóló betét nagyon kis kamathordozó, vagy egyáltalán nem jár kamattal és a kliens bármikor felveheti a letett összeget. A letéti- és a takarékszámlák esetében az összeget futamidőre teszik le, és mindig kamattal jár.
 
Folyószámlahitel
Fedezetlen számla – hitelezési forma a bank részéről a kliensrészére, amely lehetőséget nyújt a kliensnek, hogy nagyobb összeget vegyen ki a számlájáról, mint amennyi rajta van. Overdraft-nak, hiteltúllépésnek is hívják.
 
Folyószámlahiteles betéti kártya
Olyan betéti kártya , amely bankszámlájához kapcsolódik. Egy folyószámla hitel és a pénz elfogyása esetén automatikusan biztosítja a fedezetet a költésekre, minden befizetés és jóváírás pedig ezt a hitelt törleszti.
 
Folyószámlakivonat
Egy elszámolási időszak (általában hónap) forgalmainak összesítése - amely papír alap és általában elküldikaz ügyfélrészére, nem feltétlenül, de legtöbbször azonos a kivonattal is.
 
Forgalom
A cég termékeinek és szolgáltatásainak értékesítéséből származó globális összeg egy adott időpontban. A cég kereskedelmi tevékenységének a nagyságát és fejlődését méri.
 
Forward ügylet
Egy spot időpontnál későbbi időpontú értéknapra (pl. deviza) vétel vagy eladási ügylet, melyet a kötésnapon rögzítenek a felek. A rögzített árfolyamon történhet szállítás (forward outright) vagy csak nyereség/veszteség elszámolás (termin).
 
Franchise
Egy olyan (franchise) szerződés alapján működő, önálló egységekből álló hálózat, amely szerződés keretében a hálózat működtetője (a franchisor, vagy a franchise adója) az egység működtetője, az átvevő (franchisee) részére, díjfizetés ellenében jogokat garantál.
 
Futamidő
A betét elhelyezésének vagy hitel fennállásának időtartama. A kezdőnaptól a lejáratig terjedő időszak. Számításánál vagy az induló vagy a lejárati napot nem számítjuk hozzá a futamidőhöz.
 
Futures
Tőzsdei határidős ügylet, amelynek teljesítési ideje és legtöbbször mennyisége (kötésegység) is szabványosított. A nem teljesítés kockázatát az elszámolóházon keresztül a piaci szereplők együttesen viselik.
 
Fuvarlevél
Árufuvarozás végzése esetén a fuvarlevél vezetése kötelező. Az okmány a fuvarozás alapokmánya, egyben értékpapír, melynek eredeti példányai árut testesítenek meg. Az eredeti példány birtokosa egyben az áru birtokosa is.
 
Garancialevél
Olyan garantálási eszköz, amely bizonyos szerződési záradékokat garantál, és amely révén a garantáló (a bank), kötelezi magát, hogy a hiteligénylő hitelezőjének egy adott összeget fizessen abban az esetben, ha a hitel igénylője nem teszi ezt.
 
Haszonélvezeti jog
A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvezõ e jogokkal nem él. 
A haszonélvezeti jog a dolog tulajdonosának személyében beállott változásra tekintet nélkül fennmarad. 
A haszonélvezeti jog korlátozott idõre és legfeljebb a jogosult élete végéig állhat fenn.
 
HelpDesk
Az a szolgáltatás, amelynek keretében a bank a bankkártya birtokosának vagy az internetbank felhasználójának elsősorban technikai kérdései, vagy bármilyen problémája esetén telefonon keresztül segítséget nyújt.
 
Hirnév kockázat
A hirnev romlásának következtében beállt veszteségek összege.
 
Hitelbírálat (scoring)
A hitelbírálat (scoring) eljárás lényege egyrészt, hogy megállapítsa, hogy egy kérelmező kaphat-e hitelt, illetve, hogy mekkora hitelkeret állapítható meg. A scoring minden kérelmező esetében egyedi értékeket állapít meg. Az eljárás lényegében azt próbálja megállapítani, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy a hitelkérelmező személy a jövőben pontosan teljesíti a hitel használatából keletkező fizetési kötelettségét.
 
Hitelbirálati díj
A hitel jóváhagyása érdekében az igénylő által beadott doszár feldolgozása a bank szakképzett bizottsága által. A dokumetumok felértékelése után megállapítják, hogy a hitelt jóváhagyják vagy sem.
 
