Adós

Az a személy, aki a hitelezőnek egy adott értéket fizet az egy bizonyos időintervallumon belül a tőle kapott összegért. Megnevezése megfelel a hitel igénylőjének.

ÁFA

Áruforgalmi Adó- olyan adó, amelyet a forgalmazott árukra és a nyújtott szolgáltatásokra szabott. Ez az adó minden olyan kereskedelmi tevékenységben található, amely javak gyártását és forgalmazását, illetve szolgáltatás nyújtását foglalja magába. Az adó a végső fogyasztót érinti.

Akkreditív, hitellevél

Az importőr bankja által nyújtott pénzügyi eszköz, arra vonatkozó banki kötelezettségvállalás, hogy a bank bizonyos feltételek teljesülése esetén meghatározott összeget fizet az exportőr számára.

Aktiva

A vagyonmérleg Eszköz oldalán szereplõ mérlegtételek (befektetett és forgó eszközök, ezek részei). Valamely vállalkozás tulajdonában lévő értéket képviselő tényezők és dolgok.

Állampapír

Az állam által kibocsátott kötvény, amely a költségvetés hiányának finanszírozását szolgálja. Lehet fix és változó kamatozású, kibocsátása történhet saját, illetve idegen valutában. A teljes állampapír-állomány természetesen a teljes államadóssághoz kapcsolódik.

Annuitás (egyenletes törlesztés)

Amortizálódó hitel évenkénti kifizetésekkel.
A futamidő során minden hónapban ugyanakkora a törlesztőrészlet. Változó kamatozású hiteleknél a kamatláb módosulása miatt lehet eltérés az egyes törlesztési időszakok összegei között.

Arbitrázs

Az időben és térben meglévő ár-, árfolyam- és kamatkülönbözeket kihasználó piaci szereplők (az arbitrazsőrök) által végrehajtott ügylet.

Átruházás

A bemutatóra szóló értékpapírok átruházása egyszerűen történik, a névre szóló értékpapíroké azonban csak az értékpapír hátoldalára rávezetett külön átruházó nyilatkozat aláírásával történhet.

Átutalás

Készpénz használata nélküli fizetési mód. A megbízó arra utasítja a bankot, hogy a nála vezetett bankszámláról írjon át egy meghatározott összeget a megbízásban szereplő személy, intézmény bankszámlájára.

Automatikusan megújuló

Automatikusan megújuló hitel, amelyhez a kliens meghatározott összeg formájában, a visszafizetés függvényében jut hozzá. A hitel összegéből való törlesztések nem csökkentik az eredetileg jóváhagyott limitet, így az ügyfélnek lehetőséget nyújt további vizzsavonásokra, anélkül, hogy a jóváhagyott keretet és a megszabott hataridőt meghaladná.

Bankfiók

A bankfiók jogi személyiség nélküli egység, amely egy hitelintézményhez tartozik, és ennek az összes vagy bizonyos tevékenységét végzi. A bankfiókok a hitelintézmény által megszabott autonómiát élvezik.

Bankhitel

Kölcsön, melyet a bank bocsát ki. Időtartam, rendeltetés, biztosíték, pénznem stb. szerint határozható meg.
A hitelek lehetnek:

  • fogyasztói hitelt
  • okmányos meghitelezés
  • jelzálog kölcsön
  • kiegészülő, megújuló vagy rulírozó hitel
Banki konzorcium

Adott cél érdekében történõ, jellemzõen bankok közötti együttműködés. Lehet hosszú távú, ha az együttműködés alapjául szolgáló cél hosszú idõn át fennáll.

Banki utalvány/pénzutalvány

A fizetési meghagyás egy nemperes eljárás. Pénz fizetésére vagy ingó dolog kiadására irányuló követelés.
Kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető a pénz fizetésére irányuló követelés.

Bankkártya

Elektronikus fizetőeszközt jelképez, amely hozzáférhetőséget nyújt a kártya tulajdonosának az általa megnyitott folyószámlán létező összegek felhasználásához. Ugyanakkor ha a bankkártyához egyéb szolgáltatások is kapcsolódnak, mint például a folyószámlahitel, akkor ezek is elérhetőek a kártya használatakor.

Bankkártya folyószámla

Olyan folyószámla amelyhez a hozzáférhetőség kártya révén lehetséges és amely a kártyával végzett müveletek, fizetések, költségek dekontálásához használt.

Bankletét

Bank által kiállított értékpapír, mely bizonyítja adott összeg lekötését, meghatározott kamattal és időtartamra. Ez lehet névre szóló (nominativ) vagy bemutatásra szóló betét (la vedere), mely átruházható.

Bankon belüli átutalás

Olyan átutalás, amely az OTP Bank ügyfelei között történik.

Bankon kívüli átutalás

Olyan átutalás, amely más bank ügyfelének folyószámlájára történik.

Befizetett jegyzett tőke

A befizetett jegyzett tõke az alapvetõ tõke egyik eleme. A járulékos tõkével együttesen alkotja a szavatoló tõkét.

Belépő kód (OTPdirekt szolgáltatás)

3 számjegyből álló kód (az ügyfél kód utolsó három számjegye, amely megfelel az belépéshez használt kártyához kapcsolódó IBAN szám valutáját jelző karakterek előtti három számjeggyel).

Bérmentve

Jutalék felszámítás nélküli.

Betáblázás

A tulajdonjognak és a többi létező dologi jognak a telekkönyvi betáblázása, nemkülönben a központi vagy helyi köztulajdonban lévő ingatlanok koncesszióba, bérbe vagy ingyenes használatba adásának bejegyzése, a tulajdonjog (és egyéb jogok) megszerzéséért, visszaszerzéséért induló perek telekkönyvi megjelenítése, az ingatlannyilvántartás tárgykörébe tartozó igen fontos műveletek, amelyek szabályozása, e szabályok betartása és betartatása alapvető egyéni és közösségi érdek, a jogbiztonság eszköze.

Betét

Betétnek nevezik a banknál kamat elérése érdekében számlán elhelyezett pénzösszeget. A látra szóló betét a folyószámlán lévő olyan pénz, amelyről az ügyfél bármikor rendelkezhet. A látra szóló betétek után alacsonyabb kamatot fizet a bank, mint a lekötött, határidős betétek után. A határidős betétek lehetnek folyamatosan megújulók, ebben az esetben a lejáratot követően a betét összege (vagy annak kamattal növelt összege) ismét, automatikusan lekötésre kerül. A takarékbetétként elhelyezett megtakarításokról külön okmányt, takarékbetétkönyvet állítanak ki az ügyfél részére. A takarékbetét is kamatozik, a kamatok jóváírása jellemzően az év végén vagy a betét megszűnésének napján történik. A takarékbetét lehet látra szóló, lekötéses, illetve vannak még ún. nyereménybetétkönyvek is (ilyen az autónyeremény-betétkönyv), amelyre nem fizetnek kamatot, hanem időközönként nyereménytárgyakat sorsolnak ki a betétesek között.

Betéti kártya

Számlán lévő pénzeszköz erejéig pénzfelvételre, vásárlásra használható kártya.

Broker

Közvetítő kereskedők, akik az üzletfelek számára megszervezik az egyes ügyleteket, maguk azonban saját számlára, tulajdonosként nem részesei a tranzakciónak.