Scadenta

Data limită în care obligaţia de plată a beneficiarului devine exigibilă – cel mai târziu la această dată fondurile respective trebuie să intre în contul creditorului.

Schimb valutar

Schimbul valutar este schimbul dintre valutele diferite între ele, existente pe piaţa monetară.

Scontare

Scontarea reprezintă o operaţiune de cumpărare de către bancă a efectelor de comerţ deţinute de clienţii ei în schimbul acordării creditului de scont şi reţinerii de către bancă a unei sume reprezentând dobânda şi comisionul (taxa scontului) aferente transferului creanţei.

Scoring

Scoringul este o grilă pe care, în urma unor răspunsuri, solicitantului i se dă un punctaj. În funcţie de acest punctaj acesta poate obţine sau nu creditul. Sistemul credit-scoringului arată valorile formulate asemănătoare acordării creditelor, astfel încât în final să avem scorul acordat contractului de credit. Informaţia pozitivă sau negativă este afişată pe raportul de credit pe toată perioada de creditare.

Scrisoare de garantie bancara

Reprezintă un instrument de garantare a condiţiilor contractuale ,un înscris prin care un garant (o bancă), se obligă să plătească o sumă de bani creditorului unui debitor, în eventualitatea în care acesta din urmă nu o va face.

Solvabilitate

Capacitatea unei persoane / companii de a-şi onora datoriile/plăţile la scadenţa acestora.

Sucursala

Sucursala este o unitate operatională fără personalitate juridică aparţinând unei instituţii de credit, care efectuează în mod direct toate sau doar unele dintre activităţile instituţiei. Sucursala dispune de o anumită autonomie, în limitele stabilite de instituţia de credit.

Swap

Swap este operaţiunea de vânzare şi cumpărare în acelaşi timp a aceleiaşi sume în două valute diferite, având decontări la cursurile şi datele stabilite la încheierea tranzacţiei. La baza operaţiunii de swap stă un împrumut obţinut într-o deviză folosită la creditarea într-o altă deviză. Cele două operaţiuni se derulează simultan şi au aceeaşi contrapartidă.

SWIFT

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication :reţea de comunicare interbancară internaţională pe suport electronic, care are la bază un schimb de mesaje standard (instrucţiuni de transfer) între bănci.

Titluri de stat

Instrumente de credit emise de autorităţile publice centrale pentru procurarea de resurse cu caracter temporar şi rambursabil în scopul acoperirii deficitului bugetar sau pentru nevoi de trezorerie.

Token

Dispozitiv special care generează un cod unic format din opt cifre pe baza unui algoritm securizat. Acest dispozitiv este utilizat pentru identificare în vederea utilizării serviciului OTPdirekt.

Transfer interbancar

Transfer care se realizează către beneficiari care au conturi deschise la bănci diferite de OTP Bank.

Transfer intrabancar

Transfer care se realizează către beneficiari ce au conturi deschise la OTP Bank.

TVA

Taxa pe Valoarea Adăugată - este o taxa generală pe consum aplicată ca taxă la bunuri şi servicii. Această taxă se aplică, în general, tuturor activităţilor comerciale care implică producţia şi distribuţia de bunuri şi furnizarea de servicii. Este o taxă consumabilă deoarece este suporată de consumatorul final.