Hitelbiztosítéki érték
Az értékbecslő által megadott érték, ami nem az értékelt ingatlan forgalmi értéke, hanem az az érték, amelyen a bank figyelembe veszi fedezetként az ingatlan.
 
Hitelező
Olyan jogi személy aki, legális körülmények között, egy adott személynek (hitel igénylő) bizonyos összeget nyújt, melynek eredménye, hogy a hitelező megszabott idő után az összeget visszakapja a hozzá tartozó jutalékokkal együtt.
 
Hiteliroda
Olyan magán hitelintézmény, ahová a hazai bankok információt közölnek a náluk pénzkölcsönt felvevõ állampolgárokról. Ezeket az információkat egy adott adatbázisban tárolják, és minden hitel igénylésekor megvizsgálják a hitelező bankok.
 
Hitelkártya
Olyan bankkártya, amelynek felhasználásával a bank által meghatározott hitelkeret erejéig lehet pénzt költeni, mely összeget aztán kamataival együtt kell visszafizetni.
 
Hitelképesség
Árufuvarozás végzése esetén a fuvarlevél vezetése kötelező. Az okmány a fuvarozás alapokmánya, egyben értékpapír, melynek eredeti példányai árut testesítenek meg. Az eredeti példány birtokosa egyben az áru birtokosa is.
 
Hitelkeret
Számlás előfizetéssel rendelkező ügyfeleink hitelkerete egyaránt lehetővé teszi a mobiltelefonon keresztül történő MobilVásárlás és emelt díjas szolgáltatások igénybevételét, ugyanolyan módon mintha univerzális egyenleg lenne. Számlás előfizetők akár egész hitelkeretüket felhasználhatják MobilVásárlás szolgáltatásra.
 
Hitelkockázat
Egy banknak az általa hitelezett vállalat vagy egyén bizonytalan jövőbeli fizetőképességéből eredő kockázata, amely legrosszabb esetben a hitel és a kamatok összegének teljes elvesztését is jelentheti. A bank a kockázat feltárása érdekében rendszeresen minősíti az adósait és a kihelyezett hiteleit. 
Az a kockázat, hogz az adósok nem teljesítik hitel-visszafizetési kötelezettségeiket.
 
Hitelminősítés
A hitelfelvevő egy adott típusú hitelének kockázatát jellemző mutató, amelyet a hitelminősítő intézet ad. A hitelminősítés kialakítása gondos elemzésen alapul, és a hitelfelvevő nemfizetési kockázatát fejezi ki. A hitelminősítés alapján a hitelnyújtó dönthet a hitel odaítéléséről, visszavonásáról (felmondásáról) illetve annak árazásáról.
 
Home Banking
A házibank angol neve; az a rendszer, amellyel egy (általában megadott, engedélyezett) számítógépről elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét, és a számítógépünkre telepített programmal számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre (fontos különbség az internetbankhoz képest, hogy itt külön program szükséges a szolgáltatáshoz, továbbá nem, vagy nem feltétlenül kell internet a bankkal történő kapcsolódáshoz).
 
Hosszútávú állampapír
Hosszútávra (10-30 évre) kibocsátott állampapír, amelynek célja a társadalmi érdekű objektívumok finaszírozása.
 
IBAN
Az International Bank Account Number rövidítése; meghatározott számlaszám képzési algoritmust rögzít, mely a saját bankszámlaszámunkból képezhető, és ezzel a bankszámlaszámunk nemzetközi használatra alkalmas alakját kapjuk meg - megadása a nemzetközi fizetési forgalomban szükséges.
 
Imprinter
Mechanikus eszköz, amelynek alkalmazásával bankkártyával történõ fizetés esetén a kártyabirtokos neve és számlaszáma lemásolható a bankkártyáról egy papírbizonylatra. Ezt aláírva a vásárló elismeri a vásárlást, és engedélyezi számlájának megterhelését. Az imprinter készülék és a számlavezetõ bank között nincs közvetlen távközlési kapcsolat.
 
Infláció
Az infláció az árszínvonal tartós emelkedését jelenti, egyik fő kiváltó oka a gazdaságban jelen lévő pénzmennyiség nagymértékű növekedése. Az inflációt az ún. árindexszel mérik. Az árindex egy adott időszak - általában egy év - elején és végén mért árszínvonal hányadosa.
 
Ingatlan jelzálog
A bank javára jelzálogba bejegyzett ingatlan (azt az ingatlant, amely megvásárlásáért a hitelt igényelték), oly módon, hogy ha a hitel igénylője képtelen a hitelt törleszteni, a bank a lakást eltulajdonítja.
 
Inkasszó
Az egymással üzleti kapcsolatban álló partnerek megállapodást kötnek arra, hogy a pénzügyi teljesítés olyan módon történik, hogy a jogosult (pl. közüzemi vállalat) az adott összegre - bankján keresztül - beszedési megbízást indíthat, amelyet a kötelezett fél bankja az előzetes megállapodás alapján köteles teljesíteni a fizető fél értesítése, egyedi engedélye nélkül. A megállapodás lehet egyszeri és folyamatos jellegű. 
Fizetési mód, melynek lényege az, hogy a szerződő felek megegyeznek arra vonatkozóan, hogy az adott áru vagy szolgáltatás ellenértékét a kötelezett úgy fizeti meg, hogy a jogosult fél azt a számlájáról leemelheti. (pl. közüzemi díjbeszedés).
 
Internet Banking
Az internetbank angol neve; az a rendszer, amellyel (általában bármely) számítógépről elérjük a számlát vezető bankunk elektronikus rendszerét és az internet böngésző segítségével a számlánk felett rendelkezhetünk, aktív műveleteket hajthatunk végre (fontos különbség a házibankhoz képest, hogy itt nem kell külön program a szolgáltatáshoz, így az bármilyen, internetre kapcsolt számítógépről használható).
 
IRCC

A változó kamatú, lejben nyújtott hitelek referencia-mutató értéke (IRCC) a Román Nemzeti Bank honlapján jelenik meg, minden munkanapon és azt a kamatértéket jelöli, amelyet a bankok közötti tranzakciók mértékének függvényében számított kamatérték-átlag alapján számítottak ki. Ez az IRCC mutató minden negyedév végén kerül kiszámításra, az előző negyedév napi kamatlábainak matematikai átlaga alapján és a következő negyedévre érvényes. A mutatószám változása nyomon követhető a http://www.bnro.ro weboldalon.

 
Jegyzett tőke
Más néven alaptőke, az a pénzösszeg, illetve nem pénzbeli hozzájárulás (apport), melyet a tulajdonosok véglegesen bocsátanak a társaság rendelkezésére.
 
Jelzálog
A jelzálog egy ingatlan, telek vagy épület garancia, amely a hitelezőnek (hitel nyújtó személy vagy intézmény) biztosítja az adósság visszanyerését. A tulajdonjogról való ideiglenes lemondás ingatlan esetében; hitelszerződések garanciája.
 
Jelzálog hitel/ Ingatlanhitel
Hosszú távú hitel, amelynek fedezetéül valamilyen ingatlan szolgál. 
A hitelfelvevő a kölcsönt az ingatlanra mint fedezetre kapja, jövedelmétől függetlenül. Az ingatlanra a bank jelzálogjogot jegyez be. A hitel általában lehet lakáscélú (pl. vétel, bővítés) vagy szabadfelhasználású.
 
Jogi kockázat
A rendszer jogi megalapozottságának hiányosságaiból következő veszteség veszélye. Előállhat annak következményeként, hogy a rendszer működését megalapozó jogszabályokat és szerződéseket nem az előzetesen elvárt módon értelmezik, de akkor is fennáll, ha a rendszer működése szempontjából releváns jog nincs tekintettel a fizetési rendszer működésének sajátosságaira.
 
Junior számla
Fiataloknak (gyerekek, diákok egyetemisták) szánt folyoszamla melynek megnyitasa 26 éves korig lehetséges. Ezen folyószámla előnye, hogy nagyobb kamat van felszámítva a folyoszámla kamathoz viszonyítva a megtakarítás érdekében. Start Junior Számla a 14 éven aluli gyerekeknek szánt számla, mig a Junior Plus folyószámla a 14 és 18 év közötti fiataloknak szánt számla, illetve a Junior Max a 18 és 26 év közötti diákoknak szól. Az utóbbi két típusú folyószámlához bankkártya is csatolható.
 
Kamat
A kamat összege és a kölcsönzött pénzösszeg közötti százalékban kifejezett arány, amelyet a meghatározott időszakra - rendszerint egy évre - fizetendő kamat összegével fejeznek ki. A kamatláb tehát azt mutatja, hogy időszakonként a kölcsönösszeg hány százalékát kitevő kamat fizetendő.
 
Kataszter
A kataszter a fogalom legáltalánosabb értelmében olyan földrészleten alapuló földügyi információs rendszer, amely az ingatlanokra vonatkozó fontos adatokat tartalmaz. A kataszter szó eredetileg rovatokra osztott ívet jelent, amelyre a nyilvántartás tárgyát képező elemek jellemző adatait valamilyen meghatározott struktúra szerint lehet bejegyezni. Az ingatlan-kataszter aktuális adatokkal látja el az ingatlan átruházásokban érdekelteket, segíti ezeknek az átruházásoknak a hatékonyságát és általában a tulajdonnal kapcsolatos jogok biztonságát.
 
Kereskedelmi értékpapír
Értékesíthető, eladható, átruházható okirat, amely egy adott értékű követelést állapít meg, rögtön, vagy rövid időn belül fizethető: váltó, saját váltó, vagy csekk.
 
Kereskedő
Az a jogi személy, aki kereskedelmi dokumentumokat és tevékenységet hajt végre, és aki elfogadja fizetőeszköz ként a bankkártyát az általa forgalmazott áruért vagy a nyújtott szolgáltatás ellenében.
 
Késedelmi kamat
A hitel késedelmes törlesztése esetén a bank által felszámított büntetőkamat-többlet.
 
Készpénz hiány kockázata
Az aktivák és az adóságok közötti lejárati idök hibás egyeztetése. Abban az esetben a havi részletet és a felszámított kamatot a hitel igénylője nem törleszti időben a bank részére, akkor a bank rövid távú készpénz szükséglettel szembesül.
 
Kezes
Az a személy, aki vállalja egy harmadik fél esedékes adósságainak kifizetését abban az esetben, ha ez fizetésképtelenné válik. 
Ha jelzálog alapú hitel, akkor a lakását a bank rendelkezésére bocsátja a kezes.
 
Kiegyenlités
Elszámolási eljárás két, vagy több adós-hitelező viszonyban álló fél között, amely megengedi, hogy a fizetőeszközök használata nettó egyenlegek rendezésére korlátozódjon. Romániában a bankok közötti elszámolás a Transfond (a Nemzeti Bank és kereskedelmi bankok közös szervezete; elszámolási rendszer) révén történik.
 
Kincstári kötvény/ kincstári jegy
Az állam (Pénzügyminisztérium) által azzal a céllal kibocsátott rövid lejáratú értékpapírok, hogy banki vagy nem banki közegektől forrásokra tegyen szert.
 
Kincstárjegy
Egy éven belüli lejáratú, névérték alatt kibocsátott államkötvény, amelyért lejáratkor a névértéket fizeti ki a kibocsátó.
 
Kirendeltség
A kirendeltség a bankfióknak olyan, amely a mandátum keretein belül bonyolítja le tevékenységét.
 
Könyvvizsgálat
Az éves zárlati munkálatok során a megfelelő szakképesítéssel és felhatalmazással rendelkező szakember által elvégzett elemzés, amelynek célja az adott szervezet gazdálkodásának, számviteli rendjének vizsgálata.
 
Kötelező tartalék
A kereskedelmi bankok az általuk gyűjtött betétek és egyéb források után - a tartalékráta által meghatározott százalékban - tartalékot kötelesek képezni a jegybanknál.
 
Kötvény
Jogi személy (állam, helyi hatóság, cég) által szerződött hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, melynek kibocsátója (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt névértéknek (pénzösszeg) az előre meghatározott fix kamatát, továbbá a pénzösszeget a kötvény mindenkori tulajdonosának (jogosult) a megjelölt módon és időben kifizeti.
 
Követelés
Egy követelés, általában értékpapír (rendszerint váltó) megvásárlása annak esedékessége (lejárata) előtt, az esedékességig járó kamat összegének levonásával.
 
Közjegyzői dij
A hitel vagy biztosítéki szerződés közjegyzői okiratba foglalásáért kifizetett díj. Nem része a THM-nek, de általában az ügyfél által fizetendő.
 
Látra szóló kamat
Olyan betételhelyezés, ahol a pénz egy számlára kerül, de nincs lekötve egy adott futamidőre, hanem bármikor felhasználható. Azonban ezért alacsonyabb a kamata.
 
Leértékelés
A pénz árfolyamának csökkentése a többi valutához lépest. A kifejezés rendszerint a hivatalos árfolyam vagy devizaérték mesterséges beavatkozással történő csökkentését jelenti egy adott értékkel.
 
Lejárat
Az a határidő, amikor az adós pénz visszatérítési kötelezettsége érvényesíthető; legkésőbb a határidő napján a hitelező bankszámlájára meg kell érkeznie a kölcsön összegének.
 
Lekötött hitelek
Adott időpontban egy bizonyos ügyfél által igényelt összes igényelthitelek összege.
 
Leszáíitolás
A bank a más nevére szóló fizetési ígéretet a lejárat előtt megvásárolja, így lejáratkor neki teljesítik a fizetést. A bank haszna alapvetően a leszámítoláskor fizetett ár és a váltóért később kapott összeg különbözete, amely azonban kockázatos a váltóadós esetleges nemfizetése miatt.
 
LIBOR
A London Interbank Offered Rate kifejezés rövidítése, a londoni bankközi kamatláb. Az europiaci bankok e kamatláb mellett hiteleznek egymásnak.
 
Licitálás
Egy adott időpontban és helyen megszervezett esemény, amely egy meghatározott ajánlat iránti érdeklődést gyűjti össze. A licitáció elemei: a skartolás titkai, bemondások népes tábora, az utolsó ütés elvitele.
 
Lízing
A hitel egyik formája, amely ingatlan, felszerelés, vagy egyéb eszközök (aktívák) bérbeadását jelenti a lízingszerződésnek megfelelően, meghatározott időtartamra (futamidőre) és fix összeg ellenében, vagyis a lízingbeadó átengedi a lízingtárgy használatát a lízingbe vevőnek. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben ezt előre kikötötték.
 
Lohn szerződés
Nemzetközi szerződéstípus, amely aláírása után a gyártó kötelezi magát feldolgozni a nyersanyagot, előkészített terméket, amelyek a megrendelőtől származnak, azzal a céllal, hogy a piacra a végső termék érjen. Ezért a munkálatért a gyártó díjazásban fog részesülni.
 
Maestro
A Maestro kártyák az Europay/MasterCard nemzetközi kártyatársaság betéti kártyái közé tartoznak, és az azonos nevű fizetési rendszerben használhatóak. A kártyabirtokosok mind belföldön, mind külföldön használhatják vásárlásra a Maestro kártyákat. Ide tartozik, hogy az edc márka mindazokat a szolgáltatásokat nyújtja, mint a Maestro, de kizárólag Európában. A Maestro kártyákat minden olyan helyen elfogadják, ahol a Maestro embléma megjelenik.
 
MasterCard
A MasterCard az Europay európai kártyatársaság amerikai partnere. A MasterCard kártyák az Europay/MasterCard nemzetközi kártyatársaság betéti kártyái közé tartoznak, és a kártyacsalád felső osztályát képviselik, rendszerint ezekhez kapcsolódik a legtöbb kiegészítő szolgáltatás. Előfordulnak betéti- (debit) és hitelkártya (credit) változatban is.
 
Megtakaritási folyoszámla
Az Megtakarítási Számla lényege, hogy arra jóváírások és terhelés bármikor érkezhetnek, készpénzfelvétel vagy átutalás útján. Így az ügyfél élvezheti a magasabb betéti kamat és a rugalmas számla előnyeit. 
A számla a megtakarítások értékének megőrzését, növelését szolgálja. A lekötött betéthez képest nagyobb rugalmasságot enged meg, ugyanakkor a látra szóló kamatozásnál magasabb hozamot biztosít. Az ügyfélnek nem kell hosszabb időre lekötni a pénzét, és ha készpénzre van szüksége, hozzáférhet, a számlán hagyott összeg kamatozik tovább.
 
MoneyGram
A MoneyGram International adott pénzösszegek gyors átutalási lehetőségét nyújtja ügyfeleinek, anélkül, hogy szükséges lenne bankszámla nyitása valamely ügyfél nevére.
 
Müvelet dátuma
Az a dátum, amelyen az ügyfél kéri egy banki művelet végrehajtását.
 
Osztalék
Ha valaki valamely társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik, akkor jogosult arra, hogy a társaság adott időszakban elért eredményéből tulajdoni hányadának arányában részesedjék.
 
OTPdirekt
Az OTP Bank elektronikus szolgáltatásainak összefoglaló márkaneve. Ezt a szolgáltatást az Intenet Banking és a tranzakcionális Call Center alkotja. Az OTPdirekt szolgáltatás hozzáférhetőséget nyújt Önnek a bank szolgáltatásaihoz és termékeihez telefonon vagy interneten keresztül.
 
Partnerbank
Olyan nagybank, amely egy kisebb banknak szolgáltatásokat nyújt.
 
Passzíva
A vagyonmérleg forrás oldalán szereplő mérlegtételek (saját tőke, rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségek, ezek részei, céltartalékok). Az aktíva ellentéte.
 
Pénzeszközök
Egy bank (illetve bármely szervezet, társaság) fizetõképessége, vagyis az a képessége, hogy bármely pillanatban vissza tudja fizetni az ügyfelei pénzét, illetve fizetni tud ügyfelei szolgáltatásáért. Különösen bankok esetében hangsúlyos, fontos fogalom. A bármikori fizetõképességet nagyon körültekintõ - likviditási terven alapuló -likviditásmenedzseléssel tudja elérni a bank.
 
Pénzkiadó automata
Kártya révén működtetett készülék, amely pénzbetétek elhelyezésére és pénzfelvételre szolgál.
 
Pénzleértékelés
A kifejezés rendszerint a hivatalos árfolyam vagy devizaérték mesterséges beavatkozással történő csökkentését jelenti egy adott értékkel.
 
Piaci tőkésités
Valamely részvény, vagy részvénycsomagnak az értéktőzsde jegyzékében szerepelő értéke. A társaság piaci tokésítése. Ezt az értéket úgy kapjuk meg, hogy a részvények számát megszorozzuk egy részvény piaci árával. A tőzsdei tőkésítés értéke megadja a társaság egészének értékét.
 
PIN
Personal Identification Number - személyi azonosító szám angol rövidítése, a bankkártya használathoz általában szükséges, minimum négyjegyű kód.
 
POS átutalási rendszer
Olyan rendszerhálózat, amely az üzletek pénztárgépeit közvetlenül kapcsolja össze a bankok számítógépeivel. EFTPOS mozaikszó jelentése Electronic Funds Transfer at Point Of Sale. Közkeletű nevén POS terminál, melynek segítségével a bankkártyás vásárlás lebonyolítható. A készülék beküldi a bankkártya, valamint a vásárlás adatait a kibocsátó bank autorizációs rendszerébe, ahol megtörténik az azonosítás, a fedezetellenőrzés, illetve annak vizsgálata, hogy a kártya szerepel-e a tiltott kártyák listáján. A készülék a tranzakció engedélyezése után kinyomtat egy vásárlási szelvényt, melyet a kártyabirtokosnak alá kell írnia. Az aláírással igazolja, hogy elismeri a tranzakció létrejöttét.
 
Private Banking
Olyan szolgáltatás, melyet a bankok a jómódú (felső tízezerhez tartozó) ügyfeleknek nyújtanak komplex pénzügyi szolgáltatásként; ennek keretében nem csak banki műveleteket, hanem egyéb szolgáltatásokat (pl. festmény vagy műtárgyvásárlás, esetleg kulturális program szervezése) is vállalnak, és ezeket az ügyfeleket a többi ügyféltől térben elkülönítve, személyes (mindig azonos) banki tanácsadók fogadják.
 
Pro-forma számla
Előszámla, amely valójában az eladó részéről adott ajánlat. 
Előszámla, amely valójában az eladó részéről adott ajánlat. Vámkezeléshez nem használható fel.
 
RBS
Román Banki Szövetség.
 
Részvény
A részvény tagsági jogot megtestesítő értékpapír. Tulajdonosa az adott részvénytársaság résztulajdonosává válik. Megilletik mindazon jogok (és ugyanakkor terhelik mindazon kötelezettségek), amelyeket a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján a részvényes gyakorolhat (tagsági jogok: pl. közgyűlésen, szavazásban való részvétel; vagyoni jogok: osztalékhoz valójog, likvidációs hányadhoz való jog).
 
ROBOR
A bankközi piacon nyújtott lejhitelek átlagkamata. A Romániai Nemzeti Bank naponta közzéteszi a mutatók értékét, melyek alakulását a www.bnr.ro honlapon is figyelemmel lehet kísérni.
 
Saját tőke
A számviteli törvény szerint a mérlegben kimutatott saját forrás, olyan tőkerész, amelyet a tulajdonosok végleges rendeltetéssel bocsátottak a vállalkozó rendelkezésére (jegyzett tőke, tőketartalék). Minél több saját tõkével rendelkezik a cég, annál biztosabb helye van az oda befektetett idegen tõkének. Ha veszteségessé válik a vállalat, akkor elõször a saját tõkéjét kezdi felemészteni.
 
Saját váltó
Egy kereskedelmi értékpapír, amely révén az aláírónak nevezett kibocsátó adósnak ismeri el magát a kedvezményezettel (haszonélvezővel) szemben, és vállalja, hogy saját kezdeményezésére vagy a kedvezményezett utasítására határidőre kifizet egy meghatározott összeget.
 
 
 
Swap
Swap ügylet. 
Swap ügylet minden olyan deviza csere ügylet, mely két egyidőben megkötött, azonos devizanemek közötti, de ellentétes irányú (azonnali és határidős) váltásból áll, amelyeknél az egyik devizában azonos a kötések összege.
 
SWIFT
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, nemzetközi elektronikus kommunikációs rendszer, ezen keresztül bonyolódik le a devizapiaci üzletek túlnyomó része.
 
Személyi hitel
Az adós általános fizetőképessége áll a kölcsönfelvétel mögött.
 
Társasági vagyon
A gazdasági társaság vagyonát a tagok bocsátják rendelkezésre, akik a nyereségbõl, illetõleg a vagyon növekményébõl közösen részesednek és a veszteséget, illetõleg a vagyoncsökkenést e törvényben meghatározott módon közösen viselik. A társasági vagyon mértékét, rendelkezésre bocsátásának módját és idejét a társasági szerzõdésben meg kell határozni.
 
Tartozási mutató
Tartozási mutató – a cég pénzügyi autonómiáját jelzi, vagyis a hitelezőkkel szembeni függetlenségét. 
Úgy számolják, mint a saját tőke és a hosszú, illetve rövid távú tartozás közötti arányt (összetartozás, ami magába foglalja a rövid távú behajtható tartozást)
 
Telekkönyvi kivonat
Ingatlan-nyilvántartás, minden természetes vagy jogi személy tulajdonában lévő ingatlan adatait tartalmazza, bizonyítva az adott személy tulajdonjogát.
 
Teljes Hiteldíj Mutató (THM)
Az a belső kamatláb, amely kifejezi az adott hiteltermék esetén az ügyfél által fizetendő összdíj mértékét. Számításánál a prolongálási költség, késedelmi kamat, biztosítási és garanciadíjak, valamint átutalási díjak nem vehetőek figyelembe. A pénzügyi intézménynek biztosítania kell, hogy az ügyfél a szerződés aláírása előtt megismerhesse a THM-et és az ügylet összes körülményét, feltételét. 
Hitelfelvétel során az ügyfelet terhelő, a banknak fizetendő összes díj, amely a felvett összeg százalékában fejezi ki a hitellel kapcsolatos összes terhet.
 
Terminális
Elektromágneses berendezés, amely révén az ügyfél folyószámláján az általa kért műveleteket lehet végrehajtani.
 
Tevékenységi kockázat
Hiányok vagy veszteségek bejegyzésének kockázatát jelképezi, amelyeket külső vagy belső tényezők okozhatnak.
 
Token
Biztonsági eszköz; egy pár masodpercig percig érvényes jelszót generál, melyet az internetbank alkalmazásba történő belépéskor kell megadni az érvényes azonosítás érdekében.
 
Törlesztés
A hitelező által kölcsönadott összeg visszatérítése kamataival együtt, a hitelszerződésnek megfelelően.
 
Tőkésítés
Fokozatos növekedés hozzáadás következtében, a kamat tőkésítése a kamat automatikus hozzáadását jelenti a futamidő lejártakor.
 
Türelmi idő
A hitel törlesztésekor a tőke visszafizetésére adott haladék. Ez idő alatt csak a kamatot kell fizetni.Hitelkártyáknál is gyakran használt ez a kifejezés; azt a nap számot jelöli, amit az elszámolási periódus legelső napjától az elszámolási periódus lezárását követő visszafizetési határidőig számítunk.
 
Újrafinanszírozás
Az az ügylet, amelynek keretében egy bank az általa nyújtott hitel finanszírozására egy másik banktól hitelt vesz fel.
 
Utazási csekk
Az utazási csekk különböző csekktársaságok, bankok és pénzintézetek által kibocsátott, fix címletű, nyomdai úton előállított csekk, amely rendelkezik a csekkre előírt törvényes kellékekkel, azonban a kiállítás helyének és keltének feltüntetése - kevés kivételtől eltekintve - nem kötelező. Az utazási csekket a csekkbirtokos vásárolja meg, és saját költségeinek fedezésére használja fel.
 
Üzletszabályzat
A bank által a termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó definíciók és a jogszabályokkal harmonizáló belső (saját) szabályok összessége.
 
Választékosság
A választékosság feltétele, hogy a hitel igénylője képes legyen beteljesíteni a bank által kiszabott feltételeket. A választékossági feltételek csak szelektív jellegűek és nem garantálhatják a hitel jováhagyását a beteljesitésük esetén.
 
Váltó
A váltó követelést megtestesítő értékpapír. Értelmezése, hogy az egyik fél elismeri a másik fél felé fennálló tartozását, és vállalja, hogy azt meghatározott időben és módon (jogilag kikényszeríthető formában) ki fogja egyenlíteni.
 
Váltóforgatás
A forgatmány segítségével átruházható, még ha nem is szól kifejezetten így a váltó. A váltóátruházás csak feltétlen lehet, ugyanis pl. a részleges váltóátruházás semmisnek minősül. A váltó hátoldalára fel kell jegyezni az összeg tulajdonosának a nevét.
 
Változó/ lebegő kamatozás
Olyan kamatozási módszer, amelynél a lekötési idő alatt a lekötött betét kamata változhat (általában úgy változó a kamat, hogy a lekötési idő alatti kamatozás fix, és a közbeni kamatváltozások utáni új kamat a lekötési idő lejártakor, a fordulónapon történő újbóli lekötéskor lép életbe).
 
Változó részlet
A hitel igénylésekor az ügyfélnek lehetősége van kiválasztani a havi törlesztési részlet típusát. Ha ez a részlet változó, akkor a hitel lejáratáig változhat, lehetséges, hogy az elején nagyobb legyen és a végére csökkenjen vagy fordítva.
 
Valutaárfolyam
A külföldi fizetőeszközök(deviza, valuta) és az értékpapírok ára. A devizaárfolyam valamely meghatározott devizának egy más ország pénznemében kifejezett ellenértéke.
 
Vámáru nyilatkozat
Vámkezelés kérése, a kért vámkezelési módozatok megadásával kibocsátott nyilatkozat.
 
VISA
A Visa egyike a legnagyobb nemzetközi kártyatársaságoknak és bankkártyás fizetési rendszereknek. Az Europay/MasterCard társasághoz hasonlóan a Visa sem önállóan bocsátja ki a kártyákat, hanem a rendszeréhez csatlakozott kibocsátó bankokon keresztül. A Visa működteti a kártyaelfogadás hátterét képező pénzátutalási rendszereket; a kártyaelfogadó kereskedők, kibocsátó- és elfogadó bankok az ő hálózatán keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A Visa kártyákat minden olyan helyen elfogadják, ahol a Visa embléma megjelenik.
 
Vissza nem térítendő
A választhatósági kritériumok alapján jogi személyeknek vidéki befektetések kivitelezésére nyújtott támogatás, melyet nem kell visszafizetni, kivéve azokat az eseteket, amikor a támogatási szerződésben foglaltakat nem tartják be.
 
Visszatartó kiváltság
A biztosítók a csalások fékezésére a feltételek közé úgynevezett visszatartó kiváltságokat írnak elő. Adott százalékként számítják, abból az összegből, amit a biztositónak kell fizetnie, a meghatározott részt, kár esetén mégis a károsultnak kell állnia.